Apiau Gwneud Arian

0

Yn y canllaw hwn, byddwn yn siarad am apps gwneud arian go iawn. Hoffem i chi wybod, er ein bod yn sôn am ffyrdd o wneud arian ar-lein ar ein gwefan, nid ydym yn rhannu unrhyw ddull nac unrhyw raglen symudol annibynadwy nad ydym wedi rhoi cynnig arno ac nad ydym yn siŵr ohono.

O ran cymwysiadau symudol sydd wir yn gwneud arian, byddwn yn dangos i chi gymwysiadau yr ydym wedi rhoi cynnig arnynt yn bersonol, sy'n gweithio mewn gwirionedd, sydd wedi cyflawni niferoedd lawrlwytho uchel mewn marchnadoedd cymwysiadau (ee Google Play Market, Apple App Store, ac ati) ac sydd wedi sgorau uchel, ac yn bwysicaf oll, ceisiadau sydd â photensial gwirioneddol i wneud arian.

apps sy'n gwneud arian go iawn
apps sy'n gwneud arian go iawn

Ni fyddwch yn darllen addewidion gwag yn yr erthygl hon. Ni fydd unrhyw geisiadau gwag sy'n gwerthu gobaith ar y dudalen hon. Ar y dudalen hon, ni fydd unrhyw gymwysiadau symudol sy'n diflasu'r defnyddiwr, sy'n ennill eu hunain, ond nad ydyn nhw'n dod ag unrhyw beth i'r defnyddiwr. Yma byddwn ond yn siarad am geisiadau hynod ddibynadwy a fydd yn wir yn eich helpu i ennill arian.

Ar y dudalen hon, dim ond y wybodaeth fwyaf cywir a chyfoes y byddwch chi'n ei chael am gymwysiadau symudol sydd wir yn gwneud arian. O 2022 ymlaen, byddwn yn archwilio'r ceisiadau gwneud arian diweddaraf, mwyaf dibynadwy a real fesul un isod a byddwn yn esbonio cam wrth gam sut y gallwch chi ennill arian gyda pha gais.

Mae astudiaethau'n dangos bod defnyddiwr ffôn clyfar cyffredin yn treulio tua 3 awr y dydd yn defnyddio eu ffôn. Os ydych chi am dreulio rhywfaint o'ch amser i ennill arian yn lle gwylio fideos, gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Treuliwch amser gyda ffonau smart ac ennill arian. Sut syniad?

Os oes gennych chi awr neu ychydig oriau i'w gwario i ennill incwm ychwanegol neu wneud ychydig o arian ychwanegol diolch i gymwysiadau symudol, mae'r swydd hon ar eich cyfer chi. Ar ben hynny, mae myfyrwyr yn ennill eu harian poced, ffyrdd o wneud arian o gartref Dyma'r ceisiadau a fydd yn helpu gwragedd tŷ a merched sy'n chwilio am incwm ychwanegol a gwneud arian.

apps gwneud arian go iawn

Rydym wedi rhestru’r ceisiadau gwneud arian y gallwch eu defnyddio am ddim yn 2022 a fydd yn caniatáu ichi ennill incwm ychwanegol. ar y dudalen hon apiau gwneud arian Mae yna hefyd gymwysiadau sy'n gwneud arian go iawn, mae yna gymwysiadau symudol sy'n eich galluogi i ennill arian trwy werthu pethau (fel eich hen eitemau neu fonysau o gemau), mae yna hefyd gymwysiadau a fydd yn lleihau eich gwariant trwy arbed ac ennill arian i chi. yn anuniongyrchol. Wrth gwrs, ein blaenoriaeth fydd ceisiadau a fydd yn gwneud arian mewn gwirionedd. Mae cymwysiadau o'r fath yn ennill arian go iawn i ddefnyddwyr ac yn anfon yr arian a enillir i gyfrif banc y defnyddiwr.

Dewch ymlaen nawr, mae'n bryd edrych ar yr apiau sydd wir yn gwneud arian ichi yn 2022. Rydym yn cyflwyno ein rhestr o gymwysiadau symudol sy'n gwneud arian go iawn er eich budd chi.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Yn y cyfamser, gadewch inni eich atgoffa bod canllawiau newydd a ffyrdd newydd o wneud arian ar-lein yn cael eu hychwanegu at ein gwefan yn gyson. Cyn gynted ag y bydd cais sy'n gwneud arian yn dod allan, rydym yn ei adolygu ar unwaith ac yn ei rannu gyda chi os byddwn yn ei weld yn gadarnhaol. Os ydych chi am gael eich hysbysu ar unwaith pan fydd cais am arian newydd yn cael ei ryddhau, gallwch danysgrifio i'r hysbysiadau o'r adran isod.

Sylwch: Nid ydym yn gysylltiedig yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol ag unrhyw un o'r apps a restrir isod. Yr apiau gwneud arian rydyn ni wedi'u rhestru yw'r apiau mwyaf dibynadwy, sydd wedi cael eu profi, gyda nifer fawr o lawrlwythiadau ac adolygiadau cadarnhaol. Nid oes unrhyw hyrwyddiad masnachol na hysbyseb. Wedi'i lunio'n gwbl ddiduedd. Nid yw ein gwefan yn gyfrifol am ddefnyddio cymwysiadau ac unrhyw ganlyniadau negyddol a allai ddigwydd.

Mae'r apiau ariannol mwyaf poblogaidd yn 2022 fel a ganlyn.

Ap Monetization Gwobrau Google Surveys

Yn ein rhestr o apiau symudol sy'n gwneud arian go iawn, rydyn ni'n gosod ap gwneud arian dibynadwy ar frig ein rhestr. Ap Google Rewards Surveys. Gyda'r cais hwn, gallwch ennill arian trwy ateb cwestiynau arolwg amrywiol. Mae'n gweithio'n debyg i'r app Bounty, y byddwn yn siarad amdano isod. Pan fyddwch chi'n lawrlwytho'r rhaglen i'ch ffôn clyfar ac yn mewngofnodi i'r rhaglen gyda'ch cyfrif Google, rydych chi'n ennill arian trwy wneud y gosodiadau o'r ddewislen sy'n ymddangos ac ateb cwestiynau'r arolwg a roddwyd i chi. Er bod nifer y problemau ym mhob arolwg yn wahanol, mae cwestiynau'r arolwg yn y rhaglen hon fel arfer yn gysylltiedig â chymwysiadau a chynhyrchion Google. Mantais arall yw bod cwestiynau arolwg yn cael eu cadw'n fyr fel arfer.

cais gwneud arian google arolygon gwobrau arolygon cais Ceisiadau Gwneud Arian
Ennill arian gydag arolygon a wobrwywyd gan Google, ap gwneud arian

Er bod arolygon a wobrwyir gan Google yn gymhwysiad arolwg sy'n gwneud arian, yn gyffredinol mae cwestiynau arolwg yn cael eu cadw'n fyr fel nad yw'r defnyddiwr yn diflasu. Yn gyffredinol, gofynnir cwestiynau fel "Pa un yw'r logo mwyaf prydferth?", "Pa un yw'r dyluniad gorau", "Pa gynnyrch Google ydych chi wedi'i ddefnyddio hyd yn hyn" yn yr arolygon. Mae'n hynod bosibl ennill incwm ychwanegol trwy ateb cwestiynau fel hyn. Ar ben hynny, nid yw'n peledu'r defnyddiwr â hysbysebion. Eraill sydd wir yn gwneud arian i bobl ennill arian trwy gwblhau arolygon Gallwch hefyd adolygu eu systemau ar ein gwefan.

Fodd bynnag, dylid nodi nad yw'r arian rydych chi'n ei ennill yn y cymhwysiad arolygon â gwobrau Google rydych chi'n ei lawrlwytho o'r Google Play Market yn adneuo i'ch cyfrif banc. Diolch i'r cais hwn, rydych chi'n cael yr arian rydych chi'n ei ennill fel credyd Marchnad Chwarae Google. Mewn geiriau eraill, rydych chi mewn gwirionedd yn gwneud arian ac yn ennill arian go iawn, ond dim ond ar y Google Play Market y gallwch chi wario'r arian rydych chi'n ei ennill. Fodd bynnag, os ydych chi'n lawrlwytho'r cymhwysiad o'r Apple App Store, nid o'r Google Play Market, hynny yw, os ydych chi'n ddefnyddiwr Apple Iphone, yna mae'r arian rydych chi'n ei ennill o'r cymhwysiad arolygon arobryn Google yn cael ei adneuo'n uniongyrchol i'ch paypal cyfrif. Felly gallwch chi wario'r arian hwn sut bynnag y dymunwch.

Os gofynnwch sut y gallaf wario'r arian a enillais o'r rhaglen arolygon â gwobrau Google a lwythais i lawr o'r Google Play Market, ar farchnad chwarae Google, er enghraifft, gallwch ei wario trwy brynu cymwysiadau taledig neu brynu cynhyrchion mewn-app. Er enghraifft, os ydych wedi ennill 100 TL o'r rhaglen arolygon â gwobr Google, gallwch brynu cymhwysiad neu gymwysiadau gwerth 100 TL yn y Google Play Market.

Mewn gwirionedd, fel y dywedasom, rydych chi'n ennill arian go iawn diolch i'r cais, nid arian rhithwir. Fodd bynnag, dim ond ar farchnad chwarae Google y gallwch chi wario'r arian go iawn hwn rydych chi'n ei ennill.

apiau sy'n gwneud arian, yn llenwi arolygon, apiau sy'n gwneud arian, apiau sy'n gwneud arian
Apiau sy'n gwneud arian, apiau sy'n gwneud arian trwy lenwi arolygon

Os ydych chi am drosglwyddo'r arian rydych chi'n ei ennill gyda'r cymhwysiad arolygon â gwobr Google i'ch cyfrif paypal a'i wario fel y dymunwch, yna mae angen i chi ddefnyddio'ch iPhone a lawrlwytho'r cymhwysiad arolygon â gwobr Google o'r Apple App Store. Gallwch ennill arian trwy lawrlwytho'r cymhwysiad arolygon gwobredig Google o'r Apple App Store ac ateb arolygon. Ar ben hynny, gan fod yr arolygon yn cael eu talu mewn Dollars (USD), os ydych chi'n ystyried y cyfraddau cyfnewid yn ein gwlad, bydd gennych chi gyfle incwm ychwanegol da iawn yn Lira Twrcaidd.

Mae gan ap monetization arolygon gwobrau Google filiynau o ddefnyddwyr ledled y byd. O ddyddiad y swydd hon, dim ond 50 miliwn o ddefnyddwyr sydd wedi'i lawrlwytho ar y Farchnad Android. Mae'n app lle gallwch chi ennill arian mewn gwirionedd. Mae Google eisoes wedi gwneud yr ap. O leiaf yn eich amser sbâr, gallwch chi fewngofnodi i'r cais, ateb ychydig o gwestiynau arolwg, ennill ychydig o arian a gwario'r arian hwn trwy brynu cymwysiadau yn y Google Play Market. Os ydych chi'n ddefnyddiwr iPhone a bod gennych chi gyfrif paypal, yna gallwch chi drosglwyddo'r arian rydych chi'n ei ennill i'ch cyfrif a'i wario fel y dymunwch.

Mae disgrifiad y cais a ysgrifennwyd yn y Play Market ar gyfer y rhaglen Google Rewarded Surveys fel a ganlyn:

Ennill credydau Google Play trwy ateb cwestiynau arolwg byr gyda Google Surveys Rewards, ap a ddatblygwyd gan Google Surveys.

Google LLC

Cymhwysiad Arolygon Gwobrwyol Google Cyswllt Marchnad Android: Gwobrau Etholiadau Google (Android)

Cyswllt Marchnad Apple Ap Arolygon Gwobrwyol Google: Gwobrau Etholiadau Google (ios)

Ap Quest Earn Money - Rydych chi wedi'ch Comisiynu

Ar frig ein rhestr, mae yna raglen ennill arian tasg sydd wedi derbyn 5.000 o lawrlwythiadau ar y Google Play Market. Cyfartaledd sgôr defnyddiwr y Farchnad Chwarae yw 4,4, sy'n uwch na'r cyfartaledd, ac mae'n gymhwysiad gwneud arian sydd wedi llwyddo i gael adborth cadarnhaol uchel iawn. Ar ben hynny, dim ond 4 MB yw'r maint lawrlwytho, felly ychydig iawn o le y mae'n ei gymryd ar eich dyfais. Fodd bynnag, mae gan y cais Rydych Wedi Cael Eich Tasg - Gwneud arian ennill arian anfantais; Yn anffodus nid yw'r app monetization hwn ar gael yn siop app Apple App Store ar gyfer Iphone. Ar gael ar Google Play Market yn unig. Felly, dim ond y rhai sydd â ffôn Android all ddefnyddio'r cais hwn. Dylai ein hymwelwyr sydd ag iPhones barhau i ddarllen ein herthygl, mae yna ddigon o opsiynau gwneud arian ar eu cyfer isod.

Rydych chi wedi Cael Tasg Sut Alla i Ennill Arian Gyda'r Cais Gwneud Arian?

Nawr, rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i ennill arian gyda'r cais, rydych chi'n cael y dasg, yn gwneud arian. Fodd bynnag, yn gyntaf oll, gadewch i ni roi gwybodaeth gryno am y cymwysiadau ennill arian a welwn yn aml mewn amrywiol siopau cymwysiadau. Ennill arian trwy wneud cenadaethau, arian yw un o'r ffyrdd. Mae gwaith apiau ennill arian tasg fel arfer yr un peth neu'n debyg. Ar ôl gosod y cymwysiadau hyn ar eich ffôn, rydych chi'n dod yn aelod a gallwch weld y gronfa dasgau trwy fewngofnodi. Mae'r gronfa dasg hon fel arfer yn cynnwys tasgau fel:

 1. Rhowch sylwadau ar fideo youtube felly ac ati
 2. Ysgrifennwch adolygiad ar dudalen fusnes Filanca
 3. Ysgrifennwch sylw ar bost blog o'r fath
 4. Lawrlwythwch yr ap a rhowch eich barn
 5. Ymwelwch â'r wefan hon am 5 munud
 6. Tanysgrifiwch i sianel youtube felly ac ati
 7. Dilynwch dudalennau o'r fath ar Instagram
 8. Tasgau i wneud gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol amrywiol

Pan fyddwch chi'n lawrlwytho'r cymwysiadau tasg ac yn mewngofnodi fel aelod, fe welwch wahanol dasgau fel yr uchod. Trwy ddewis o'r rhain, rydych chi'n cymryd y camau y gallwch chi eu cymryd ac yn cyflawni'r dasg benodol. Pan fyddwch chi'n cwblhau'r dasg, mae rheolwyr y cais yn cymeradwyo'ch tasg a byddwch chi'n ennill rhwng 0,25 TL a 10-15 TL am bob tasg y byddwch chi'n ei chyflawni. Wrth i chi gwblhau tasgau amrywiol, mae arian yn dechrau cronni yn eich cyfrif aelodaeth a phan fyddwch chi'n cyrraedd y swm codi lleiaf, rydych chi'n gofyn am godi arian ac yn sicrhau bod yr arian sydd wedi'i gronni yn y cais tasg yn cael ei adneuo i'ch cyfrif banc.

Mae'r model hwn yr ydym yn sôn amdano yn un o'r dulliau gwneud arian go iawn mwyaf poblogaidd, hynod hawdd ac yn bwysicaf oll yn ein gwlad. Rydym wedi rhoi'r cais Rydych Wedi Cael Eich Comisiynu fel enghraifft, ond gallwch hefyd roi cynnig ar y tasgau a roddir isod a cheisiadau ennill arian.

Gwneud tasgau ac ennill arian ceisiadau hefyd ymhlith y ceisiadau sy'n gwneud arian.

Mae'r tasgau a chymwysiadau ennill arian y byddwn yn eu rhoi isod, gan gynnwys eich tasg, yn gymwysiadau dibynadwy a chadarn. os ffyrdd o wneud arian Os ydych chi'n chwilio amdano, mae'n un o'r dulliau y gallwch chi roi cynnig arno. Rydych chi'n gwneud eich dyletswyddau ac yn cael eich taliad yn gyflym. Yr isafswm taliad fel arfer yw tua 10 TL. Yr isafswm taliad yw 20 TL yn y cais a neilltuwyd i chi. Felly, pan fyddwch chi'n cwblhau'r tasgau ac yn cwblhau'ch balans i 20 TL, gallwch ofyn am dynnu'n ôl ar unwaith. Bydd eich arian yn cael ei drosglwyddo'n gyflym (o fewn uchafswm o 1-2 diwrnod busnes) i'ch cyfrif banc.

Fe'ch neilltuir ac mae pob tasg a roddir i chi mewn gwaith fel hyn ac mae ceisiadau ennill arian yn cynnwys tua 1 neu 2 funud o waith. Felly, os oes gennych yr amser, gallwch chi wneud 15-20 tasg mewn diwrnod yn hawdd. Gallwch hyd yn oed wneud mwy. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ennill 10-20 TL y dydd yn hawdd iawn ac yn rhad. Po fwyaf o dasgau a wnewch, y mwyaf o arian y byddwch yn ei ennill. Mae miloedd o ddefnyddwyr yn ennill swm sylweddol o incwm ychwanegol ac yn ennill arian bob mis o'u gwaith ac yn ennill ceisiadau arian.

apiau gwneud arian apiau gwneud arian apiau gwneud arian apiau
Gellir gwneud arbedion gyda cheisiadau i ennill arian trwy wneud tasgau.

Mae yna hefyd apiau sydd â llawer mwy o lawrlwythiadau yn y siopau app, ond rydyn ni'n cynnwys yr apiau gwneud arian mwyaf dibynadwy a llyfn ar y dudalen hon gyda'r sylwadau negyddol lleiaf. Byddwn yn rhestru apiau ennill arian tasg eraill isod sy'n llawer mwy wedi'u lawrlwytho yn y Google Play Market, ond gan fod cymaint o adolygiadau negyddol amdanynt, byddwn yn gadael i chi benderfynu a ddylid eu defnyddio ai peidio.

Cymwysiadau Tasg ac Ennill Arian Eraill ym Marchnad Chwarae Google:

 1. PKU : Cais ennill arian Tasg : Tasg PKU ennill arian app
 2. Fy G-Balans: Y cais sy'n ennill arian trwy wneud quests: Mae Gbakiyem yn gais i ennill arian trwy wneud tasgau
 3. Arian Roced : Cais i ennill arian trwy wneud cenadaethau: Mae Roketpara yn ennill arian trwy osod tasgau
 4. Fy nhasg : Cyflawni cenadaethau yn ennill arian : Fy nhasg yn cyflawni tasgau ap ennill arian
 5. Tasg Turk : Gwneud sylw a chais ennill arian : Gadael sylw app ennill arian
 6. Helwyr Arian : A oes genhadaeth ennill ap arian go iawn : Quest ennill arian ap Arian Helwyr
 7. Tasg Com Tr : Cymhwyso ennill incwm ychwanegol trwy wneud tasgau : Gwneud cais ennill incwm ychwanegol tasg

Rhoddir y tasgau a roddir uchod a chymwysiadau ennill arian yn ôl eu safle yn y Google Play Market, ac mae nifer y defnyddwyr sy'n ennill incwm ychwanegol ac yn ennill arian trwy ddefnyddio cymwysiadau o'r fath, hynny yw, trwy gyflawni tasgau, yn eithaf uchel yn ein gwlad. Felly nid yw'r rhain yn apps ennill arian tasg yn apps ffug, gallwch chi mewn gwirionedd yn ennill incwm ychwanegol diolch i apps hyn.

Gallwch hefyd lawrlwytho ap ennill arian amldasg ar eich ffôn. Yn y modd hwn, gallwch gynyddu ymhellach faint o incwm ychwanegol y byddwch yn ei dderbyn.

Llenwch Arolwg Cymryd Tasg Ennill Arian Cais : Bounty

Mae unrhyw un sydd wedi ymwneud digon â’r rhyngrwyd ac sydd wedi chwilio am ffyrdd o wneud arian o’r rhyngrwyd o bryd i’w gilydd wedi clywed am y model, llenwi arolwg a gweithio ac ennill arian. Wrth gwrs, mae wedi clywed amdano, ond y gwir yw mai ychydig iawn o bobl sydd wedi gallu gwneud arian diolch i'r system llenwi arolwg ac ennill arian. Nid ydym yn meddwl y bydd mentrau a sefydliadau bach yn enwedig sy'n gwneud arian trwy lenwi arolygon a drefnir gan safleoedd bach yn gwneud arian. Llenwch yr arolwg ac ennill model arian y mae llawer o safleoedd yn addo nad ydych yn rhoi unrhyw beth i chi ac i'r gwrthwyneb, maent yn achosi gwastraff amser.

Tasg Bounty ennill arian cais

Fodd bynnag, mae'r cymhwysiad gwneud arian o'r enw Bounty, sy'n enwog ledled y byd ac sydd â miliynau o ddefnyddwyr ledled y byd, yn gymhwysiad sy'n gweithredu'r model yn llwyddiannus, yn llenwi arolygon, yn ennill arian ac yn ennill arian, ac yn talu arian go iawn i'w. defnyddwyr. yn dda apiau gwneud arian Mae'n haeddu bod ar ein rhestr. Mae Bounty yn gymhwysiad gwneud arian gyda miliynau o lawrlwythiadau a miliynau o ddefnyddwyr yn y farchnad Android a'r iOS App Store. Mae Bounty yn gwmni corfforaethol ac yn gwbl ddibynadwy.

Sut i ennill arian o app Bounty?

Fel y soniasom yn ddiweddar, mae'r cais Bounty yn gais arolwg ac ennill arian. Ar ôl i chi lawrlwytho'r cais i'ch ffôn a dod yn aelod, gallwch chi nodi'r cais ar adegau penodol o'r dydd a dechrau ennill arian trwy ateb yr arolygon a fydd yn ymddangos yn unol â'ch dewisiadau eich hun. Mae pwnc pob arolwg yn wahanol. Mae nifer y cwestiynau a'r opsiynau ar gyfer pob arolwg yn wahanol. Mae'r ffi a enillwch o bob arolwg yn wahanol. Mae rhai arolygon yn rhoi 50 cents, mae rhai yn rhoi 3 TL, mae rhai yn rhoi 5 TL. Mae'n amrywio o arolwg i arolwg. Rydych chi'n arbed eich arian trwy ateb arolygon ac yn gofyn am dynnu arian yn ôl pan fyddwch chi'n cyrraedd y trothwy talu isaf. Yna bydd eich arian yn cael ei drosglwyddo i'r cyfrif a nodwyd gennych. Mae'r ap ennill bounty yn gwneud taliadau arian go iawn i filoedd o bobl bob wythnos ac mae ymhlith yr apiau dibynadwy.

Os ydych chi am gael eich hysbysu ar unwaith pan fydd cais am arian newydd yn cael ei ryddhau, gallwch danysgrifio i'r hysbysiadau o'r adran isod.

Nid dim ond llenwi arolygon yn arolwg Bounty a chais ennill arian rydych chi. Mewn gwirionedd, mae'r cais hwn braidd yn debyg i'r tasgau a cheisiadau ennill arian. Oherwydd, ar wahân i lenwi arolwg, weithiau rhoddir gwahanol dasgau i chi fel tynnu llun o siop, tynnu llun o gynnyrch yn y siop, ysgrifennu eich barn am rai cynhyrchion a brandiau rydych chi'n eu defnyddio yn eich bywyd bob dydd. Rydych chi'n ennill arian ar gyfer pob tasg rydych chi'n ei chwblhau.

Dyma weithrediad cyffredinol y cais arolwg Bounty ac ennill arian. Mae'r datganiad canlynol wedi'i gynnwys yn nisgrifiad y siop o'r cymhwysiad Bounty ar y Google Play Market:

Mae Bounty yn gymhwysiad symudol lle gallwch chi wneud arolygon o fewn y cais ac mewn rhai lleoliadau a dechrau gwneud arian ar unwaith. Ni fydd yr arolygon hyn yn cymryd llawer o'ch amser; arolygon syml a hwyliog i'w gwneud, fel ateb cwestiynau syml am rai pynciau o'ch ffôn, siopwr dirgel, profi cynnyrch, tynnu lluniau bwydlen. Ar ôl cwblhau'r arolygon, gallwch fynd â'r arian rydych chi'n ei ennill yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc a'i wario fel y dymunwch!

HAELIONI

Cyfeiriad Safle Bounty: https://www.getbounty.co/

Cyfeiriad Cais Marchnad Chwarae Bounty Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twentify.bounty

Cyfeiriad Marchnad Siop Apiau Bounty Apple: https://apps.apple.com/tr/app/bounty-anket-yap-para-kazan/id964202368

Ysgrifennwch Erthygl Cais Ennill Arian

Nawr byddwn yn siarad am gais sy'n gwneud arian go iawn eto. Ydych chi wedi clywed am wneud arian trwy ysgrifennu erthyglau? Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod. Gallwch ennill arian trwy ysgrifennu erthyglau diolch i'r cais o'r enw Erthygl Da ar y Farchnad Chwarae Google. Ie, wnaethoch chi ddim camddarllen. Rydych chi'n ysgrifennu erthygl ar unrhyw bwnc o ddiddordeb i chi ac yn gwerthu'r erthygl hon yn y cais Erthygl Da, ac rydych chi'n derbyn eich taliad pan werthir eich erthygl. Peidiwch byth â meddwl a fydd fy erthygl yn gwerthu'n fuan. Mae cannoedd o filoedd o wefannau angen erthyglau yn gyson, ac mae cylchrediad cyson o brynu a gwerthu erthyglau ar y safleoedd lle mae erthyglau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Gallwch werthu dwsinau o erthyglau mewn ychydig ddyddiau ar ôl i chi roi eich erthyglau ar werth. Cyn belled â bod eich erthyglau yn cynnwys pynciau diddorol.

Ysgrifennwch erthygl, ennill arian gyda'r cais ennill arian arian gwneud apps Gwneud Arian Apiau
Ennill arian yn hawdd trwy ysgrifennu erthyglau ac ennill apiau arian

Wel, pe baech yn gofyn faint o arian y gallaf ei ennill trwy ysgrifennu erthyglau, gadewch i ni ei ddweud fel hyn. Mae prisio erthyglau yn seiliedig ar 100 gair, a thelir lleiafswm o 3 TL am bob can gair o erthygl. Mae'r swm hwn yn amrywio yn ôl pwnc yr erthygl a lefel y wybodaeth sydd ynddo. Mae can gair o erthygl dda ar bwnc diddorol yn werth 10 TL. Os ychwanegwch ddelweddau gwreiddiol at eich erthyglau, fe gewch 1 neu 2 TL yn fwy ar gyfer pob delwedd. I gael cyfrifiad bras, gadewch i ni ddweud ichi ysgrifennu erthygl 700 gair. Mae'r pris wedi'i bennu ac o ystyried ei fod yn erthygl gyffredin, bydd eich erthygl yn cael ei thalu dros 100 TL am 3 gair. Yn yr achos hwn, codir 700 TL arnoch am yr erthygl 21 gair hon. Os ychwanegwch 2 ddelwedd wreiddiol at eich erthygl, yr arian y byddwch yn ei ennill o'r erthygl hon fydd 25 TL.

Os oes gennych un neu ychydig oriau o amser rhydd y dydd, gellir ystyried ysgrifennu erthyglau yn ffynhonnell incwm ychwanegol dda iawn a chadarn. Er enghraifft, gallwch chi ysgrifennu erthygl hardd 1 o eiriau mewn 1.000 awr. Bydd erthygl 1000 gair da yn sicr yn ennill o leiaf 25-30 i chi. Mae hyn yn golygu incwm ychwanegol o tua 1.000 TL y mis. Gallwch chi werthu erthygl mil o eiriau dda yn hawdd mewn 1 diwrnod. Os na allwch werthu, anfonwch eich erthygl atom sy'n addas ar gyfer pwnc ein gwefan a byddwn yn ei brynu 🙂 Gallwch gysylltu â ni trwy'r ddolen gyswllt yn newislen ein gwefan. Mae yna ddwsinau o wefannau solet ar y Rhyngrwyd lle gallwch chi werthu'ch erthygl. Mae yna hefyd erthyglau adolygu am y gwefannau gwerthu erthyglau hyn ar ein gwefan. Gallwch chwilio.

Rydym yn brofiadol iawn mewn gwneud arian trwy ysgrifennu erthyglau ac rydym wedi paratoi canllaw da lle rydym yn cyfleu ein profiad i chi, os ydych am adolygu'r canllaw hwnnw. ennill arian drwy ysgrifennu erthyglau Gallwch wirio ein pwnc. Mae gwybodaeth werthfawr iawn yn y canllaw hwnnw.

Gan ddychwelyd at ein pwnc, y cais sy'n gwneud arian trwy ysgrifennu erthyglau, gallwch chi lawrlwytho'r cais o'r enw erthygl dda yn y Farchnad Chwarae Google a chyflwyno'ch erthygl ar werth trwy'r cais trwy ddod yn aelod, a gallwch chi gael y taliad i'ch banc cyfrif pan werthir eich erthygl. Gallwch chi mewn gwirionedd wneud arian trwy ysgrifennu erthyglau. Ar ben hynny, rydych chi'n ennill arian go iawn a gallwch chi gael yr arian rydych chi'n ei ennill yn eich cyfrif banc. Wrth gwrs, gallwch chi wario fel y dymunwch. Mae ysgrifennu erthyglau yn rhoi cyfle i chi ennill incwm ychwanegol o 1.000 a hyd yn oed mwy y mis. Nid yw hyn yn wir yn achos o freuddwydio neu roi gobaith. Yn ein gwlad, mae degau o filoedd o bobl yn ennill arian go iawn trwy ysgrifennu erthyglau. Gadewch inni ddatgan eto bod yr holl ffigurau a'r holl geisiadau ar y dudalen hon yn ddulliau cwbl real a profedig. Os oes gennych yr amheuaeth neu'r cwestiwn lleiaf, ysgrifennwch ef yn y maes sylwadau ar waelod y dudalen. Byddwch yn dawel eich meddwl y byddwn yn ateb ar unwaith.

Mae'r disgrifiad o'r cais a enwir yn erthygl dda ar y Google Play Market fel a ganlyn:

Iyimakale yw platfform cynnwys llawrydd mwyaf dibynadwy Twrci sy'n galluogi aelodau i gyfnewid cynnwys gwreiddiol. Mae miloedd o erthyglau parod a channoedd o Weithwyr Llawrydd yn aros amdanoch chi!

ERTHYGL AP ENNILL ARIAN HAF

Ap Gwneud Arian Arall: Bionluk

Os oes gennych chi rai sgiliau cyfrifiadurol a thechnoleg, gallwch chi droi eich sgiliau yn incwm gyda chymhwysiad Bionluk. Mae cymhwysiad Bionluk yn llawrydd, llwyfan sy'n dod â phobl ynghyd sy'n gweithredu ar eu pen eu hunain heb fod ynghlwm wrth unrhyw weithle ac sy'n darparu gwasanaethau yn gyffredinol ym meysydd cyfrifiadur a thechnoleg, a phobl sy'n prynu'r gwasanaethau hyn. Os oes gennych chi wybodaeth am gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd, gallwch ymuno â'r gweithwyr llawrydd sy'n gweithredu yn bionluk trwy lawrlwytho'r cymhwysiad bionluk.

Sut mae ap Bionluk yn gwneud arian? Rydyn ni'n cofrestru ar gyfer cais Bionluk fel gweithiwr llawrydd, hynny yw, fel person hunangyflogedig. Pan fyddwn yn dod yn aelod, rydym yn nodi pa gategorïau y gallwn eu gwasanaethu. Yna, rydyn ni'n cwblhau'r wybodaeth yn ein proffil ac yn agor hysbyseb ym mha gategori rydyn ni am ddarparu gwasanaethau. Er enghraifft, os dywedwch pa fath o waith y gellir ei wneud o ba gategorïau, gadewch i ni eu rhestru fel a ganlyn; Dylunio Logo, Dyluniadau ar gyfer Cyhoeddwyr, Dylunio Hysbysebion a Baneri, Dylunio Llyfrynnau a Chatalog, Dyluniadau Cyfryngau Cymdeithasol, Dylunio Pecynnu, Golygu Ffotograffau, Astudiaethau Golosg a Chynlluniau Gwahoddiad, Gwasanaeth Cyfieithu, Ysgrifennu Copi, Ysgrifennu Erthyglau, Paratoi Cynnwys Gwefan a llawer o wasanaethau tebyg. yn gallu rhoi. Ar ôl i chi bostio hysbyseb, mae cwsmeriaid yn dod o hyd i chi, ac mae'n hawdd dod o hyd i gwsmeriaid ar y platfform hwn, cyn belled â'ch bod yn disgrifio'ch sgiliau'n gywir.

Ar y platfform hwn, yn ogystal ag aros am gwsmeriaid ar ôl postio hysbyseb, gallwch hefyd gael swydd trwy gynnig ar yr hysbysebion a bostiwyd gan gwsmeriaid. Er enghraifft, os yw cwsmer wedi postio hysbyseb ar gyfer 10 swydd ysgrifennu erthyglau, rydych chi'n cynnig ar yr hysbyseb hwn, er enghraifft, rydych chi'n cynnig 10 TL am erthyglau 200. Os bydd y cwsmer yn derbyn, bydd yn rhoi'r swydd i chi ar y porth a'r swydd fydd eich un chi. Ar ôl i'r swydd gael ei chwblhau, rydych chi'n cyflwyno'r swydd trwy'r porth a bydd cwmni Bionluk yn anfon gweddill yr arian i'ch cyfrif banc ar ôl derbyn rhywfaint o gomisiwn.

Mae Bionluk a gwefannau neu geisiadau tebyg yn ffynonellau incwm ychwanegol da iawn ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd a myfyrwyr prifysgol. Trwy wneud y math hwn o waith ychwanegol, gall cyd-fyfyrwyr ennill eu harian poced wrth barhau â'u haddysg. Maent hefyd yn ennill profiad.

Ffyrdd o fanteisio ar apiau llawrydd

Faint o arian y gallaf ei ennill o Bionluk a phyrth llawrydd tebyg? Gadewch i ni ateb y cwestiwn hwn. Er nad oes terfyn ar yr arian y gallwch ei ennill o byrth o'r fath, mae'n amrywio yn dibynnu ar y gwaith y byddwch yn ei wneud. Er enghraifft, enillir 30-40 TL o erthygl mil o eiriau, gall rhywun sy'n ysgrifennu ac yn gwerthu 5 erthygl y dydd ennill 150-200 TL y dydd yn hawdd. Os ydych chi'n gwybod sut i ddylunio logo, gallwch chi ennill rhwng 20 TL a 500 TL ar gyfer pob swydd dylunio logo, yn dibynnu ar y math o logo. Wrth gwrs, gallwch chi ennill llawer mwy na swyddi dylunio a chyfrifiadurol eraill.

Mae hyn yn arddull arian mae ffyrdd bob amser yn rhoi incwm ychwanegol i chi. Bydd y gwasanaethau y byddwch yn eu darparu sy'n ymwneud â'r sector rhyngrwyd neu'r sector cyfrifiaduron neu ffôn yn rhoi incwm ychwanegol i chi am amser hir.

Cyfeiriad Cais Android Bionluk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bionluk.androidapp

Cyfeiriad Ap Apple Bionluk: https://apps.apple.com/tr/app/bionluk/id1330144140?l=tr

Cais Dibynadwy sy'n Gwneud Arian Go Iawn: Yandex Toloka

Mae cymhwysiad Yandex Toloka yn un o'r cymwysiadau symudol sy'n ennill arian go iawn. Mae wedi bod ar gael gan y cwmni Yandex ac mae ganddo filiynau o ddefnyddwyr ledled y byd. Mae'n talu i lawer o wledydd. Mae hefyd yn talu defnyddwyr yn Nhwrci. Cyfrifir eich enillion mewn doler yr UD; Gallwch dynnu'ch arian yn ôl gan ddefnyddio systemau talu YooMoney, PayPal, Skrill, Payoneer. Gall dinasyddion Gweriniaeth Twrci ddefnyddio Paypal neu Papara i dynnu eu harian a enillwyd yn ôl.

Sut mae ennill arian gyda'r app Toloka?

Mae cymhwysiad Yandex Toloka hefyd yn cynnig cyfle incwm ychwanegol, yn debyg i gymhwysiad Google Rewarded Surveys a chymwysiadau Bounty. Yn ap Toloka, byddwch weithiau'n dod ar draws arolygon wedi'u gwobrwyo ac yn ennill arian ar gyfer pob arolwg neu gwestiwn rydych chi'n ei ateb. Mae tasgau heblaw arolygon ar gael hefyd. Y dasg o dynnu llun o le a'i uwchlwytho i'r rhaglen, y dasg o ychwanegu lleoedd newydd, ffyrdd newydd neu lwybrau newydd i'r cymhwysiad Yandex Navigation neu raglen Yandex Maps, y dasg o wirio a yw gwefan ar agor, y dasg o farcio adeilad ar y map, chwilio yn y peiriant chwilio yandex a gwerthuso'r canlyniadau Mae'n bosibl ennill arian trwy gyflawni llawer o dasgau gwahanol megis

ennill arian o ap yandex toloka gwneud arian apps
Sut i wneud arian i gymhwysiad Yandex Toloka

Mae disgrifiad cais Toloka ar y farchnad Android fel a ganlyn: “Mae Toloka yn gymhwysiad sy'n eich galluogi i ennill arian ar y Rhyngrwyd heb wario unrhyw arian o'ch poced. Dewiswch dasgau, cwblhewch nhw unrhyw bryd ar-lein neu all-lein ac ennill elw. Mae Toloka yn wasanaeth Yandex lle gallwch chi ennill arian go iawn. Ond i fod yn llwyddiannus yn y mater hwn, mae angen i chi dalu sylw a gofal; Dim ond fel hyn y gallwch chi gyflawni llawer o dasgau o ansawdd uchel.”

Pan fyddwn yn archwilio'r cais Toloka yn fanwl, gwelwn fod gan rai tasgau adenillion o 0.1 USD, rhai tasgau 0.3 USD, a rhai tasgau fel 0.5 USD. Nid yw'n incwm gwael. Oherwydd, o ystyried y cyfraddau cyfnewid yn ein gwlad, gellir dweud bod ganddi botensial cynhyrchu incwm da iawn. Mae'n ffynhonnell incwm ychwanegol neis iawn i'r rhai sy'n treulio llawer o amser gyda'u ffonau smart. Gadewch i ni eich atgoffa bod rhai teithiau yn ennill 1 Doler neu fwy. Fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol edrych ar ddulliau eraill.

Mae gan raglen Toloka 10.000.000 o lawrlwythiadau ar y Farchnad Android. Ymddengys mai 4.3 yw cyfartaledd y sgôr cyffredinol. Wrth gwrs, mae yna lawer o sylwadau cadarnhaol a negyddol am y cais hwn i wneud arian, fel ym mhob cais. Fodd bynnag, atebwyd yr holl sylwadau negyddol gan yr awdurdodau a dangoswyd dull sy'n canolbwyntio ar atebion i bob problem. Mae'r cais hwn eisoes ar gael gan Yandex, felly nid oes y fath beth â pheidio â thalu'r arian a enillwyd o'r cais. Mae'n gymhwysiad braf y gallwch chi ei lawrlwytho i'ch ffôn mewn ffordd braf iawn, cwblhau'r tasgau a dechrau ennill arian.

Cyswllt Marchnad Android o gais incwm atodol Toloka: Cais incwm ychwanegol Yandex Toloka (Android)

Cyswllt Apple Market o gais incwm atodol Toloka: Cais incwm ychwanegol Yandex Toloka (ios)

Ewyn : Gwerthu Lluniau Cais Ennill Arian

Mae'r app o'r enw Foap i ennill arian trwy werthu lluniau yn app symudol lle gallwch chi ennill arian mewn gwirionedd, nid dim ond yr hyn a elwir, fel yr apiau eraill y soniasom amdanynt. Mae'r cymhwysiad yn syml iawn i'w ddefnyddio, rydych chi'n ei lawrlwytho i'ch ffôn, yn agor aelodaeth ac yn uwchlwytho'r lluniau harddaf yn eich archif ac yn eu cynnig ar werth. Byddwch yn cael eich talu am bob llun a werthir. Wrth gwrs, ar ôl i Foap ddidynnu rhywfaint o gomisiwn o'r arian rydych chi'n ei ennill (tua 50 y cant), mae'n anfon gweddill yr arian atoch chi. Dim ond trwy Paypal y gwneir taliadau ar hyn o bryd, ond mae datblygwyr y cais yn nodi y byddant yn actifadu mwy o sianeli talu gwahanol yn y dyfodol agos.

Yn ogystal, cynhelir cystadleuaeth ffotograffau'r wythnos bob wythnos yn y cais Foap. Gwneir taliadau arbennig hefyd i berchnogion y ffotograffau a ddewiswyd yn y gystadleuaeth hon. Mae gwobrau arian parod sy'n dechrau o $ 50 yn aros am berchnogion y lluniau gorau a ddewiswyd yn y cystadlaethau. Felly, os oes gennych luniau uchelgeisiol, mae'n werth eu hanfon at y cais.

ap i ennill arian trwy werthu lluniau

Gallwch hefyd uwchlwytho lluniau o'ch ffôn i'r cymhwysiad gwneud arian o'r enw Foap, neu os dymunwch, gallwch uwchlwytho'r lluniau a gymeroch gyda'ch ffôn i'r rhaglen ar unwaith a'u gwerthu. Os dymunwch, gallwch brynu lluniau a gynigir i'w gwerthu gan eraill trwy'r cais. Nid oes gan y cais opsiwn iaith Twrcaidd ar hyn o bryd. Mae yna Saesneg, ond gan ein bod yn gyfarwydd â geiriau Saesneg ar y cyfrifiadur a'r amgylchedd symudol, nid ydym yn cael anhawster defnyddio'r cymhwysiad hwn, credwn na fyddwch.

Llun ewyn ap ennill arian Cyswllt Marchnad Android: Ap Android sy'n gwneud arian trwy werthu lluniau

Dolen ap ennill arian llun ewyn Apple Market: app iOS sy'n gwneud arian trwy werthu lluniau

Gwerthu Eich Eitemau Cais Ennill Arian : Letgo

Mae bron pob un ohonom yn gwybod yr app Letgo, iawn? Rydyn ni'n gweld eu hysbysebion ar sianeli teledu, rydyn ni'n gweld eu hysbysebion wrth syrffio'r rhyngrwyd, ac mae'n debyg bod y mwyafrif ohonom ni'n defnyddio'r app o'r enw letgo.

Nid yw cymhwysiad Letgo yn gymhwysiad sy'n rhoi arian neu'n talu'r defnyddiwr yn uniongyrchol. Fodd bynnag, rydym wedi ystyried ei bod yn briodol cynnwys y cais hwn yn y rhestr o gymwysiadau symudol sy'n gwneud arian go iawn, gan ei fod yn ein helpu i ennill arian ac yn ei gwneud hi'n haws dod o hyd i gwsmeriaid ar gyfer y cynhyrchion rydyn ni'n eu gwerthu. Y rheswm pam y gwnaethom gynnwys y cymhwysiad Letgo yn y rhestr o gymwysiadau symudol sy'n gwneud arian yw oherwydd ei fod yn ein helpu i ennill arian, cyfryngu gwerthu cynhyrchion, ac yn ein galluogi i droi'r eitemau nad ydym yn eu defnyddio yn arian parod yn gyflym.

ennill arian o lego app gwerthu nwyddau ennill arian Ap Arian Gwneud Apiau
Ennill arian o ap Letgo

Ydy, fel y gwyddoch, mae'r cais o'r enw Letgo yn rhoi'r cyfle i ni werthu ein heitemau ail-law. Rydyn ni'n tynnu lluniau o eitemau ail-law nad ydyn ni'n eu defnyddio ac yn eu huwchlwytho i raglen Letgo ac yn ysgrifennu'r pris gwerthu rydyn ni ei eisiau. Mewn amser byr, bydd llawer o gwsmeriaid yn anfon neges atoch trwy'r cais i brynu'r cynnyrch.

Trwy anfon negeseuon fel hyn, rydych chi'n cwrdd â'r prynwr yn rhywle, rydych chi'n danfon y cynnyrch ac rydych chi'n derbyn eich arian gan y cwsmer. Gallwch hefyd brynu eitemau ail-law trwy'r rhaglen Letgo.

Fel y dywedasom, nid yw Letgo yn gwneud arian ichi'n uniongyrchol, ond mae'n eich helpu i ennill ac arbed arian. Gallwch ennill arian drwy werthu eich eitemau dros ben nas defnyddiwyd drwy'r cais, a gallwch arbed arian drwy brynu llai o eitemau ail-law sy'n cael eu defnyddio. Gan fod ganddo enillion ariannol, rydym wedi cynnwys y cymhwysiad Letgo yn ein rhestr o gymwysiadau symudol sy'n ennill arian go iawn.

Cyswllt Marchnad Android app Letgo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abtnprojects.ambatana&hl=tr&gl=US

Dolen Apple Store app Letgo: https://apps.apple.com/tr/app/letgo-buy-sell-used-stuff/id986339882

Ennill Arian Gydag Ap TikTok

Gyda rhyddhau a lledaeniad cais TikTok, mae ffordd newydd o wneud arian wedi'i hychwanegu at y rhyngrwyd. Mae cyfle i ennill arian o gais TikTok, ar ben hynny, y cyfle i ennill arian go iawn. Oherwydd ei seilwaith dibynadwy a chadarn, rydym wedi cynnwys y cymhwysiad TikTok yn ein canllaw o'r enw cymwysiadau sy'n gwneud arian. Mae yna 3 ffordd y gallwch chi ennill arian o'r cais TikTok. Y 3 dull hyn Ariannu TikTok a byddwn yn rhoi gwybodaeth fanwl am bob dull. Y cyntaf o'r tri dull hyn yw ymuno â rhaglen wobrwyo TikTok a galluogi eraill i ddefnyddio'r cymhwysiad TikTok. Fodd bynnag, nid yw'n bosibl ennill llawer gyda'r dull hwn ac mae'n anodd sicrhau dilyniant. Mae'r ail ddull, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd â chynulleidfa fawr, yn ddull o wneud arian trwy wneud hysbysebion fideo neu wneud fideos hysbysebu, ac mae'n ffordd o gynhyrchu incwm. Y trydydd dull yw’r dull o gael awgrymiadau gan y gynulleidfa drwy drefnu addysg, ymchwil a darllediadau byw llawn gwybodaeth sy’n apelio at gynulleidfaoedd mawr. Nawr, gadewch i ni siarad am y 3 ffordd hyn o wneud arian o TikTok o dan benawdau ar wahân.

Gwnewch Arian Trwy Ymuno â Rhaglen Gwobrau TikTok

Mae rhaglen wobrwyo TikTok, neu raglen atgyfeirio, yn cynnwys gwahodd ffrindiau defnyddiwr TikTok nad yw'n defnyddio TikTok i'r rhaglen a gwneud iddynt ddefnyddio TikTok hefyd. Rydych chi'n ennill gwobr TikTok am bob person rydych chi'n ei wahodd ac yn dod yn aelod TikToka gyda'ch cod gwahoddiad, a gallwch chi drosi'r gwobrau hyn yn arian parod a'u trosglwyddo i'ch cyfrif banc.

Gwnewch Arian Trwy Saethu Fideo Hysbyseb Ar TikTok

Mae'r ail ddull hwn, y dull o wneud arian trwy saethu fideos hysbysebu ar TikTok, yn weithgaredd y gellir ei wneud yn arbennig gan y rhai sydd â dilyniant mawr. Mewn gwirionedd, mae'r dull o wneud arian trwy saethu fideos hysbysebu neu hyrwyddo am unrhyw gwmni nid yn unig yn ddilys ar TikTok. Mae Instagram, Facebook, Youtube a chymwysiadau tebyg hefyd yn cael y cyfle i ennill arian trwy hysbysebu neu drwy saethu fideos hysbysebu. Wrth gwrs, mae eich cynulleidfa yn bwysig yn y digwyddiad hysbysebu ac ariannol hwn. Mewn geiriau eraill, gall y rhai sydd â nifer fawr o ddilynwyr wneud hyn, byddwch yn gwerthfawrogi nad oes unrhyw gwmni eisiau hysbysebu fideos pobl â nifer isel o ddilynwyr yn gyfnewid am arian.

Ariannu Tocynnau TikTok

Y drydedd ffordd y gallwch chi ennill arian trwy'r cais TikTok yw ennill darnau arian a throi'r darnau arian hyn yn arian. Felly sut i ennill darnau arian? Gadewch i ni ddweud ichi ddechrau darllediad byw ar TikTok mewn arddull addysgiadol ac addysgiadol ar "Dadansoddiad Technegol ar y Farchnad Stoc". Mae eich dilynwyr yn hoffi'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu ac yn gwerthfawrogi eich darllediad. Wrth wylio'r darllediad, maen nhw'n anfon anrhegion bach atoch chi trwy TikTok. Mae'r anrhegion bach hyn yn cael eu dychwelyd i chi fel Darnau Arian, ac rydych chi'n trosi'r darnau arian hyn a anfonwyd atoch gan y gynulleidfa yn arian parod ar unwaith a'u trosglwyddo i'ch cyfrif banc fel arian go iawn. Yn y cyfamser, rydym wedi paratoi canllaw gwneud arian gyda chymhwysiad TikTok, sy'n cynnwys gwybodaeth lawer mwy manwl ar y pwnc hwn. Os ydych chi am adolygu'r canllaw hwn, dyma chi: Canllaw monetization TikTok

Ffyrdd o wneud arian o app Tiktok

Heddiw, mae darllediadau byw sy'n apelio at gynulleidfaoedd mawr yn gyffredinol yn ddarllediadau addysgiadol, er enghraifft, datblygiadau yn y byd, ffyrdd o ennill arian, dadansoddi stoc yn y farchnad stoc, sgyrsiau crefyddol, fideos cwrs paratoi prifysgol ar bynciau fel mathemateg, cemeg, bioleg , Twrceg a chynnwys o ansawdd tebyg, gallwch ennill awgrymiadau a darnau arian.Gallwch drosi tocynnau yn arian parod.

Rydyn ni wedi dod i ddiwedd ein rhestr o apiau symudol dibynadwy sydd wir yn gwneud arian. Fel y soniasom o'r blaen, nid oes unrhyw freuddwydion gwag yn yr erthygl hon, nid oes unrhyw gymwysiadau sy'n poenydio'r defnyddiwr ac yn ennill ei hun, tra nad oes unrhyw gymwysiadau sy'n dwyn amser y defnyddiwr ac yn ennill dim byd, ac nid oes unrhyw gymwysiadau nad ydynt yn talu y defnyddiwr neu achosi trafferth wrth wneud taliad. Ennill arian trwy wylio hysbysebion Nid oes unrhyw ofergoelion o'r fath. Yn y swydd hon, buom yn siarad am geisiadau sy'n gwneud arian go iawn mewn mwy neu lai o TL neu Dollars, yn ddibynadwy, nad ydynt yn achosi problemau yn ystod y taliad, yn talu'r arian rydych chi'n ei ennill yn geiniog, mae gennych lawer o sylwadau cadarnhaol yn y marchnadoedd cais, ychydig o sylwadau negyddol sydd gennych. , a gallwch ddod o hyd i interlocutor rhag ofn y bydd problem.

Nid ydym yn gysylltiedig ag unrhyw un o'r apiau ariannol yr ydym wedi'u rhestru uchod, o bell neu'n agos. Rhestr yr ydym wedi'i pharatoi yn seiliedig ar adolygiadau defnyddwyr mewn marchnadoedd cymwysiadau a'n profiadau ein hunain. Nid ydym wedi cynnwys llawer o apiau adnabyddus yn y rhestr hon o apiau gwneud arian. Oherwydd nad ydyn nhw bellach yn talu. Felly, nid ydym am wastraffu eich amser gyda cheisiadau nad ydynt yn gwneud arian.

Fideo apps gwneud arian

Gallwch wylio'r fideo ceisiadau gwneud arian rydym wedi'i baratoi ar eich cyfer isod. Mae'r fideo hwn wedi'i baratoi gan ddefnyddio cynnwys ein gwefan ac mae wedi'i leisio gydag ap trosleisio robot. Gall fod rhai gwallau ynganu yn y troslais.

Beth yw Apiau Ariannol?

Os byddwn yn crynhoi'r hyn yr ydym wedi'i ysgrifennu hyd yn hyn mewn rhestr, gallwn ei grynhoi fel a ganlyn. Byddwn yn ychwanegu apiau newydd a chyfleoedd newydd at y rhestr hon yn barhaus. Edrychwn ymlaen at eich cyfraniadau 🙂

 • Apiau gwneud arian:
 • Ap arolygon wedi'i wobrwyo gan Google
 • Tasg ennill arian apps
 • Llenwi arolygon apiau ennill arian
 • Ysgrifennu erthyglau ennill arian apps
 • Cymwysiadau sy'n caniatáu i weithwyr llawrydd weithio
 • Arolwg Yandex Toloka a chais ennill arian tasg
 • Apiau i ennill arian trwy werthu lluniau
 • Ennill arian trwy werthu eitemau nad ydych yn eu defnyddio
 • Ap TikTok

Wrth gwrs, mae'n amhosibl i ni gynnwys yn llawn yr holl geisiadau gwneud arian go iawn yn y rhestr hon o gymwysiadau symudol sy'n gwneud arian. Fodd bynnag, gwyddom na wnaethom gynnwys ceisiadau nad ydynt yn gwneud arian, ond dim ond yn addo gwneud arian.

Beth yw'r apiau sy'n talu orau?

Yn ôl ein profiad ni, y ceisiadau sy'n gwneud y mwyaf o arian yw ceisiadau fel ysgrifennu erthyglau, ennill arian, gwerthu nwyddau ail-law, ennill arian, gweithio, ennill arian, llenwi arolygon ac ennill arian. Gwneir y safle hwn o'r apiau sy'n gwneud y mwyaf o arian i'r lleiaf.

Byddwn yn diweddaru ein rhestr o apiau sy'n gwneud arian yn gyson. Pan ddaw apiau newydd allan, byddwn yn dilyn i fyny, yn rhoi cynnig arnynt ac yn edrych ar y sylwadau, a'u hychwanegu at ein rhestr o apiau talu y credwn sy'n gwneud arian mewn gwirionedd.

Os oes gennych unrhyw arian go iawn yn gwneud argymhellion cais symudol yr ydych yn gwybod ac yn cael eich talu amdanynt, rhowch wybod i ni yn yr ardal sylwadau isod. Byddwn yn ymchwilio ac yn adolygu'r rhaglen symudol rydych chi'n ei hargymell ar unwaith, ac os byddwn yn ei chael yn deilwng o gael ei chynnwys ar ein rhestr, byddwn yn ei hystyried.

Annwyl gyfeillion, mae ein hymchwil ar geisiadau gwneud arian yn parhau ar gyflymder cyflym ac rydym yn parhau i brofi ceisiadau y credwn y gallant wneud arian i chi, ac edrychwn ymlaen at rannu'r canlyniadau gyda chi.

Byddwn yn diweddaru ein canllawiau ariannol yn fuan. Diolch am ein dilyn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.