Albert Einstein

0

Albert Einstein

Tabl cynnwys

 
Ffisegydd damcaniaethol Iddewig Almaeneg yw Albert Einstein a anwyd ar Fawrth 1879, 14. Ym mis Mehefin 1880, symudodd ei deulu i Munich. Mae ei thad Hermann a'i brawd Yakop wedi sefydlu cwmni mewn peirianneg drydanol yma. Cafodd Einstein fywyd plentyndod arferol. Cymerodd wersi preifat ar gyfer ei addysg ym 1884 a gwersi ffidil ym 1885. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth am yr hyn a wnaeth y ffisegydd damcaniaethol enwog a pha fywyd yr oedd yn byw.
 

Pwy yw Albert Einstein?

 
Nid yw'r enw Albert Einstein yn swnio'n dramor hyd yn oed i'r rhai nad oes a wnelont â gwyddoniaeth. Cafodd Albert Einstein, a brofodd ei fod yn athrylith trwy dorri'r atom er ei fod yn credu ei fod yn araf, blentyndod wedi'i eithrio gan ei athrawon gyda'i ddiogi a'i ddiogi yn yr ysgol. Cafodd lawer o anawsterau ac anawsterau yn ei fyd ei hun nes sylwi ar ei ddeallusrwydd. Nid oedd erioed yn caru'r ysgol a chyfeiriodd ei ddeallusrwydd yn llwyr. Ganed Einstein, y dywedir bod ganddo blentyndod chwilfrydig a dychmygus, yn Ne'r Almaen ym 1879. Ystyrir Einstein fel y ffisegydd cyntaf i ddeall gwerth ffiseg cwantwm.
 
Fe'i cymhwysodd i'r egni gwisgo ac eglurodd drydan ffotograffau yma. Cyhoeddwyd yr astudiaethau hyn mewn cyfnodolyn ym 1905. Yn ei drydedd erthygl, gosododd seiliau theori perthnasedd. Datblygodd Einstein, a ddaeth yn ddiweddarach yn ffisegydd mwyaf damcaniaethol yr 3fed ganrif, theori perthnasedd. Gwnaeth gyfraniadau pwysig ym meysydd mecaneg ystadegol, mecaneg cwantwm a chosmoleg. Cyflwynodd Einstein, sydd wedi gwneud cyfraniadau mawr i wyddoniaeth fodern, ei deyrngarwch amser a gofod yn enwedig gyda'i theori perthnasedd. Yn fuan iawn dechreuodd Einstein, a ddechreuodd weithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Zurich ym 20, weithio yma fel athro. Llwyddodd Einstein, a gyfrannodd at ffiseg ddamcaniaethol yn ddiymwad, i dderbyn y Wobr Nobel mewn ffiseg am ei lwyddiant mewn bywyd.
 

Bywyd Albert Einstein

 
Pan ddywedir Albert Einstein am ei fywyd, plentyndod diddorol, llanc gwahanol, mae dychymyg rhyfeddol yn gorwedd eto. Ymgartrefodd Enstein, a gafodd farciau uchel er ei fod yn anfodlon â'r ysgol ac a oedd gyntaf yn ei ddosbarth yn y rhan fwyaf o gyfnodau, yn yr Eidal ar ôl methdaliad ei deulu ym 1894. Parhaodd Einstein, a aeth i'r Sefydliad yma, â'i addysg yn y Swistir. Sylweddolodd na allai ei dad fod yn beiriannydd trydanol fel yr oedd eisiau, ac ar ôl 2 flynedd parhaodd â'i addysg yn Sefydliad Polytechnig Ffederal y Swistir i ddod yn athro Mathemateg a Ffiseg. Tra daeth Albert Einstein i’r amlwg gyda’i waith, bu’n gweithio fel athro mewn prifysgolion.
 
Yn 1933 daeth yr Almaen Blaid Sosialaidd Cenedlaethol i rym verilmeyin drwy ganiatáu iddynt weithio gyda'i gilydd ar ran Mustafa Kemal Ataturk, ysgrifennodd y 40 o wyddonwyr llythyr yn gofyn iddynt barhau â'u hastudiaethau yn Nhwrci. Y cyfnod hwn, rhoddodd gyfle i weithio ym Mhrifysgol Istanbul, cynigiwyd Einstein i'r Brif Weinyddiaeth ac ni dderbyniodd Einstein hynny. Yn 1945, ysgrifennodd at Roosvelt ynghylch sut y gellid gwneud arfau niwclear. Gan fynegi ei edifeirwch am achosi ffurfio a defnyddio arfau niwclear o hyn ymlaen, gwasanaethodd Einstein ar y pwyllgor ym Mhrifysgol Brandeis ym 1948. Gadawyd gwaith olaf Einstein ar Ebrill 18, 1955, a fu farw o ganlyniad i waedu mewnol, yn anorffenedig. Sylwodd y meddyg a berfformiodd yr awtopsi ar ôl ei farwolaeth, Thomas Stoltz Harvey ar yr annormaledd yn ei ymennydd. Mewn astudiaethau a gynhaliwyd ar ymennydd Einstein, gwelwyd ei fod 73 y cant yn fwy crwm na phobl arferol.
 

Dyfeisiau Albert Einstein

 
Mae darganfyddiad Albert Einstein bob amser wedi cael ei ragflaenu gan theori arbennig perthnasedd. Daeth Einstein o hyd i theori gyffredinol perthnasedd, a elwir hefyd yn theori geometrig disgyrchiant, yn ogystal â theori perthnasedd. Mae hefyd wedi gwneud darganfyddiadau am gynnig Brownian o ynni torfol a ffiseg ystadegol, statigion Einstein, ffiseg cwantwm ac ansicrwydd. Dadleuodd Einstein y gallai Newton newid yn dibynnu ar arsylwr cysyniadau pellter ac amser, gan dorri'r syniad o amser absoliwt, sydd yr un peth i bawb ac sy'n gweithredu yn yr un gofod ym mhob man. Mae Einstein, sy'n rhoi theori perthnasedd cyffredinol a theori disgyrchiant fel theori geometrig disgyrchiant, yn datgelu ei bod hi'n bosibl cyfrifo gofod ac amser.
Cwblhaodd Einstein, a osododd seiliau gwyddoniaeth gyfoes yn 2 gyda'r fformiwla E = mc1905, y Wobr Nobel mewn ffiseg gyda'i astudiaethau theori ar yr effaith ffotodrydanol yn 1921. Yn arbennig o anfodlon â'r cypyrddau a gynhyrchwyd yn ystod ei amser, penderfynodd Einstein wneud oergell a oedd yn gweithio heb drydan pan ddarganfu fod teulu wedi marw ym Merlin oherwydd oergell anghywir. Ond mae anawsterau ariannol wedi achosi trafferth iddo. O ystyried y rhain, mewn gwirionedd, mae'r rheswm dros dristwch Einstein yn y gwaith bom atomig yn cael ei ystyried.
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.