OĞUZ ATAY A'I WAITH

0

PWY YW OĞUZ ATAY?
Mae Oğuz Atay yn awdur sydd wedi dod i'r agenda heddiw, mae ei lyfrau wedi bod yn destun sawl cyfres ac mae ei eiriau'n cael effaith gref ar bobl. Mae'r geiriau, "Cyrnol, nid yw'n gwneud synnwyr," yn hysbys i'r mwyafrif o bobl ac wedi bod yn seiliedig ar iaith. Wel, pa mor aml a syml y defnyddiwch eiriau Oguz Atay rydyn ni'n gwybod faint. Faint rydyn ni'n ei wybod am eich bywyd. Trafodir faint y gallwn gymryd enghraifft o ysgrifennwr mor wych. Mae Oğuz Atay yn digwydd yn y meddyliau gyda'i lyfr Tutunamayanlar. Ac mae llawer o gynnwys ei fywyd i'w weld yn y llyfr hwn.
BYWYD ATAY OĞUZ
Gelwir Oğuz Atay fel yr awdur cyntaf i weithio mewn arddull ôl-fodern. Daeth Oğuz Atay yn beiriannydd oherwydd dymuniadau ei dad a dechreuodd ei yrfa ysgrifennu dim ond pan oedd yn dri deg pump oed. Er na allai gynhyrchu llawer o weithiau ar ôl tri deg pump oed, mae'n un o'n llenorion pwysig. Er nad yw nifer ei lyfrau yn llawer, mae ei lyfrau yn dal i gael eu darllen ac mae nifer y darllenwyr yn cynyddu bob dydd sy'n mynd heibio. Yn ei lyfrau, roedd yn cynnwys cryn dipyn o eironi, dadansoddiadau mewnol, cwestiynu, hunan-siarad a phroblemau bodolaeth.
Ganwyd Oğuz Atay 12 Hydref 1934 yn Kastamonu İnebolu. Mae'n nofelydd, ysgrifennwr straeon byrion a pheiriannydd. Cafodd Oğuz Atay ei dynnu’n ôl o’i blentyndod ac arweiniodd ei ymryson at lyfrau pan oedd yn blentyn. Roedd gan Oğuz Atay ddiddordeb hefyd mewn sawl math o gelf gydag arweiniad ei fam. Gwnaeth weithiau paentio a gwawdlun ac roedd ganddo ddiddordeb mewn theatr ym mlynyddoedd ysgol uwchradd. Fodd bynnag, er gwaethaf ei holl chwilfrydedd artistig, graddiodd o'r adran beirianneg o dan gyfarwyddyd ei dad.
Yn ystod ei wasanaeth milwrol, cyfarfu â Vüsat O. Bener am y tro cyntaf ac enillodd amgylchedd llenyddol. Gwelodd yr awdur a'r bardd Bener fel ffrind a mentor a chyfarfu ag ef yn aml.
Roedd tad Oğuz Atay, Cemil Bey, yn gyfreithiwr a hefyd yn aelod seneddol, felly ei athro ysgol gynradd oedd ei fam Muazzez Hanim. Mae gan ei dad, Cemil Bey, gymeriad awdurdodaidd difrifol iawn a cheisiodd fagu ei fab fel yr oedd bob amser eisiau. Nid oedd am iddo ymddiddori mewn celf na theatr. Fodd bynnag, yn wahanol i'w dad, roedd ei fam Muazzez Hanım yn ochr gefnogol a deallgar.
Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ganwyd ei chwaer Okşan Ögel, ond roedd Oğuz Atay yn genfigennus o'i frawd ac nid oedd ei eisiau. Galwodd hyd yn oed eich brawd yn fwndel.
Treuliwyd ei fywyd cyn-ysgol yn Kastamonu. Fodd bynnag, pan etholwyd ei dad yn aelod seneddol, symudon nhw i Ankara, lle cychwynnodd Ysgol Gynradd y Revolution yn 1940. Dechreuodd Oğuz Atay yr ysgol yn yr ail flwyddyn oherwydd bod ei fam wedi dysgu llythrennedd o'r blaen. Cafodd gyfnod ysgol elfennol swil. Yn ystod yr ysgol uwchradd, dechreuodd ddarllen llawer o awduron o lenyddiaeth y byd. Dywedodd mai ei hoff awduron oedd Kafka a Dostoevsky. Yn ystod ei flynyddoedd ysgol uwchradd, roedd ganddo ddiddordeb mewn paentio a theatr.
Graddiodd Oğuz Atay o Goleg Ankara gyda chyfartaledd uchel ac enillodd ei radd baglor mewn Peirianneg o Brifysgol Dechnegol Istanbul.
Cyfarfu Oğuz Atay â Turhan Tükel yn ei fywyd prifysgol a diolch iddo cyfarfu â Marcsiaeth a dechrau darllen llyfrau pobl fel Hegel a Lenin.
Ar ôl iddo raddio o'r brifysgol, aeth i Ankara ym mis Rhagfyr 1957. Yma cyfarfu â Cevat Çapan a Vüsat O. Bener. Gyda'i ran mewn personoliaethau llenyddol, dechreuodd ysgrifennu erthyglau ar gyfer Sunday Post. Cefnogodd Cemal Süreya, Turgut Uyar, Can Yücel a Fethi Naci y Sunday Post yn y cyfnod hwnnw.
Ar ôl dadfyddino yn 1959, dychwelodd i Istanbul. Gweithiodd yn Denizcilik Bank, Academi Peirianneg a Phensaernïaeth Talaith Istanbul. Tra roedd Oğuz Atay yn gweithio yn İstanbul, parhaodd i gynhyrchu cynhyrchion trwy symud Pazar Postası i İstanbul.
Priododd Oğuz Atay â'i ffrind Fikriye Fatma Güzel ym mis Mehefin 1961. Ganwyd ei ferch Özge o fewn blwyddyn. Fodd bynnag, dim ond am chwe blynedd y gallai'r briodas hon bara oherwydd diffyg bywyd mewnol Oğuz Atay a'i drochi mewn llyfrau. Fe'u gwahanwyd yn 1967. Daethant yn agos at gyn-wraig eu ffrind Sevin Seydi a dechrau byw yn yr un tŷ. Arlunydd yw Sevin Seydi ac fe gysegrodd Oguz Atay ei ddau lyfr cyntaf iddo.
Gorffennodd Oğuz Atay Tutunamayanlar yn 1970 a dysgu ei feistr a'i ffrind Vüsat O. Bener. Er iddo ennill Gwobr Rufeinig TRT yn yr un flwyddyn, ni chafodd ei lyfr a gyhoeddwyd yn 1972 ddigon o sylw. Ond mae'r llyfr hwn yn cael ei hoffi a'i ddarllen heddiw yn fawr iawn. Rhennir geiriau rhai cymeriadau yn y llyfr yn eang, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol.
Cyhoeddodd Oguz Atay Gemau Peryglus yn 1973 ychydig ar ôl Tutunamayanlar. Ond ni chafodd y llyfr hwn, fel Tutunamayanlar, ddigon o sylw. Ar ôl ei ail nofel, gwnaeth Oğuz Atay, a ddaeth yn agos at Pakize Kutlu, ei ail briodas yn 1974.
Yn 1975, roedd ei gyn-athro, yr Athro Dr. Ysgrifennodd a chyhoeddodd gofiant Mustafa İnan. Yn ogystal, yn ystod eleni, ysgrifennodd lyfr theatr o'r enw Oyunla Yaşayanlar a llyfr stori o'r enw Korkuyu Beklerken. Disgrifir ei weithiau fel ôl-fodern. Mae llyfr yr awdur, The Science of Action, yn anghyflawn ac yn cael ei ddysgu o'r dyddiaduron hyn.
Yn ystod y cyfnod hwn, aeth yn sâl iawn a chafodd ddiagnosis o ddau diwmor yn ei hymennydd, ac aeth y driniaeth i Lundain a derbyniwyd hi i Ysbyty Atkinson Morley. Gellid tynnu un o'r tiwmorau ar ôl y llawdriniaethau. Ar ôl y driniaeth yn Llundain i Dwrci wedi troi ac yn cau ei lygaid i fywyd ym mis Rhagfyr 13 1977.
Dywedir bod Oğuz Atay gyda'i ffrindiau yn nhŷ ffrind yn 13 Rhagfyr a'i eiriau olaf oedd Sev Peidiwch â llawenhau, nid wyf wedi marw eto. '
Mae corff Oğuz Atay, a fu farw yn bedwar deg pedwar, ym Merthyrdod Edirnekapı Sakızağacı. Flynyddoedd anorffenedig ar ôl ei farwolaeth, cyhoeddwyd ei lyfr yn Eylembilim.
Er nad yw'r awdur wedi cael digon o sylw yn ei fywyd, mae ei weithiau'n boblogaidd iawn heddiw ac wedi'u cyhoeddi lawer gwaith. Gan mai hwn oedd yr awdur cyntaf i gynhyrchu gweithiau ôl-fodern, dechreuodd Oğuz Atay Literary Products gael ei enwi yn 2007.
GWAITH ATAY OĞUZ
Mae'r rhai nad ydynt yn gallu 1.TUTUN
Cyhoeddwyd y gwaith hwn gyntaf yn 1972. Y gwaith hwn yw llyfr cyntaf yr awdur ac fe'i dangosir fel un o'r enghreifftiau cyntaf o'n llenyddiaeth mewn arddull ôl-fodern. Prif gymeriadau'r llyfr yw Selim Işık, Turgut Özben a Süleyman Kargı. Ac mae'n hysbys iddo greu'r cymeriadau hyn a ysbrydolwyd gan y bobl yn ei fywyd ei hun. Yn y gwaith hwn, mae'r awdur yn disgrifio unigrwydd yr unigolyn ym mywyd modern y ddinas a'r anallu i gadw i fyny â'r gymdeithas, a'r ffaith bod y ffordd hon o fyw yn od.
Mae llyfr yr awdur hwn yn rhestr y llyfrau gorau. Ymdrechion ffrind Turgut Özben, Selim Işık ar ôl hunanladdiad, ni all bywyd ddal i ddisgrifio'r wladwriaeth. Yn y llyfr, roedd yr awdur yn cynnwys eironïau eithaf, elfennau dychmygol a monologau mewnol. Yn benodol, mae ei sgyrsiau ag Olric ym meddwl Turgut Özben yn boblogaidd iawn heddiw ac fe'u defnyddir fel dyfyniadau llyfrau.
GEMAU PERYGLUS
Prif gymeriad y nofel hon gan yr awdur yw Hikmet Benol. Yn y llyfr hwn, mae'r awdur wedi rhoi llawer o le i fonologau a delweddau mewnol, yn yr un modd â'r rhai na allant ddal. Mae Hikmet Benol yn gweithredu fel petai'n chwarae gêm yn y llyfr. Mae'r llyfr hwn hefyd wedi'i addasu ar gyfer y theatr.
3. TACHWEDD MAN GWYDDONOL
Cyhoeddwyd llyfr yr awdur hwn yn 1975. Mae'n safle cyntaf yn y rhestr o'r llyfrau bywgraffiad-hunangofiant gorau. Yn y llyfr, mae bod Mustafa İnan yn wyddonydd er gwaethaf y bywydau anodd wedi'i ysgrifennu yn arddull wreiddiol Oğuz Atay.
Ei lyfrau eraill yw Games Living, Waiting for Fear, Action Science a'r Journal.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.