BETH YW Bran?

1

BETH YW Bran?
Ffurfiant dandruff mewn gwallt; plicio croen y pen. Yn fyr, colli celloedd marw yng nghroen y pen. Mae Dandruff i'w weld yn arbennig mewn mwy na hanner y boblogaeth.
Ffurflen Dandruff?
Gellir galw achos cyntaf ffurfio dandruff yn ddermatitis seborrheig. Mae fideo arall yn digwydd pan nad yw'r gwallt wedi'i gribo'n ddigonol. Mae hyn oherwydd na ellir glanhau croen y pen gyda chrib. Gellir galw problem arall yn dymhorol oherwydd bod problem dandruff yn cynyddu gyda'r gostyngiad mewn tymheredd yn y gaeaf. Mae siampŵ annigonol o'r gwallt yn ystod y gawod yn arwain at ddandruff gan y bydd yn achosi i'r braster a'r celloedd croen gronni ar y gwallt. Mae rhai afiechydon niwrolegol a chalonog a maethiad pobl yn achosi dandruff. Pan fydd fitamin B a sinc yn ddiffygiol, gwelir ffurfiad dandruff. Rheswm arall dros bran yw straen. Mae Dandruff yn cynyddu mewn unigolion sydd dan straen.
Mae'n bosibl cysylltu allbwn y bran am ddau reswm. Y rhain yw: achosion mewnol ac allanol. Achosion allanol; anhwylderau hormonaidd, chwysu gormodol, gofal a glanhau angenrheidiol neu broblemau iechyd amrywiol. Achosion allanol; mae straen, blinder, tynerwch emosiynol gormodol, gormod o fraster a bwyta cynnyrch â starts yn achosion fel tywydd sych ac oer. Gall ddigwydd hefyd oherwydd diffyg defnydd o ddŵr. Achosion eraill dandruff yw croen y pen gorsensitif a rhyw fath o groen y pen. Hynny yw, mae ffyngau a bacteria a all ffurfio ar groen y pen yn achosi dandruff, fel soriasis ac ecsema, a rinsio annigonol ar ôl siampŵio.
Symptomau dandruff
Bran yw'r dotiau gwyn hawsaf eu hadnabod ar yr ysgwyddau. Mae achosion eraill yn cynnwys cosi, cochni a chroen y pen hynod sych.
Sut i gael gwared ar Dandruff?
Wrth gynhyrchu datrysiad yn erbyn dandruff, dylid ystyried oedran a difrifoldeb dandruff. Os yw'r person yn profi'r broblem hon oherwydd sychder croen y pen, dylid defnyddio siampŵau sy'n cynnwys seleniwm a heb baraben. Os profir ystyfnig, ailadroddus a difrifol, dylid defnyddio siampŵau dwys a phlicio er mwyn dileu'r dandruff parhaol i gynnal cydbwysedd sebwm ar groen y pen. Yn y broses hon, dylid defnyddio siampŵau dandruff a siampŵau gwrthffyngol a dylid defnyddio 2-4 ddwywaith yr wythnos ar gyfer taith dandruff ac yna dylid defnyddio 1 - 2 unwaith yr wythnos i atal dandruff rhag ffurfio. Ac mae'n bwysig cael cynnwys Fitamin PP er mwyn atal cosi. Yn y cyfnod hwn i gael gwared â dandruff, dylid osgoi offer steilio gwallt fel sythwyr, gefel. Gellir defnyddio siampŵau i gael gwared â dandruff, yn ogystal â golchi gwallt yn aml, cysgu'n rheolaidd a defnyddio'r un siampŵ trwy'r amser. Sychwr chwythu yn aml a dim defnydd o steilwyr gwallt.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Meltem yn dweud

    Mae fy nghroen y pen yn sensitif iawn ac yn alergaidd, felly mae'n rhaid i mi fod yn ofalus gyda phob cynnyrch y byddaf yn ei ddefnyddio, ymchwiliais lawer pan ddechreuodd fy shedding, deuthum ar draws ceratin naturiol, deuthum ar draws ceratin naturiol ar gyfer gofal gwaelod, dechreuais ei ddefnyddio trwy roi cynnig arno mewn rhai rhannau, roedd ceratin patent yn dda iawn ar gyfer gofal gwaelod, fe'i prynais i'w wisgo ac yn awr rwy'n hapus iawn ag ef. .

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.