Beth yw'r System Ysgolion yn yr Almaen?

Sut beth yw system ysgolion yr Almaen? Pan fydd eich plant yn chwech oed, mae'n orfodol mynychu'r ysgol oherwydd bod presenoldeb yn orfodol yn yr Almaen. Mae'r mwyafrif o ysgolion yr Almaen yn cael eu rhedeg gan y llywodraeth ac mae'ch plant yn rhydd i ddod. Hefyd, wrth gwrs, mae yna ysgolion preifat a rhyngwladol sy'n codi ffioedd.Gweinyddiaethau rhanbarthol yn yr Almaen sy'n gyfrifol am y polisi addysg. Mae hyn yn golygu y bydd y system ysgolion i raddau yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi a'ch teulu yn byw ynddo. Yn yr Almaen, nid oes gan blant yr un cwricwlwm bob amser, a gall gwerslyfrau fod yn wahanol hefyd. Mae gan wladwriaethau wahanol fathau o ysgolion hefyd. Fodd bynnag, yn y bôn, mae system ysgolion yr Almaen wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

ysgol elfennol (ysgol gynradd): Fel rheol mae plant chwech oed yn cychwyn gyrfaoedd ysgol yn yr ysgol gynradd, sy'n cynnwys y pedwar dosbarth cyntaf. Dim ond yn Berlin a Brandenburg, mae'r ysgol gynradd yn parhau tan y chweched radd. Ar ddiwedd yr ysgol gynradd, yn dibynnu ar berfformiad eich plentyn, chi ac athrawon eich plentyn sy'n penderfynu pa ysgol uwchradd y bydd eich plentyn yn ei mynychu.Weiterführende Schulen (ysgolion uwchradd) - y mathau mwyaf cyffredin:

  • Hauptschule (ysgol uwchradd ar gyfer graddau 5-9 neu'r degfed)
  • Realschule (ysgol uwchradd iau fwy ymarferol ar gyfer degfed graddiwr)
  • Gymnasium (ysgol ganol fwy academaidd ar gyfer pump i dair ar ddeg / trydydd ar ddeg)
  • Gesamtschule (ysgol gynhwysfawr ar gyfer pump i dri ar ddeg / pymthegfed graddiwr)

Hauptschule a Realschule: Mae gan bobl ifanc sy'n cwblhau Hauptschule neu Realschule yn llwyddiannus hawl i hyfforddiant galwedigaethol neu gellir eu trosglwyddo i'r chweched dosbarth / pobl hŷn mewn Gymnasiwm neu Gesamtschule.

Gesamtschule: Mae Hauptschule yn cyfuno Realschule a Gymnasium ac yn cynnig dewis arall yn lle'r system ysgolion driphlyg.

Ysgol Uwchradd: Ar ddiwedd y 12fed neu'r 13eg radd, bydd myfyrwyr yn sefyll yr arholiadau a elwir yr Abitur, a phan fyddant yn llwyddo yn yr ysgol uwchradd maent yn derbyn tystysgrif addysg uwchradd uwch sy'n gymwys i astudio mewn prifysgol neu brifysgol gwyddorau cymhwysol. Fodd bynnag, gallant hefyd ddewis dilyn hyfforddiant galwedigaethol a mynd yn uniongyrchol i'r farchnad swyddi.Cofrestru plant a phobl ifanc sydd newydd gyrraedd o dramor

Os yw'ch plentyn o oedran ysgol pan ddaw i mewn i'r Almaen, ni fydd gennych unrhyw amheuon ynghylch sut y gallant ddod o hyd i le yn yr ysgol. Rheolwyr yr ysgol sy'n penderfynu ar hyn, mewn ymgynghoriad â'r awdurdod llywodraeth leol. Fel rheol gyffredinol, bydd plant sydd wedi dod i mewn i'r wlad yn ddiweddar ac na allant fynychu dosbarthiadau ysgol rheolaidd oherwydd eu diffyg Almaeneg yn cael gwersi ymarfer arbennig yn lle. Y nod yw eu hintegreiddio i ddosbarthiadau ysgol rheolaidd cyn gynted â phosibl.Sut ydw i'n nabod ysgol dda

Fel rheol, mae croeso i chi benderfynu pa ysgol y mae eich plentyn yn ei mynychu. Dyna pam ei bod yn syniad da edrych ar ychydig o ysgolion. Un o nodweddion ysgol dda yw ei bod nid yn unig yn darparu addysg o ansawdd uchel, ond hefyd yn cynnig gweithgareddau allgyrsiol fel theatr, chwaraeon, clybiau iaith a cherddoriaeth a theithiau ysgol. Mae ysgol dda hefyd yn annog rhieni i gymryd rhan. Yn ogystal â darganfod a oes gan yr ysgol le i'ch plentyn, dylech hefyd ofyn am opsiynau allgyrsiol. Os nad yw'ch plant wedi dysgu Almaeneg eto, gwnewch yn siŵr bod yr ysgol yn cynnig cyrsiau Almaeneg y cyfeirir atynt yn aml fel "Almaeneg fel iaith dramor". Yma, bydd yr athrawon yn sicrhau bod eich plentyn yn deall y gwersi ac yn gallu cadw i fyny â'r cwricwlwm.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.