O ba gemau y gallwch chi ennill arian

Mae gemau symudol yn cael eu chwarae ar ffonau symudol, tabledi a dyfeisiau symudol tebyg. Yn y mathau hyn o gemau, gall chwaraewyr ennill arian trwy werthu'r gwobrau y maent yn eu casglu yn y gêm neu trwy berfformio llawer o wahanol drafodion yn y gêm. Er enghraifft, gallwch chi wneud arian trwy werthu eitemau arbennig rydych chi'n eu casglu mewn gêm symudol.Mae gemau ar-lein fel arfer yn cael eu chwarae dros y rhyngrwyd ac mewn rhai achosion maent yn cynnig y cyfle i ennill arian ychwanegol wrth chwarae. Er enghraifft, os ydych chi'n perfformio'n llwyddiannus mewn gêm ar-lein, gallwch chi ennill gwobrau yn y gêm ac ennill arian trwy werthu'r gwobrau hyn neu gwblhau gwahanol drafodion y gallwch chi eu gwneud yn y gêm. Yn ogystal, gall rhai gemau ar-lein gynnig cyfle i chwaraewyr ennill arian trwy wylio hysbysebion a chwblhau trafodion tebyg.

Fodd bynnag, cofiwch nad yw pob gêm yn anelu at wneud arian, ac felly nid oes rheol gyffredinol ynghylch pa gemau y gallwch chi wneud arian ohonynt. Os ydych chi eisiau gwybod a fydd gêm yn gwneud arian, porwch trwy beiriant chwilio neu siaradwch â rhywun am y gêm i ddysgu mwy amdani.

Yn ogystal, gall rhai gemau hefyd gynnig gwobrau a thaliadau amrywiol. Er enghraifft, efallai y bydd rhai gemau symudol yn cynnig y cyfle i ennill arian trwy brynu yn y gêm. Wrth chwarae'r gemau hyn, mae'n bosibl symud ymlaen yn y gêm ac ennill mwy o wobrau trwy brynu yn y gêm. Yn ogystal, gall rhai gemau hefyd dalu am gwblhau tasgau neu heriau amrywiol, gan ei gwneud hi'n bosibl ennill arian.

Gemau Android sy'n gwneud arian

Mae yna lawer o gemau android ar gael, a gall pa un sy'n gwneud arian amrywio yn dibynnu ar ddewis y person. Er enghraifft, gall rhai gemau android wneud arian trwy brynu yn y gêm. Wrth chwarae'r gemau hyn, gellir prynu yn y gêm i symud ymlaen trwy'r gêm ac ennill mwy o wobrau. Yn ogystal, gellir talu rhai gemau android hefyd am gwblhau tasgau neu heriau amrywiol, gan ei gwneud hi'n bosibl ennill arian.

1. Gwerthu Eitemau Mewn Gêm:

Un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o wneud arian mewn gemau Android yw trwy werthu eitemau yn y gêm. Gall yr eitemau hyn fod ar wahanol ffurfiau, megis gwisgoedd cymeriad, arfau, pŵer-ups, neu arian rhithwir.

Sut i Ennill?

 • Gemau Rhad ac Am Ddim: Mae llawer o gemau yn cael eu cynnig am ddim ac yn cynhyrchu refeniw trwy brynu yn y gêm. Yn y model hwn, gall chwaraewyr lawrlwytho a chwarae'r gêm am ddim, ond gallant wario arian i symud ymlaen yn gyflymach neu gael eitemau arbennig.
 • Gemau Taledig: Mae rhai gemau yn cael eu gwerthu am ffi a bennwyd ymlaen llaw. Mae'r gemau hyn yn aml hefyd yn cynnwys pryniannau yn y gêm, ond maent yn llai cyffredin na gemau rhad ac am ddim.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Mae maint yr enillion yn amrywio yn dibynnu ar y math o gêm, ei phoblogrwydd a phris eitemau yn y gêm. Mae'n bosibl gwneud llawer o arian trwy werthu eitem brin mewn gêm boblogaidd, ond gall gwerthu eitem gyffredin mewn gêm lai poblogaidd arwain at ychydig iawn o incwm.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Mae gemau rhad ac am ddim a gemau sy'n defnyddio model microtransaction yn fwyaf addas i wneud arian trwy werthu eitemau yn y gêm. Mae'r model hwn yn arbennig o gyffredin mewn gemau o'r strategaeth, chwarae rôl, a genres arena frwydr aml-chwaraewr ar-lein (MOBA).

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Dewis gêm boblogaidd: I wneud arian, mae'n bwysig dewis gêm sy'n boblogaidd ac sydd â sylfaen chwaraewyr gweithredol.
 • Gwella eitemau yn y gêm: Mae angen i'r eitemau yn y gêm rydych chi am eu gwerthu fod yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol.
 • Integreiddio dulliau talu: Er mwyn i chwaraewyr brynu eitemau yn y gêm, mae angen i chi gynnig dulliau talu diogel a chyfleus.

2. Gwylio Hysbysebion:

Mae rhai gemau Android yn caniatáu ichi ennill arian trwy wylio hysbysebion. Mae'r hysbysebion hyn fel arfer yn cael eu dangos ar ddechrau, canol neu ddiwedd y gêm.

Sut i Ennill?

 • Gwylio hysbysebion: Gallwch ennill pwyntiau neu arian rhithwir trwy wylio hysbysebion a gyflwynir mewn gemau.
 • Trosi'r pwyntiau neu'r arian a enillwch yn arian parod: Gallwch chi drosi'r pwyntiau neu'r arian rydych chi'n ei ennill yn arian parod gan ddefnyddio gwahanol ddulliau.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Mae faint o arian a wnewch o hysbysebion yn amrywio yn dibynnu ar nifer a math yr hysbysebion rydych chi'n eu gwylio. Fel arfer nid yw'n bosibl ennill llawer o arian, ond mae'n ddull delfrydol o ennill incwm ychwanegol.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Yn gyffredinol, mae gemau syml ac achlysurol yn cael eu ffafrio i ennill arian trwy hysbysebion. Mae'n bwysig nad yw hysbysebion yn y gemau hyn yn effeithio'n ormodol ar y profiad hapchwarae.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Lawrlwytho gêm sy'n dangos hysbysebion: Gallwch ddod o hyd i lawer o gemau gyda hysbysebion ar Google Play Store.
 • Creu cyfrif: Rhaid i chi greu cyfrif i dynnu'ch enillion yn ôl.

3. Cymryd rhan mewn Twrnameintiau Hapchwarae

 • Faint o arian y byddwch chi'n ei ennill mewn twrnameintiau Yn amrywio yn dibynnu ar faint y twrnamaint, noddwyr a ffi cymryd rhan. Mae'n bosibl ennill miloedd o ddoleri fel y wobr gyntaf mewn twrnameintiau mawr.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Yn aml, cynhelir twrnameintiau hapchwarae mewn gemau poblogaidd a chystadleuol. Yn aml gallwch weld twrnameintiau mewn strategaeth, ymladd, battle royale a gemau chwaraeon.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Gwella eich sgiliau: I fod yn llwyddiannus mewn twrnameintiau, mae angen i chi wella'ch sgiliau hapchwarae yn gyson.
 • Y llwyfannau twrnamaint canlynol: Gallwch ddod o hyd i dwrnameintiau sy'n addas i chi trwy ddilyn llwyfannau twrnamaint amrywiol.
 • Talu ffi cyfranogiad: Efallai y bydd gofyn i chi dalu ffi i gymryd rhan mewn rhai twrnameintiau.

4. Ennill trwy Agor Darllediad Byw:

Os ydych chi'n fedrus wrth chwarae gemau ac yn llwyddo i adeiladu cynulleidfa, gallwch chi ennill arian trwy ddarlledu'n fyw. Gallwch ddarlledu trwy chwarae gemau ar lwyfannau fel Twitch a YouTube Gaming a chael eich gwylwyr i gyfrannu i chi.

Sut i Ennill?

 • Creu cyfrif ar lwyfannau darlledu byw: Gallwch chi ddechrau darlledu trwy greu cyfrif ar lwyfannau fel Twitch a YouTube Gaming.
 • Creu cynnwys: Mae angen i chi greu cynnwys o safon yn rheolaidd ac ennill cynulleidfa.
 • Rhoddion a nawdd: Gallwch gael eich gwylwyr i gyfrannu i chi neu wneud cytundebau nawdd gyda chwmnïau gemau.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Mae faint o arian rydych chi'n ei ennill o ddarllediadau byw yn amrywio yn dibynnu ar faint eich cynulleidfa, nawdd a rhoddion. Gall ffrydwyr poblogaidd ennill miloedd o ddoleri bob mis.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Mae'n well gan gemau poblogaidd ennill arian trwy ddarlledu'n fyw. Yn ogystal, mae gemau diddorol sydd newydd eu rhyddhau hefyd yn opsiynau da ar gyfer darlledu.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Offer darlledu byw: Fe fydd arnoch chi angen offer fel cysylltiad rhyngrwyd da, cyfrifiadur neu gonsol gêm, meicroffon a chamera.
 • Adeiladu cynulleidfa: Mae angen i chi adeiladu cynulleidfa trwy wneud darllediadau rheolaidd o safon.

5. Ennill trwy Gynhyrchu Cynnwys Gêm:

Os ydych chi'n wybodus am hapchwarae, gallwch chi wneud arian trwy gynhyrchu cynnwys fel adolygiadau gêm, canllawiau, awgrymiadau a fideos triciau. Gallwch rannu'r cynnwys hwn ar YouTube, blog neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Sut i Ennill?

 • Creu cynnwys: Gallwch chi baratoi adolygiadau manwl, canllawiau, awgrymiadau a fideos triciau am y gemau.
 • Dewis platfform: Gallwch rannu eich cynnwys ar YouTube, blog neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
 • Refeniw hysbysebu a nawdd: Gallwch gymryd rhan yn rhaglenni hysbysebu'r llwyfannau neu wneud cytundebau nawdd gyda chwmnïau gemau.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Mae faint o arian y byddwch chi'n ei ennill trwy gynhyrchu cynnwys hapchwarae yn amrywio yn dibynnu ar boblogrwydd eich sianel neu flog, refeniw hysbysebu a nawdd. Gall crewyr cynnwys poblogaidd ennill cannoedd o ddoleri bob mis.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Mae'n bosibl cynhyrchu cynnwys ar gyfer pob math o gemau. Fodd bynnag, mae datganiadau newydd, gemau poblogaidd, a gemau heriol fel arfer yn denu mwy o wylwyr.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Sgiliau creu cynnwys: Rhaid bod gennych sgiliau naratif da a gallu cynhyrchu cynnwys o safon.
 • Gwybodaeth golygu fideo: Os ydych yn bwriadu cynhyrchu cynnwys fideo, bydd yn ddefnyddiol cael gwybodaeth golygu fideo sylfaenol.

6. Profi Gêm:

 • Cofrestru ar lwyfannau profi gêm: Gallwch wneud cais am swyddi profi gêm trwy wahanol lwyfannau.
 • Tasgau cyflawn: Gallwch ennill arian trwy gwblhau tasgau profi gêm a roddir gan gwmnïau gêm. Mae'r tasgau hyn fel arfer yn cynnwys chwarae rhannau penodol o'r gêm, dod o hyd i fygiau, a rhoi adborth.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Mae faint o arian a wnewch o brofi gêm yn amrywio yn dibynnu ar faint y gêm rydych chi'n ei phrofi, yr amser rydych chi'n ei dreulio, ac anhawster y dasg. Fel arfer cewch eich talu fesul awr, ond nid yw'r swm yn uchel iawn.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Mae'r gemau sydd i'w chwarae fel arfer yn gemau sy'n cael eu datblygu. Felly, mae gennych gyfle i brofi gemau newydd nad ydynt wedi'u rhyddhau eto.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Cofrestru ar lwyfannau profi gêm: Mae yna lawer o lwyfannau profi gêm. Gallwch wneud cais am swyddi profi gêm trwy gofrestru ar y platfformau hyn.
 • Bod yn ofalus ac yn canolbwyntio ar fanylion: Mae canfod gwallau a galluoedd adrodd manwl yn bwysig wrth brofi gêm.

7. Gyrfa fel Chwaraewr E-Chwaraeon:

Os yw eich sgiliau o'r radd flaenaf a'ch bod yn barod i weithio'n galed, gallwch anelu at yrfa broffesiynol fel chwaraewr e-chwaraeon. Gall bod yn llwyddiannus mewn twrnameintiau a drefnir mewn gemau e-chwaraeon a bod yn chwaraewr tîm sicrhau elw uchel.

Sut i Ennill?

 • Gwella eich sgiliau yn barhaus: I fod yn llwyddiannus mewn gemau e-chwaraeon, mae angen i chi weithio'n galed iawn a gwella'ch sgiliau yn gyson.
 • Llwyddiant mewn twrnameintiau: Trwy fod yn llwyddiannus mewn twrnameintiau e-chwaraeon, gallwch ennill gwobr ariannol a chael cyfle i ddod yn chwaraewr tîm proffesiynol.
 • Cytundebau nawdd: Gallwch ennill incwm sylweddol trwy gytundebau nawdd.

Faint Allwch Chi Ei Ennill?

Gall enillion chwaraewyr e-chwaraeon fod yn eithaf uchel. Gall chwaraewyr sy'n llwyddiannus mewn gemau poblogaidd ennill miliynau o ddoleri trwy wobrau twrnamaint, bargeinion nawdd a chyflogau.

Pa Gemau Sy'n Gymwys?

Y gemau mwyaf addas ar gyfer gyrfa e-chwaraeon yw'r rhai y cynhelir twrnameintiau proffesiynol ynddynt. Mae'r gemau hyn fel arfer yn cynnwys strategaeth, ymladd, battle royale a gemau chwaraeon.

Beth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni:

 • Disgyblaeth gwaith caled iawn: I ddod yn chwaraewr e-chwaraeon, mae disgyblaeth gwaith caled yr un mor bwysig â thalent.
 • Sgiliau gwaith tîm: Os ydych chi'n mynd i ganolbwyntio ar gemau tîm, mae angen i chi wella'ch sgiliau gwaith tîm.
 • Gwydnwch meddwl: Gall cystadlaethau e-chwaraeon fod yn straen, felly mae'n bwysig adeiladu eich caledwch meddwl.

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o wneud arian o gemau Android. Mae gan bob un o'r dulliau hyn ei fanteision a'i anfanteision ei hun. Gallwch chi ddechrau ennill arian trwy chwarae gemau trwy ddewis y dull sydd fwyaf addas i chi. Fodd bynnag, nid yw llwyddo gyda'r rhan fwyaf o'r dulliau hyn yn hawdd ac mae angen amser, ymdrech a dawn.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw