kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Sut i wneud cais am fisa myfyriwr Almaeneg?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am sut i gael fisa myfyriwr Almaeneg i'r rhai sydd am fynd i'r Almaen fel myfyriwr. Gyda llaw, dylid atgoffa, yn ychwanegol at y wybodaeth a gynhwysir yn yr erthygl hon, y gellir gofyn am wybodaeth a dogfennau eraill, hefyd ymweld â thudalen conswl yr Almaen.

Waeth bynnag y rheswm dros deithio, yn gyntaf rhaid llenwi'r ffurflen gais am fisas teithio yr Almaen. Mae'n ofynnol defnyddio beiro ddu a llenwi'r holl bylchau â phriflythrennau wrth lenwi'r ffurflen gais. Anfonir y ffurflen gais am fisa a baratowyd i'r Almaen i'r ganolfan ymgeisio ynghyd â'r person sy'n teithio a dogfennau eraill y gofynnir amdanynt yn unol â'r rheswm.

Mae'r fisa sy'n ofynnol ar gyfer yr Almaen yn un o'r fisâu sy'n ofynnol ar gyfer gwledydd Schengen, ac oherwydd y cais olion bysedd a gyhoeddwyd yn 2014, rhaid i bobl fynd wrth wneud cais hefyd. Gan ein bod am roi gwybodaeth am fanylion y cais am fisa y mae myfyrwyr am eu derbyn yn ein herthygl, byddwn yn rhoi'r hyn sydd angen i chi ei wybod i chi o dan y teitl Cais Visa Myfyrwyr ar gyfer yr Almaen.

Yr Almaen yn Ymweld â Dogfennau Visa i Fyfyrwyr

Mae'r dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer y rhai sydd am fynd i'r Almaen gyda fisa myfyriwr yn cynnwys pasbort, ffurflen gais a datganiad cyfrif banc. Isod gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl ar gyfer pob teitl.

pasport

 • Rhaid i ddilysrwydd pasbort barhau am o leiaf 3 mis ar ôl derbyn y fisa.
 • Ni ddylid anghofio na ddylai'r pasbort yn eich meddiant fod yn fwy na 10 mlynedd a rhaid io leiaf 2 dudalen fod yn wag.
 • Os ydych chi'n gwneud cais am basbort newydd, mae'n ofynnol i chi fynd â'ch hen basbort gyda chi. Yn ogystal, ar gyfer cais am fisa myfyriwr ar gyfer yr Almaen, mae angen tudalen llun o'ch pasbort a llungopi o'r fisâu a gawsoch yn ystod y 3 blynedd diwethaf.

Ffurflen Gais

 • Dylid llenwi'r ffurflen y gofynnwyd amdani trwy roi sylw i'r manylion a grybwyllir uchod.
 • Rhoddir sylw i'r cyfeiriad cywir a'r wybodaeth gyswllt.
 • Os yw'r myfyriwr sy'n gwneud cais am fisa o dan 18 oed, rhaid i'w rieni lenwi a llofnodi'r ffurflen gyda'i gilydd.
 • Gofynnir am 2 lun biometreg 35 × 45 mm gyda'r ffurflen gais.

Datganiad cyfrif banc

 • Rhaid bod gan yr ymgeisydd wybodaeth cyfrif banc ar ei ran a rhaid bod arian yn y cyfrif.
 • Mae angen tystysgrif myfyriwr gyda llofnod gwlyb ar yr ysgol.
 • Ar gyfer pob person o dan 18 oed, gofynnir am enw cydsyniad gan y fam a'r tad yn ystod y cais.
 • Unwaith eto, ar gyfer y rhai dan 18 oed, gofynnir am ddogfennau a bennir yn ôl grŵp galwedigaeth eu rhieni, gan y bydd y rhieni'n talu am y treuliau.
 • Cymerir samplau llofnod o rieni.
 • Rhaid i'r person a fydd yn derbyn fisa ddarparu llungopi o'r cerdyn adnabod, copi o'r gofrestr adnabod, yswiriant iechyd teithio.
 • Os ydych chi'n mynd i aros yn y gwesty, mae angen y wybodaeth archebu, os ydych chi'n aros gyda pherthynas, mae angen llythyr gwahoddiad.
DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig