BETH YW BONDS

0

BETH YW BONDS?
Yng Nghod Masnachol Twrci; yw'r gwarantau dyled a roddir gyda'r amod bod gwerth enwol y cwmnïau stoc ar y cyd yn gyfartal a'r un peth yr un peth. Hynny yw, fe'u cyhoeddir yn nhrysorlys y llywodraeth neu gwmnïau stoc ar y cyd y rhoddir gwarant o incwm iddynt yn y dyfodol er mwyn darparu adnoddau iddynt eu hunain. Yn gyffredinol, rhoddir aeddfedrwydd iddynt sy'n amrywio o flynyddoedd 1 i 10.
BETH YW NODWEDDION BONDS?
- Deiliad y bond yw credydwr tymor hir y sefydliad sy'n cyhoeddi'r bond.
- Nid oes gan ddeiliad y bond unrhyw hawliau heblaw'r derbyniadwy ar y cwmni a gyhoeddodd y bond oherwydd darparu cyfalaf tramor i'r cyhoeddwr.
- Gwneir y taliad cyntaf i ddeiliad y bond dros elw gros y cwmni. Ac ar ôl sicrhau'r symiau derbyniadwy bond, nid oes hawliad ar asedau'r cwmni sy'n cyhoeddi'r cwmni.
- Mae'r aeddfedrwydd a bennir ar gyfer y bond yn derfynol. Ac ar ddiwedd y cyfnod hwn, daw'r berthynas gyfreithiol gyfan i ben.
- Gellir ei werthu hefyd o dan werth bond.
Bondiau'r Llywodraeth a Bondiau Sector Preifat; Rhennir Bondiau'r Llywodraeth a gyhoeddir gan drysorfa'r llywodraeth a bondiau a gyhoeddir gan gwmnïau yn ddau fel Bondiau Sector Preifat. Mae aeddfedrwydd bondiau'r llywodraeth o leiaf 1 mlynedd; Rhoddir bondiau sector preifat o leiaf tymor 2 blwyddyn. Mae gan fondiau'r llywodraeth lai o risg na bondiau'r sector preifat. Ni all y Cwmni gyhoeddi mwy o fondiau na'r cyfalaf a dalwyd i mewn.
Bondiau'r Llywodraeth; gellir ei droi'n arian bob amser a'i ddefnyddio mewn tendrau. Mae cyfraddau llog ac aeddfedrwydd yn cael eu pennu yn ôl CMB. Mae'r arian a geir trwy werthu bondiau yn cael ei adneuo mewn cyfrif arbennig ym Manc Canolog Gweriniaeth Twrci. Mae cyfraddau llog bondiau'r llywodraeth yn uwch na bondiau eraill yn y farchnad. Mae talu prif a llog mewn bondiau'r llywodraeth wedi'i eithrio rhag dyletswyddau a dyletswyddau treth.
Bondiau Premiwm a Bondiau Pen-i-Ben; Os rhoddir y bond ar y farchnad gyda gwerth ysgrifenedig, mae'n bond pen wrth ben. Fodd bynnag, mae ei roi ar y farchnad am lai na gwerth ysgrifenedig yn bond premiwm.
Bondiau Cludwyr a Chofrestredig; Os nodir enw'r perchennog ar y dogfennau y gellir eu trafod, nid yw'n enw cofrestredig, ni roddir enw ac mae'r bondiau y mae gan y deiliad yr hawl i'w derbyn yn fondiau cludwyr.
Bondiau Bonws; Bondiau sy'n darparu llog ychwanegol i ddeiliad y bondiau er mwyn gwerthu mwy o fondiau. Fodd bynnag, ni ddefnyddir bondiau o'r fath yn ein gwlad.
Bondiau Gwarantedig a Bondiau Heb Warant; Os rhoddir gwarant banc neu gwmni i'r bond er mwyn cynyddu gwerthiant, gwarantir bond. Fodd bynnag, pan gyhoeddir y bondiau fel arfer, maent yn dod yn fondiau heb eu gwarantu. Mae llai o risg mewn bondiau gwarantedig.
Bondiau y Gellir eu Trosi yn Arian; Gelwir bondiau y gellir eu trosi'n arian ar unrhyw adeg heb aros am aeddfedrwydd y bond yn fondiau sy'n hawdd eu troi'n arian.
Bondiau Llog Sefydlog a Llog Amrywiol; Os yw buddiannau'r bondiau'n newid yn ôl y galw yn y farchnad, bondiau cyfradd gyfnewidiol ydyn nhw. Fodd bynnag, mae bondiau mis 3, mis 6 a 1 blynyddol a bondiau llog sefydlog yn fondiau llog sefydlog.
Bondiau Mynegeiedig; Mae bondiau wedi'u mynegeio yn cael eu ffurfio pan fydd egwyddor y bond yn cael ei gynyddu a'i dalu i'r perchennog yn ôl y ganran cynnydd o aur neu gyfradd gyfnewid. Cyfrifir y ganran cynnydd ar gyfer y cyfnodau rhwng cyhoeddi'r bond a'r dyddiad aeddfedu.
GWERTH A PHRIS MEWN BONDS
Gwerth Enwol; Fe'i gelwir hefyd yn werth enwol. Dyma'r gwerth sydd wedi'i ysgrifennu ar y bond. Y prif swm i'w roi i ddeiliad y bond ar ddiwedd y tymor.
Gwerth Allforio; Dyma'r pris gwerthu a bennir gan y cwmni ar ôl iddo gael ei roi ar werth yn ôl y galw am fondiau. Ac yn gyffredinol mae'n is na'r gwerth enwol.
Gwerth y Farchnad; Dyma werth trafodiad y bond yn y farchnad.
BETH YW'R BONDS?
Yn ôl y gofynion ffurf yn y TCC, mae yna amodau y dylai bond fod â nhw. Teitl y cwmni, pwnc y cwmni, pencadlys y cwmni, hyd y cwmni, rhif cofrestrfa fasnach, swm cyfalaf, dyddiad yr erthyglau cymdeithasu, statws y cwmni yn ôl y fantolen ddiweddaraf a gymeradwywyd, gwerthoedd enwol y bondiau a gyhoeddwyd a bondiau newydd, dull amorteiddio, cyfradd llog ac aeddfedrwydd , dyddiad cofrestru a chyhoeddi penderfyniad cyffredinol y cynulliad ar gyhoeddi bondiau, p'un a yw gwarantau ac eiddo tiriog y cwmni yn cael eu dangos fel addewid neu gyfochrog am unrhyw reswm, ac o leiaf dau lofnod a awdurdodwyd i gynrychioli'r cwmni.
GWAHANIAETHAU RHWNG BONDS A RHANNAU
Tra bod y cyfranddaliadau'n rhoi partneriaeth i'r deiliad, dim ond yr hawl derbyniadwy y mae'r bondiau'n ei roi. Nid yw hyn yn wir pan fydd y person yn ymuno â rheolaeth y stoc. Er nad oes aeddfedrwydd yn y stoc, mae aeddfedrwydd yn y bond. Mae gan y stoc gynnyrch amrywiol ac mae gan y bond gynnyrch sefydlog. Er bod risg mewn stociau, mae'r gymhareb risg mewn bondiau yn isel.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.