BETH YW BYD-EANG?

0

Mae globaleiddio, yn fyr, yn cyfeirio at ryngwladoli materion economaidd, cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a daearyddol, diwylliannol, crefyddol a materion eraill a chreu amgylchedd byd-eang yn seiliedig ar gyfnewid ar y cyd. Hynny yw, gellir disgrifio globaleiddio fel proses o globaleiddio. Nodweddir 21, yn benodol, gan globaleiddio, gyda datblygiad technoleg. Oherwydd y cynnydd hwn yn y ganrif, mae'r byd bellach yn wynebu asesiad pentref byd-eang.
Mae globaleiddio, a ddechreuodd gael ei weld yn 1980 am y tro cyntaf, wedi cyflymu ym mlynyddoedd 1990 gyda'r datblygiadau mewn cyfryngau torfol a thechnoleg. A'i effaith o ganlyniad i globaleiddio; Yn ychwanegol at yr argyfwng economaidd a fydd yn digwydd mewn gwlad, mae lledaeniad cylchoedd cerddoriaeth, chwaraeon, diwylliannol a gwleidyddol wedi dechrau ymddangos ledled y byd ac ym mron pob maes.
Gellir dweud bod globaleiddio wedi'i lunio mewn pedwar prif ffactor yn y broses hanesyddol. Y rhain yw; crefydd, technoleg, economi ac ymerodraeth. Er nad ydyn nhw'n symud ar wahân, maen nhw wedi bod yn atgyfnerthu ei gilydd lawer gwaith.
O edrych ar y globaleiddio diweddar, mae'n bosibl ei gyfuno am bum prif reswm. Y rhain yw masnach rydd, rhoi gwaith ar gontract allanol, chwyldro cyfathrebu, rhyddfrydoli a chydymffurfiad cyfreithiol. Gyda diddymu mesurau allforio a mewnforio a thariffau tollau'r taleithiau ar lawer o faterion, mae'r cyfnod masnach rydd wedi cychwyn. Dechreuodd y cwmnïau gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau mewn gwahanol wledydd a gwledydd tramor. Yn y modd hwn, dechreuwyd rhoi gwaith ar gontract allanol. Profwyd trosglwyddo cyfathrebu gyda'r system sy'n hwyluso cludo'r nwyddau o'r enw containerization i'r byd a'r newid i system band eang gyda lleihau costau. Mae cyflwyno rhyddfrydoli wedi bod yn gymhelliant i wledydd agored gyda'r rhyfel oer. Mae'r broses gysoni cyfreithiol wedi dechrau sicrhau bod y gwledydd yn unol â deddfau eiddo ac eiddo deallusol.
Os edrychwn ar feirniadaeth globaleiddio, caiff ei feirniadu o ran economaidd, hawliau dynol a diwylliant. Os edrychwn ar y rhesymau am hyn, mae beirniadaeth, er gwaethaf cyfanswm twf cyfoeth yn y byd, nad yw'r cyfoeth a gynhyrchir yn cael ei rannu'n gyfartal. O ran dimensiynau dyngarol, fe'i hystyrir yn groes i hawliau dynol i gyflogi gweithwyr mewn rhai cwmnïau, yn enwedig esgidiau a dillad, am oriau hir iawn am incwm isel iawn. O ran dimensiwn diwylliannol y beirniadaethau, mae beirniadaeth fel bodolaeth cynhyrchwyr lleol a lledaeniad cwmnïau rhyngwladol i farchnad y byd.
Nodweddion Cadarnhaol Globaleiddio
Gyda datblygiad cyfleusterau technolegol a chyfathrebu, mae'n helpu i sicrhau amrywiaeth a gwahaniaethu o ran diwylliannau, ieithoedd, bywyd, addysg a chyfleoedd gwaith amrywiol. Mae'n sbardun i wella amodau gwaith.
Yn ogystal ag achosi diweithdra mewn rhai achosion, mae globaleiddio hefyd wedi galluogi llawer o bobl i ddod yn gyfoethog fel hyn, gan arwain at dwf yn allforion llawer o wledydd. Yn y modd hwn, mae cwmnïau sy'n lleihau eu costau wedi hwyluso arbedion defnyddwyr. Arweiniodd hyn at ddirywiad mewn chwyddiant. Er ei fod wedi'i gynnwys yn y nodweddion negyddol, mae'n blanhigyn positif. Mae hefyd yn effeithio ar fasnach dramor a thwf economaidd.
Nodweddion Negyddol Globaleiddio
Ynghyd â'r datblygiadau cadarnhaol a ddaeth yn sgil globaleiddio, mae effeithiau negyddol hefyd. Er enghraifft, gwledydd sy'n llai o ran graddfa na'r gwledydd eraill a lle mae'r broses globaleiddio newydd ddechrau; yn dilyn y broses hon, a fydd yn cael ei heffeithio gan effaith globaleiddio'r argyfwng economaidd mewn gwlad arall, gyda chanlyniadau diweithdra. Yn ogystal â chystadleuaeth, daw cwmnïau rhyngwladol a mawr i'r amlwg; mae cwmnïau lleol a bach yn y cefndir. Tra bod y gwledydd datblygedig yn dod ar y blaen, mae'r gwledydd llai datblygedig ar ei hôl hi. Mae'n effeithio ar y dosbarthiad incwm ac yn sbarduno problemau amgylcheddol. Mae hefyd yn arwain at baradocs byd-eang. Hynny yw, wrth greu diwylliant cyffredin byd-eang, ni all unigolion adael eu hisddiwylliannau eu hunain ar yr un pryd. Felly, mae'n arwain at baradocs ar bobl. Mae globaleiddio i'r cyfeiriad hwn yn y diwylliant trech a ffurfiwyd oherwydd ei ddatblygiad gorllewin-ganolog.
Sut mae globaleiddio yn digwydd?
20. Ar ôl y rhyfeloedd a ysgogwyd gan chwilio am farchnad a ffurfiwyd gan alw'r farchnad a ffurfiwyd gyda chwblhau'r chwyldro diwydiannol a ddigwyddodd yn hanner cyntaf y 18fed ganrif, colli bywydau a'r gost gynyddol II. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, arweiniodd at globaleiddio.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.