Pyramidiau'r Aifft

0

Pyramidiau'r Aifft
Adeiladwyd un o wareiddiadau mwyaf hysbys dynolryw ar lannau afon Nîl yn Affrica. Mae'r Pyramidiau Aifft a adeiladwyd ar gyfer y duwiau yn y gwareiddiad hwn yn dal i fod ymhlith y ffurfiannau sydd wedi denu sylw'r byd i gyd. Mae'r gair pyramid yn gyfuniad o pyro, sy'n golygu tân mewn Groeg, ac amide, sy'n golygu canolog. Mae'n golygu Tân yn y canol ac, yn ôl rhai credoau, credir bod y pyramidiau hyn yng nghanol y byd.

Gwybodaeth am Pyramidiau'r Aifft

Pan ddywedwn y Pyramidiau Aifft, daw'r pyramid 7, sydd hefyd o fewn Rhyfeddodau 3 y Byd, i'r meddwl. Ond pan drafodwyd y pyramidiau, y pyramid cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw'r Pyramid Mawr a adeiladwyd gan Khufu, Pharo yr Aifft o 4, Ymerawdwr 2 llinach 2560 y deyrnas. Credir i'r pyramid hwn gael ei adeiladu yn XNUMX BC. Enw arall ar y pyramid yw'r Pyramid Cheops.
Gallwn ddweud bod y tri phyramid hyn yn gampwaith peirianneg a meistrolaeth. Mae dimensiynau enfawr y strwythurau, siapiau'r lleoliad, dimensiynau a phwysau'r gweithiau a wneir gan ddefnyddio calchfaen yn eithaf rhyfeddol.

Hanes Pyramidiau'r Aifft

Er nad oes gwybodaeth gyflawn eto am y Pyramidiau Aifft, credir i'r pyramidiau gael eu hadeiladu er mwyn cuddio mam Pharo a'i drysorau gwerthfawr a'i weithiau celf unigryw. Ond hyd heddiw, ni ddarganfuwyd unrhyw waith celf na thrysor. Mae'r pyramid cyntaf a adeiladwyd yn y byd wedi'i leoli yn Sakkara. Mae ei adeiladu yn dyddio'n ôl i 2620 CC. Yn yr enghreifftiau cyntaf gwelwn fod y pyramidiau'n camu a bod llawer ohonynt naill ai'n anghyflawn neu'n cael eu hadeiladu. Yr enghraifft gyntaf ar y pwynt hwn yw BC. Pyramid Meidum yw hwn a adeiladwyd yn 2570. Dinistriwyd y pyramid yn ystod yr wythfed cam.
Cymerodd pobl sydd am adeiladu'r pyramidiau wersi o'r sefyllfaoedd hyn a chymryd gofal i gadw eu canolfannau mor drwchus â phosibl er mwyn adeiladu pyramidiau uwch. Roeddent hefyd yn gofyn am ddefnyddio geometreg hafalochrog. Ar adeg adeiladu'r Pyramid Bent yn rhanbarth Dahahur o amgylch afon Nîl, gostyngwyd ongl y llethr yn seiliedig ar y profiadau blaenorol ar ôl cwblhau'r adran 3 yn 2. Parhaodd y dull hwn i godi a chafodd ei gwblhau. O ganlyniad, mae ganddo ymddangosiad digynsail. Adeiladwyd yr holl byramidiau a adeiladwyd ar ôl y Pyramid Bent ar onglau is.
Yn flaenorol, roedd haneswyr a gwyddonwyr o'r farn bod y pyramidiau wedi'u gwneud gan gaethweision o'r Aifft. Fodd bynnag, yn 1990, mae ceffyl yn reidio twrist ac yn cwympo i mewn i bwll. Pan archwilir y pwll hwn, gwelir iddo agor i seler ddirgel. Beddrod y fforman a'r gweithwyr sy'n gweithio wrth adeiladu'r pyramidiau yw'r seler hon a agorwyd. Gwelir bod waliau'r gofod wedi'u brodio ac yn edrych yn odidog. Mae'r ffaith bod beddrod mor wyliadwrus wedi'i adeiladu ar gyfer pobl y dosbarth gweithiol yn dangos nad yw'r bobl sy'n gweithio yma yn gaethweision. O ganlyniad i'r cloddiadau y dechreuwyd eu cynnal yn y rhanbarth hwn, darganfuwyd claddedigaeth ar 250.

Priodweddau Pyramidiau'r Aifft

Yr hyn sy'n gwneud Pyramidiau'r Aifft mor arbennig yw'r nodweddion sydd ganddyn nhw a sut maen nhw'n eu meddu gyda thechnoleg yr oes. Dyma rai o nodweddion Pyramidiau'r Aifft:

 • Adeiladwyd y pyramidiau gan ddefnyddio cerrig yr un yn pwyso tunnell 20. Nid yw'n hysbys sut mae'r cerrig hyn yn cael eu cludo a'u cyflenwi. Mae'n hysbys mai'r pellter agosaf y gellir dod â'r cerrig ohono gannoedd o gilometrau i ffwrdd.
 • -Pan fydd enw'r pyramid a wneir yn ystafell y person hwnnw 2 gwaith y flwyddyn mae'r haul yn mynd i mewn. Mae dyddiadau mynediad yr haul i'r orsedd yn cael eu geni.
 • -Mae mummies yn cynnwys deunydd ymbelydrol. Dyna pam y bu farw'r gwyddonydd 12, a ddarganfuodd mumau gyntaf, o ganser.
 • - Mae pyramidiau'n boeth yn yr haf ac yn oer mewn gaeafau.
 • -Pan mae mynd i mewn i byramidiau, nid yw dyfeisiau fel radar, ultra sount a sonar yn gweithio.
 • - Mae'r Meridian, y credir iddo basio dros y pyramidiau, yn rhannu'r moroedd a'r tir yn ddwy ran gyfartal yn union.
 • -Mae'r llaeth yn y pyramidiau yn parhau'n ffres am ychydig ddyddiau. Yna gall droi’n iogwrt heb ddifetha.
 • - Gallwch ddefnyddio'r dŵr yn y pyramidiau fel eli wyneb ar ôl aros wythnosau 5.
 • - Mae'r dŵr halogedig a adewir yn y pyramid yn cael ei buro ar ôl aros ychydig ddyddiau.
 • -Mae'r planhigion yn tyfu'n gyflymach wrth eu rhoi yn y pyramid.
 • -Gall y gweddillion bwyd yn y bin sbwriel gael eu pêr-eneinio yn y pyramid heb unrhyw arogl.
 • - Gall llosgiadau, crafiadau a chlwyfau wedi'u torri wella'n gyflymach yn y pyramid.
 • - Mae rhai o'r ystafelloedd yn y pyramidiau yn anhysbys o hyd. Mae rhai ymchwilwyr yn adrodd eu bod naill ai wedi diflannu neu wedi dod i'r un lle ar ôl ychydig o lapiau.
 • Adeiladwyd adeiladu pyramidiau fel dull un-i-un o'r ongl yr ymddangosodd cytserau Orion o bedwar ban byd yn 10500 CC.

Beth sydd yn y Pyramidiau Aifft?

Y pwynt mwyaf chwilfrydig am Pyramidiau'r Aifft yw'r hyn sydd ynddo. Mae'n hysbys bod siambrau 3 y tu mewn i'r pyramidiau sy'n cynnwys blociau cerrig. Mae hefyd wedi'i leoli mewn gwahanol rannau ar ffurf Ystafell y Brenin ac Ystafell y Frenhines. Wedi'i leoli yn y pyramidiau, dyluniwyd Ystafell y Brenin gyda golwg ar ystafelloedd gwag eraill.
Mae gwyddonwyr yn edrych ar yr eiliadau hyn pan fydd y gatiau, sydd fel arfer wedi'u lleoli o fewn Pyramidiau'r Aifft, yn cael eu hagor. Agorodd drws ychydig flynyddoedd yn ôl yn un o'r pyramidiau nad oedd wedi'u hagor o'r blaen. Cafwyd hyd i ddrws arall yn yr ystafell hon gyda chymorth symud robotiaid. Ond nid yw'r drws hwn wedi agor eto.
Yn ôl rhai credoau, gan fod Pyramidiau'r Aifft yn cynnwys trysorau pwysig iawn, sefydlwyd system amddiffyn a thrapiau hefyd. Fodd bynnag, fel y soniwyd yn ein herthygl, ni ddaethpwyd ar draws unrhyw drapiau hyd yn hyn.

Sut y gwnaed Pyramidiau'r Aifft?

Gallwn ddweud bod y technegau a ddatblygwyd wrth adeiladu'r pyramidiau wedi'u datblygu dros ganrifoedd. Roedd siâp petryal syml ar y pyramid, a adeiladwyd yn ystod teyrnasiad Pharo Djoser. Wedi hynny, mae 6 wedi dod yn byramid grisiog gyda siambrau a thwneli.
Un o'r datblygiadau pwysicaf yn ystod y gwaith o adeiladu'r pyramidiau oedd Pharo Snefru. Yn ystod y cyfnod hwn, adeiladwyd o leiaf dri phyramid. Adeiladwyd y gwir byramid cyntaf yn ystod y cyfnod hwn. Adeiladodd penseiri Pharo Snefru byramidiau llyfn a llyfn yn lle pyramidiau grisiog.
Comisiynodd y Pharoaid wladweinwyr uchel eu statws i ddilyn hynt y gwaith o adeiladu'r pyramidiau. Gallwn weld bod gwaith yn dal i fynd rhagddo i ddeall yn llawn fecanwaith cynllunio datblygedig a chymhleth y pyramidiau. Mae'r ymchwiliadau hyn yn archwilio nid yn unig adeiladu'r pyramidiau, ond hefyd y temlau, mynwentydd a chychod a adeiladwyd ochr yn ochr â'r pyramidiau.

Dirgelion Pyramidiau'r Aifft

Credir bod gan y Pyramidiau Aifft amryw o ddirgelion. Rydym wedi sôn am rai o'r dirgelion hyn wrthych. Mae dirgelion eraill Pyramidiau'r Aifft fel a ganlyn:

 • - Os seiliwch fap y byd yn syth, gallwch weld bod Pyramidiau'r Aifft yng nghanol y byd yn union.
 • Awgrymir bod Pyramid Three Giza wedi'i adeiladu o fewn fframwaith cynllun yn seiliedig ar egwyddorion arsylwadol a geometrig a pharatowyd y cynllun hwn yn uniongyrchol gan arsylwadau seryddol.
 • - Credir bod rhai ysgolion Seiri Rhyddion a symbolau Rose-Cross yn cynrychioli'r rhengoedd yn y Pyramid Mawr.
 • - Gellir cyfrifo arwyneb y cylch a chyfaint y sffêr mewn pyramidiau.

Er ei bod yn ymddangos yn amhosibl ei wneud â thechnoleg yr amser y cafodd Pyramidiau'r Aifft eu hadeiladu, nid yw'n hysbys o hyd sut y cafodd ei adeiladu a pha ddulliau a ddilynwyd, hyd yn oed gyda thechnoleg heddiw. Wrth gael eu harchwilio, mae'n ymddangos bod gan y Pyramidiau Aifft lawer o ddirgelion oherwydd eu nodweddion. Mae'r ffaith nad yw'r dirgelwch hwn o Pyramidiau'r Aifft wedi'i ddatrys yn llawn wedi ei wneud yn un o'r strwythurau mwyaf diddorol mewn hanes. Y tu mewn i'r pyramidiau mae enw'r frenhines a adeiladwyd yn ei enw ef. Gan nad oes unrhyw offer technolegol yn gweithio o fewn y pyramidiau, mae'r arholiad yn anodd iawn. Gall pobl sy'n edrych ar y pyramidiau amcangyfrif tymhorau, dyddiau a misoedd trwy edrych ar y pyramidiau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.