CANSER BYW

0

BETH YW BYW A BETH YW EI HUN?

Yn rhan dde uchaf ceudod yr abdomen; organ wedi'i leoli rhwng y stumog a'r diaffram. Mae'n glanhau'r gwaed o sylweddau fel cemegolion a chyffuriau. Yn darparu bustl i'r coluddyn i losgi braster. Yn helpu ceulad gwaed. Mae'n darparu imiwnedd rhag heintiau. Dyma hefyd yr unig organ a all adfywio hyd yn oed ar ôl i% 70 gael ei dynnu.

BETH YW CANSER BYW?

Mae'n fath o diwmor sy'n digwydd yn yr afu gyda'i ddiffiniad byrraf. O ganlyniad i ganser yn yr afu, mae celloedd iach yn cael eu dinistrio, gan beri i'r afu fethu â gweithredu. Mae diagnosis cynnar yn ffactor sy'n hwyluso'r broses drin fel mewn mathau eraill o ganser. Mae'n llai cyffredin na mathau eraill o ganser. Carcinoma hepatocellular yw'r math mwyaf cyffredin o ganser yr afu ac mae'n gyfystyr â 90% o'r canserau y deuir ar eu traws. Ar yr un pryd, nid yw unrhyw gelloedd canser a welir yn yr afu yn cael eu hystyried yn ganser.

BETH YW SYMPTOMAU CANSER BYW?

Fel gydag unrhyw ganser, mae rhai symptomau o'r math hwn o ganser. Y symptomau hyn yw; colli pwysau, colli archwaeth bwyd, poen yn yr abdomen uchaf, gwendid, chwyddo yn y stumog, melynu’r llygaid a’r croen, gwynnu yn y stôl, melynu gwynion y llygaid, cyfog a chwydu, cleisiau croen a gwaedu, gwendid.

BETH YW'R FFACTORAU RISG BYW?

Fel gydag unrhyw glefyd, mae yna achosion sy'n sbarduno canser yr afu. Heneiddio oed, yfed alcohol a sigaréts, sirosis, pethau sy'n achosi buildup haearn gormodol yn y gwaed, diabetes a gordewdra, clefyd Wilson, amlygiad i finyl clorid, anemia, pruritus, haint cronig, afiechydon yr afu etifeddol, heintiau Hepatitis B a C, hemachromatosis a Mae ffactorau fel rhyw yn sbarduno canser. Yn y ffactor rhyw, mae dynion yn fwy tueddol na menywod.

DULLIAU TRINIAETH FEDDYGOL MEWN CANSER BYW

llawdriniaeth; yn fath o driniaeth lawfeddygol sy'n cynnwys tynnu rhannau canseraidd o'r afu.
cemotherapi; yn gemegyn a fydd yn dinistrio celloedd canser. Gellir cyflawni'r broses drin hon trwy'r geg neu trwy chwistrellu'r afu yn uniongyrchol i'r rhydwelïau maethlon.
Therapi Ymbelydredd (Therapi Ymbelydredd); a phelydrau gradd uchel i'w hanfon yn uniongyrchol i gelloedd canseraidd.
Trawsblannu Afu; Mae hon yn broses driniaeth sy'n cynnwys trosglwyddo iau iach o unigolyn arall i'r claf.
Therapi Abladiad; heb unrhyw lawdriniaeth; mae gwres, laser, neu ganser neu fath o asid neu alcohol yn cael ei chwistrellu i'r dull triniaeth.
Embolization; a thrwy chwistrellu amrywiol ronynnau neu gleiniau bach trwy gyfrwng cathetrau.

SYMPTOMAU MARWOLAETH MEWN CANSER BYW

Mae symptomau fel clefyd melyn, deliriwm, poen yn yr abdomen, ac anhawster anadlu ymhlith y rhesymau hyn.

Ffyrdd o Atal Canser yr Afu

Er mwyn osgoi bwyta cynhyrchion fel alcohol a sigaréts, i gymryd y mesurau angenrheidiol i osgoi firysau hepatitis, i gymryd mesurau yn erbyn braster yr afu. Dylid ystyried ennill pwysau ac mae ymarfer corff yn rheolaidd yn ffordd bwysig o amddiffyn. Dylid rhoi sylw i'r cemegau sydd i'w defnyddio.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.