CLEFYDAU LLYGAD AC IECHYD LLYGAD

0

BETH YW CLEFYD LLYGAD?

Mae'n cael ei achosi gan achosion amgylcheddol a genetig ac mae'n broblem weledigaeth sy'n achosi aflonyddwch gweledol amrywiol. Mae amrannau, pilenni, lensys a phob math o gelloedd nerf yn y llygad yn cael eu hystyried fel clefyd y llygad.

SYMPTOMAU CLEFYDAU LLYGAD

Achosion fel nam ar y golwg ar unrhyw lygad, pigo yn y llygad, llosgi neu gwynion tebyg yw'r prif symptomau. Symptomau afiechydon llygaid yw problemau fel pwysau, poen, teimlo fel pe bai corff tramor wedi dianc, chwydu a llosgi yn y llygaid, culhau'r maes gweledol, golwg isel, chwydd amrant isel yn yr amrannau.

ACHOSION CLEFYDAU LLYGAD

Ffactorau genetig neu amgylcheddol. Os oes angen ichi edrych ar achosion afiechydon llygaid cyffredin; i weithio mewn amgylchedd isel iawn neu ysgafn iawn sy'n ei gwneud hi'n anodd ei weld, niwed i'r llygaid a achosir gan ollyngiadau corff tramor, sinwsitis, cur pen, ffliw, sgîl-effeithiau annwyd neu afiechydon twymyn, tagfeydd yn y dwythellau rhwyg neu lygad sych a achosir gan ffactorau amgylcheddol. Mae afiechydon fel diabetes, clefyd y galon a chlefydau genetig ymhlith achosion mwyaf cyffredin clefyd y llygaid.

MATHAU O GLEFYDAU LLYGAD

Glawcoma
Mae'r afiechyd, a elwir hefyd yn densiwn llygaid, yn achosi golwg aneglur, cur pen difrifol a phoen llygaid oherwydd colli nerfau'r llygaid gyda phwysedd llygaid cynyddol. Mae'n achosi pwysau intraocwlaidd trwy beri i'r hylif gael ei ollwng oherwydd y rhwystr strwythurol yn y sianeli a fydd yn digwydd yn y sianeli sy'n gadael yr hylif intraocwlaidd allan.

Katarakt

Mae'r afiechyd, y gellir ei ddiffinio hefyd fel llen yn disgyn i'r llygad, yn glefyd gyda mwy o achosion o bobl ag oedran datblygedig a diabetes. Wrth i'r lens golli ei thryloywder, mae'n symud ymlaen yn gyflym ac yn ddi-boen. Yn achosi llewyrch a sensitifrwydd i olau.

Dallineb Lliw (Daltoniaeth)

Mae'n glefyd sy'n datblygu oherwydd y ffaith nad oes fawr ddim pigmentau, os o gwbl, sy'n gwahaniaethu lliw yn y ganolfan weledol ac yn gyffredinol yn symud ymlaen yn enetig. Yn gyffredinol, ni ellir gwahaniaethu un neu fwy o'r lliwiau coch, gwyrdd a glas oherwydd yr amlygiad.

strabismus

Yn gyffredinol, mae cynhenid, o ganlyniad i glefyd neu dynged y clefyd a achosir gan y llawr yn fath o glefyd sy'n atal y llygaid i edrych yn gyfochrog â phwynt.

Llid yr ymennydd alergaidd

Mae'r afiechydon llygaid mwyaf cyffredin oherwydd alergedd llygaid. Conjunctivitis Alergaidd Tymhorol, a elwir hefyd yn Alergedd Llygad y Gwanwyn, alergedd llygaid gwanwyn a achosir gan hinsoddau poeth neu sych, yw un o'r afiechydon llygaid mwyaf cyffredin.

Rwyf Ektropiy

Mae sagio amrannau, a all ddigwydd oherwydd heneiddio, neu wrthdroad yr amrant, yn glefyd llygad hysbys.

Dirywiad Macwlaidd

Mae'r afiechyd fel arfer yn digwydd ar ôl i oedran 50 gael ei alw'n glefyd smotyn melyn hefyd. Mae'r afiechyd yn cynnwys tarddiad y retina.

keratoconus

Mae'r cyflwr hwn, a elwir yn hogi cornbilen, yn cael ei achosi gan deneuo'r gornbilen a thueddiad y gornbilen. Mae 12 - 20 yn amlwg yn yr ystod oedran, tra bod 20 - 40 yn symud ymlaen yn gyflym yn yr ystod oedran. Yn y broses ddiweddarach, mae'n dod yn llonydd. 2000 - Mae 3000 yn glefyd cyffredin mewn person.
Hordolewm
Mae'r afiechyd, a elwir yn sty neu wthio, yn dechrau dangos ei hun fel cochni yn y llygaid. Yna, mae chwydd yr amrant yn amlygu ei hun. Mewn achos o gyswllt dŵr neu gyffwrdd, mae'n achosi poen.

wfeitis

Mae'n digwydd o ganlyniad i lid y rhan uvea sy'n darparu golwg ar y llygad. Nid yw'r union achos yn hysbys.

Amblyopia

Mewn plant, y clefyd sy'n digwydd yn ystod archwiliad llygaid yn ifanc yw'r cyflwr bod gan un llygad lai o olwg na'r llall. Yn y clefyd hwn mae 7 - 8 yn gosod terfyn oedran. Ar ôl y broses hon, gellir gohirio triniaeth y clefyd.

Gwahaniad Retiniol

Mae gwahaniad haen y retina o'r pibellau gwaed yn digwydd pan na all fodloni'r gofynion maethol ac ocsigen. Fflachiadau ysgafn, llai o graffter gweledol, yn amlwg fel gwrthrychau hedfan yn y maes gweledol.

myopia

Ni ellir gweld pellteroedd hir yn glir. Yn ogystal ag elfennau genetig, mae amryw o elfennau amgylcheddol, yn ogystal ag amrywiol elfennau amgylcheddol, yn cael effaith.
Gwrthrychau Hedfan
Pan welir ardaloedd llachar, mae'n wir bod gwrthrychau amrywiol yn hedfan o fewn y maes golygfa.

astigmatism

Mae anhwylderau ffurfiol a golwg aneglur yn haen y gornbilen yn achosi ffurfiant cysgodol, cur pen a phwysau yn y llygad.

Dallineb Nos

Fe'i gelwir hefyd yn ddu cyw iâr. Mae'n cael ei achosi gan ddirywiad y celloedd gweledol sy'n darparu golwg yn y tywyllwch. Mae'n cael effeithiau fel cwympo yn y nos, aflonyddwch golwg gyda'r nos ac anhawster wrth fynd i mewn o amgylchedd tywyll i dywyll.
Presbyobioleg (Hyperopia)
Anawsterau gweld gwrthrychau agos, anhawster darllen ysgrifau bach, cur pen, sychder y llygad.
Retinopathi Diabetes
Diabetes sy'n ei achosi.
Clefydau Eyelid
Yn achosi pigo a chofio.
blepharitis
Fe'i diffinnir fel llid yr amrant.

DIAGNOSIS CLEFYDAU LLYGAD

Y prif ddulliau ar gyfer gwneud diagnosis o glefydau llygaid; prawf colli golwg, mesur pwysedd intraocwlaidd gyda dyfais sy'n gwneud mesuriad y llygad a'r disgybl gyda chyffur yn gollwng disgybl y llygad trwy ehangu gwerth plygiant ysgafn, archwiliad retina, archwiliad nerf optig yw'r prif ddulliau o ganfod.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.