Beth yw Canser yr Ysgyfaint, Symptomau Canser yr Ysgyfaint, Yn Achosi Canser yr Ysgyfaint?

0

BETH YW CINIO?
Wedi'i leoli yng ngheudod y frest. Mae'r ysgyfaint yn darparu ocsigen i'r corff. Ac mae'n darparu clirio gwaed trwy resbiradaeth. Mae dwy ysgyfaint yn y corff.

BETH YW CANSER CINIO?

Mae 1.3 yn arwain yn flynyddol at farwolaeth miliynau o bobl ledled y byd.
Mae'n fwy cyffredin mewn dynion nag mewn menywod. Mae'n digwydd o ganlyniad i ormodedd afreolus o feinwe a strwythur celloedd yn yr ysgyfaint. Mae'n bosibl rhannu canser yr ysgyfaint yn ddau. Y rhain yw: canser yr ysgyfaint celloedd bach, a chanser yr ysgyfaint celloedd nad ydynt yn fach. Canser yr ysgyfaint celloedd bach; 15 mewn canserau'r ysgyfaint. Mae canser yr ysgyfaint celloedd nad yw'n fach yn cynnwys llawer o ganserau'r ysgyfaint.

SYMPTOMAU CANSER CINIO

Gall canser yr ysgyfaint amrywio yn dibynnu ar leoliad y màs. Gall màs sydd wedi'i leoli yn rhan uchaf yr ysgyfaint achosi pwysau ar rai nerfau, gan achosi poen yn y breichiau a'r ysgwyddau, byrhau'r llais, ac amrant isel. Symptom mwyaf cyffredin canser yr ysgyfaint yw peswch parhaus. Gall anhawster wrth lyncu, gwichian a byrder parhaus anadl, ffurfio crachboer gwaedlyd, gwendid gormodol a phoen yn y bronnau, blinder, colli archwaeth bwyd, chwyddo'r wyneb a'r ysgwyddau a ffactorau o'r fath achosi canser yr ysgyfaint. Mewn lefelau datblygedig o ganser, gall gwendid cyhyrau, pendro, dryswch, pigo a goglais bysedd traed a bysedd traed ddigwydd.

ELFENNAU RISG CANSER CINIO

Mae gormod o sigaréts hefyd yn cynyddu'r risg o ganser yr ysgyfaint. Mae oedran yn ffactor pwysig ymhlith achosion y math hwn o ganser. Mae 55 yn fath mwy cyffredin o ganser mewn unigolion dros oed. Asbestos, llygredd aer, radon (nwy naturiol ac arogl heb ei ddarganfod yn y tŷ neu'r pridd), rhagdueddiad genetig, clefyd twbercwlosis, amlygiad tymor hir i fwynau fel canser yr ysgyfaint, wraniwm ymbelydrol ac ati, anadlu cemegolion fel arsenig am gyfnod hir. mae asiantau yn achosi canser yr ysgyfaint.

DIAGNOSIS CANSER CINIO

Perfformir tomograffeg gyfrifedig yn bennaf mewn cleifion â màs â phelydr-x ysgyfaint plaen. Yna, cymerir darn o'r enw ysgyfaint o'r ysgyfaint gyda dull o'r enw bronosgopi. Ac os oes angen, fe'i cymhwysir mewn gwahanol ffyrdd.

CAM CANSER CINIO

Mae pedwar cam mewn canser yr ysgyfaint. Yn y cam cyntaf, mae'r canser yn yr ysgyfaint. Yn yr ail gam, ymledodd y canser i'r nodau lymff agosaf at yr ysgyfaint. Pe bai'r canser yn setlo yn y gofod rhwng y ddwy ysgyfaint a'r bilen, pasiwyd y trydydd cam. Ac o ran y cam olaf, mae canser yn cynnwys dosbarthu'r chwarennau esgyrn, yr afu a'r adrenal. Yng ngham cyntaf canser, mae'r gyfradd llwyddiant yn y broses drin yn uwch. Fodd bynnag, mewn lefelau datblygedig o ganser, yn ogystal â chemotherapi a radiotherapi, cymhwysir triniaeth cyffuriau yn y broses trin canser.

TRINIAETH GANSLO CINIO

Mae diagnosis cynnar o ganser yr ysgyfaint yn hwyluso'r broses drin. Mae oedran y claf, problemau iechyd eraill y claf a phwynt a cham y clefyd hefyd yn effeithiol wrth drin y clefyd. Ymyrraeth lawfeddygol, cemotherapi, ymbelydredd a therapi cyffuriau yw prif gynheiliad y driniaeth. fodd bynnag, gellir rhannu triniaeth y clefyd yn ganser yr ysgyfaint celloedd bach a chanser yr ysgyfaint celloedd nad ydynt yn fach. A gall y ddau ddull hyn newid y broses drin. Mewn canser yr ysgyfaint celloedd bach, mae'r broses driniaeth yn mynd yn ei blaen gydag ymyrraeth lawfeddygol a chaiff peth neu'r ysgyfaint neu'r cyfan ohono ei dynnu yn ystod llawdriniaeth. Mae'r math hwn o ganser i'w weld yn bennaf mewn pobl sy'n bwyta sigaréts a chynhyrchion o'r fath. Mewn canser yr ysgyfaint celloedd nad yw'n fach, cymhwysir cemotherapi neu therapi ymbelydredd oherwydd bod y canser wedi lledu i ardaloedd mwy.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.