BETH YW TSUNDOKU, GWYBODAETH AM TSUNDOKU

0

BETH YW TSUNDOKU, GWYBODAETH AM TSUNDOKU

Mae clefyd Tsundoku yn cyfeirio at glefyd nodweddiadol yn yr ystyr fyrraf oherwydd bod unrhyw berson yn prynu mwy o lyfrau nag y gallant eu darllen ac yna'n eu stocio gartref. Mae'r afiechyd yn ganlyniad cyfuniad o'r geiriau 'tsunade', sy'n golygu pentyrru fel afiechyd o darddiad Japaneaidd, a 'meinwe', sy'n perffeithio'r darllen. Cyfieithir yr ymadrodd hwn i Dwrceg fel gwaith pentyrru gyda llyfrau eraill sy'n parhau ar ôl gadael llyfr ar ôl darllen unrhyw lyfr ac nad ydynt yn cael eu darllen fel hyn.

Clefyd Tsundoku; yn cyfeirio at bentyrru llyfrau heb eu darllen. Pobl â'r afiechyd dan sylw i ddarllen llyfr gyda'r nod o ddarllen y llyfr y mae wedi dechrau ei gronni gartref. Mae Bibliomania, sy'n cael ei gamgymryd yn gyffredin am y clefyd, yn symptom meddyliol y gellir dod ar ei draws mewn anhwylder obsesiynol-gymhellol. Mae gan unigolion sâl awydd cryf i gael llyfr. Ni all rhai pobl deimlo'n gyffyrddus heb brynu llyfr na hyd yn oed ddwyn, ac mae pobl yn teimlo'n anhapus. Fodd bynnag, mae'n amhosibl gwneud cysylltiad rhwng y ddau afiechyd hyn. Mewn clefyd Tsundoku, mae'r unigolyn yn prynu llyfrau i'w darllen, ond am wahanol resymau, ni all eu darllen.

Y gwahaniaethau rhwng Tsundoku - bibliomania; Yn ogystal â nodweddion tebyg, mae yna lawer o wahanol nodweddion. Person Bibliomaniada yn cymryd llyfrau heb bwrpas darllen a stacio; Er bod person yn derbyn llyfrau at ddibenion darllen, ni all eu darllen am amryw resymau. Er nad oes gan Bibliomania unrhyw deimladau am y llyfrau nad yw wedi'u darllen, mae yna ymdeimlad cryf o euogrwydd yn Tsundoku. Mae pobl â bibliomania yn hapus iawn i ddangos eu llyfrau i wahanol unigolion o'u cwmpas, ac yn aml yn eu rhannu ar lwyfannau cymdeithasol. Mae pobl ag aflonyddwch Tsundoku yn ceisio dangos eu bod yn ddarllenwyr da yn ogystal ag osgoi arddangos llyfrau.

Tsundok; Er na ellir egluro ffactorau yn llawn, mae yna lawer o achosion sylfaenol. Mae'n poeni na fydd yn gallu dod o hyd i'r llyfr eto. Os yw'r person sydd â'r afiechyd yn gweld llyfr y mae'n credu sydd â natur ddiddorol, mae'n ei brynu. Y rheswm am hyn yw ei fod yn ofni peidio â dod o hyd i'r llyfr yn nes ymlaen. Mae gan un ofnau y bydd y llyfr yn dod i ben. Maent yn hynod hapus i brynu llyfrau. Nod rhai pobl yw gwella eu hunain trwy ddarllen llyfrau. Am y rheswm hwn, gormod o lyfrau. Felly, maen nhw'n credu y byddan nhw'n byw bywyd gwell trwy eu darllen. Nifer o bobl sydd â'r afiechyd i ddilyn y person yn dibynnu ar y person yr oeddent yn ei addoli trwy gymryd y llyfrau y maent wedi'u derbyn gan y bobl y maent am fod cystal â hwy. Nod nifer o gleifion Tsundoku yw prynu gwahanol lyfrau trwy ollwng y llyfrau hyn oherwydd bod yr awydd i ddarllen y llyfr yn lleihau gydag amser. Mae angen i'r person ddangos ei fod yn ddarllenwr da i unigolion eraill.

Symptomau Tsundoku; er ei fod yn amrywio o berson i berson, mae yna rai y gellir eu nodi yn gyffredinol hefyd. Mae'n un o'r symptomau mwyaf sylfaenol bod yr unigolyn yn canfod ei hun yn prynu llyfrau ar ôl iddo / iddi brynu mwy o lyfrau nag y gall ef / hi eu darllen a mynd i siopa at unrhyw bwrpas arall. I fod yn hapus i fod mewn siopau llyfrau, ffeiriau llyfrau neu feysydd tebyg, i gredu y bydd yn darllen y llyfrau y mae wedi'u derbyn a'u cronni un diwrnod yn y dyfodol, i deimlo hapusrwydd trwy feddwl ei fod wedi cyflawni'r swm o enillion y bydd yn ei gael ar ôl cwblhau'r llyfrau y mae wedi'u prynu, ac am brynu'r llyfr. mae methu atal, peidio â gweld ei fywyd fel celciwr, osgoi rhannu llyfrau a benthyca, ymhlith y symptomau. Yn achos benthyca, eu gorfodi i'w gael yn ôl, peidio â phrynu llyfrau digidol a pheidio ag ystyried llyfrau fel llyfrau, gwadu bod y gwariant roeddent wedi'i wneud ar y llyfr yn ormodol, yr awydd i gael gafael ar bob un o'r llyfrau newydd eu cyhoeddi, mwynhau a gwylio llyfrau ar y llwyfannau. teimlo hapusrwydd.

Trin clefyd Tsundoku; Fel gyda llawer o afiechydon eraill, mae'n dechrau gyda diagnosis y clefyd. Ar ôl y broses hon, rhaid i'r person dderbyn y clefyd hwn hefyd. Yn ystod y broses driniaeth, mae'n bosibl i'r unigolyn dderbyn y sefyllfa hon a brecio ei hun. Fodd bynnag, os yw'r afiechyd wedi cyrraedd lefel uwch ac yn achosi problemau ym mywyd ariannol a theuluol yr unigolyn, efallai y bydd angen ymgynghori ag arbenigwr a chael help. Gellir prosesu seicotherapi neu feddyginiaeth yn ôl yr angen yn ystod y broses drin. Er mwyn ffrwyno'r sefyllfa hon, rhaid prynu'r llyfrau y mae'n eu darllen wrth iddo gwblhau. Mae dewis cynhyrchion digidol hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth ffrwyno'r afiechyd. Mae hoffter llyfrau sain hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth drin afiechydon. Mae hefyd yn bwysig peidio â ffafrio prynu llyfrau nad yw'r person yn eu mwynhau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.