Rhyfeddodau'r Byd 7

0

Rhyfeddodau Antik y Byd 7 ”, mae yna weithiau wedi'u cynllunio gyda gweithlu yn yr hen amser. Gelwir Rhyfeddodau'r Byd 7 hefyd yn Saith Rhyfeddod y Cyfnod Hynafol ”. Gelwir Geçen Saith Rhyfeddod y Cyfnod Hynafol yapıt yn gysyniad a gyflwynwyd gan Herodotus yn yr 5 ganrif CC. Gelwir Herodotus yn un o haneswyr pwysicaf y byd. Credir bod yr adeilad hynaf o dan yr enw X Wonders of the World 7 ülen wedi'i adeiladu yn 2500 flynyddoedd cyn Crist. Pyramid Cheops a elwir yn. Strwythurau eraill;
Teml Artemis
Gerddi Crog Babilon
Cerflun o Zeus
Cerflun Rhodes
Goleudy Alexandria
Beddrod y Brenin Mausollos
a elwir yn. Strwythurau rhyfeddol 7 y byd y byddwn yn siarad amdanynt yma yw'r strwythurau y mae'n rhaid eu gweld.

Beth yw Rhyfeddodau'r Byd 7? 

Gadewch i ni siarad am ryfeddodau 7 y byd a restrir uchod. Y strwythur cyntaf i gael ei grybwyll Pyramid Cheops'Dr. Fe'i hadeiladwyd yn 2560 flynyddoedd cyn Crist ac mae wedi'i leoli yn yr Aifft. Mae 20 wedi'i gwblhau mewn mwy na blwyddyn. Mae'r pyramid hwn, sy'n union 145,75m o uchder, yn strwythur gwirioneddol enfawr. Mae'r Pyramid Cheops yn un o Pyramidiau Giza sy'n cynnwys y pyramid 3, ond ymhlith y pyramidiau 3, dim ond y Pyramid Cheops a gafodd ei gynnwys yn rhestr Rhyfeddodau 7 y Byd. Gorchmynnwyd i'r pyramidiau hyn gael eu gwneud gan Pharo Khufu. Yr ail strwythur Gerddi Crog ym Mabilon'Dr. Fe'i cynlluniwyd yn y ganrif 7 CC ac mae wedi'i leoli yn rhanbarth Mesopotamaidd. Yn anffodus nid yw'r amser adeiladu yn hysbys, ond mae'n hysbys ei bod yn ardd aml-lawr ddiddorol gyda dyfroedd sy'n llifo a phlanhigion egsotig.
Yn anffodus, mae olion Gerddi Crog Babilon bellach wedi'u dinistrio'n llwyr. Er ei bod yn cael ei hystyried yn un o Ryfeddodau'r Byd 7, dim ond gwybodaeth o destunau a phaentiadau hynafol yw'r wybodaeth y gallwn ei chael am y Gerddi Crog. Gan fod y wybodaeth a dderbyniwn yn seiliedig ar hen destunau a thablau yn unig, wrth gwrs ni ellir profi cywirdeb y wybodaeth. Os ydym yn siarad am un o Saith Rhyfeddod Cyfnod Hynafol Arall, Cerflun o Zeus'Dr. Nid oes unrhyw un yn gwybod Cerflun Zeus. Mae 5 yn adeilad a ddyluniwyd yn y ganrif XVI CC ac mae wedi'i leoli yn Olimpia. Er nad yw'n glir pa mor hir yr adeiladwyd Cerflun Zeus, mae'n hysbys mai ei uchder yw 12m. Dyluniwyd y cerflun gan ddefnyddio darnau metel, ifori ac aur.
Adeilad rhyfeddod byd arall Cerflun Rhodes'Dr. Fe'i hadeiladwyd yn 3 ganrif CC ac mae wedi'i lleoli yn Rhodes. Cymerodd union flynyddoedd 12 i'w hadeiladu ac mae'n 32m o uchder. Mae'r cerflun wedi'i wneud o haearn, carreg ac efydd. Mae Cerflun Rhodes, enw'r Sun Sun yn adeilad a wnaed yn enw Helios. Nid yw etifeddiaethau'r byd yn dod i ben. Rhyfeddod arall o'r byd yw Goleudy Alexandria. Wedi'i wneud yn 290 cyn Crist, mae wedi'i leoli rhwng Alexandria a'r Aifft. Parhaodd dyluniad y strwythur hwn am oddeutu 40 mlynedd. Ei uchder yw 166m ac mae'n strwythur y gallwch chi ei weld yn hawdd hyd yn oed o bellter 50km. mewn Beddrod y Brenin MausollosMae'n un o Ryfeddodau'r Byd 7. Wedi'i wneud yn 350 cyn Crist.
Mae wedi'i leoli yn rhanbarth Môr y Canoldir, Bodrum, ond yn anffodus nid yw'r amser adeiladu yn y fynwent hon yn hysbys. Uchder y fynwent yw 45m ac mae cerfluniau ar bedair ochr y beddrod a gwnaed pedwar o'r cerfluniau gan gerflunwyr gwahanol. Gelwir y fynwent hon hefyd yn Mausoleum Halicarnassus. Gorchmynnwyd i'r beddrod hwn gael ei adeiladu gan wraig a chwaer y Brenin. Gellid cadw'r beddrod hwn, wedi'i addurno â rhesi o golofnau a cherfluniau, tan y ganrif 16, ond yn anffodus ni chafodd ei ail-gynnal. Pan oedd croesgadau, daeth y gwarchaewyr i adeiladu Castell Bodrum gyda'r cerrig ym meddrod y Brenin Mausollos. Rhyfeddodau 7 y Byd Olaf Teml Artemis'Dr. Mae'n un o'r adeiladau harddaf. Fe’i hadeiladwyd yn 550 cyn Crist ac mae wedi’i leoli yn Effesus a chymerodd flynyddoedd 120 yn union i adeiladu’r deml hon.
Mae'r deml hon wedi'i gwneud yn llwyr o farmor. Gelwir y deml hefyd yn Deml Diana. Dechreuwyd adeiladu teml Artemis yn y ganrif 7, ond yna bu tân ac fe’i hadferwyd yn yr 550 flynyddoedd cyn Crist. Yn anffodus, heddiw dim ond dau ddarn o farmor sydd ar ôl o'r deml hon ac mae'r rhain wedi'u lleoli yn ninas hynafol Selcuk. Yn anffodus, nid oes unrhyw wybodaeth glir am y strwythurau hyn a elwir yn X Rhyfeddodau'r Byd 7 ”neu edi Saith Rhyfeddod y Cyfnod Hynafol”. Y wybodaeth y gallwn ei chael yw'r wybodaeth a gynhwysir yn yr hen ysgrifau yn unig, wrth gwrs nid yw'n bosibl gwirio'r wybodaeth hon. Er eu bod yn cael eu galw'n Rhyfeddodau'r Byd 7, nid oes yr un ohonynt wedi'u diogelu'n llawn ar hyn o bryd.

Beth yw Rhyfeddodau'r Byd 7? 

Cyfeirir hefyd at Ryfeddodau 7 y byd, fel y soniwyd yn gynharach, fel Saith Rhyfeddod Y Cyfnod Hynafol. Rhyfeddodau 7 y byd, wedi'u hadeiladu gyda gweithlu, strwythurau godidog 7; Y Pyramid Mawr, Teml Artemis, Gerddi Crog Babilon, Cerflun Zeus, Cerflun Rhodes, Goleudy Alexandria a Beddrod y Brenin Mausollos. Gorchmynnwyd yr holl strwythurau hyn gan frenhinoedd neu freninesau y cyfnod neu eu teuluoedd. Mae'r adeiladau hyn, a elwir y dyddiau hyn yn N Wonders of the World 7 artık, yn anffodus yn diflannu'n araf. Dim ond ychydig rannau sydd ar ôl yn rhai o'r adeiladau hyd yn oed. Fe'u cynhaliwyd a'u hatgyweirio am gyfnod, ond ar ôl ychydig ni chawsant eu cyffwrdd eto. Heddiw, mae'n sefyll fel adeilad hanesyddol yn unig.
Yn yr hen amseroedd hyn heb dechnoleg, dim ond trwy weithlu y gwnaed popeth, a chyda'r pŵer hwn fe'i hadeiladwyd i bara uchafswm o 120 o flynyddoedd. Er nad yw’n hawdd sefydlu ei hun fel Rhyfeddodau’r Byd 7, yn anffodus dim ond nawr yw ”Rhyfeddodau’r Byd 7 karış. Mae'r arteffact 7 a grybwyllir yma o bwys mawr ledled y byd, oherwydd ei fod wedi'i wneud yn enw'r duwiau a'r brenhinoedd yn hanes y byd. Byddai Saith Rhyfeddod Edi y Cyfnod Hynafol yn fwy cywir, oherwydd eu bod yn perthyn i'r hen amser mewn gwirionedd ac erbyn hyn maent bron wedi'u dinistrio. Os oes gennych amser neu os ydych chi'n bwriadu mynd ar wyliau hanesyddol, Rhyfeddodau'r Byd 7Gallwch ymweld. Efallai y bydd yn drist gweld yr hyn yr ydym yn ei golli, ond bydd yn wahanol ichi weld y dyddiadau sydd gennym. Yn yr ystyr hwn byddwch chi'n ychwanegu synnwyr gwahanol i chi'ch hun. Mae'n bendant yn rhywbeth y mae'n rhaid ei weld i chi, gan ystyried iddo gael ei wneud gyda thechnoleg yr oes.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.