Monetization TikTok

0

Sut i monetize app TikTok? Yn fwy manwl gywir, a yw'n bosibl ennill arian o'r cais TikTok? Gadewch i ni ddechrau trwy ddweud y byddwch chi'n dod o hyd i bopeth am monetization TikTok yn y canllaw hwn. Nid oes unrhyw un nad yw'n gwybod y cais TikTok. O ganlyniad i bolisi hysbysebu ymosodol, mae'n ymddangos bod cymhwysiad TikTok o'r diwedd wedi cyflawni'r llwyddiant yr oedd ei eisiau ledled y byd. Mae bellach yn bosibl gwneud arian gyda Tiktok, cymhwysiad cyhoeddi a gwylio fideo sydd wedi ehangu ei sylfaen defnyddwyr ac sydd wedi dod yn boblogaidd iawn.

Ar ôl i gais TikTok ddod yn boblogaidd iawn, gallwn ddweud bod model newydd wedi'i ychwanegu at y ffyrdd o wneud arian o'r rhyngrwyd. Ydy, mae gwneud arian ar TikTok wir wedi dod yn un o'r ffyrdd i wneud arian ar-lein heddiw. Mae app Tiktok yn gwneud arian mewn gwirionedd, nid oes problem gyda hynny. Eisoes ar ein gwefan apps sydd wir yn gwneud arianRydyn ni'n rhannu gyda chi. Nid ydym yn cynnwys unrhyw gais neu safle nad yw'n gwneud arian, yn dwyn amser pobl yn ofer, ac yn ennill symiau bach trwy fynnu ymdrech fawr, nid ydym yn eu hargymell i chi.

Ydy TikTok yn Gwneud Arian?

Ydy, diolch i'r nodweddion monetization sydd newydd eu hychwanegu at y cais Tiktok, mae'n bosibl ennill arian o'r cais Tiktok heddiw. Ar ben hynny, rydych chi'n ennill arian go iawn ac mae'r arian rydych chi'n ei ennill yn cael ei anfon i'ch cyfrif banc mewn amser byr. Os na fyddwch chi'n twyllo yn y cais Tiktok neu os nad ydych chi'n gweithredu yn erbyn polisïau Tiktok, mae'n bosibl ennill arian ar Tiktok yn barhaus. Fe welwch yr holl fanylion ar sut i wneud arian o Tiktok yng ngweddill y canllaw monetization Tiktok hwn. Ond os nad ydych chi'n deall TikTok a'ch bod chi'n chwilio am apiau eraill i gynhyrchu incwm i chi'ch hun apiau gwneud arian Rydym yn argymell eich bod yn darllen ein canllaw.

Ond gadewch i ni wneud nodyn atgoffa. Mae rhai pwyntiau y dylech roi sylw iddynt wrth ddefnyddio TikTok. Er enghraifft, mae gwahaniaethu, hiliaeth, lleferydd casineb, rhywioldeb, anlladrwydd, noethni, trais, creulondeb ac ati yn cael eu gwahardd yn llym. Felly, dylech yn bendant gadw draw oddi wrth noethni, anlladrwydd, casineb a fideos tebyg. Fel arall, cewch eich gwahardd o'r rhaglen wobrwyo ar unwaith ac ni chewch eich talu. Mae'r rhai sy'n saethu ac yn gwylio fideos o'r fath mewn perygl mawr.

Beth yw'r ffyrdd i ennill arian gan TikTok?

Mae yna sawl ffordd wahanol i wneud arian ar gyfer Tiktok. Byddwn yn esbonio'r dulliau hyn o dan benawdau ar wahân. Fodd bynnag, gadewch i ni egluro pob dull yn fyr. Yn gyntaf oll, dylem nodi bod yn rhaid i chi gael cynulleidfa er mwyn gwneud arian o sianeli o'r fath (boed yn instagram, youtube, ac ati), gan gynnwys Tiktok. Felly dylech allu cyrraedd o leiaf rhai pobl. Mae hyn hefyd yn berthnasol i Youtube. Os na chaiff eich fideos eu gwylio, ni fydd Youtube nac unrhyw blatfform yn eich talu. Yn gyntaf oll, mae angen gwylio eich fideos. Dylech hefyd gynhyrchu cynnwys o safon er mwyn i'ch fideos gael eu gwylio. Mae'n rhaid bod gennych chi rai dilynwyr. Felly mae'n rhaid i chi allu cyrraedd pobl. Mae hyn yn cymryd peth amser, ond mae cynnwys o safon bob amser yn dangos ei hun a bydd eich cyfrif dilynwyr yn dechrau cynyddu mewn amser byr. I'r rhai sy'n dweud na allant ddelio â'r busnes hwn, wrth gwrs mae ffyrdd haws o ennill arian, er enghraifft. ffyrdd o wneud arian o gartref Trwy ddarllen ein canllaw, gallwch hefyd ddod o hyd i ffyrdd o ennill arian yn haws ac yn gyflymach.

Yn y cyfamser, gadewch inni eich atgoffa bod canllawiau newydd a ffyrdd newydd o wneud arian ar-lein yn cael eu hychwanegu at ein gwefan yn gyson. Cyn gynted ag y bydd cais sy'n gwneud arian yn dod allan, rydym yn ei adolygu ar unwaith ac yn ei rannu gyda chi os byddwn yn ei weld yn gadarnhaol. Os ydych chi am gael eich hysbysu ar unwaith pan fydd cais am arian newydd yn cael ei ryddhau, gallwch danysgrifio i'r hysbysiadau o'r adran isod.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn ogystal, mae'n bosibl ennill arian gan Tiktok heb gael cynulleidfa benodol eto. Y ffordd i wneud hyn yw ymuno â rhaglen gwobrau Tiktok. I grynhoi'n fyr, yr hyn rydyn ni'n ei alw'n rhaglen wobrwyo Tiktok yw eich bod chi'n gwahodd eich ffrindiau eraill i ddefnyddio'r cymhwysiad tiktok ar ôl i chi ddod yn aelod o Tiktok. Rydych chi'n ennill pwyntiau TikTok am bob person sy'n dechrau defnyddio tiktok gyda'ch cod gwahoddiad, a gallwch chi ddefnyddio'r pwyntiau hyn yn y cais TikTok, yn ogystal â'u trosi'n arian parod a throsglwyddo'r arian i'ch cyfrif banc. Mae yna ddull o'r fath hefyd i ennill arian ar TikTok.

Mae rhai ffrindiau wedi ceisio gwneud arian o TikTok. ennill arian trwy wylio hysbysebion Maen nhw'n drysu'r digwyddiad. Fel y credir, nid yw cais TikTok yn gymhwysiad i wylio hysbysebion ac ennill arian. Gadewch imi nodi hynny pan mai eich tro chi yw hi.

Nawr os dymunwch o'r cais Tiktok ffyrdd o wneud arian Gadewch i ni gloddio'n ddyfnach ac egluro'n fanylach fesul un. Rhoddir cynnig ar y dulliau hyn o wneud arian ar Tiktok yr ydym wedi'u crybwyll a gwybodaeth ar wefan swyddogol Tiktok. Felly does dim rhaid i chi boeni a ydw i wir yn gwneud arian o Tiktok neu a fydd fy arian yn cael ei adneuo yn fy nghyfrif.

Gadewch i ni roi rhybudd cyn i ni symud ymlaen i ffyrdd o wneud arian o TikTok. O heddiw ymlaen, boed yn Tiktok neu geisiadau tebyg, mae'n gwneud arian, nid oes dim i'w ddweud amdano, ond mae gormod o bobl anfoesol a gwarthus iawn ar lwyfannau o'r fath. Mae anfoesoldeb ac anfoesoldeb yn rhemp. Mae pobl yn cael eu cuddio fel bodau dynol oherwydd byddaf yn dechrau tuedd newydd. Mae yna hefyd rai sy'n crwydro o gwmpas fel mwncïod i gasglu dilynwyr. Mae yna filiynau o fideos diangen. Tra oeddech chi'n ceisio gwylio'r fideo hwnnw, gwyliwch y fideo hwn, fe wnaethoch chi wastraffu'ch oriau yn sydyn. Cadwch draw oddi wrth gyhoeddwyr o'r fath. Os ydych chi'n meddwl gwneud arian trwy gael eich gwylio mewn ffordd warthus, cymerwch yr arian hwnnw a'i ddwyn ar eich pen. Peidiwch byth â chymryd rhan. Paratowyd yr erthygl hon ar gyfer y rhai sydd am wneud arian trwy gynhyrchu cynnwys defnyddiol i bobl. Nid ar gyfer y rhai sy'n edrych i wneud arian trwy wneud fideos gwarthus. Gallwch chithau hefyd ddechrau tuedd hardd a buddiol. Mae'n dibynnu ar eich dychymyg. Os dymunwch, y mwyaf moesol a mwy o arbed arian arian Gallwch ddarllen ein canllaw. Mae llawer mwy o ddulliau cynhyrchu incwm yn y canllaw hwnnw.

Gwneud Arian Gyda Gwobrau TikTok

Mae gan TikTok raglen o'r enw TikTok Rewards. Ystyrir y rhaglen hon hefyd yn rhaglen atgyfeirio. Mae cyfeirio yn golygu bod defnyddiwr TikTok yn gwahodd ei ffrindiau i ddefnyddio'r rhaglen hefyd. Mewn geiriau eraill, rydych chi'n cymryd rhan yn rhaglen wobrwyo TikTok, rydych chi'n anfon dolen lawrlwytho at eich ffrindiau i lawrlwytho'r cymhwysiad tiktok, rydych chi'n ennill gwobr TikTok ar gyfer pob ffrind sy'n gosod y cymhwysiad Tiktok ar eu ffôn ac yn dechrau defnyddio'r cymhwysiad TikTok trwy'r dolen anfonoch chi. Pan fydd eich gwobrau TikTok yn cyrraedd swm penodol, rydych chi'n troi'r gwobrau hyn yn arian parod ac yn eu trosglwyddo i'ch cyfrif banc.

Mae esboniadau TikTok am raglen wobrwyo TikTok ar ei wefan swyddogol fel a ganlyn: Mae meini prawf cymhwysedd cais TikTok ar gyfer defnyddwyr yn syml iawn. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cael cyfrif TikTok gweithredol, fel hyn gallwch chi ddechrau cyfeirio (gwahoddwch eich ffrindiau). Fodd bynnag, mae'n rhaid i bob defnyddiwr presennol ac atgyfeiriad newydd fodloni'r gofyniad isafswm oedran i fwynhau manteision y rhaglen atgyfeirio. Mae'r gofynion oedran fel a ganlyn: Rhaid i gyfranogwyr yn yr Aifft fod o leiaf 21 oed, rhaid i gyfranogwyr yn Japan fod o leiaf 20 mlwydd oed, cyfranogwyr yng Nghorea 19 a rhaid i'r rhai sy'n byw mewn gwledydd eraill fod o leiaf 18 oed.

Er mwyn ennill gwobr gan raglen gwobrau Tiktok, rhaid nad yw'r person a wahoddwyd erioed wedi defnyddio'r cymhwysiad TikTok a'i lawrlwytho i'w ffôn. O'r safbwynt hwn, deallir nad yw gwneud arian gyda'r dull hwn yn hawdd.

I gael gwybodaeth fanwl am wobrau TikTok, hoffem gynnwys yr esboniadau ar y wefan swyddogol yma, gadewch i ni barhau: Mae Gwobrau TikTok yn arwydd o werthfawrogiad gan tiktok i'n cymuned ddefnyddwyr ledled y byd. Gwobrau Tiktok yw arian cyfred y wobr a enillir o dan raglen atgyfeirio TikTok. Gellir ennill Gwobrau TikTok pan fydd defnyddiwr presennol yn gwahodd defnyddiwr newydd i ymuno â'r platfform. Cyn gynted ag y bydd y defnyddiwr newydd yn creu proffil ac yn mynd i mewn gyda chod gwahoddiad ei ffrind, mae'r person a'i cyfeiriodd yn dechrau ennill. I ennill hyd yn oed mwy gyda TikTok Rewards, gall defnyddwyr newydd gymryd rhan mewn tasgau gwylio fideo rheolaidd sy'n hygyrch o dudalen y digwyddiad. Bydd y rhain yn galluogi'r defnyddiwr a'r cyfeiriwr newydd i ennill Gwobrau TikTok. Mae gweithgareddau gwylio fideo o'r fath yn aml yn dibynnu ar amser. Felly, rhaid i'r defnyddiwr newydd wylio'r fideos o fewn yr amser penodedig er mwyn i'r ddau barti fod yn gymwys ar gyfer gwobrau.

Mae gan wefan swyddogol TikTok y wybodaeth ganlynol hefyd: Gallwch adbrynu'ch gwobrau atgyfeirio TikTok a enillwyd am arian go iawn. Ond nid dyna'r cyfan! Gallwch hefyd ddefnyddio'ch gwobrau TikTok fel cwponau neu ychwanegiadau symudol mewn rhai gwledydd. Bydd gwobrau'n cael eu cyfnewid ar gyfradd sefydlog. Gwiriwch eich app TikTok i gael mwy o wybodaeth am ba wobrau sydd ar gael yn eich gwlad.

Sut i Drosi Gwobrau Tiktok yn Arian Parod?

Gadewch i ni ateb y cwestiwn hwn gydag esboniad ar y wefan swyddogol: mae tynnu'ch gwobrau TikTok mewn arian parod yn broses ddi-drafferth. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu'ch sianeli e-daliad fel PayPal neu'ch cyfrif banc â Tiktok a thynnu'r swm rydych chi ei eisiau yn ôl. Dyma ddull arall o wneud arian ar TikTok. Hefyd, dylem nodi nad oes terfyn ar yr arian y gellir ei ennill trwy wobrau TikTok. Felly nid oes terfyn uchaf. Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw gwahodd eich ffrindiau i ymuno â tiktok. Wrth i chi lawrlwytho'r app a gwylio'r fideos, bydd y ddau ohonoch yn ennill pwyntiau gwobr TikTok. Er mwyn ennill pwyntiau gwobr TikTok, mae'n rhaid nad yw'ch ffrind erioed wedi lawrlwytho'r app TikTok ar eu ffôn o'r blaen. Hyd yn oed pe bai'n ei lawrlwytho a'i ddileu, nid yw'r dull hwn yn ddilys.

Sut i Wneud Arian o Wobrau Tiktok Cam wrth Gam

Fel defnyddiwr TikTok, gallwch chi gymryd rhan mewn gwobrau TikTok a dechrau gwneud arian ar unwaith. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut y gallwch chi ennill arian gan TikTok gam wrth gam.

 • Agorwch yr app TikTok.
 • Ewch i'r dudalen Archwiliwch, I chi neu Broffil.
 • Cliciwch ar y botwm gwobrau TikTok.
 • Yna cliciwch ar yr eicon darn arian sydd yng nghornel chwith uchaf y sgrin.
 • Dewch o hyd i'ch dolen atgyfeirio a'ch cod gwahoddiad ar y dudalen sy'n agor.
 • Bydd y ddolen atgyfeirio hon yn cael ei defnyddio i wahodd eich ffrindiau i'r app TikTok.
 • Gwahoddwch eich ffrindiau i TikTok trwy anfon y ddolen atgyfeirio.
 • Bydd eich ffrind a lawrlwythodd y cais yn ennill pwyntiau yn awtomatig ar ôl nodi'r cod atgyfeirio a roesoch iddo.
 • Os cawsoch eich cyfeirio gan ffrind, yna agorwch yr app TikTok ac ewch i'r adran Proffil i ennill pwyntiau TikTok.
 • Cliciwch yr eicon darn arian wrth ymyl eich enw defnyddiwr.
 • Rhowch eich cod anfon gwahoddiad ymlaen yn y gwagle ar y dudalen sy'n agor.
 • Yna gallwch nawr anfon eich dolen atgyfeirio a'ch cod eich hun at eraill.
 • Wrth i'ch ffrindiau ddod yn aelodau TikToka gyda'ch cod gwahoddiad, byddwch chi'n ennill pwyntiau.

Mae rhai pwyntiau y dylech roi sylw iddynt wrth ddefnyddio TikTok. Er enghraifft, mae gwahaniaethu, hiliaeth, lleferydd casineb, rhywioldeb, anlladrwydd, noethni, trais, creulondeb ac ati yn cael eu gwahardd yn llym. Felly, dylech yn bendant gadw draw oddi wrth noethni, anlladrwydd, casineb a fideos tebyg. Fel arall, cewch eich gwahardd o'r rhaglen wobrwyo ar unwaith ac ni chewch eich talu.

Nawr, gadewch i ni ddweud wrthych chi am ffordd arall y gallwch chi ennill arian o'r cais Tiktok. Mae'r ffordd hon yn haws ac yn fwy proffidiol na rhaglen gwobrau TikTok a ddisgrifiwyd gennym uchod. Byddwn yn rhoi manylion isod. Wrth siarad am ffordd fwy proffidiol, pam? ennill arian drwy ysgrifennu erthyglau Onid ydych chi'n darllen ein canllaw ac yn ceisio ennill mwy a mwy o arian yn gyflymach? Gallwch chi ennill llawer mwy na'r arian y byddwch chi'n ei ennill gan TikTok trwy ysgrifennu erthyglau. Arian parod ar unwaith!

Yn y cyfamser, gadewch inni eich atgoffa bod canllawiau newydd a ffyrdd newydd o wneud arian ar-lein yn cael eu hychwanegu at ein gwefan yn gyson. Cyn gynted ag y bydd cais sy'n gwneud arian yn dod allan, rydym yn ei adolygu ar unwaith ac yn ei rannu gyda chi os byddwn yn ei weld yn gadarnhaol. Os ydych chi am gael eich hysbysu ar unwaith pan fydd cais am arian newydd yn cael ei ryddhau, gallwch danysgrifio i'r hysbysiadau o'r adran isod.

Gwneud Arian Trwy Hysbysebu Fideos TikTok

Gyda'r dull hwn, gallwch hefyd ennill arian ar TikTok trwy hysbysebu'ch fideos. Er, nid yn unig y mae'r dull hwn o ennill arian trwy hysbysebu yn ddilys ar TikTok. Mae cyfle hefyd i ennill arian trwy hysbysebu ar Instagram, Facebook, Youtube a chymwysiadau tebyg. Wrth gwrs, mae eich cynulleidfa yn bwysig yn y digwyddiad hysbysebu ac ariannol hwn. Mewn geiriau eraill, gall y rhai sydd â nifer fawr o ddilynwyr wneud hyn, byddwch yn gwerthfawrogi nad oes unrhyw gwmni eisiau hysbysebu fideos pobl sydd â nifer isel o ddilynwyr.

Gall pobl sydd â nifer uchel o ddilynwyr ennill arian trwy hysbysebu. Mae'r bobl hyn naill ai'n cysylltu'n uniongyrchol â'r cwmnïau eu hunain neu o ganlyniad i'r cwmnïau yn cysylltu â'r bobl hyn, maent yn derbyn hysbysebion ar eu fideos, yn saethu a darlledu fideos hysbysebu. Yn y modd hwn, maent yn derbyn ffi gan y cwmni hysbysebu ac yn y modd hwn maent yn ennill arian.

Os gofynnwch sut y gallaf gael hysbysebion ar fy fideos Tiktok, gadewch i ni roi gwybodaeth fanylach. Gadewch i ni ddweud bod gennych chi nifer fawr o ddilynwyr a'ch bod chi am droi'r sefyllfa hon yn fantais. Yna ewch i wefannau rhai cwmnïau. Gall fod yn unrhyw gwmni rydych chi ei eisiau. Efallai y bydd yna gwmnïau lleol hyd yn oed. Gall fod yn fwyty, marchnad, gemwaith, siop ddillad ac ati. Rhowch wefannau'r cwmnïau hyn ac anfon e-bost i'r cyfeiriadau e-bost yn yr adran gyswllt. Ysgrifennwch ddolen eich tudalen yng nghynnwys yr e-bost, nodwch hefyd faint o ddilynwyr sydd gennych a nifer y golygfeydd o'ch fideos. Dywedwch eich bod am dderbyn hysbysebion. Nodwch bris neu arhoswch am gynnig y parti arall heb nodi ffi. Pan ddaw ymateb y blaid arall, rydych chi'n cytuno ar y pris ac rydych chi'n saethu'r fideo ar gyfer yr hysbyseb ac yn ei gyhoeddi ar eich tudalen. Fel hyn rydych chi'n gwneud arian.

Mae'r dull o ennill arian trwy hysbysebu ar Tiktok mor syml â hynny, gyfeillion. Rydych chi'n dod o hyd i hysbysebwr ac yn derbyn eich taliad gan yr hysbysebwr.

Nawr byddwn yn dweud wrthych ffordd arall o wneud arian o TikTok. Enw'r dull hwn yw ennill arian trwy ennill tocynnau llif byw gan TikTok. Mae gwybodaeth fanylach ar gael yng ngweddill ein herthygl.

Gwnewch Arian Trwy Ennill Tocynnau TikTok

Ffordd arall y gallwch chi ennill arian trwy gais TikTok yw ennill darnau arian a throi'r darnau arian hyn yn arian. Yn fwy manwl gywir, gadewch i ni ddweud bod gwylwyr fideo a darlledu byw yn rhoi awgrym iddynt trwy anfon anrhegion at gynhyrchwyr cynnwys. Mae gwylwyr yn rhoi rhai gwrthrychau i'r cynhyrchydd cynnwys, hynny yw, cyhoeddwr y fideo, gyda rhai gwrthrychau ar y cais TikTok, mae'r anrheg hon yn cael ei throsi'n arian gan TikTok ac mae gwerth ariannol yr anrheg, sef yr arian, yn cael ei drosglwyddo i gyfrif y cyhoeddwr fideo.

Mae yna amrywiol wrthrychau y gellir eu rhoi fel anrhegion i'r person a bostiodd y fideo ar TikTok. Mae'r gwrthrychau hyn fel a ganlyn:

 • Pêl tenis: 1 darn arian
 • Llythyr hud : 7 Darn arian
 • Potel ddymuniad : 7 Darnau arian
 • Pêl-droed: 1 Coin
 • Drych : 30 Darnau arian
 • Cyfarchion Dwylo: 9 Darn arian
 • Helo hi : 5 darn arian
 • Gamepad : 10 Darnau arian
 • Siaradwr bach: 1 darn arian
 • Offer: 30 darnau arian
 • Côn hufen iâ: 1 darn arian
 • Persawr: 20 Darnau Arian
 • Lolipop: 10 Ceiniogau
 • Rhosyn: 1 darn arian
 • Meicroffon: 5 darn arian
 • TikTok: 1 darn arian

Os ydych chi'n gyhoeddwr, mae'r rhoddion a roddir i chi fel yn y rhestr uchod. Fodd bynnag, ni fydd yr holl ddarnau arian a ysgrifennwyd wrth ymyl y rhoddion yn cael eu trosglwyddo i'ch cyfrif. Mae TikTok yn torri tua 30 y cant ac mae rhywfaint o dreth yn cael ei dal yn ôl, mae'r swm sy'n weddill yn cael ei drosglwyddo i gyfrif y cyhoeddwr. Yn y rhestr uchod, rydym wedi ysgrifennu'r hyn sy'n cyfateb i'r rhoddion fel darnau arian. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu prisiau'r darnau arian isod. Yn y modd hwn, gallwch gyfrifo cost y darn arian fel gwyliwr a'ch enillion darn arian fel darlledwr yn fras mewn arian parod. Yn ogystal â'r anrhegion a grybwyllir yn y rhestr uchod, mae anrhegion newydd a drutach wedi bod ar gael i ddefnyddwyr TikTok yn ddiweddar. Mae anrhegion newydd yn dod allan bob dydd. Gallwch gael gwybodaeth fanwl o wefan swyddogol TikTok: TikTok

Syniad haws i wneud arian: Ennill arian trwy gwblhau arolygon

Prisiau Tocyn TikTok

Mae'r prisiau darnau arian ar wefan swyddogol TikTok o ddyddiad yr ysgrifennu hwn fel a ganlyn. Yn y cyfamser, gadewch i ni nodi bod y niferoedd wedi'u talgrynnu, hynny yw, nid yw ceiniogau wedi'u hysgrifennu.

 • 70 Darnau arian: 11 TL
 • 350 Darnau arian: 57 TL
 • 700 Darnau arian: 115 TL
 • 1.400 Darnau arian: 231 TL
 • 3.500 Darnau arian: 578 TL
 • 7.000 Darnau arian: 1.157 TL
 • 17.500 Darnau arian: 2.892 TL

Mae'r prisiau darn arian TikTok uchod ar gyfer prynwyr, h.y. gwylwyr sydd am roi rhodd i'r cyhoeddwr fideo. Os bydd rhywun yn anfon anrheg o 10 darn arian at gyhoeddwr y fideo, bydd cyfrif y cyhoeddwr fideo yn derbyn tua 6 darn arian. Hynny yw, os dewch yn gyhoeddwr fideo TikTok a'u bod yn anfon anrhegion atoch yn ystod eich darllediad, gallwch gyfrifo'r arian y byddwch yn ei ennill yn y modd hwn. Wrth gwrs, ni ddylid anghofio bod y prisiau hyn yn gyfredol o'r diwrnod yr ysgrifennwyd yr erthygl hon, a gall cynnydd ddigwydd yn ddiweddarach.

Po fwyaf o bobl sy'n gwylio'r fideo yn rhoi awgrymiadau i chi, y mwyaf o arian y byddant yn cronni yn eich cyfrif. Am y rheswm hwn, mae angen ichi ddewis pwnc eich darllediadau byw yn dda. Yn enwedig mae cyhoeddiadau cwrs paratoadol y brifysgol am fathemateg, llenyddiaeth, cemeg, bioleg a chyrsiau tebyg, dadansoddiad o'r farchnad stoc, dadansoddiad technegol, ffyrdd o wneud arian, hyfforddiant seo, cyfrifiadur a rhaglenni am y fideos cwrs yn denu sylw, ac mae digon o ansawdd a cyhoeddiadau addysgol fel hyn Gellir casglu awgrymiadau.

Beth yw TikTok Beggar?

Mae cardotwyr TikTok yn bobl nad oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth am unrhyw bwnc, ac sy'n agor darllediadau byw ar hap ac yn gofyn i'r gynulleidfa anfon darnau arian yn gyson. Mae pobl fel hyn yn gwneud fideos a darllediadau chwerthinllyd, gan fynnu Darnau Arian gan y gynulleidfa, hyd yn oed twyllo pobl trwy wneud rhai addewidion, er nad oes ganddynt unrhyw sgiliau. Peidiwch ag ymddiried yn y fath bobl. Peidiwch ag anfon Tocynnau at bobl am ddim a pheidiwch â gofyn am Docynnau gan unrhyw un yn y ffyrdd hyn. Cadwch draw oddi wrth weithgareddau o'r fath yn ystod y cyfnodau hyn pan fo achosion o dwyll yn cynyddu ar y Rhyngrwyd. Fel arall, gallwch chi roi eich llaw a cholli'ch braich.

Gallwch hefyd ennill awgrymiadau da trwy wneud postiadau lefel uchel a defnyddiol ar TikTok. Nid oes angen i chi erfyn i ennill arian o'r app TikTok.

Dyna i gyd am y tro yn ein canllaw gwneud arian ar TikTok. Os oes gennych gyfraniad i'w ychwanegu, ysgrifennwch ef yn y maes sylwadau isod. Dilynir yr holl sylwadau ar unwaith a'u hateb o fewn munudau.

Os ydych chi am gael gwybod am y datblygiadau ynghylch ceisiadau am arian a ffyrdd newydd o ennill arian, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr a hysbysiadau gwefan.

Bydd y canllaw monetization TikTok hwn yn cael ei ddiweddaru'n aml a bydd yn cael ei ychwanegu at ein herthygl pan ddarganfyddir tactegau ariannol newydd trwy ddilyn datblygiadau newydd. Cadwch draw am ddiweddariadau. Parch.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.