Beth yw cyfalafiaeth, beth yw cyfalafwr, gwybodaeth am gyfalafiaeth

0

cyfalafiaeth hanes, egwyddorion ac effaith ar ein bywydau fel ffenomen bwysig. Dechreuodd y system gyfalafol mewn gwirionedd gyda chwymp ffiwdaliaeth. Mae angen gwybod am y ffenomen hon a ddaeth i'r amlwg ar ôl cwymp ffiwdaliaeth, sydd mewn gwirionedd yn system economaidd. Perchnogaeth breifat yw'r enw a roddir ar y system a bennir gan y defnydd o gyfalaf a gynhyrchir gan ddyn a natur ar gyfer elw preifat. Mae'n parhau i fod yn ddilys mewn sawl gwlad. Fel system economaidd hyfyw, mae'r holl nwyddau cynhyrchu yn eiddo i unigolion preifat. Felly, cyflawnir proffidioldeb mwyaf cynhyrchu. Defnyddir yr holl gyfalaf a grëir gan natur a bodau dynol er elw yn unig. Cyfalafiaeth yw'r enw ar y system hon.

Beth yw cyfalafiaeth?

Beth yw cyfalafiaeth Mae'n angenrheidiol gwybod ei fod mewn gwirionedd yn orchymyn economaidd lle gelwir arian yn prynu rhai breuddwydion am arian ac mae'r goroesiad wedi'i fynegeio i arian. Gadewch inni geisio egluro hyn gydag enghraifft. Rydych chi wedi penderfynu cwrdd â ffrind. Rydych chi wedi gwneud galwad ffôn ac rydych chi mewn gwirionedd yn wynebu'r pwynt hwn o ran cyfalafiaeth. Pan oeddech chi'n crwydro y tu allan, fe welsoch chi esgid yr oeddech chi'n ei hoffi yn fawr iawn. 3 yn hyn o beth mewn siop, talu 2 talu ymgyrch. Rydych chi newydd ei brynu, ac mae angen i ni brynu oriawr sy'n gweddu i'r wisg hon. Cymerasoch yr oriawr. Mae'n bryd i'r bag. Ar ôl cwblhau gyda'r bag, wrth gwrs mae angen i chi ddefnyddio persawr sy'n perthyn i frand enwog trwy roi jeli ar eich gwallt. Mae hyn i gyd yn y system gyfalafol hon ac mae'n dangos eich bod chi ynddo. Gan basio o flaen gerddi te caffis hardd ei gilydd, mae cwsmeriaid yn gweld sodas neu hufen iâ amrywiol y tu mewn. Mae llawer o wahanol frandiau hefyd yn cael eu cynnig i chi. Yn fyr, mae Cyfalafiaeth yn golygu cyflwyno cyfwerth materol y byd i gyd rydych chi wedi'i ddychmygu mewn gwirionedd.

Beth yw cyfalafol?

Beth yw cyfalafol dylid ei alw'n flaenoriaeth pan ddywedir bod y bobl gyfoethog a chyfoethog yn cael eu disgrifio mewn gwirionedd. Mae'r unigolyn sydd wedi buddsoddi yn y busnes hwn trwy wneud menter fasnachol a diwydiannol yn dod yn gyfalafol. Yn yr un modd, y cyfalafwr mewn gwirionedd yw'r person sy'n eich chwistrellu gyda'r meddyliau cywir, gan ganiatáu ichi wario arian a gwneud arian yn gyfnewid. Er enghraifft, rydych chi'n cerdded i lawr y stryd ac mae'n dechrau bwrw glaw. Pan welwch y cerbydau moethus o'ch cwmpas, nid yw'r ymbarél punt 5 yn eich llaw yn dod atoch chi mwyach. Mae cwmni'n dweud wrthych y gallwch chi gael car am brisiau rhesymol iawn. Yn yr achos hwn, mae'r cwmni hwn wedi eich cyfarwyddo i wario arian yn glir trwy gyfeirio'ch teimladau a'ch meddyliau mewn ffordd gyfalafol. Yn ôl y dull hwn, mae cyfalafwyr a gweithwyr mewn gwirionedd yn ddau ddosbarth gwahanol o gymdeithas, ac yn nherminoleg Farcsaidd, mae'r un rhesymeg yn seiliedig ar y syniad bod cyfoeth rhywun, hynny yw, cyfoeth y cyfalafwyr yn deillio o ecsbloetio gweithwyr mewn gwirionedd.

Beth yw'r System Gyfalafol?

Beth yw'r system gyfalafol yn gyntaf oll, dylai'r eiddo fod yn hysbys. Mae yna dri math o system gyfalafol. Rhennir y rhain yn dri fel cyfalafiaeth entrepreneuraidd, cyfalafiaeth gymdeithasol a chyfalafiaeth y wladwriaeth. Gwelir cyfalafiaeth entrepreneuraidd mewn gwirionedd yn Angola America, yn enwedig yn Lloegr. Mae'n ymddangos fel math o gyfalafiaeth, sy'n cael ei ddisgrifio fel cyfalafiaeth bur. Yn y cyd-destun hwn, gelwir y system gyfalafol yn system monopolization a gyflwynir i chi ym meysydd bywyd, yn y maes cymdeithasol ac ym meysydd democratiaeth ac entrepreneuriaeth ynghyd ag ymyrraeth y llywodraeth. Yn y cyfamser, mae angen gwybod bod anfanteision difrifol i gyfalafiaeth entrepreneuraidd yn benodol. Yn benodol, y system amlycaf yw'r anghydraddoldebau i'r sylwedd cyffredin a'r weithred o ddadelfennu cymdeithas. Mae'r ffaith bod is-ddosbarth cymdeithasol ddibynnol o dlodi llwyr yn yr Unol Daleithiau nad yw wedi'i addysgu'n dda yn Ewrop yn arwydd o hyn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.