YCHWANEGU GAMEM

0

Gall caethiwed, sy'n un o broblemau mwyaf cyffredin neu boblogaidd y cyfnod diweddar, amlygu ei hun mewn sawl pwynt. Weithiau mae'r ddibyniaeth ar wrthrych yn amlygu ei hun weithiau gyda thechnoleg. Yn enwedig chwaraeodd datblygiad technoleg a'r sector gemau ran fawr wrth gyflymu'r sefyllfa hon. Er bod gemau fideo wedi datblygu'n gyflym, maent wedi dod yn rhan o fywydau pobl ers blynyddoedd 1970. O ganlyniad i'r broses hon, mae ymchwilio i effeithiau negyddol gemau, sydd â lle pwysig ac anhepgor ym mywyd dynol, i iechyd a bywyd dynol, yn destun hanes diweddar iawn. Mae'r anghysur uchod wedi effeithio fwyaf ar bobl ifanc ac yn amlygu ei hun ar yr offeren hon.

Yn y llyfr Dosbarthu Clefydau Rhyngwladol, sy'n gyfeiriad at Sefydliad Iechyd y Byd, nid yw addasu 2018 yn glefyd a fynegir gan Gymdeithas Seiciatryddol America.

Ar ddechrau'r gemau gan achosi dibyniaeth; mae'r llwyddiant o fewn y gêm yn cael ei bennu gan yr amser a ddyrennir i'r gêm. Mae'r dyluniad wedi'i gynllunio i gynyddu'r amser a dreulir gan y gêm. Mae'r person yn tueddu i wneud mwy o ymdrech ac i dreulio mwy o amser. Trwy wneud hynny, mae'r person sy'n dechrau teimlo y bydd yn fwy llwyddiannus yn cynyddu'r amser y mae'n ei neilltuo i gemau.

Symptomau caethiwed gêm; Y symlaf oll yw bodolaeth proses fyfyrio uwch na'r cyffredin yn y maes hwn. Mae yna sefyllfaoedd fel teimlo'n ddrwg iawn a'r teimlad o amddifadedd yn ystod y cyfnodau pan nad yw'r person yn chwarae, y sefyllfa lle mae'r person yn treulio mwy o amser er mwyn teimlo'n dda ac mae'r awydd hwn yn dangos mwy. Hyd yn oed os yw'r person yn ceisio atal y sefyllfa hon, mae'r sefyllfaoedd na all ei hatal na'i lleihau, mae'r sefyllfaoedd nad yw'r person am wneud y pethau y mae wedi'u gwneud a'u mwynhau o'r blaen neu'r sefyllfaoedd ymhlith y symptomau. Yn ychwanegol at yr awydd i chwarae gemau yn barhaus mewn gwahanol amgylcheddau, neu broblemau amrywiol sy'n gysylltiedig â chwarae gemau, mae yna sefyllfaoedd fel y duedd i guddio'r amser y mae'r person yn ei neilltuo i chwarae neu ddweud celwyddau. Mewn achosion lle mae'r person yn teimlo'n ddrwg neu'n dod ar draws unrhyw anawsterau, mae'n troi at chwarae gemau er mwyn teimlo'n well, a thros amser, mae'r person yn dechrau colli'r sefyllfaoedd y mae'n dod ar eu traws oherwydd yr anhwylder chwarae. Yn fyr, gellir grwpio'r symptomau hyn sy'n digwydd yn yr unigolyn yn gorfforol neu'n feddyliol.

Effeithiau Caethiwed Gêm; Yn ogystal â chael canlyniadau seicolegol ar y claf, mae ganddo ganlyniadau corfforol hefyd. Mae blinder, meigryn, poen llygaid yn arwain at ganlyniadau o'r fath. Gellir gweld syndrom twnnel carpal hefyd, sy'n arwain at fferdod, goglais, poen a chryfder is yn y llaw. Gall un hefyd osgoi rhai cyfrifoldebau er mwyn neilltuo amser i ddibyniaeth. Mewn rhai achosion, gall gofal personol a hylendid ddirywio hefyd.

Rhan fwyaf cyffredin y caethiwed gêm yw'r boblogaeth ifanc. Yn benodol, mae cysylltiad agos rhwng technoleg a gwaith ac mae'r boblogaeth ifanc, sy'n aml yn treulio amser ar gemau o'r fath, yn ffurfio'r maes risg lle mae'r tebygolrwydd o gaethiwed gêm yn fwyaf cyffredin. Mae pobl ifanc, yn enwedig y rhai ag anhwylder diffyg sylw, gorfywiogrwydd a syndrom asperger, mewn perygl mawr.

Atal caethiwed gêm; Gellir cymryd amryw fesurau at y diben. Er mwyn atal y caethiwed hwn mewn plant, dylid neilltuo terfyn penodol o amser ar gyfrifiaduron a gemau. Er mwyn osgoi dibyniaeth ar gemau, ni ddylai'r cynhyrchion hyn fod yn yr ystafell wely. Gellir sicrhau bod plant yn cael eu cyfeirio at y celfyddydau, diwylliant ac amrywiol ymarferion yn hytrach na gemau.

I roi'r gorau i'r caethiwed gêm; Y ffordd gyntaf y gellir ei wneud yw ceisio lleihau'r amser a ddyrennir i'r gêm a'r ardal hon, er mwyn gosod terfynau penodol, y tu allan i'r gêm efallai y bydd angen dod o hyd i hobi neu ymarfer corff. Os na all yr unigolyn atal dibyniaeth fel hyn, dylai ofyn am gymorth arbenigwyr.

Trin caethiwed gêm; Yn gyffredinol, rhesymau seicolegol yw sylfaen y caethiwed hwn. O ganlyniad, dylid ymchwilio i sail dibyniaeth yn gyntaf a dylai fod sefyllfaoedd sy'n achosi'r caethiwed hwn. Felly, gellir pennu'r broses driniaeth yn ôl y canlyniadau. Gellir defnyddio triniaeth seicolegol neu gyffuriau yn y broses hon. Un o'r triniaethau a gymhwysir yn y broses hon yw therapi ymddygiad gwybyddol. Gyda'r dull therapi hwn, ei nod yw gwireddu a datrys patrymau chwarae'r unigolyn. Gwneir astudiaethau amrywiol am yr unigolyn ei hun a chynhelir rhai astudiaethau pendant.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.