Beth fydd yn digwydd os na chaiff dant pydredig ei drin?

0

Beth fydd yn digwydd os na chaiff dant pydredig ei drin?

Pan fydd chwydd yn digwydd ar eich wyneb, dylech ei gymryd o ddifrif. Yn gyffredinol, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pan fydd yr haint yn cyrraedd yr ymennydd, bydd yn creu problemau difrifol. Crawniad yn gyffredinol yw crawn o lid arogl budr. Mae llid a achosir gan gelloedd gwaed gwyn a meinweoedd marw yn hylif gludiog. Prif achos crawniad yw haint gan facteria. Mae crawniadau deintyddol yn aml yn digwydd mewn dau fath gwahanol. Rhennir y crawniad a gesglir yng ngwraidd y dant a'r crawniad a ffurfiwyd yn y gwm yn ddau. Mae crawniadau sy'n digwydd yng ngwreiddiau'r dannedd yn digwydd o ganlyniad i anallu i berfformio gofal y geg a pydredd a ffurfiwyd ar unwaith. Mae crawniadau sy'n digwydd yn y deintgig yn deillio o fethiant gofal y geg bob dydd. Yn benodol, dylid gwybod bod gweddillion bwyd sydd wedi'u cronni rhwng y dannedd yn ffurfio bacteria yn uniongyrchol.
curukdis

Yr arwydd cyntaf o ddant caries yw poen difrifol

Mae'r arwydd cyntaf o grawniad dannedd yn datblygu poen dannedd yn sydyn. Bydd difrifoldeb y boen fel arfer yn cynyddu o fewn ychydig oriau. Mae poen yn aml yn taro'r asgwrn clust, gwddf ac ên mewn llawer o gleifion. Mae'n hysbys bod chwydd yn digwydd ar yr wyneb ac mae maint poen yn cynyddu pan gyffyrddir â'r crawniad. Mae ffurfio arogl drwg iawn yn y geg a hyd yn oed yr ymdeimlad o flas yn un o'r ffactorau pwysicaf. Gall aflonyddwch fel datblygu sensitifrwydd mawr i ddiodydd oer a poeth a chynnydd mewn twymyn hefyd ddigwydd.

Haint Yn Agos Iawn i'ch Ymennydd

Mae cynnydd yn y ddannoedd yn arwain at farwolaeth Mae llawer o arbenigwyr yn dweud ar bob tro. Nid yw'n anghyffredin i ddeintydd teulu cyffredin gael cyfle i achub bywyd rhywun ar unwaith. Mae'r ddannoedd yn fater difrifol sy'n datblygu'n sydyn ac sy'n gallu datgelu'r canlyniadau ar unwaith pan fydd yn effeithio ar yr ymennydd. Os yw'ch dant yn eich cythruddo'n gyson â phoen ac yn gollwng, dylech weld meddyg ar unwaith. Mae'r bacteria sy'n deillio o hyn yn debygol iawn o fynd i'ch ymennydd. Yn benodol, gall trin twf bacteriol tymor hir iawn yn y dyfodol agos fygwth llawer o unigolion. Rhaid i chi wneud cais i'r sefydliad iechyd deintyddol agosaf trwy ddangos sensitifrwydd i'r pwnc hwn. Os ydych chi'n cymryd ffurfiad crawniad dannedd o ddifrif, byddwch chi bob amser yn cael canlyniadau llwyddiannus.
discuruk

Dylech Gymryd Crawniadau Deintyddol o ddifrif

Mae triniaeth crawniad deintyddol yn bwysig iawn o fewn yr oriau 24 cyntaf. Gan fod angen rhoi gwrthfiotigau trwy ddognau mewnwythiennol neu uchel, mae'r cyfnod 12 neu 24 yr awr yn bwysig. Oherwydd na ellir dweud bod gwrthfiotigau'n gweithredu'n gyflym. Mae'r angen am amser yn bwysig iawn yn y rhaglen driniaeth. Dim ond tynnu dannedd nad yw'n ddigon ar gyfer triniaeth ddeintyddol. Bydd gallu glanhau'r ardal heintiedig ac ymyrryd ar unwaith yn dangos llwyddiant triniaeth ddeintyddol. Mae angen clirio'r sianeli heintiau a'i atal rhag cyrraedd yr ymennydd.

Y geg yw'r drws i'r corff cyfan

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o bwysigrwydd hanfodol unrhyw grawniad deintyddol. Mae angen codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o grawniadau deintyddol angheuol. Nid yw pobl yn gweld y dant fel strwythur bach yn ôl eu barn ac nid ydynt yn ei ddisodli. Mae dannedd, un o organau pwysicaf y corff dynol, yn un o'r organau pwysicaf sy'n penderfynu a ddylid bwyta, siarad, blasu a siâp gweledol eich wyneb. Nid yw'n ddull rhesymegol o bell ffordd i fynd at feddyg yn anghysur organ sydd â chymaint o dasgau ac sy'n gallu ei chael hi'n anodd cyflawni pob tasg. Mae'ch dannedd yn hanfodol yn ogystal â'r organau ar ochr eich dannedd yr un mor bwysig. Nid oes unrhyw ardal lle na all haint gyrraedd yn y rhanbarth hwn. Mae haint heb ei drin yn hawdd iawn cyrraedd y glust, y gwddf a'r ymennydd.

Beth i'w wneud pan fydd crawniad dannedd yn digwydd

Pan fydd crawniad yn digwydd, argymhellir eich bod yn rhoi rhew yn yr ardal yn gyntaf am oddeutu 30 munud i ymlacio. Pan fyddwch chi'n rhoi rhew, bydd yn ymlacio a bydd y boen yn lleddfu mewn amser byr. Gallwch gargleio'n uniongyrchol i'r ardal crawniad gyda chymorth halwynog poeth. Gargle'ch dannedd os oes gennych gyflwr fel doluriau neu waedu lleddfu. Ysgwydwch eich ceg am eiliadau 60 bob awr, gan ychwanegu llwy de o halen at wydr mwg coffi maint arferol. Dylech osgoi pob bwyd creisionllyd a chaled. Gellir rhoi triniaeth camlas gwreiddiau pan fydd modd trin y dant. Efallai y bydd tynnu'n ôl yn dod yn unig opsiwn pan na ellir ei drin.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.