VIOLENCE A TENDENCY TO VIOLENCE

0

Yn ôl diffiniad a wnaed gan Sefydliad Iechyd y Byd, trais yn erbyn unrhyw berson, grŵp neu gymuned heblaw'r pŵer neu'r awdurdod y mae unrhyw berson wedi'i anafu, yn seicolegol neu Mae'n cyfeirio at sefyllfaoedd sy'n debygol o achosi neu achosi niwed corfforol neu farwolaeth. Mae mynegiant trais wedi'i grwpio o dan 4 pennawd: trais corfforol, trais seicolegol, trais economaidd, a thrais rhywiol.

Achosion trais; Mae'n seiliedig ar lawer o ffactorau. Fodd bynnag, yn ychwanegol at y ffactorau seicobiolegol sy'n effeithio ar yr unigolyn yn gyffredinol, mae ffactorau allanol sy'n effeithio ar yr unigolyn hefyd yn effeithiol. Ymhlith y rhesymau uchod, un o'r pethau cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw ffactorau biolegol. Yn gyffredinol mae tueddiadau treisgar ac agweddau ymosodol yn gysylltiedig â'r system limbig, llabedau blaen ac amserol. Mae trais yn digwydd yn gyffredinol o ganlyniad i'r rhyngweithio rhwng ffactorau seicobiolegol sy'n effeithio ar yr unigolyn a'r amgylchedd allanol. Gall sefyllfaoedd argyfwng neu drawiad sy'n digwydd mewn strwythurau yn y system limbig hefyd greu cyflwr o ymddygiad ymosodol. Unwaith eto, gall newidiadau hormonaidd a fydd yn digwydd oherwydd anhwylderau endocrin, sydd ymhlith ffactorau biolegol, fod yn effeithiol o ran mynychder sefyllfa ymosodol ar fenywod. Yn yr un modd, mae yfed alcohol yn achosi gostyngiad mewn barn yn ogystal â gwahardd rheolaethau byrbwyll ar rai o swyddogaethau'r ymennydd, gan gynyddu'r duedd tuag at drais. Mae yna ffactorau seicogymdeithasol, ffactor arall sy'n sbarduno'r tueddiad i drais. Rhennir ffactorau seicogymdeithasol yn ddau fel ffactorau datblygiadol ac amgylcheddol. Mae'n debygol bod y plant a welodd neu a ddaeth i gysylltiad â thrais yn ystod proses ddatblygu'r unigolyn wedi dod yn berson â thueddiad i drais pan oeddent yn oedolion. Mae byw mewn amgylcheddau gorlawn a phrysur yn cynyddu'r duedd tuag at drais, sy'n un o'r sefyllfaoedd blaenllaw sy'n sbarduno ffactorau amgylcheddol yn yr unigolyn. Yn ogystal, mae ffactorau fel y tywydd hefyd yn ei sbarduno. Ffactorau economaidd-gymdeithasol ymhlith ffactorau trais yw'r ffactor tlodi ac mae problemau yn y broses briodas, yn wahanol i'r anghydbwysedd hiliol ac economaidd, yn cynyddu'r duedd i drais. Gan ei fod yn achosi problemau ac anhwylderau yn strwythur teuluol yr unigolyn, mae hefyd yn achosi cynnydd yn y duedd trais mewn plant sy'n tyfu i fyny mewn strwythur teuluol o'r fath. Gellir arsylwi tueddiad trais oherwydd problemau fel anhwylderau deubegwn, anhwylderau paranoiaidd a sgitsoffrenia, sydd ymhlith y ffactorau seiciatryddol sy'n un o ffactorau tueddiad treisgar. Gellir cyfeirio'r sefyllfa drais hon at yr unigolyn ei hun ac at ei amgylchedd. Er nad yw'r duedd i drais yn seiciatryddol, gall tueddiad i drais ddigwydd yn nes ymlaen, oherwydd trawma amrywiol. I edrych ar y ffactorau eraill sy'n ffurfio'r duedd i drais, yn ogystal â phrosesau defnyddio cyffuriau, nifer o ddigwyddiadau patholegol sy'n effeithio ar y system nerfol ganolog, mae tueddiadau hefyd tuag at drais mewn unigolion sy'n dod ar draws problemau fel gorfywiogrwydd a diffyg sylw mewn oedolyn.

Sefyllfaoedd lle mae ymddygiad ymosodol yn digwydd; Mae'n amrywio yn ôl y person. Fodd bynnag, mae'n bosibl cyffredinoli'r sefyllfaoedd hyn. Mae'r rhain yn sefyllfaoedd sy'n digwydd mewn parau priod ac yn creu trais domestig. Gwelir tensiwn mewnol a ffurfiant straen oherwydd y newidiadau dwfn sydd wedi digwydd ym mywyd yr unigolyn. Mae'n digwydd mewn sefyllfaoedd o bwysau a dicter sy'n digwydd yn dibynnu ar y sefyllfaoedd hyn. Gellir arsylwi tueddiadau treisgar ac ymddygiadau ymosodol hefyd mewn amgylcheddau lle mae llawer o unigolion gwrywaidd ar y raddfa oedran 16-25. Yn ychwanegol at y digwyddiadau a'r unigolion sy'n achosi cynnydd mewn tensiwn meddyliol yn yr unigolyn, gall bygythiadau neu sefyllfaoedd pwysau, ynghyd â sefyllfaoedd o drais ddigwydd mewn sefyllfaoedd lle mae diogelwch bywyd yr unigolyn dan fygythiad.

Atal trais; Dylai'r ffactorau sy'n ffurfio trais gael eu nodi gyntaf. Gan fod yr elfennau sy'n ffurfio trais yn seiliedig ar sylfeini biolegol, cymdeithasegol a seicolegol, mae angen nodi'r elfennau hyn er mwyn atal trais. Gellir cynnal astudiaethau i atal trais yn unol â'r ffactorau a bennir ar sail y ffactorau hyn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.