CANSER STOMACH

0

CANSER STOMACH
Mae canser y stumog yn digwydd o ganlyniad i ffurfio tiwmorau malaen yn y mwcosa gastrig. Mae'r math hwn o ganser, chwarennau lymff, ysgyfaint, afu yn fath o ganser a all ddangos y lledaeniad i organau fel. Canser y stumog yw'r pedwerydd math canser mwyaf cyffredin yn y byd. O ystyried gymhareb hon yn Nhwrci yw tra bod rhai ugain mil o bobl bob blwyddyn o ganser y stumog yn ein gwlad. Yn enwedig mewn dynion, mae'r gyfradd canser ddwywaith mor uchel. Ac eto yn gyffredinol, mae 55 i'w gael mewn pobl dros yr oedran. Mae canser y stumog yn fwyaf cyffredin yng ngwledydd y Dwyrain Pell a Gogledd Ewrop. Yn ein gwlad ni, mae rhanbarth y Môr Du yn fwy na rhanbarthau eraill.
Beth sy'n Achosi Canser y Stumog?
Fel mewn sawl math o ganser, mae yfed alcohol a sigaréts ymhlith achosion canser y stumog. Ar yr un pryd, mae gwall person o'i blentyndod, arferion bwyta ymhlith y rhesymau. Mewn maeth, sef achos pwysicaf canser y stumog; bwyta cynhyrchion fel cig wedi'i goginio mewn twymyn barbeciw, gor-fwyta cynhyrchion hallt a heli a bwydydd wedi'u prosesu yw prif achosion canser y stumog. Mae achosion eraill y math hwn o ganser yn cynnwys haint a chefndir genetig. Mae gormod o halen a chig amrwd ymhlith y rhesymau hyn. Mae bwyta ffrwythau a llysiau yn annigonol a diffyg fitaminau B12 yn achosi hyn.
Symptomau Canser y Stumog
Er efallai na fydd canser gastrig yn darparu diagnosis cynnar, y symptom cyntaf ymhlith y symptomau yw dyspepsia a phroblemau chwyddedig. Ymhlith y symptomau a all hefyd ymddangos ar ffurf anorecsia yn erbyn bwydydd suddlon mae poen yn yr abdomen, chwydu, cyfog a cholli pwysau i'w profi yn ddiweddarach. Mae symptomau ychwanegol yn cynnwys asidedd, belching, ceuladau gwaed, cyfog ac anawsterau wrth lyncu. Mae symptomau canser gastrig datblygedig yn cynnwys problemau fel gwaed yn y stôl a cholli archwaeth. Mae'r symptomau'n cynnwys masau llaw yn hanner y cleifion yn ystod yr archwiliad corfforol. Ac mae gan fwyafrif y cleifion anemia hefyd yn y broses symptomau. Mae gwaedu yn y coluddyn a'r stumog ymhlith symptomau'r afiechyd hwn. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa hon hefyd yn amlygu ei hun fel un gudd.
Diagnosis Canser y stumog
Un o'r ffyrdd cyntaf o wneud diagnosis o ganser gastrig yw endosgopi. Yn ogystal, mae graffeg wedi'i wella â chyferbyniad a thomograffeg gyfrifedig yn ddulliau eraill a ddefnyddir mewn canser gastrig. Gellir defnyddio dulliau fel laparosgopi, MRI, PET-CT, uwchsain arennol a phelydr-x y frest hefyd i wirio a yw'r canser hwn wedi lledu.
Mathau o Ganser y Stumog
Adenocarcinoma (95% o'r canserau a welir yw'r math hwn o ganser.), Canser celloedd squamous, lymffoma gastrig, tiwmorau stromal gastroberfeddol, tiwmorau niwroendocrin
Triniaeth Canser y stumog
Y cam pwysicaf ar y pwynt hwn yw cael gwared ar y tiwmor canseraidd yn iawn. Yn ystod yr ymyrraeth lawfeddygol, gellir tynnu rhan neu'r cyfan o stumog y claf. Os tynnir y stumog gyfan, gwneir stumog newydd o'r coluddyn.
Os bydd y tiwmor yn ymledu i'r nodau lymff, dylid defnyddio cemotherapi. Dull arall yw cemotherapi poeth o'r enw hypothermia. Yn ogystal, dull arall yw llawfeddygaeth canser gastrig, sy'n seiliedig ar dynnu rhan neu'r stumog.
Yn ystod y broses drin, mae rhai bwydydd y dylai'r claf eu hosgoi ac sy'n fuddiol i'w bwyta. Claf yn y broses hon; bwydydd fel siwgr, blawd, yn ogystal ag yn ystod cemotherapi; dylid osgoi grawnffrwyth, salami, selsig, selsig, cynhyrchion tun ac ychwanegion. Fodd bynnag, ni all y claf osgoi pob bwyd ac mae cynhyrchion hefyd yn cael eu hargymell i'w bwyta. Fel enghraifft; argymhellir iogwrt, caws ac olew olewydd hefyd. Yn ychwanegol at yr argymhellion hyn, dywedir bod y powdr o wreiddyn licorice a fydd yn cael ei fwyta gyda sudd afal neu afal yn darparu cefnogaeth wych i'r broses drin. Dulliau triniaeth; triniaeth lawfeddygol, cemotherapi, radiotherapi, biotherapi.
Ffyrdd o Atal Canser y Stumog
Dylid bwyta bwydydd sy'n llawn fitamin C, dylid osgoi straen cymaint â phosibl, mae cyfraddau sinc a phlwm mewn dŵr yfed yn ffactorau pwysig mewn canser gastrig. Mae bwyta gormod o de, bwydydd mwg a chig wedi'i goginio ar lefel barbeciw yn achosi canser y stumog. Felly, mae angen talu sylw i'r rhesymau hyn. Chwaraeon rheolaidd yw un o'r dulliau atal.
Gan fod te gwyrdd hefyd yn cynnwys gwrthocsidyddion, bydd bwyta cwpanau 2 y dydd yn helpu i amddiffyn y stumog. Mae'n bwysig bwyta cynhyrchion sy'n llawn ffibr fel afalau, bananas, gellyg, almonau, cnau Ffrengig, cnau castan a chorbys. Yn enwedig cynhyrchion garlleg, grawnfwyd, bresych, brocoli fel sylweddau sy'n lleihau canser o ran lleihau effaith amddiffyn canser. Ar yr un pryd, gall pobl heb glefyd wlser fwyta cynhyrchion chwerw. Oherwydd bod pupur poeth yn un o'r cynhyrchion sy'n amddiffyn rhag canser.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.