HAWLIAU DYNOL

0

BETH YW'R CYSYNIAD HAWL?
Mae'r cysyniad o hawl yn gysyniad cyfreithlon a dderbynnir yn gyffredinol yn gymdeithasol yn erbyn rhywbeth neu berson sy'n seiliedig ar werthoedd moesol neu normadol. Diffinio'r cysyniad hwn yn gyffredinol; swm y buddion a ddiogelir gan y gyfraith.

BETH YW HAWLIAU DYNOL?

Mae'n ymgorffori'r holl ddynoliaeth yn hytrach nag un gymdeithas. Mae'n mynegi bod yn rhaid rhoi hawliau penodol i fodau dynol oherwydd eu bod yn ddynol. Mewn geiriau eraill, rhoddir crefydd, hil, rhyw, oedran, cred, tarddiad ethnig, megis diystyru pob hawl ddynol i bob hawl ddynol. Dyma dasg 3 cydberthynol hawliau dynol sylfaenol. Y rhain yw: i atal anghyfiawnder, i amddiffyn ac i helpu'r rhai sy'n agored i anghyfiawnder. Hawliau dynol; Dyma'r hawliau sylfaenol sydd gan ac y dylai fod gan unigolion o'r eiliad y cânt eu geni a'r hawliau y gall unigolion amddiffyn eu buddiannau unigol a chymdeithasol.
Mae hawliau dynol yn mynegi'r amodau sydd eu hangen i amddiffyn urddas dynol a gwerthoedd dynol ac i fyw'n ddynol. Hawliau dynol; gwleidyddol, deddfwriaethol, rhyddid, cred, cyfathrebu, personoliaeth, di-artaith, dinasyddiaeth, rhyddid mynegiant. Yn ogystal â'r hawliau hyn, mae ganddyn nhw hawliau fel cyflogau teg, undeb llafur, gwasanaethau iechyd, ansawdd bywyd, hunan-welliant a pheidio â gwahaniaethu. Mae hawliau dynol sylfaenol yn cynnwys gwahardd artaith a chamdriniaeth a gwahardd gwahaniaethu. Hawliau fel caethwasiaeth a llafur gorfodol, yr hawl i deulu a'r hawl i fywyd teg. Derbynnir bod pawb yn gyfartal o ran hawliau, urddas ac yn gyfartal o ran rhyddid.
Mae hawliau dynol sylfaenol yn hawliau cyffredinol a ddiogelir gan systemau cyfreithiol. Dyma'r hawliau sy'n angenrheidiol i bobl oroesi. Mae'r hawliau hyn yn angenrheidiol er mwyn i bobl ddiwallu eu hanghenion cymdeithasol a phersonol.
Hawliau dynol fel sail; byw, addysg, amgylchedd glân, iechyd, tai, maeth, amddiffyniad, imiwnedd personol, cyfathrebu, crefydd a chydwybod, eiddo, preifatrwydd, deiseb, trethiant, dinasyddiaeth a hawliau i ddewis a chael eich ethol.
Mae'n bosibl rhannu'r cysyniad o hawliau dynol yn dri cham. Y cyntaf yw'r genhedlaeth gyntaf o hawliau dynol. Yn y cyd-destun hwn, hawliau dynol; am ddim a chyfartal. Cenedl yw tarddiad sofraniaeth. Mae gan bobl hawliau naturiol amrywiol. Yr hawliau naturiol hyn yw; rhyddid, eiddo, diogelwch. A dim ond gweithredoedd niweidiol y gellir eu gwahardd. Unwaith eto, mae pob bod dynol yn ddieuog nes ei fod yn euog. Mae gwladoli, iaith genedlaethol, diwylliant a mabwysiadu'r wladwriaeth hefyd yn y cyfnod hwn. Hawliau dynol ail genhedlaeth; mae'n cynnwys hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, yn wahanol i'r genhedlaeth gyntaf. Yn benodol, dechreuodd yr ail genhedlaeth o hawliau ddod i'r amlwg yn dilyn chwyldro Hydref 17. Mae hawliau'r ail genhedlaeth yn cynnwys hawl yr unigolyn i bennu ei ddyfodol. Yn olaf, mae'r drydedd genhedlaeth o hawliau dynol wedi'i chynnwys yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. O 1987, mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi cael hawliau ymgeisio unigol. Yn ychwanegol at y ddwy genhedlaeth gyntaf o hawliau dynol y drydedd genhedlaeth, mae angen edrych ar yr hawliau a gwmpesir. Pan edrychwn ar yr hawliau hyn, byw mewn amgylchedd heddychlon, sicrhau rheolaeth y gyfraith, llywodraethu yn unol â gofynion rheolaeth y gyfraith, sefydlu cydraddoldeb rhwng dynion a menywod, byw mewn amgylchedd iach, parch at hawliau plant, iaith, diwylliant, megis hawliau hawliau fel hawliau hawliau fel yr hawl i ddatganoli. Mae'n cwmpasu.
Edrych ar y dogfennau sy'n sail i hawliau dynol; 10 Rhagfyr Mae'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol 1948 a 04 yn ffurfio'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol Tachwedd 1950. Twrci wedi llofnodi cytundeb hwn xnumx't ac wedi dod yn rhan o ddeddfwriaeth ddomestig.

TERFYN HAWLIAU A RHYDDID SYLFAENOL

Un o'r pwyntiau y gellir eu crybwyll am hawliau dynol yw'r materion sy'n ymwneud â chyfyngu ar hawliau a rhyddid sylfaenol. Yn gyntaf oll, ni ellir gwneud unrhyw gyfyngiadau a newidiadau i'r gwaharddiad ar artaith. Ar yr un pryd, mae egwyddorion caethwasiaeth, llafur gorfodol a chyfreithlondeb cosbau, hyd yn oed mewn achosion rhyfel neu gyflwr argyfwng, yn cael eu cydnabod fel hawliau anghyfyngedig. Ar y pwynt lle dylid gwneud y cyfyngiad, dylai egwyddor y cyfyngiadau hyn fod yn gyfreithiol. Ac os yw'r ffactorau sy'n achosi'r cyfyngiad yn diflannu, dylid dileu eu cyfyngiadau.

DATGANIAD HAWLIAU DYNOL

Yn dilyn datganiad 10 gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ragfyr 1948, cyhoeddodd 6 Ebrill 1969 y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn dilyn penderfyniad Cyngor y Gweinidogion. A'r datganiad Mae'r datganiad sy'n cynnwys erthygl 30 yn y bôn yn cynnwys bod pawb yn gyfartal. Yn y cyd-destun hwn, mae'n ymdrin â thriniaeth gyfartal i bawb waeth beth fo'u hiaith, crefydd, hil, llinach, diwylliant ac oedran.

SEFYDLIADAU YN GWEITHIO AR HAWLIAU DYNOL

Mae hawliau dynol yn gweithredu er mwyn amddiffyn, cynnal a chaniatáu bodolaeth yr hawliau hyn i bawb. Beirniadu o'r sefydliadau hyn; Amnest Rhyngwladol, Gwarchod Hawliau Dynol, Comisiwn Rhyngwladol y Cyfreithwyr, Clwb PEN Rhyngwladol, Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch, yr Undeb Rhyngwladol dros Hawliau Dynol.

HAWLIAU DYNOL YN TWRCI

O ran hawliau dynol yn ein gwlad, mae hefyd wedi cael ei datgan bod y Cyfansoddiad Gweriniaeth Twrci yn 1982 yn barchus o gyfraith hawliau dynol. Mae'r cam cyntaf a gymerwyd ar ôl llofnodi'r ddogfen hon yn 1954 5 Rhagfyr 1990 wedi cymryd y gyfraith 3686. Yn unol â hynny, mae Comisiwn Adolygu Hawliau Dynol wedi'i sefydlu o fewn y TGNA. O ran 1991, mae'r Gweinidog Gwladol wedi'i aseinio i fonitro a chydlynu hawliau dynol. Fel ar gyfer 1993, sefydlwyd y Sefydliad Hawliau Dynol gyda'r Gyfraith Archddyfarniad. Fodd bynnag, o ganlyniad i'r dirymiad gan y Llys Cyfansoddiadol, daeth yn annilys. Yna ar 1994, dilynodd y Prif Gynghorydd Hawliau Dynol a'r Bwrdd Cynghori Goruchaf dros Hawliau Dynol ddiddymu'r bwrdd hwn yn 1996.
O ran Ebrill 1997, cylchlythyr y Prif Weinidog a gyhoeddwyd, ffurfiwyd y Cyngor Goruchaf Hawliau Dynol. Yn dilyn y datblygiadau hyn, Pwyllgor 4 ar Ddegawd Addysg Hawliau Dynol ar Fehefin 1998; Wedi'i sefydlu ar ôl ei gyhoeddi yn y Gazette Swyddogol. Erbyn y flwyddyn mae 2000, Byrddau Taleithiol a Dosbarth Hawliau Dynol wedi'u sefydlu.
Mae Byrddau Taleithiol a Dosbarth Hawliau Dynol wedi'u sefydlu gyda'r Rheoliad a gyhoeddwyd yn y Gazette Swyddogol dyddiedig Tachwedd 2 ac wedi'i rifo 2000 er mwyn sicrhau amddiffyniad Hawliau Dynol ac atal troseddau. Yn ogystal, mae unedau hawliau dynol wedi'u sefydlu o fewn amrywiol sefydliadau a sefydliadau. Fel ar gyfer 24218, sefydlwyd yr Arlywyddiaeth Hawliau Dynol o fewn y prif unedau gwasanaeth yn sefydliad canolog Barbakan. Yn erthyglau ychwanegol y gyfraith hon, rheolwyd sefydlu'r Bwrdd Goruchaf Hawliau Dynol a'r Bwrdd Cynghori ar Hawliau Dynol. Mae honiadau o Dramgwyddo Hawliau Dynol wedi'u creu.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.