kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Pronouns Almaeneg

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio rhagenwau personol Almaeneg. Mae'r rhagenwau personol rydyn ni'n eu hadnabod ar ffurf Almaeneg I chi chi a ninnau'n eiriau sy'n cael eu defnyddio yn unol â nhw, yn lle enwau cywir neu generig.

Yn gyffredinol, mae rhagenwau Almaeneg yn destun brawddeg, yn union fel yn ein Twrceg. Felly, mae angen dysgu rhagenwau personol Almaeneg yn drylwyr. Mewn Twrceg, rhagenwau personol yw'r geiriau I, chi, ef, ni, chi, nhw. Gan mai dim ond un rhagenw "o" sydd yn Nhwrceg, yr hyn yr ydym yn siarad amdano yw ar gyfer y tri, p'un a yw'n wrywaidd, benywaidd neu ddi-ryw.o”Rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw.

Yn Nhwrceg, rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer bodau dynol, rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer anifeiliaid, ac rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer bodau difywyd neu bethau. Ond mewn rhagenwau Almaeneg, mae cyfwerth y rhagenw "o" yn wahanol ar gyfer enwau gwrywaidd, benywaidd a di-ryw. Er enghraifft; Yn Nhwrceg, gallwn ddefnyddio'r rhagenw "o" ar gyfer endidau gwrywaidd a benywaidd ac difywyd.

Er enghraifft, yn lle'r frawddeg "Rwy'n gweld y llyfr", gallwn ddweud "Rwy'n ei weld", gallwn ddweud hyn yn Almaeneg, ond yn y frawddeg hon "onu”Yn ôl rhyw yr hyn rydyn ni’n ei olygu wrth ragenw er-si-es mae angen i ni ddefnyddio'r rhagenw priodol. Ar gyfer enwau rhyw gwrywaidd mewn rhagenwau personol Almaeneg er rhagenw maent yn rhagenw ar gyfer enwau di-ryw es rhagenw.

Wrth siarad am unigolion neu enwau arbennig er-si-es Defnyddir un o'r rhagenwau. Defnyddir rhagenwau ar gyfer dynion a defnyddir rhagenwau sie ar gyfer menywod. Er enghraifft, Muharram, Omar, Samet oherwydd eu bod yn enwau gwrywaidd yn eu lle er rhagenw. Zeynep, Melis, Mary oherwydd eu bod yn enw menywod yn eu lle maent yn rhagenw. Defnyddir rhagenwau ar gyfer bodau di-ryw. Mewn geiriau eraill; defnyddir "er" yn lle enwau gydag erthygl, defnyddir "sie" yn lle enwau gydag erthygl, defnyddir "es" yn lle enwau gydag erthygl das. Fel y gallwch weld, mae'r defnydd o ragenwau personol Almaeneg ychydig yn wahanol i'r defnydd o ragenwau personol Twrcaidd.

Gadewch inni ar y cyd ddarlunio Rhagenwau Personol yr Almaen:

 
Pronouns Almaeneg

Pronouns Almaeneg

Mater arall y dylem ei grybwyll am ragenwau Almaeneg; fel y gwelir uchod maent yn ysgrifennwyd rhagenw dair gwaith. yn gyntaf maent yn rhagenw trydydd parti dyna'r rhagenw. Gan ddechrau gyda'r llythrennau bach eraill maent yn eddio lluosog yn Nhwrceg maent yn yn cyfateb i ragenw. Gan ddechrau gyda'r briflythyren olaf Rydych yn rhagenwau i bobl na allwch eu dweud graslon i'w ddefnyddio.

Er enghraifft, rydyn ni'n annerch ein hathro, ein rheolwr, ein henuriaid fel chi, nid chi. Defnyddir at y diben hwn Rydych yn mae rhagenw bob amser yn cael ei gyfalafu. Almaeneg maent yn Mae'n ymddangos ein bod ni'n eich clywed chi'n dweud nasıl sut i'w gwahaniaethu “oherwydd mae gan ragenw fwy nag un ystyr. Gadewch i ni ei ateb nawr.

Mewn brawddeg sie - Sie Pan welwch y rhagenw, edrychwn ar gyfathiad y ferf i ddeall pwy-beth mae'n ei olygu. Cydgysylltiad y ferf; Rydym yn deall a yw'r rhagenw yn cael ei ddefnyddio yn yr ystyr “it ,, p'un a yw'n cael ei ddefnyddio yn yr ystyr“ nhw, neu a yw'n cael ei ddefnyddio yn yr ystyr “chi”. Yn cael ei ddefnyddio eisoes at ddiben tyner “Sie rhagenw oherwydd bod y llythrennau cyntaf bob amser yn cael eu cyfalafu, os (er nad ar ddechrau'r frawddeg) eğerRydych yn" rhagenw yna gallwn ddeall yn hawdd ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer apêl ysgafn. Wrth ichi archwilio'r brawddegau enghreifftiol y byddwn yn eu rhoi ichi mewn eiliad, byddwch yn deall y pwnc yn well.

Yn ein gwersi blaenorol, fe wnaethon ni ddysgu brawddegau diffiniad syml yn Almaeneg fel “llyfr yw hwn, tabl yw hwn” a sut i lunio brawddegau. Nawr ein bod wedi dysgu rhagenwau personol, gadewch i ni ddysgu gwneud brawddegau fel "Rwy'n athro, rydych chi'n fyfyriwr, mae'n feddyg" yn yr un arddull. Yn y brawddegau hyn i-sen-o Rhagenwau un person yw'r geiriau.

Gadewch inni roi enghraifft weledol i ragenwau Almaeneg. Bydd y gweledol isod yn darparu gwell dealltwriaeth o'r pwnc.

 
Pronouns Almaeneg

Pronouns Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddysgu adeiladu brawddegau fel “Rwy'n athro, rydych chi'n fyfyriwr, mae'n feddyg”. Yn y brawddegau hyn i-sen-o Rhagenwau un person yw'r geiriau. Wrth adeiladu brawddegau o'r fath, fel yn Saesneg (ee am-is-are), defnyddir berfau ategol. Nawr, gadewch i ni weld y berfau ategol a ddefnyddir yn Almaeneg a'u ffurfdroadau yn ôl rhagenwau personol.

Dylid nodi y dylid cofio'r tabl canlynol yn drylwyr. Gweler hefyd yr enghreifftiau wrth ymyl y tabl. Yn y brawddegau enghreifftiol, rhagenw person cyntaf wedi'i ddilyn gan ferf ategol ac yna enw. Mae patrwm brawddegau o'r fath fel hyn. I'r dde o'r tabl mae enghreifftiau o frawddegau tebyg yn Saesneg. Arsylwch y tabl canlynol yn ofalus.

Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg

 

Yn y tabl uchod, rhoddir enghreifftiau yn y ffurf symlaf o frawddegau a grëwyd gan ddefnyddio rhagenwau Almaeneg. Gallwch hefyd wneud amrywiaeth o frawddegau ar eich pen eich hun i ymarfer. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, gorau po gyntaf a hawsaf y byddwch chi'n dysgu rhagenwau personol Almaeneg.

Gadewch inni roi tabl o ragenwau Almaeneg ichi unwaith, gallwch argraffu'r dudalen hon os dymunwch.

AMSEROEDD SEFYLLFA ALMAENEG  mae'r Twrcaidd
ich BEN
du AAA
er O (AM RHYW DUW)
maent yn O (AR GYFER RHYWIAU FEMALE)
es O (AM NEUTRALS)
w WE
ihr CHI
maent yn MAENT
Rydych yn CHI (HITAP Addfwyn)

Fel rhestr:

Rhagenwau personol Almaeneg:

  • ich: i (H)
  • du: chi (Du)
  • er: o gwrywaidd
  • sie: o (benyw)
  • es: o (au) (brîd niwtral)
  • gwan: ni (V)
  • ihr: chi (IGR)
  • sie: maent (Zu :)
  • Sie: ti (zi :)

Annwyl ffrindiau, os ydym yn crynhoi rhagenwau personol yr Almaen yn fyr, fel y gwelir uchod, mae sawl ystyr gwahanol i'r rhagenw sie Almaeneg. Yr ystyron hyn o gwrs y frawddeg neu'r ferf gyfathrach ac ati. bosibl ei dynnu. Y peth pwysig yw eich bod chi'n gwybod y geiriau hyn yn drylwyr ar hyn o bryd.

Dylech gofio hefyd, yn y rhagenwau a roddir uchod, fod rhagenw Sie, a ddefnyddir ar gyfer gwerthfawrogiad ysgafn yn unig, wedi'i ysgrifennu mewn llythrennau bras a'r llall mewn llythrennau bach. Rydym yn aml yn defnyddio areithiau ysgafn i annerch pobl hŷn neu bobl anghyfarwydd. Os ydych chi'n archwilio ac yn dysgu'r brawddegau enghreifftiol am y rhagenwau Almaeneg a roddir uchod, ni fydd gennych unrhyw broblem.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig