Lleoedd i ymweld â nhw ym Munich Y lleoedd mwyaf prydferth ym Munich

Mae Munich yn ddinas gyfoethog o ran hanes a diwylliant ac mae'n gartref i lawer o leoedd i ymweld â nhw. Dyma rai lleoedd pwysig i ymweld â nhw ym Munich:marienplatz: Lleolir Marienplatz, sgwâr canolog Munich, yng nghanol hanesyddol a diwylliannol y ddinas. Yn Marienplatz gallwch weld adeiladau pwysig fel Neues Rathaus (Neuadd y Dref Newydd) a Mariensäule (Colofn Mair).

Frauenkirche: Un o symbolau Munich, mae Frauenkirche yn eglwys gadeiriol hynod ddiddorol a adeiladwyd mewn arddull Gothig. Mae'r olygfa banoramig o'r ddinas o'i thu mewn a'i chlochdy yn eithaf trawiadol.

Garten Saesneg: Mae Englischer Garten, un o barciau mwyaf yr Almaen, yn lle delfrydol i'r rhai sydd am dreulio amser ym myd natur gyda'i ardaloedd gwyrdd, pyllau a llwybrau beic.

Alte Pinakothek: I'r rhai sy'n hoff o gelf, mae Alte Pinakothek yn amgueddfa sy'n gartref i weithiau celf Ewropeaidd pwysig. Yma gallwch weld gwaith artistiaid enwog fel Rubens, Rembrandt a Dürer.

Palas Nymphenburg: Mae Palas Nymphenburg, sy'n enwog am ei arddull baróc, wedi'i leoli y tu allan i Munich. Mae'n werth archwilio gerddi godidog a thu mewn y palas.

Amgueddfa'r Almaen: I'r rhai sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg, mae Amgueddfa Deutsches yn un o'r amgueddfeydd gwyddoniaeth mwyaf yn y byd. Mae arddangosfeydd rhyngweithiol yma ar lawer o bynciau, o seryddiaeth i feddygaeth, o gludiant i gyfathrebu.

Viktualienmarkt: Mae Viktualienmarkt, un o farchnadoedd enwocaf Munich, yn lle lliwgar lle mae ffrwythau ffres, llysiau, blodau a chynhyrchion lleol yn cael eu gwerthu. Mae yna fwytai bach a chaffis yma hefyd.

Parc Olympia: Wedi'i adeiladu ar gyfer Gemau Olympaidd yr Haf 1972, mae'r parc hwn yn cynnal cyngherddau, gwyliau a digwyddiadau eraill yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon. Mae'n bosibl gwylio'r olygfa o'r ddinas o'r bryniau gwair y tu mewn i'r parc.

Munichyn cynnig profiad bythgofiadwy i’w ymwelwyr gyda’i hadeiladau hanesyddol, parciau, amgueddfeydd ac awyrgylch bywiog.

Nawr, gadewch i ni roi gwybodaeth fanylach am rai o'r lleoedd i ymweld â nhw ym Munich.

Sut beth yw Marienplatz?

Marienplatz yw prif sgwâr yr Altstadt (Hen Dref), canolfan hanesyddol Munich, yr Almaen. Mae'n un o'r sgwariau mwyaf enwog a phrysuraf ym Munich ac yn un o ganolfannau hanesyddol, diwylliannol a masnachol y ddinas. Mae Marienplatz yng nghanol Munich ac mae'n fan cychwyn i lawer o atyniadau twristaidd a hanesyddol.

Enwir Marienplatz ar ôl St Petersburg, anheddiad a ddinistriwyd yn yr 17eg ganrif. Mae'n dod o Eglwys St. Dechreuwyd adeiladu'r eglwys yn y 15fed ganrif, ond fe'i dymchwelwyd yn y 18fed ganrif. Mae digwyddiadau a seremonïau amrywiol wedi'u cynnal yn y sgwâr hwn trwy gydol hanes.

Adeiledd mwyaf nodedig y sgwâr yw adeilad arddull gothig o'r enw Neues Rathaus (Neuadd y Dref Newydd). Wedi'i adeiladu yn y 19eg ganrif, mae'r adeilad hwn yn dominyddu gorwel Marienplatz ac mae'n dirnod y mae'r mwyafrif o dwristiaid yn ymweld ag ef. Nodwedd enwocaf y Neues Rathaus yw perfformiad cloc mawreddog yn canu'r gloch o'r enw Rathaus-Glockenspiel, a gynhelir ddwywaith y dydd. Cynhelir y perfformiad hwn deirgwaith yr awr ac mae'n cynnwys symudiad crwn o ffigurau pren lliwgar yn darlunio ffigurau o gyfnod y Dadeni.

Mae Marienplatz hefyd wedi'i amgylchynu gan amrywiol siopau, bwytai, caffis ac adeiladau hanesyddol. Mae hwn yn lle poblogaidd i siopa, bwyta ac amsugno awyrgylch y ddinas. Mae gwyliau, cyngherddau a digwyddiadau eraill hefyd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn Marienplatz.

Mae Marienplatz yn un o atyniadau twristaidd Munich ac yn un o'r mannau gorau yn y ddinas y mae'n rhaid ymweld ag ef.

Sut beth yw Frauenkirche?

Eglwys hanesyddol yn Dresden , yr Almaen yw Frauenkirche . Fe'i hystyrir yn un o'r eglwysi Baróc mwyaf prydferth a thrawiadol yn yr Almaen. Daw ei enw o’r cyfuniad o’r geiriau “Frauen” (Woman) a “Kirche” (Eglwys), y gellir eu cyfieithu fel Merched Mair.

Adeiladwyd y Frauenkirche yng nghanol y 18fed ganrif, rhwng 1726 a 1743. Gwnaethpwyd ei ddyluniad gan y pensaer Almaenig George Bähr. Un o nodweddion mwyaf trawiadol yr eglwys yw uchder a harddwch ei gromen. Pa fodd bynag, II. Cafodd yr eglwys ei difrodi a'i dinistrio'n llwyr o ganlyniad i fomio Dresden yn 1945 yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Arhosodd yr adfeilion yn symbol o'r ddinas am flynyddoedd lawer. Fodd bynnag, ar ddiwedd y 1990au a dechrau'r 2000au, lansiwyd ymgyrch ryngwladol i ailadeiladu'r eglwys. Cynhaliwyd yr ymgyrch hon tra'n parhau'n ffyddlon i gynlluniau gwreiddiol yr eglwys a defnyddio rhai o'r adfeilion. Cwblhawyd y gwaith ailadeiladu yn 2005 a chafodd yr eglwys ei hailagor.

Mae tu mewn i'r Frauenkirche wedi'i adfer yn syfrdanol a'i adfer i'w hen ogoniant. Mae'r effeithiau golau a adlewyrchir yn y tu mewn i'r eglwys, yn enwedig ar y gromen, yn swyno ymwelwyr. Mae gan yr eglwys hefyd organ â thlysau a chasgliad trawiadol o gerfluniau.

Yn fwy nag adeilad crefyddol yn unig, mae'r Frauenkirche wedi dod yn symbol symbolaidd o Dresden. Mae'n fan poblogaidd i dwristiaid a phobl leol a thwristiaid fel ei gilydd ac fe'i hystyrir yn arhosfan hanfodol i ymwelwyr sydd am archwilio hanes a diwylliant Dresden.

Sut beth yw Englischer Garten?

Parc cyhoeddus mawr ym Munich , yr Almaen , yw Englischer Garten ( Saesneg : English Garden ). Daw'r enw o'i debygrwydd i erddi tirwedd Seisnig a oedd yn boblogaidd yn y 18fed ganrif. Ystyrir Englischer Garten yn un o barciau cyhoeddus trefol mwyaf y byd.

Sefydlwyd y parc ym 1789 yn seiliedig ar egwyddorion dylunio gerddi Lloegr. Heddiw mae'n gorchuddio arwynebedd o 370 hectar ac yn ymestyn o ganol Munich tua'r gogledd ar hyd Afon Isar. Mae llwybrau cerdded, llwybrau beic, pyllau, nentydd, dolydd a choedwigoedd yn y parc. Yn ogystal, mae afon donnog Eisbach fyd-enwog yn mynd trwy'r parc.

Mae Englischer Garten yn cynnig llawer o weithgareddau lle gall trigolion Munich ac ymwelwyr dreulio amser mewn cysylltiad â natur. Mae gweithgareddau fel picnic, beicio, nofio, syrffio (ar Afon Eisbach), neu ymlacio a thorheulo yn weithgareddau cyffredin yn y parc.

Mae yna erddi preifat yn y parc hefyd, fel Gardd Gyhoeddus Bafaria a Gardd Japan. Mae Englischer Garten hefyd yn gartref i lawer o adeiladau hanesyddol yn yr ardal, gan gynnwys teml Roegaidd hynafol Monopteros a gardd gwrw fawr Bafaria o'r enw Chinesischer Turm.

Mae'r holl nodweddion hyn yn ei gwneud yn ardal orffwys a hamdden boblogaidd i drigolion Munich ac ymwelwyr ac ymwelir ag ef trwy gydol y flwyddyn.

Sut beth yw Alte Pinakothek?

Mae Alte Pinakothek yn amgueddfa gelf fyd-enwog wedi'i lleoli ym Munich, yr Almaen. Wedi'i hagor ym 1836, mae'r amgueddfa'n cael ei hystyried yn un o'r amgueddfeydd celf hynaf yn Ewrop. Mae Alte Pinakothek yn gartref i gasgliad cyfoethog o gelf o'r cyfnod rhwng y 14eg a'r 18fed ganrif.

Mae casgliad yr amgueddfa yn cynnwys gweithiau gan arlunwyr pwysicaf y cyfnod Dadeni a Baróc. Mae’r rhain yn cynnwys enwau fel Albrecht Dürer a Hans Holbein the Younger o’r Almaen, yr arlunwyr Eidalaidd Raphael, Leonardo da Vinci a Titian, a’r peintwyr o’r Iseldiroedd Rembrandt van Rijn a Jan Vermeer.

Mae cerfluniau, engrafiadau a gweithiau celf amrywiol hefyd yn cael eu harddangos yn yr Alte Pinakothek. Mae casgliad yr amgueddfa yn cwmpasu gwahanol gyfnodau ac arddulliau yn hanes celf ac yn cynnig panorama cyfoethog o gelf Ewropeaidd i ymwelwyr.

Mae'r amgueddfa yn lle pwysig i'r rhai sy'n hoff o gelf yn ogystal â'r rhai sy'n frwd dros hanes a diwylliant. Mae ymwelwyr yn cael cyfle i archwilio celf a hanes Ewrop yn agosach trwy'r gweithiau. Mae'r Alte Pinakothek yn un o'r nifer o leoliadau diwylliannol y gellir ymweld â nhw, ynghyd ag amgueddfeydd eraill ym Munich.

Sut beth yw Palas Nymphenburg?

Mae Palas Nymphenburg yn balas godidog wedi'i leoli ym Munich, yr Almaen. Wedi'i adeiladu mewn arddull Baróc, mae'r palas hwn yn un o symbolau hanesyddol a diwylliannol pwysicaf Bafaria. Adeiladwyd y palas gan yr elitaidd Bafaria Wittelsbach Dynasty.

Dechreuwyd adeiladu Palas Nymphenburg yng nghanol yr 17eg ganrif fel porthdy hela, fel y gwnaeth llawer o aristocratiaid yn yr Almaen. Fodd bynnag, dros amser, ehangwyd ac ehangwyd y palas ac yn y pen draw cymerodd ei ffurf odidog bresennol yn gynnar yn y 18fed ganrif. Daeth y palas yn gyfadeilad godidog sy'n cynnwys y prif adeilad, yn ogystal â gardd fawr, ffynhonnau, cerfluniau a strwythurau eraill.

Mae tu mewn y palas wedi'i addurno'n gyfoethog ac mae llawer o'i ystafelloedd wedi'u haddurno â ffresgoau godidog. Y tu mewn i'r palas, gall ymwelwyr weld llawer o weithiau celf sy'n adlewyrchu hanes Tŷ Wittelsbach a threftadaeth ddiwylliannol Bafaria. Un o ystafelloedd pwysicaf y palas yw palas Brenin Bafaria II. Amalienburg yw lle ganwyd Ludwig. Mae'r ystafell hon wedi'i haddurno yn arddull Rococo ac yn llawn manylion cain.

Mae gerddi Palas Nymphenburg hefyd yn hynod ddiddorol. Mae'r gerddi wedi'u haddurno â phwll mawr a thirlunio amrywiol. Gallwch hefyd weld llawer o gerfluniau ac addurniadau wrth gerdded o amgylch gerddi'r palas.

Heddiw, mae Palas Nymphenburg ar agor i'r cyhoedd, gan ganiatáu i ymwelwyr archwilio tu mewn a gerddi'r palas. Mae'r palas yn un o'r atyniadau twristiaeth yr ymwelir ag ef fwyaf ym Munich ac fe'i argymhellir ar gyfer unrhyw un sydd am archwilio hanes a diwylliant Bafaria.

Amgueddfa'r Almaen

Mae Amgueddfa Deutsches wedi'i lleoli ym Munich, yr Almaen, ac mae'n un o amgueddfeydd gwyddoniaeth mwyaf y byd, sy'n arddangos hanes gwyddoniaeth, technoleg a datblygiadau diwydiannol. Wedi'i sefydlu ym 1903, mae'r amgueddfa'n cynnig cyfle i ymwelwyr archwilio ystod eang o bynciau gwyddonol a thechnolegol.

Mae'r amgueddfa'n cynnal tua 28 mil o wrthrychau mewn ardal arddangos o tua 28 mil metr sgwâr ac mae'n cwmpasu gwahanol ganghennau o wyddoniaeth a thechnoleg mewn 50 maes. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys awyrennau, technoleg gofod, ynni, cyfathrebu, cludiant, meddygaeth, ffiseg, cemeg, mathemateg a llawer mwy.

Mae'r gwrthrychau sy'n cael eu harddangos yn Amgueddfa Deutsches yn cynnwys amrywiaeth eang o eitemau o'r hen amser hyd heddiw. Mae'r rhain yn cynnwys offerynnau mathemategol o'r hen amser, offer o'r cyfnod cynhanesyddol, peiriannau o'r chwyldro diwydiannol, llongau, awyrennau, rocedi a phrototeipiau o lawer o ddyfeisiadau a dyfeisiau pwysig.

Mae Amgueddfa Deutsches yn rhoi cyfle i ymwelwyr archwilio byd cyffrous gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gynnig arddangosfeydd rhyngweithiol, arbrofion a gweithgareddau. Mae gan yr amgueddfa hefyd ardaloedd sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant, gan annog ymwelwyr ifanc i ddatblygu diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae Amgueddfa Deutsches ym Munich yn fan twristaidd poblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr rhyngwladol fel ei gilydd, ac mae'n rhaid i selogion gwyddoniaeth ymweld ag ef.

Sut beth yw Viktualienmarkt?

Mae Viktualienmarkt yn farchnad awyr agored enwog ym Munich, Bafaria, yr Almaen. Fe'i lleolir yng nghanol Munich, yn agos iawn at Marienplatz. Viktualienmarkt yw un o'r marchnadoedd awyr agored hynaf a mwyaf yn y ddinas ac mae'n gyrchfan siopa boblogaidd i bobl leol a thwristiaid am gynnyrch ffres, bwydydd ac eitemau eraill.

Fel arfer mae gan Viktualienmarkt stondinau sy'n gwerthu amrywiaeth o ffrwythau ffres, llysiau, caws, cig, bwyd môr, bara, blodau a chynhyrchion bwyd eraill. Mae yna hefyd lawer o leoedd lle gallwch chi flasu bwyd Bafaria lleol ac eistedd a bwyta mewn gwahanol gaffis neu fwytai.

Mae'r farchnad hefyd yn cynnal digwyddiadau arbennig yn ystod Oktoberfest, gŵyl draddodiadol yr Almaen. Mae Viktualienmarkt yn lle pwysig sy'n adlewyrchu ffabrig hanesyddol a diwylliannol y ddinas ac mae'n rhan o awyrgylch bywiog Munich.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw