BETH YW CYNRYCHIOL PAM YW CYNRYCHIOL PAM?

0

Beth yw iselder?
Mae'r 2 lleiaf yn cyfeirio at gwymp cyflwr emosiynol sy'n parhau am wythnosau. Mae'r sefyllfa hon yn ei gwneud hi'n oriog ac mae'r meddwl yn gwthio i feddwl yn wael. Mae pwysau a arafiad yn digwydd yn y corff, sy'n achosi cau i mewn. Yn ogystal â bod yn anhwylder seiciatryddol, mae'r risg o iselder yn cael ei ddyblu mewn pobl sydd â hanes teuluol o'r anhwylder hwn.
Achosion iselder
Mae'n achosi cyflyrau iselder gyda'r gostyngiad yn y gofod yn y synaps rhwng celloedd nerfol y cemegau o'r enw seratonin a noradrenalin yn yr ymennydd. Gall y gostyngiad hwn ddigwydd yn ddigymell neu mewn rhai achosion oherwydd amryw o ffactorau sbarduno. Ffactorau fel colli trawma, proses eni, canser ac epilepsi, proses menopos, tristwch, problemau parhaus ym mywyd yr unigolyn a lefel addysg isel yw sbardunau iselder. Unwaith eto, mae'r posibilrwydd hwn mewn pobl ag iselder ysbryd yn y teulu. Dyma enghraifft o gyflwr etifeddol. Mae gan ferched risg uwch o iselder na dynion hefyd.
Symptomau Iselder
Er bod symptomau amrywiol yr anhwylder, dylid eu rhestru; gostyngiad mewn diddordeb a dymuniadau, anallu i fwynhau, colli pwysau ac afreoleidd-dra wrth brynu, anhunedd cysgu a phroblemau cysgu gormodol, arafu symudiadau, cwynion poen, blinder a blinder, teimladau o egni, aflonyddwch, di-werth, teimlad o euogrwydd, anallu i ganolbwyntio, ansefydlogrwydd, hunan-niweidio Mae teimladau fel meddwl am roi ymhlith y symptomau.
Pwy sydd ag iselder ysbryd a phwy sydd mewn perygl?
Colled rhieni yn ifanc, unigolion yn yfed sylweddau ac alcohol, lefel economaidd-gymdeithasol isel, diweithdra, gwahaniaeth rhwng y rhywiau (dwywaith cymaint mewn menywod), unigolion a oedd wedi dioddef o'r anhwylder hwn o'r blaen, unigolion ag elfennau fel personoliaeth, straen, cyffuriau amrywiol ac anhwylderau hormonaidd. mewn mwy o risg.
Pwy all weld iselder?
Mae'r cymarebau hyn yn cael eu categoreiddio yn ôl rhyw a grwpiau oedran. Er enghraifft, er bod cyfradd iselder menywod oddeutu 20%, mae'n gostwng i 10% mewn dynion. Y gyfradd mynychder yn y glasoed yw 5%. Mae'r ystod oedran a welir yn yr ystod oedran 20 - 50. Er bod nifer yr achosion o'r boblogaeth oedrannus yn cynyddu, mae unigolion sydd wedi ysgaru, gwahanu, cefnogaeth ddi-waith ac economaidd-gymdeithasol hefyd i'w gweld mewn unigolion ag isel. Mae risg y bydd unigolion sydd wedi cael iselder o'r blaen, iselder cronig ac iselder yn digwydd eto ar ôl oedran 60.
Iselder yr Hydref
Iselder yw'r cyfnod mwyaf cyffredin. Yn y cyfnod hwn, mae lleihad pelydrau'r haul yn arwain at ostyngiad yn secretion hormonau hapusrwydd, newidiadau yng nghemeg yr ymennydd ac iselder. Symptomau'r afiechyd hwn, mae'r person yn teimlo ei hun yn y gwacter, yr egni a'r diddordeb yn y gostyngiad, deffroad euogrwydd, cynnydd mewn crio, gostyngiad yng ngweithgareddau'r person, newid pwysau heb gyfiawnhad, problemau cysgu a blinder yn dechrau dangos ei hun.
Iselder y Gaeaf
Gall iselder y gaeaf, sy'n dangos symptomau tebyg ag iselder yr hydref, ddenu sylw hefyd pan fydd y person yn teimlo'n anhapus o'i gymharu ag amser arferol.
Trin Iselder
Yn gyntaf, dylai'r unigolyn ddod gyda seicolegydd a chanolbwyntio ar brif ffynhonnell y broblem. Gall yr unigolyn hefyd gefnogi'r broses driniaeth mewn sawl ffordd. Dylid ceisio lleihau chwaraeon rheolaidd, pryder a straen cyfredol. Gellir cwrdd ag amgylchedd newydd. Gellir defnyddio triniaeth cyffuriau hefyd wrth drin iselder. Fodd bynnag, gall sgîl-effeithiau ddigwydd. Gall yr effeithiau hyn gynnwys ceg sych, golwg aneglur, rhwymedd, chwydu a chyfog, chwys, cysgadrwydd, problemau cysgu ac ennill pwysau, poen yn yr abdomen, pendro.
Mathau o Iselder
Er bod yna lawer o fathau, mae hyd at ddau fath. Mae'r rhain yn cynnwys iselder clinigol ac anhwylder dysthymig.
Iselder Clinigol (Anhwylder Iselder Mawr); yn cael ei ystyried y math mwyaf difrifol. Mae symptomau fel magu pwysau, anhawster canolbwyntio a meddwl.
Anhwylder Iselder Mawr gyda Nodweddion Annodweddiadol; Mae'r newid mewn emosiwn yn dangos newidiadau eithafol yn erbyn ysgogiadau amgylcheddol. Mae symptomau fel mwy o archwaeth a gorsensitifrwydd i wrthod.
Iselder Postpartum; Mae'n fath y deuir ar ei draws yn ystod beichiogrwydd a phedair wythnos postpartum. Er nad yw'r achos yn hysbys, gwelir symptomau fel crio gormodol a phryder.
Anhwylder Affeithiol Tymhorol; fe'i gwelir yn bennaf ymhlith pobl ifanc a menywod.
Iselder Mawr gyda Nodweddion Melancolaidd; Dyma'r sefyllfa lle na all rhywun fwynhau gweithgaredd sy'n cael ei fwynhau o'r blaen. Symptomau fel anhunedd, mwy o deimladau iselder yn y bore, anymatebolrwydd i'r digwyddiadau da, ac anallu i fwynhau'r gweithgareddau a fwynhawyd o'r blaen.
Anhwylder Iselder Mawr gyda Nodweddion Seicotig; gellir clywed lleisiau yn mynegi ei fod yn ddi-werth ac nad yw'n haeddu byw.
Anhwylder Iselder Mawr Catatonig; dylid gweld o leiaf dau o'r symptomau anweithgarwch cyhyrol, symudedd cyhyrau heb ei symud, dim siarad, ailadrodd geiriau a symudiadau eraill.
Anhwylder Dysthymig: Dysthymia; Mae'n fath ysgafn ond cronig o iselder. Mae'r symptomau'n para am o leiaf dwy flynedd a dwy flynedd. Hunan-barch isel a llai o ddiddordeb mewn tasgau y mae'n rhaid eu gwneud mewn gweithgareddau beunyddiol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.