Sut mae iechyd yr arennau'n cael ei amddiffyn?

0

Bydd bwyta bwydydd wedi'u pecynnu a'u prosesu sy'n cynnwys siwgr ar sail startsh yn cynyddu gordewdra plant ac yn lleihau twf cenedlaethau iach.

O ystyried y clefyd yn effeithio'n uniongyrchol ar iechyd yr arennau yn y byd a Thwrci gymharu â dynion, dylai menywod yn fwy at ferched risg a'u teuluoedd gosod mewn iechyd a pherthnasoedd cyhoeddus i ddilyn y meysydd awyr arferion cyffredinol yn nes, a bennir eleni, "Menywod a Kidney Iechyd" chwarae rhan bwysig mewn cysylltiad.

Yn ogystal â materion iechyd menywod a'r arennau, mae mater siwgr wedi'i seilio ar startsh (NSAID), a godwyd yn aml yn ystod y dyddiau diwethaf, wedi'i drafod o fewn fframwaith atebion i'r berthynas rhwng diabetes, afiechydon cardiofasgwlaidd a chlefydau'r arennau.

CLEFYDAU KIDNEY CRONIG Un o'r 20 achos marwolaeth mwyaf cyffredin

Sefydliad Arennau Twrcaidd (TBV), panel 'Iechyd Menywod ac Arennau' Diwrnod Arennau'r Byd 2018 wedi'i drefnu gan y thema, wedi'i gymedroli gan Timur Erk. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Athro Dr. Yr Athro Kubilay Karşıdağ, Assoc. Dr. İbrahim Kalelioğlu a Burçin Orhon, yr arlunydd sydd wedi bod yn cael trafferth gyda diabetes ers blynyddoedd lawer.

Arbenigwr Clefydau Mewnol a Neffroleg Prof.Dr. Dr. Pwysleisiodd Rümeyza Kazancıoğlu, 50 y cant o boblogaeth menywod a merched y byd sy'n gwneud cyfraniadau sylweddol i'r gymdeithas a'u teuluoedd. Athro Kaz Mae clefyd cronig yr arennau yn effeithio ar oddeutu 10 y cant o oedolion ledled y byd ac mae'n un o'r 20 achos marwolaeth mwyaf cyffredin ledled y byd. Mae cyd-ddigwyddiad Diwrnod Arennau'r Byd a Diwrnod y Merched yn 2018 yn achlysur pwysig i feddwl am bwysigrwydd iechyd menywod ac yn enwedig iechyd yr arennau ar y gymdeithas a'r cenedlaethau canlynol ac i ddod yn fwy ymwybodol. Ni ellir eithrio gwahaniaethau rhyw o ran mynediad i addysg, gofal meddygol a chymryd rhan mewn treialon clinigol. Felly, mae menywod, yn enwedig yn ystod beichiogrwydd, yn rhoi cyfle i wneud diagnosis o glefydau posibl yr arennau. Yn ogystal, mae cymhlethdodau dialysis menywod yn wahanol i ddynion ac yn fwy tebygol o fod yn rhoddwyr na derbynwyr arennau. ”

ARGYMHELLION IECHYD I FENYWOD

Prifysgol Istanbul, Cyfadran Meddygaeth Istanbul, Adran Meddygaeth Fewnol, Adran Endrocrology. Dr. Kubilay Karsisdag, mae clefyd yr arennau yn fwy cyffredin ymysg menywod, nododd. Athro Dr. Karsis, “Mae yna rai rhesymau cymdeithasol pam mae diabetes yn cael ei weld yn fwy mewn menywod. e.e. gwelir iselder 2 gwaith yn fwy mewn menywod nag mewn dynion. Mae'r baich ar fenywod yn y cartref a busnes yn bwysig iawn. Tasg fel 'chwaraewr canol cae' menywod heddiw. Yn ogystal, mae anhwylderau bwyta ymhlith achosion eraill diabetes. Heddiw, mae bwlimia a gorfwyta yn fwy cyffredin ymysg menywod. Mae cymhwyso sylfaen iechyd menywod yn seiliedig ar bwyntiau syml: ymarfer corff, rheoli pwysau. mae cadw draw oddi wrth sigaréts, sy'n cynnwys llai i'w yfed, i ddweud 'Rwy'n ysmygu llai' yn debyg i ddweud fy mod i'n llai beichiog, "meddai.

Prifysgol Istanbul, Cyfadran Meddygaeth Istanbul, Adran Iechyd a Chlefydau Menywod, Adran Perinatoleg, Assoc. Dr. Tynnodd İbrahim Kalelioğlu sylw at y ffaith bod beichiogrwydd yn broses bwysig iawn i iechyd menywod.

Assoc. Dr. Kalelioğlu, “Er enghraifft, os yw beichiogrwydd diabetes beichiogrwydd menyw nad yw'n ddiabetig yn digwydd yn ddiweddarach mewn bywyd ar ôl beichiogrwydd, mae'r fenyw hon mewn perygl o ddod yn ddiabetig. Mae hyn yn hysbys a gellir atal diabetes os dilynir newidiadau mewn ffordd o fyw fel diet ac ymarfer corff yn y cyfnod ar ôl beichiogrwydd. Mae beichiogrwydd yn gyfnod pwysig i iechyd yr arennau. Heddiw, mae'r angen am ddialysis ar gyfer cyfran sylweddol o gleifion dialysis benywaidd wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i broblemau'n datblygu yn ystod beichiogrwydd. Er enghraifft, mewn achosion o abladiad lle mae'r brych yn cael ei wahanu cyn genedigaeth, afiechydon gorbwysedd beichiogrwydd, gwaedu yn ystod beichiogrwydd a danfon, a heintiau sepsis eang oherwydd haint y groth, gall fod posibilrwydd o glefyd cronig yr arennau. Hynny yw, mae iechyd beichiogrwydd yn gysylltiedig ag iechyd yr arennau. O ganlyniad, mae beichiogrwydd yn gyfnod pwysig i fam iach, babi iach ac arennau iach.

SYLW I FWYDYDD PACIO A PHROSESU!

Dywedodd Burcin Orhon, sydd wedi bod yn cael trafferth gyda diabetes sy’n gysylltiedig â gordewdra ers blynyddoedd lawer, ım Ar ôl imi briodi, rhoddais y gorau i chwaraeon, a chydag ychwanegu genedigaeth a maeth anghytbwys, enillais gymaint o bwysau nes i mi hyd yn oed gael fy ngorfodi i ddringo’r grisiau. ”

Gan bwysleisio iddo golli pwysau difrifol ar ôl llawdriniaeth gastrig Orhon; “Does gen i ddim diabetes. Nawr rwy'n gofalu am ddeiet cytbwys trwy yfed digon o ddŵr. Yn y modd hwn, dychwelais at yr hyfforddwr dawns, lle cymerais seibiant hir, a fy nghyngor i deuluoedd yw y dylai plant fuddsoddi yn eu dyfodol a dod â maeth, chwaraeon a defnydd dŵr iddynt yn ifanc. ”

Dywedodd Llywydd Sefydliad Arennau Twrci, Timur Erk, sürece Cyn belled â bod y defnydd o fwydydd wedi'u pecynnu a'u prosesu sy'n cynnwys NPM yn lle betys siwgr a gynhyrchir yn parhau i gael eu gwerthu yng ffreuturau ysgolion, bydd gordewdra plant yn cynyddu a bydd twf cenedlaethau iach yn lleihau fel y gwelir mewn gwledydd economaidd-gymdeithasol tebyg yn y 10 mlynedd nesaf. Yn y cyd-destun hwn, bydd nifer y cleifion sy'n cael eu trin am ddiabetes, clefyd cardiofasgwlaidd ac arennau yn cynyddu. ”

Mynegodd Erk ei gynigion datrys o fewn fframwaith polisïau iechyd cyhoeddus:

* Dylid lleihau hysbysebion ar gyfer cynhyrchion sy'n cynnwys NPV.
* Dylid gwahardd gwerthu cynhyrchion sy'n cynnwys NPV mewn ffreuturau ysgol.
* Fel ym mhob un o dalaith California, San Francisco a Berkeley a Mecsico yn yr UD, dylid rhoi treth ychwanegol ar gynhyrchion o'r fath i leihau eu defnydd.
* Dylai'r Weinyddiaeth Iechyd a'r Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol a chyrff anllywodraethol gychwyn ymgyrch er mwyn lleihau'r defnydd o halen yn ormodol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.