RHEOLAU LLYGAD A CHYNNWYS

0

BETH YW EMBASSY
Rheolau moesau a chwrteisi yw'r rheolau y dylid eu hystyried ym mywyd beunyddiol pobl a gwneud bywyd yn haws. Mae cwrteisi yn ffordd o drin pobl eraill â pharch a dirwy. Hynny yw, mae'n gyflwr o fod yn ofalus yn erbyn sefyllfa neu amgylchedd. Mae'n fath o fod yn gynnil ac yn gwrtais. Mae'n set o ymddygiadau cain ac ysgafn sy'n rheoleiddio bywyd cymdeithasol heb unrhyw sancsiynau na chosbau cyfreithiol. Mae'r rheolau hyn yn amrywio o ranbarth i ranbarth, ond maent hefyd yn wahanol yn ôl cenhedloedd. Er nad oes sancsiwn cyfreithiol a chyfreithiol, mae'n set o ymddygiadau sy'n mynegi cynnil ac ansawdd yr unigolyn.
BETH YW CYFARWYDDYD LLYGAD A CHYNHWYSIAD
Rhoi ychydig enghreifftiau o reolau cwrteisi;
Dylid cyfarch pobl hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi cwrdd â'r elevator neu bobl sy'n agos.
Ni ddylid tarfu ar bobl, ac eithrio mewn achos o anghenraid, ac os yw hyn yn wir, rhaid ei alw'n 'esgus'.
Dylid cofio gofyn a diolch pan ofynnir am rywbeth.
Pan wneir addewid, rhaid cymryd gofal i'w gadw.
Mae angen caniatâd pan fydd angen defnyddio eiddo unigolion eraill.
Os yw'r ysgwyd llaw rhwng dau ddyn, mae maint oedran neu fod yn rheolwr yn ffactor pwysig; Os mai menyw o flaen y person yw'r person sy'n gorfod estyn ei llaw yn gyntaf.
Dylid cymryd gofal i beidio ag ysgwyd llaw â menig ac, os yn bosibl, dylid tynnu'r menig yn ysgafn wrth ysgwyd llaw.
Wrth fwyta mewn man cyhoeddus, dylai rhywun gymryd gofal i fwyta o'i flaen ac os dymunir cynnyrch fel halen, dylid gofyn i'r person sy'n agos at yr halen.
Dylid rhoi sylw i gyfarfod neu apwyntiadau mewn pryd.
Dylid rhoi sylw i reolau goddefgarwch yn ogystal â naws y lleferydd. Ni ddylai tôn y lleferydd fod yn ddigon uchel i darfu ar y person arall, ac ni ddylai fod mor fach fel na all y person arall glywed.
Pan fydd drws yn cael ei fwrw ymlaen, dylid ei osod y tu ôl i glic, nid yn union y tu ôl i'r drws, a pheidio â gweld y tu mewn yn llwyr.
Pan ewch i mewn i dŷ, ni ddylech geisio arnofio yn unrhyw le ac eistedd yn y lle a nodwyd gan y landlord.
Ni ddylech edrych ar y cloc yn gyson pan fyddwch mewn man ar y cyd neu yn ystod eich arhosiad.
Ni ddylai canmoliaeth yn erbyn y ganmoliaeth ymateb.
Ni ddylid gor-ymestyn ffarweliau.
Yn ystod y bwrdd bwyta a rhaid cadw at nifer o reolau. Er enghraifft, yng nghynllun y bwrdd; cyllyll a ffyrc ar y chwith, llwy a chyllell wedi'u gosod ar y dde. Dylid defnyddio'r gyllell gyda'r llaw dde. Ac yna ni ddylid ei adael ar y bwrdd. Dylai'r gyllell gael ei rhoi ar hanner uchaf y plât gyda'r person yn wynebu i'r ochr a'r ochr finiog yn wynebu'r tu mewn. Ar ôl ei ddefnyddio, dylid gosod y fforc ar y plât yn gyfochrog â'r gyllell ac ar yr ochr chwith. Mae'r defnydd o lwyau yr un peth â'r gyllell. A dylai'r llwy fod ar y bwrdd i'r dde o'r gyllell. Yn ogystal, gellir defnyddio ffyrc ar gyfer saladau neu bwdinau, ffyrc ar gyfer pysgod, llwy de hefyd. Mae'r fforc salad yn fyrrach na fforc arferol. Os yw'r salad yn cael ei gyflenwi â'r bwyd, rhoddir y fforc salad ar ochr chwith y plât cinio ac ar du mewn y fforc. Ar gyfer prydau arbennig, gellir gosod y fforc salad y tu allan i'r fforc. Mae'r fforc pysgod ar unwaith i'r dde o'r llwy i fod yn fwy gwastad na ffyrc eraill. Pan edrychwn ar le'r napcynau ar y bwrdd, mae ar ochr chwith y ffyrch mewn prydau answyddogol ac yn y plât gweini ar gyfer prydau swyddogol. Rhoddir Napkins i'r dde o'r plât mewn seigiau ffurfiol ar ôl cael eu defnyddio. Nid oes croeso i chi osod llaw ar y plât na'i estyn i'r gweinydd er mwyn hwyluso gwaith y gweinydd heblaw am gais y gweinydd.
Nid yw'n braf plygu napcynau ar ôl cinio. Mae'r ymddygiad hwn yn wir lle gall rhywun ddisgwyl mwy na gwahoddiad. Ac yn ystod y pryd bwyd, os oes sefyllfa sy'n gofyn am godi o'r bwrdd, dylid ei gadael i ran wag y bwrdd neu i gadair yr unigolyn ei hun.
Wrth estyn bwyd ar y bwrdd, rhaid ei ymestyn i'r dde a'i weini i'r unigolion sy'n bresennol wrth y bwrdd cyn yr amser y derbynnir bara neu rywbeth. Ac ni ddylid ychwanegu halen na phupur yn ystod y pryd bwyd, waeth beth yw blas y bwyd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.