Pronouns Almaeneg

Yn y wers hon Rhagenwau Almaeneg Byddwn yn archwilio'r pwnc. Mae rhagenwau personol Almaeneg, yr ydym ni'n eu hadnabod fel fi chi, a ninnau chi nhw, yn eiriau sy'n cael eu defnyddio'n briodol yn lle enwau priod neu generig. Gelwir hefyd yn rhagenwau personol Almaeneg. Yr un peth yw rhagenwau personol a rhagenwau personol.Rhagenwau personol Almaeneg, rhagenwau personol Almaeneg

Yr un peth yw rhagenwau personol Almaeneg ac ymadroddion rhagenw personol Almaeneg, gyfeillion, peidiwch â drysu. Fe wnaethon ni ei ysgrifennu felly yn y teitl uchod i egluro bod y ddau yr un mynegiant. Yr un peth yw'r rhagenw personol Almaeneg a'r rhagenw personol Almaeneg. Felly rhagenw personol = golygu rhagenw personol.

Ond peidiwch â'i gymysgu â rhagenwau meddiannol, sef math arall o ragenw. Mae rhagenwau meddiannol yn wahanol. Gelwir rhagenwau meddiannol hefyd yn rhagenwau meddiannol, ac y mae rhagenwau personol a rhagenwau meddiannol yn wahanol i'w gilydd. Mae rhagenwau personol Almaeneg yn eiriau fel ben-you-o (ich-du-er), tra bod rhagenwau meddiannol Almaeneg yn eiriau fel mine-your-her (mein-dein-sein).Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Os ydych chi eisiau dysgu am ragenwau meddiannol Almaeneg, rydyn ni wedi gadael dolen y wers rhagenwau meddiannol Almaeneg isod.

Pwnc yr argymhelliad: Rhagenwau meddiannol Almaeneg

Mae rhagenwau personol Almaeneg fel arfer yn destun brawddeg, yn union fel yn Nhwrceg. Achos Rhagenwau personol Almaeneg Rhaid i chi ddysgu'n drylwyr. Rhagenwau personol mewn Tyrceg yw fi, ti, fe, ni, chi, nhw. Gan mai dim ond un rhagenw "hi" sydd yn Nhwrceg, p'un a yw'r peth rydyn ni'n siarad amdano yn wrywaidd, yn fenyw neu'n ddi-ryw, mae "it" yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y tri ohonyn nhw.o”Rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw.

Yn Nhwrceg, rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer bodau dynol, rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer anifeiliaid, ac rydyn ni'n defnyddio'r rhagenw O ar gyfer bodau difywyd neu bethau. Ond mewn rhagenwau Almaeneg, mae cyfwerth y rhagenw "o" yn wahanol ar gyfer enwau gwrywaidd, benywaidd a di-ryw. Er enghraifft; Yn Nhwrceg, gallwn ddefnyddio'r rhagenw "o" ar gyfer endidau gwrywaidd a benywaidd ac difywyd.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Er enghraifft, yn lle'r frawddeg "Rwy'n gweld y llyfr", gallwn ddweud "Rwy'n ei weld", gallwn ddweud hyn yn Almaeneg, ond yn y frawddeg hon "onu”Yn ôl rhyw yr hyn rydyn ni’n ei olygu wrth ragenw er-si-es mae angen i ni ddefnyddio'r rhagenw priodol. Ar gyfer enwau rhyw gwrywaidd mewn rhagenwau personol Almaeneg er rhagenw maent yn rhagenw ar gyfer enwau di-ryw es rhagenw.

Wrth siarad am unigolion neu enwau arbennig er-si-es Defnyddir un o'r rhagenwau. Defnyddir rhagenwau ar gyfer dynion a defnyddir rhagenwau sie ar gyfer menywod. Er enghraifft, Muharram, Omar, Samet oherwydd eu bod yn enwau gwrywaidd yn eu lle er rhagenw. Zeynep, Melis, Mary oherwydd eu bod yn enw menywod yn eu lle maent yn rhagenw. Defnyddir rhagenwau ar gyfer bodau di-ryw. Mewn geiriau eraill; defnyddir "er" yn lle enwau gydag erthygl, defnyddir "sie" yn lle enwau gydag erthygl, defnyddir "es" yn lle enwau gydag erthygl das. Fel y gallwch weld, mae'r defnydd o ragenwau personol Almaeneg ychydig yn wahanol i'r defnydd o ragenwau personol Twrcaidd.


Pronouns Almaeneg

Yn gyntaf, gadewch i ni roi rhagenwau personol Almaeneg a Thyrceg mewn tabl. Mae'r tabl canlynol yn cynnwys y rhagenwau personol (personol) yn Almaeneg, ac mae'r esboniadau angenrheidiol ar gael o dan y tabl. Archwiliwch ef yn ofalus.

Rhagenwau personol Almaeneg a'u hystyron mewn Tyrceg
Pronouns Almaeneg
ICH Ben
du ei
er ef (gwrywaidd)
maent yn hi (benyw)
es O (niwtral)
w rydym yn
ihr chi
maent yn maent yn
Rydych yn Chi (cyfeiriad caredig)

Yn y tabl uchod, rhoddir rhagenwau personol Almaeneg a'u cyfwerth Twrcaidd, ac fel y gwelir yn y tabl, mae'n rhaid bod tri rhagenw sie wedi dal eich sylw. Mae gwybodaeth fanwl am y rhagenwau hyn ar gael yn barhad ein gwers. Rhagenwau Almaeneg Parhewch i ddarllen y wers hon yn ofalus.

Gadewch inni ar y cyd ddarlunio Rhagenwau Personol yr Almaen:

Pronouns Almaeneg
Pronouns Almaeneg

Mater arall y dylem ei grybwyll am ragenwau Almaeneg; fel y gwelir uchod maent yn ysgrifennwyd rhagenw dair gwaith. yn gyntaf maent yn rhagenw trydydd parti dyna'r rhagenw. Gan ddechrau gyda'r llythrennau bach eraill maent yn eddio lluosog yn Nhwrceg maent yn yn cyfateb i ragenw. Gan ddechrau gyda'r briflythyren olaf Rydych yn rhagenwau i bobl na allwch eu dweud graslon i'w ddefnyddio.

Er enghraifft, rydyn ni'n annerch ein hathro, ein rheolwr, ein henuriaid fel chi, nid chi. Defnyddir at y diben hwn Rydych yn mae rhagenw bob amser yn cael ei gyfalafu. Almaeneg maent yn Mae'n ymddangos ein bod ni'n eich clywed chi'n dweud nasıl sut i'w gwahaniaethu “oherwydd mae gan ragenw fwy nag un ystyr. Gadewch i ni ei ateb nawr.

Mewn brawddeg sie - Sie Pan welwch y rhagenw, edrychwn ar gyfathiad y ferf i ddeall pwy-beth mae'n ei olygu. Cydgysylltiad y ferf; Rydym yn deall a yw'r rhagenw yn cael ei ddefnyddio yn yr ystyr “it ,, p'un a yw'n cael ei ddefnyddio yn yr ystyr“ nhw, neu a yw'n cael ei ddefnyddio yn yr ystyr “chi”. Yn cael ei ddefnyddio eisoes at ddiben tyner “Sie rhagenw oherwydd bod y llythrennau cyntaf bob amser yn cael eu cyfalafu, os (er nad ar ddechrau'r frawddeg) eğerRydych yn" rhagenw yna gallwn ddeall yn hawdd ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer apêl ysgafn. Wrth ichi archwilio'r brawddegau enghreifftiol y byddwn yn eu rhoi ichi mewn eiliad, byddwch yn deall y pwnc yn well.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Yn ein gwersi blaenorol, fe wnaethon ni ddysgu brawddegau diffiniad syml yn Almaeneg fel “llyfr yw hwn, tabl yw hwn” a sut i lunio brawddegau. Nawr ein bod wedi dysgu rhagenwau personol, gadewch i ni ddysgu gwneud brawddegau fel "Rwy'n athro, rydych chi'n fyfyriwr, mae'n feddyg" yn yr un arddull. Yn y brawddegau hyn i-sen-o Rhagenwau un person yw'r geiriau.

Gadewch inni roi enghraifft weledol i ragenwau Almaeneg. Bydd y gweledol isod yn darparu gwell dealltwriaeth o'r pwnc.

Pronouns Almaeneg
Pronouns Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddysgu adeiladu brawddegau fel “Rwy'n athro, rydych chi'n fyfyriwr, mae'n feddyg”. Yn y brawddegau hyn i-sen-o Rhagenwau un person yw'r geiriau. Wrth adeiladu brawddegau o'r fath, fel yn Saesneg (ee am-is-are), defnyddir berfau ategol. Nawr, gadewch i ni weld y berfau ategol a ddefnyddir yn Almaeneg a'u ffurfdroadau yn ôl rhagenwau personol.

Dylid nodi y dylid cofio'r tabl canlynol yn drylwyr. Gweler hefyd yr enghreifftiau wrth ymyl y tabl. Yn y brawddegau enghreifftiol, rhagenw person cyntaf wedi'i ddilyn gan ferf ategol ac yna enw. Mae patrwm brawddegau o'r fath fel hyn. I'r dde o'r tabl mae enghreifftiau o frawddegau tebyg yn Saesneg. Arsylwch y tabl canlynol yn ofalus.Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg
Rhagenwau Almaeneg

Yn y ffurf symlaf yn y tabl uchod Rhagenwau Almaeneg Enghreifftiau o frawddegau a ffurfiwyd gan ddefnyddio Gallwch chi wneud amrywiaeth eang o frawddegau ar eich pen eich hun i ymarfer. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y cyflymaf a'r hawsaf y byddwch chi'n dysgu pwnc rhagenwau personol Almaeneg.

Gadewch inni roi tabl o ragenwau Almaeneg ichi unwaith, gallwch argraffu'r dudalen hon os dymunwch.

Rhagenwau Rhagenwau Personol Almaeneg a Thyrceg

Rhagenwau personol Almaeneg ynganu a Thyrceg
Rhagenwau Personol (Personol) Almaeneg
Almaeneg Türkçe ynganiad
ICH Ben ih
du ei du
er ef (gwrywaidd) plygu
maent yn hi (benyw) si:
es O (niwtral) es
w rydym yn wiga
ihr chi anwybodaeth
maent yn maent yn si:
Rydych yn Chi (cyfeiriad caredig) si:

Fel rhestr:

Rhagenwau personol Almaeneg:

  • ich: i (H)
  • du: chi (Du)
  • er: o gwrywaidd
  • sie: o (benyw)
  • es: o (au) (brîd niwtral)
  • gwan: ni (V)
  • ihr: chi (IGR)
  • sie: maent (Zu :)
  • Sie: ti (zi :)

Annwyl ffrindiau Rhagenwau personol Almaeneg I grynhoi'n fyr, fel y gwelir uchod, mae gan y rhagenw Almaeneg sie sawl ystyr gwahanol. Mae'r ystyron hyn yn deillio o gwrs y frawddeg neu gyfuniad y ferf, etc. bosibl i gael gwared. Y peth pwysig ar hyn o bryd yw eich bod yn dysgu'r geiriau hyn ar gof ac yn eu dysgu'n drylwyr.

Yn ogystal, ni ddylech anghofio, ymhlith y rhagenwau a roddir uchod, fod y rhagenw Sie, a ddefnyddir mewn cyfeiriad cwrtais yn unig, wedi'i ysgrifennu â phrif lythyren a'r llall wedi'i ysgrifennu â llythyren fach. Fel arfer byddwn yn defnyddio cyfarch cwrtais wrth annerch pobl hŷn neu bobl nad ydym yn eu hadnabod. Rydym wedi rhoi uchod Rhagenwau Almaeneg Os byddwch yn archwilio ac yn dysgu'r brawddegau enghreifftiol am y pwnc, ni fydd gennych broblem am y pwnc hwn.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax. Bydd eich holl gwestiynau'n cael eu hateb gan hyfforddwyr almancax.

Gadewch i ni Brofi Ein Hunain : Rhagenwau personol Almaeneg

Beth yw rhagenwau personol Almaeneg?

Mae rhagenwau personol (personol) Almaeneg fel a ganlyn:
ich: i
du: chi
er: o (rhyw gwrywaidd)
sie: o (brîd benywaidd)
es: o (brid niwtral)
gwan: ni
ihr: chi
sie: maent
Sie: ti (defnyddir mewn cyfeiriad cwrtais)Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (10)