Ceisiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion ar y Rhyngrwyd a monetization o hysbysebu

Rydym yn agor y ffeil o geisiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion, ac mae hawliadau bom ac erthygl wych am geisiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion o'r rhyngrwyd yn aros amdanoch eto. Faint o arian allwch chi ei ennill bob mis trwy wylio hysbysebion? A yw'n real i ennill arian trwy wylio hysbysebion ar-lein? Mae gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn gelwydd? Pwy sy'n ennill arian trwy wylio hysbysebion? Beth yw monetization hysbysebu, sut mae'n cael ei wneud? Mae'r atebion i'r holl gwestiynau hyn wedi'u cynnwys yn yr erthygl hon sydd wedi'i pharatoi'n llawn. Felly gadewch i ni ddechrau.Ydych chi wedi clywed am ap i ennill arian trwy wylio hysbysebion? Mae'n rhaid eich bod wedi clywed eich bod wedi dod i'r dudalen hon i ddysgu mwy. Mae'r rhai sy'n defnyddio ffonau smart Android neu iPhone wedi gweld llawer o gymwysiadau sy'n ennill arian hysbysebu mewn siopau app.

Pwnc cysylltiedig: Gemau gwneud arian

Nawr, byddwn yn archwilio'n fanwl y cymwysiadau monetization hysbysebu hyn sy'n honni gwneud arian trwy wylio hysbysebion, a byddwn yn gweld pa raglen fydd yn ennill faint o arian y mis.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Beth yw ap monetization ad?

Egwyddor weithredol y cymhwysiad monetization a chymwysiadau symudol, a gynigir o dan yr enw tebyg, yw gwylio digon o hysbysebion ac ennill arian i chi yn gyfnewid. Mae cymwysiadau o'r fath yn dangos yr hysbysebion a gânt gan y cwmnïau hysbysebu i chi ac yn rhoi rhywfaint o'r arian y maent yn ei ennill o'r hysbysebion i'r defnyddwyr sy'n gwylio'r hysbysebion. Yn fyr, dyma sut mae'r system yn gweithio.

Felly, mae defnyddwyr sy'n gosod hysbysebion gwylio yn ennill cymwysiadau arian ar eu ffonau wrth iddynt wylio hysbysebion, maent yn ennill mwy o arian wrth iddynt wylio mwy o hysbysebion, po fwyaf o hysbysebion y maent yn eu gwylio, y mwyaf o arian y maent yn ei ennill 🙂 Neu maen nhw'n meddwl hynny. Felly, beth mae apps monetization ad yn ei roi i ni, faint o arian maen nhw'n ei wneud y mis? Rydym yn ei esbonio isod.

Faint o arian mae apiau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn ei wneud?

Rydym wedi dweud bod defnyddwyr sy'n gosod cymwysiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion ar eu ffonau symudol yn meddwl po fwyaf y maent yn gwylio hysbysebion, y mwyaf o arian y byddant yn ei ennill, a'r mwyaf o hysbysebion y maent yn eu gwylio, y mwyaf o arian y byddant yn ei ennill. Fodd bynnag, nid yw gwirionedd y mater o gwbl. Mae defnyddwyr yn gosod cymhwysiad sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion ar eu ffonau symudol, maen nhw'n gwylio hysbysebion o fore tan nos, a'r diwrnod wedyn maen nhw'n gwylio hysbysebion yn eu hamser sbâr.

Yn y dyddiau canlynol, maent yn gwylio digon o hysbysebion a phan welant eu bod yn ennill 0,00001 TL fesul hysbyseb y maent yn ei wylio yn gyfnewid am gannoedd o oriau wedi'u gwastraffu a degau o gwota rhyngrwyd Prydain Fawr, maent yn melltithio'r cymhwysiad ac yn ei dynnu oddi ar eu ffonau.


Mae'r llawdriniaeth gyffredinol fel hyn mewn gwirionedd. Felly, mae'n honiad cwbl afrealistig bod ceisiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn ennill 1.000 TL y mis a 2.000 TL y mis.

Mewn gwirionedd, mae'n bosibl ennill 1.000 TL neu hyd yn oed 5.000 TL y mis o'r ceisiadau i wneud arian trwy wylio hysbysebion, a chredwch fi, gellir ennill 10.000 a mwy o arian. Ydy, mae'n bendant yn ennilladwy. Ond rydych chi'n gwybod pwy sy'n ennill yr arian hwn? Nid defnyddwyr sy'n gwylio hysbysebion, wrth gwrs. Mae cynhyrchydd, datblygwr, yr hysbysebion gwylio yn ennill arian ceisiadau cais.

Er bod datblygwyr cymwysiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn ennill arian da bob mis, mae defnyddwyr sy'n treulio degau o oriau yn gwylio hysbysebion ar y ffôn yn y gobaith o ennill arian, yn anffodus, yn ennill dim ond gwastraff amser a phrofiad poenus.

Allwch chi ennill arian trwy wylio fideos youtube?

Mae'r un peth yn wir am ffyrdd o ennill arian trwy wylio fideos. Mae'n ysgrifenedig y gallwch ennill arian drwy wylio fideos youtube ar gannoedd o safleoedd ar y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae cynnwys o'r fath yn "helfa ymwelwyr", hynny yw, cliciwch newyddiaduraeth. Nid oes dim gwirionedd iddo. Wrth gwrs, mae yna bobl sy'n gwneud arian trwy wylio fideos ar Youtube. Pwy ydyn nhw? Wrth gwrs, nhw yw'r rhai sy'n saethu ac yn darlledu'r fideos. Nid yw'n bosibl ennill arian trwy wylio fideos neu ffilmiau.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: A yw'n bosibl gwneud arian ar-lein? I ddarllen ffeithiau ysgytwol am apiau ennill arian trwy wylio hysbysebion CLICIWCH YMA
Ydych chi'n pendroni faint o arian y gallwch chi ei ennill y mis dim ond trwy chwarae gemau gyda ffôn symudol a chysylltiad rhyngrwyd? I ddysgu gemau gwneud arian CLICIWCH YMA
Hoffech chi ddysgu ffyrdd diddorol a real o wneud arian gartref? Sut ydych chi'n gwneud arian yn gweithio o gartref? I ddysgu CLICIWCH YMA

Beth yw monetization hysbyseb?

Allwch chi wneud arian o hysbysebu? Ydy mae wedi'i ennill. Felly sut? Er mwyn ennill arian o hysbysebu, byddwch naill ai'n gynhyrchydd cynnwys, yn gynhyrchydd fideo, yn gynhyrchydd cynnwys fideo ar gyfer youtube, neu byddwch yn adeiladu gwefan neu'n datblygu cymhwysiad symudol, a bydd eich cynnwys yn apelio at segment penodol. Os byddwch chi'n darparu'r rhain i gyd, byddwch chi'n dechrau ennill arian o hysbysebu ar unwaith trwy ychwanegu hysbysebion at eich cynnwys.

Nid yw'n bosibl ennill arian o hysbysebion trwy ddefnyddio unrhyw ap neu wylio hysbysebion neu wylio fideos neu ffilmiau. Mewn ceisiadau o'r fath, yr enillydd bob amser fydd y bobl sy'n gwneud y cais. Ni all defnyddwyr ennill arian am weld hysbysebion.

Ydy apiau gwneud arian yn ffug?

Os byddwn yn dweud celwydd wrth bob un o'r cymwysiadau symudol sy'n gwneud arian, byddwn yn dweud y celwydd go iawn. Wrth gwrs, mae yna lawer o gymwysiadau sy'n gwneud arian yn y farchnad android neu ios. Rydym eisoes yn rhannu'r ffyrdd o wneud arian a'r cymwysiadau a fydd o fudd mawr i chi ac yn gwneud arian i chi ar ein gwefan.Yn ogystal, rydym yn rhannu gyda chi y ceisiadau sy'n honni eu bod yn gwneud arian ond nad ydynt yn ennill unrhyw beth.

Mae yna lawer o ffyrdd i wneud arian ar-lein. Mae yna lawer o ffyrdd i wneud arian. Fe wnaethon ni greu'r wefan wych hon i esbonio pa ffyrdd sy'n gwneud arian mewn gwirionedd a pha ffyrdd nad ydyn nhw byth yn gwneud arian. Bydd ein herthyglau rhagorol sydd wedi'u paratoi'n ofalus yn eich arwain wrth wneud arian.

Pwnc cysylltiedig: Apiau gwneud arian

Adolygiadau app sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion

Gall unrhyw un sydd â meddwl ddeall pa mor wir yw'r gwerthusiadau cyffredinol yr ydym wedi'u gwneud uchod. Yma rydym yn cyflwyno i chi rai o'r sylwadau a wnaed am yr oriawr hysbysebion sydd wedi'u lawrlwytho fwyaf ac apiau sy'n ennill arian sydd ar gael mewn siopau app android ac ios. Gweld drosoch eich hun faint o filoedd o TL y mis y mae'r cymwysiadau sy'n gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn eu hennill 🙂

Wast o amser. Er bod dwsinau o geisiadau sy'n broffidiol. Mae dibynnu ar raffl sy'n dibynnu ar gyd-ddigwyddiadau yn teimlo fel gwastraff amser. Gwyliwch yr holl hysbysebion ac yna gobeithio y bydd y rhoddion i mi.

Nid oes unrhyw hysbysiad. Nid yw'n glir faint o hysbysebion fydd yn cael eu gwylio i gymryd rhan yn y raffl, p'un a oes targed dyddiol neu wythnosol. Dim ond un arolwg oedd, dim mwy. Mae ganddo ormod o ddiffygion. Nid dyna sut mae'n cael ei wneud. Byddwch yn gosod nodau o flaen pobl. Gwyliwch 20 hysbyseb y dydd. Dewch yn Ddefnyddiwr Safonol. Gwyliwch 100 o hysbysebion bob dydd Dod yn ddefnyddiwr Aur. Gwyliwch 500 o hysbysebion y dydd Dod yn Ddefnyddiwr Platinwm ac ati.

Ap ofnadwy o wastraff amser

Rydym yn dod yn aelod ac yn cyflawni'r amodau, ond mae'r pwyntiau a ddyfarnwyd yn cael eu dileu. Ceisiais yn arbennig, ni allwch fynd y tu hwnt i 5 pwynt. Mae'n ailosod ar unwaith.

Pan ddechreuais ddefnyddio'r cais, y terfyn talu oedd 50 TL.Er ei bod yn anodd ei wneud mewn mis, fe wnaethant ddefnyddio'r system gyfeirio fel esgus a'i gynyddu i 100 TL. Roedd ein tystlythyrau, a glywodd hyn, wedi dileu'r cais o'u ffonau Os cynyddir y terfyn talu, mae cymhelliad cudd. Rwy'n gobeithio bod y gwall hwn yn cael ei gywiro.

Derbyniais fy nhaliad cyntaf, ond nid yw'r aelodau yn weladwy ac nid yw'r enillion cyfeirio yn cael eu hadlewyrchu'n gywir, mae angen trefnu'r cais, mae problem yn y system a byddwn yn hapus os gwneir ymateb.

Mae adnewyddu pwyntiau yn gyson yn eich gwneud yn nerfus.Roedd yn 5 munud.Mae'r amser wedi cynyddu a'r pwyntiau wedi gostwng.Roeddwn yn ei ddilyn gyda phleser mawr am ychydig, ond rwy'n meddwl y byddaf yn tynnu fy arian olaf yn ôl ac yn gadael. Nid yw'n werth gwario'r rhyngrwyd a chodi tâl mwyach.

Nid wyf wedi gallu codi arian o hyd. Dim ond ar ddiwrnod penodol y gallwch godi arian. Yn flaenorol, y terfyn tynnu'n ôl oedd 50. Wrth i’r dyddiad hwnnw agosáu, cynyddodd y terfyn hwn i 100 E. Os oes trafodiad ar y dyddiad hwnnw, byddaf yn ei ysgrifennu yma. Os na, byddaf yn rhoi gwybod i chi.Rwy'n dal i geisio. Dydw i ddim yn deall pam mae'r terfyn wedi cynyddu? A fydd y terfyn yn cynyddu bob mis?

Ie ie iawn. Gwyliwch 4000 neu fwy o hysbysebion nes i chi gael 100 o bwyntiau. Ennill 4000 TL pan fyddwch chi'n cyrraedd 1 o bwyntiau. Gwastraff amser, gwastraff rhyngrwyd. Beth sydd i fyny syr, weithiau nid yw hysbysebion yn agor ar wifi, gwylio hysbysebion ar ffôn symudol yaw he he

Dadlwythais y cais ac anfonais gais am arian ar y 30ain o'r mis, ond ni ddaeth yr arian a dywedais y byddaf yn ei drwsio os daw'r arian, ond eto ni chefais yr arian a'ch sgôr neu rywbeth ei ddileu drwy'r post.

Yma, mae'r sylwadau a wneir am gymhwyso gwneud arian trwy wylio hysbysebion ar y ffôn a chymwysiadau tebyg yn gyffredinol yn sylwadau sy'n canolbwyntio ar gwynion fel yr un uchod. Felly, mae'n amlwg na fydd gwneud arian trwy wylio hysbysebion yn cyfrannu at eich cyllideb.

Os ydych yn fyfyriwr neu'n wraig tŷ, os ydych am ennill incwm ychwanegol ac ennill arian, rydym yn argymell eich bod yn manteisio ar rai arferion a dulliau mwy realistig.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw