CLEFYD PROSESU

0

Mewn geiriau eraill, y clefyd yw gohirio, hy gohirio; Fe'i mynegir fel tasgau'r unigolyn y mae'n rhaid iddo / iddi eu gwneud yn nes ymlaen, er mwyn osgoi eu cwblhau neu eu trosglwyddo i brosesau diweddarach yn barhaus. Gan ychwanegu swydd arall cyn i'r person ddechrau'r swydd, yn lle dechrau'r swydd, mae'n edrych am esgusodion a getaways amrywiol.

Mewn geiriau eraill, gellir mynegi clefyd gohirio fel unigolyn yn osgoi cyflawni ei swydd neu ei dasg hyd yn oed os oes ganddo amser, egni neu gyfleoedd. Mae unigolion nad oes ganddynt y nifer o bethau i'w gwneud neu nad ydynt yn defnyddio'r amser am gyfnod amhenodol, o ganlyniad i fethu â defnyddio amser yn gywir, yn wynebu problemau mewn gwahanol feysydd, yn enwedig yn yr ysgol neu fywyd gwaith. Mae dicter a straen yn cynyddu yn y bobl hyn wrth i broses gau'r gwaith symud agosáu. Mae'r bobl hyn yn cwblhau'r gwaith mewn ffordd fas, gyffredinol ac arwynebol nag y gallant ei wneud.

Clefyd cyhoeddi; yn glefyd cyffredin yn gyffredinol. Er ei fod yn glefyd sydd wedi'i ganoli ymhlith pobl ifanc, mae i'w weld ym mhawb waeth beth fo'u hoedran a'u rhyw.

Symptomau cyhoeddi; Er ei fod yn gyffredin iawn yn gyffredinol, mae pethau i'w gwneud â gohirio parhaus yn dechrau dangos. Yr hyn maen nhw'n ei wneud yw'r foment olaf yn bennaf ac mae'n dangos tagfeydd.

Cyhoeddi cronig; mae gohirio a straen neu drallod cyson unigolyn er gwaethaf y gohirio yn golygu bod y gohiriadau yn cael eu gweld yn barhaus. Teuluoedd gormesol yw'r prif resymau sy'n sail i'r amodau hyn a ddechreuodd ddigwydd yn ystod plentyndod.

Achosion cyhoeddi; Er ei fod yn wahanol i'w gilydd ac yn amrywio yn ôl yr unigolyn, mae'n bosibl casglu yn y bôn am rai rhesymau. Gall diffyg cymhelliant, rheoli amser yn wael, strwythur perffeithydd yr unigolyn, pryder i fethu, dewis swydd nad yw'n addas ar gyfer ei bersonoliaeth ei hun, diffyg gwybodaeth a phryderon ynghylch methu â gorffen ddigwydd oherwydd pryderon.

Trin cyhoeddi; Fel gyda llawer o bynciau eraill, rhaid i'r person dderbyn y clefyd er mwyn dechrau triniaeth. Ar ôl y broses dderbyn, dylid nodi problemau sy'n gysylltiedig â chrynodiad yr unigolyn fesul un a dylid targedu eu datrysiad. Ar y cam yn dilyn y broses hon, mae angen rhannu'r gwaith sydd i'w rannu'n adrannau a gwneud y gwaith sydd i'w gwblhau yn y cyfnodau amser sydd i'w cynllunio. Mae rheoli amser a chymhelliant hefyd yn cael ei gymhwyso.

Delio â chyhoeddi; Ar ddechrau camau cyntaf yr astudiaeth, gwrthdaro rhywun â'i bryder a'i ofnau sy'n gysylltiedig â'r mater hwn yw'r cyntaf. Canolbwyntio ar y materion sy'n arwain at gyhoeddi a dod o hyd i atebion i'r materion hyn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.