Beth yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen? (gwybodaeth wedi'i diweddaru 2024)

Beth yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen? Mae yna lawer o bobl sydd eisiau gweithio yn yr Almaen, un o economïau mwyaf Ewrop, ac ymchwilir yn aml i beth fydd yr isafswm cyflog yn yr Almaen yn 2024. Yn yr erthygl hon, byddwn yn darparu gwybodaeth am swm presennol isafswm cyflog yr Almaen a'r symiau mewn blynyddoedd blaenorol.Yn yr erthygl hon lle rydym yn darparu gwybodaeth am y tariffau isafswm cyflog a gymhwysir yn yr Almaen, Gweinidogaeth Lafur yr Almaen Defnyddiasom ddata swyddogol o'r (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Yr erthygl hon a baratowyd gennym gyda'r data a gyhoeddwyd gan Weinyddiaeth Lafur yr Almaen (Gweinyddiaeth Ffederal Llafur a Materion Cymdeithasol) (BMAS). isafswm cyflog yr Almaen Mae'n cynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol am.

Yn yr Almaen, mae’r isafswm cyflog yn cael ei bennu gan y comisiwn pennu isafswm cyflog drwy reoliadau cyfreithiol sy’n pennu’r lefel cyflog isaf i weithwyr. Asiantaeth Gwasanaethau Cyflogaeth Ffederal yr Almaen Mae’r isafswm cyflog, sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn gan (BA), yn cael ei ddiweddaru’n gyson i sicrhau bod gweithwyr yn gallu cynnal eu safonau byw a sicrhau amodau gwaith teg. I ddarganfod beth yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen, gallwn edrych ar y penderfyniadau cyflog a wneir bob dwy flynedd.

Tua 2 flynedd yn ôl, hynny yw, yn 2022, penderfynwyd mai 9,60 ewro oedd yr isafswm cyflog yn yr Almaen. Pan gyfrifir y swm hwn fesul awr, mae'n troi allan i fod yn 9,60 Ewro yr awr. Ni all person sy'n gweithio yn yr Almaen gael ei gyflogi o dan yr isafswm cyflog. Mae'r isafswm cyflog yn cynyddu bron bob blwyddyn, gan gyfrannu at sefyllfa ariannol gweithwyr.

Beth yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen?

Beth yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen? Mae’r cwestiwn hwn yn fater sy’n poeni llawer o bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac sydd eisiau gweithio. Mae'r Almaen, y wlad sydd â'r economi fwyaf yn Ewrop, hefyd ar y brig o ran costau llafur. Mae pennu isafswm cyflog mewn gwlad yn ffactor pwysig sy’n effeithio ar y berthynas rhwng gweithwyr a chyflogwyr.

Yr isafswm cyflog yn yr Almaen yw Deddf Isafswm Cyflog yr Almaen (meddwlelohesetz) yn cael ei bennu gan . Mae'r gyfraith hon, a ddaeth i rym yn 2015, yn ei gwneud yn ofynnol gosod isafswm cyflog fesul awr i bob gweithiwr. Heddiw, mae gwerth yr isafswm cyflog yn cael ei bennu o ganlyniad i werthusiadau blynyddol.

O 2021 ymlaen, mae'r isafswm cyflog fesul awr yn yr Almaen wedi'i bennu fel 9,60 ewro. Mae'r ffigur hwn yn ddilys ar gyfer pob gweithiwr mewn unrhyw ddiwydiant. Mae trafodaethau rhwng undebau, cyflogwyr a swyddogion y llywodraeth yn chwarae rhan bwysig wrth benderfynu ar yr isafswm cyflog yn yr Almaen.

O Ionawr 1, 2024, yr isafswm cyflog cyfreithiol yn yr Almaen yw 12,41 ewro yr awr. Gwnaeth y Comisiwn Isafswm Cyflog y penderfyniad hwn ar 26 Mehefin, 2023. Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn drwy bleidlais fwyafrifol yn erbyn pleidleisiau cynrychiolwyr undebau. Mewn geiriau eraill, mae gweithiwr yn derbyn isafswm cyflog o 12,41 ewro am bob awr y mae'n gweithio. Mae gweithiwr sy'n gweithio 8 awr y dydd yn derbyn cyflog o 99,28 ewro y dydd. Felly, gallwn ddweud bod gweithiwr sy'n gweithio 8 awr y dydd yn yr Almaen yn derbyn cyflog o 100 EUR y dydd. Y cyflog hwn yw'r isafswm cyflog. Mae gweithiwr sy'n gweithio 8 awr y dydd, 20 diwrnod y mis yn derbyn isafswm cyflog o 2000 Ewro y mis. Pwy sy'n cael yr isafswm cyflog, beth yw'r eithriadau, beth sy'n digwydd os bydd yn torri? Yn yr erthygl hon rydym yn ateb y cwestiynau pwysicaf.

Faint o ewros yw'r isafswm cyflog yn yr Almaen?

Mae'r isafswm cyflog yn yr Almaen wedi'i bennu fel 1 ewro yr awr o Ionawr 2024, 12,41. Daeth y ffi hon yn ddilys ar 01/01/2024. Gwnaeth y Comisiwn Isafswm Cyflog y penderfyniad hwn ar 26 Mehefin, 2023, yn erbyn pleidleisiau cynrychiolwyr undebau. Nid oedd y cynnydd bychan hwn yn plesio gweithwyr oedd yn derbyn isafswm cyflog. Mae rhai pleidiau gwleidyddol yn dal i weithio i gynyddu'r isafswm cyflog ymhellach.

Isafswm cyflog gros misol ar gyfer gweithiwr sy'n gweithio 40 awr yr wythnos sef tua 2.080 Ewro. Mae faint sy'n weddill ar ôl didynnu trethi a chyfraniadau nawdd cymdeithasol yn amrywio o berson i berson ac braced treth, statws priodasol, nifer y plant, cred grefyddol a gwladwriaeth ffederal Mae'n dibynnu ar ffactorau fel. Byddwch yn darllen enghreifftiau mwy penodol yn ddiweddarach yn yr erthygl.

O safbwynt undeb, mae'r swm hwn yn gwbl siomedig. Maen nhw’n galw am gynnydd mwy sylweddol yn yr isafswm cyflog cyfreithiol, o ystyried chwyddiant uchel a chostau ynni a bwyd cynyddol.

Pryd fydd y cynnydd nesaf yn yr isafswm cyflog yn cael ei wneud yn yr Almaen?

Bydd y cynnydd nesaf i’r isafswm cyflog cyfreithiol cyffredinol yn digwydd ar 1 Ionawr, 2025. Penderfynodd y Comisiwn Isafswm Cyflog yn erbyn a thrwy bleidlais fwyafrifol gan gynrychiolwyr yr undeb ar 26 Mehefin, 2023, faint o reoleiddio y dylid ei wneud yn yr isafswm cyflog. Cynyddodd yr isafswm cyflog cyfreithiol i 2024 ewro ar 12.41 ym mis Ionawr 1 a bydd yn codi i 01 ewro ar 01/2025/12.82. Dim ond cynnydd o 3,4 neu 3,3 y cant yw hyn ac mae ymhell o fod yn wrthbwyso'r gwelliant presennol mewn pŵer prynu (chwyddiant). Nid oedd gweithwyr yn hoffi’r cynnydd yn yr isafswm cyflog a fydd yn cael ei wneud yn 2025.

Nod polisi isafswm cyflog yr Almaen yw amddiffyn hawliau cyflogwyr a gweithwyr. Yn y modd hwn, tra bod anghenion sylfaenol gweithwyr a gefnogir gan undebau yn cael eu diwallu, mae cyflogwyr hefyd yn gallu gweithredu polisi cyflog teg. Mae'r isafswm cyflog yn yr Almaen yn swm a bennir gan oriau gwaith ac mae'n tueddu i gynyddu bob blwyddyn.

Beth yw comisiwn isafswm cyflog yr Almaen?

Comisiwn Isafswm Cyflog, Mae'n gorff annibynnol sy'n cynnwys cymdeithasau cyflogwyr, cynrychiolwyr undebau a gwyddonwyr. Ymhlith pethau eraill, mae’n edrych ar ba mor uchel y mae angen i’r isafswm cyflog cyfreithiol presennol fod er mwyn darparu isafswm diogelwch digonol i weithwyr.

Fel rheol, mae’r Comisiwn Isafswm Cyflog yn cyflwyno cynnig i gynyddu’r isafswm cyflog cyfreithiol cyffredinol bob 2 flynedd. Roedd yr addasiad i 2022 ewro yn 12 yn gynnydd un-amser, heb ei gynllunio, y cytunwyd arno yng nghytundeb y glymblaid. Yna dychwelwyd i'r cylch arferol a ragnodwyd yn gyfreithiol. Roedd hyn hefyd yn golygu na fyddai unrhyw gynnydd yn yr isafswm cyflog cyfreithiol cyffredinol yn 2023.

Beth yw'r isafswm cyflog fesul awr yn yr Almaen?

Mae’r isafswm cyflog fesul awr yn yr Almaen yn reoliad sy’n ceisio pennu’r cyflog y bydd gweithwyr yn ei dalu am y gwaith y maent yn ei wneud. Fe'i pennir trwy ystyried amodau economaidd y wlad, rhwymedigaethau talu cyflogwyr a safonau byw gweithwyr. Y nod yw i'r isafswm cyflog yn yr Almaen fod ar lefel sy'n cwrdd ag anghenion sylfaenol gweithwyr.

Ar Ionawr 1, 2024  Cynyddwyd yr isafswm cyflog cyfreithiol fesul awr. Ar hyn o bryd yr awr 12,41 ewro. Ar Ionawr 1, 2025, bydd yr isafswm cyflog yn yr Almaen yn cynyddu i 12,82 ewro.

Mae isafswm cyflog yn reoliad sy’n ceisio gwella safonau byw gweithwyr a rhoi’r gwerth angenrheidiol i weithio. Mae’r cwestiwn a yw’r isafswm cyflog yn ddigonol yn yr Almaen yn ddadleuol. Tra bod rhai’n dadlau y dylai’r isafswm cyflog fod yn uwch, mae eraill yn dweud y gallai cyflogwyr gael anhawster i dalu’r costau uwch hyn.

Beth yw'r isafswm cyflog dyddiol yn yr Almaen?

Isafswm cyflog yn yr Almaen o Ionawr 1, 2024 12,41 ewro. Mae gweithiwr sy'n gweithio wyth (8) awr y dydd yn derbyn cyflog o 99,28 Ewro y dydd. Mae'n haeddu cyflog gros o 2000 Ewro mewn mis.

Yn yr Almaen A yw'r isafswm cyflog yn amrywio yn ôl sectorau amrywiol?

Mae isafswm cyflog mewn gwahanol sectorau yn yr Almaen yn berthnasol i bob cwmni mewn sector. Nid oes ots a yw cwmnïau wedi'u rhwymo gan gytundeb ar y cyd ai peidio. Mae undebau a chyflogwyr yn trafod y rhain trwy gydfargeinio. Weithiau bydd yr isafswm cyflog yn cael ei gymhwyso fel a ganlyn yn y diwydiannau canlynol. (o 2024)

Gwaith glanhau simnai: 14,50 Ewro

Personél cymorth meddygol: 14,15 Ewro

Nyrsys: 15,25 Ewro

Gwaith peintio a chaboli: 13 Ewro (gweithiwr di-grefft) - 15 Ewro (gweithiwr medrus)

Gwaith sgaffaldiau: 13,95 Ewro

Gwaith rheoli gwastraff: 12,41 Ewro

Glanhau adeiladau: 13,50 Ewro

Gwaith dros dro: 13,50 Ewro

Hyfforddiant galwedigaethol: 18,58 Ewro

Yn ogystal, mae gan yr Almaen wahanol reoliadau cyflog yn ôl proffesiynau a sectorau, heblaw am yr isafswm cyflog. Rhoddir rhai proffesiynau a'u cyflogau fesul awr yn y tabl uchod. Mae'r cyflogau hyn yn gyfartaleddau cyffredinol a gallant amrywio rhwng gwahanol gyflogwyr neu ddinasoedd. Yn ogystal, gall ffactorau fel profiad, addysg a sgiliau effeithio ar lefel y cyflog hefyd.

A oes isafswm cyflog ar gyfer interniaid yn yr Almaen?

Rhoddir isafswm lwfans hyfforddi i hyfforddeion, nid isafswm cyflog. Cyfeirir ato’n aml ar lafar fel yr “isafswm cyflog intern” ond ni ddylid ei gymysgu â’r isafswm cyflog cyfreithiol.

Talwyd i interniaid yn 2024 isafswm lwfans addysg  :

 • 1 ewro yn y flwyddyn gyntaf o addysg,
 • 2 ewro yn y flwyddyn gyntaf o addysg,
 • 3 ewro yn y flwyddyn gyntaf o addysg,
 • 4 ewro mewn gweithiau diweddarach.

Isafswm cyflog yn yr Almaen yn y blynyddoedd blaenorol

YdalaithIsafswm cyflog
20158,50 Ewro (1 awr)
20168,50 Ewro (1 awr)
20178,84 Ewro (1 awr)
20188,84 Ewro (1 awr)
20199,19 Ewro (1 awr)
20209,35 Ewro (1 awr)
2021 (01/01-30/06)9,50 Ewro (1 awr)
2021 (01.07.-31.12.)9,60 Ewro (1 awr)
2022 (01/01-30/06)9,82 Ewro (1 awr)
2022 (Gorffennaf 1 – Medi 30)10,45 Ewro (1 awr)
2022 (01.10.-31.12.)12,00 Ewro (1 awr)
202312,00 Ewro (1 awr)
202412,41  Ewro (1 awr)
202512,82 Ewro (1 awr)

Proffesiynau a Chyflogau yn yr Almaen

Mae'r Almaen yn gyrchfan mewnfudo poblogaidd i lawer o bobl gyda'i safonau byw uchel, cyfleoedd gwaith a chyflogau. Mae eu proffesiynau a’u cyflogau, sy’n fater pwysig i’r rhai sydd am fyw yn yr Almaen, yn cael eu siapio yn ôl strwythur economaidd y wlad ac anghenion y farchnad lafur.

Yn gyffredinol, mae cyflogau ar gyfer proffesiynau yn yr Almaen yn amrywio yn dibynnu ar natur y swydd, profiad ac addysg. Er enghraifft, efallai y bydd gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn meysydd fel gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a chyllid yn derbyn cyflogau uwch, tra gall y rhai sy'n gweithio yn y sector gwasanaeth neu mewn swyddi sgiliau isel gael cynnig cyflogau is. 

Mae bod yn feddyg, un o'r proffesiynau mwyaf dewisol yn yr Almaen, ymhlith y proffesiynau sy'n talu uchaf. Mae cyflogau meddygon sy'n gweithio mewn meysydd amrywiol, o ofal sylfaenol i lawfeddygaeth, yn eithaf da o gymharu â gwledydd eraill. 

Yn ogystal, mae'r rhai sy'n gweithio ym maes peirianneg ymhlith y proffesiynau sy'n talu uchaf yn yr Almaen. Gall gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn meysydd technegol fel peirianneg gyfrifiadurol, peirianneg drydanol, a pheirianneg fecanyddol ennill cyflogau eithaf uchel pan fydd ganddynt addysg a phrofiad da. 

Mae'r sector ariannol yn yr Almaen hefyd yn sector sy'n cynnig cyfleoedd gyrfa sy'n talu'n dda. Mae cyflogau gweithwyr ariannol proffesiynol sy'n gweithio mewn meysydd fel bancio, yswiriant a buddsoddiadau yn gyffredinol dda a gallant gynyddu wrth iddynt symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Proffesiwngraddfa gyflog
Doctor7.000 € - 17.000 €
peiriannydd5.000 € - 12.000 €
Arbenigwr cyllid4.000 € - 10.000 €

Fel y gwelir yn y tabl, gall cyflogau amrywio'n fawr yn dibynnu ar y proffesiwn. Fodd bynnag, ni ddylid anghofio bod gweithwyr yn yr Almaen hefyd yn elwa o hawliau cymdeithasol a sicrwydd swydd yn ogystal â chyflogau.

Mae'n bwysig i'r rhai sydd am weithio yn yr Almaen ystyried eu diddordebau, eu sgiliau a'u haddysg wrth ddewis gyrfa. Ni ddylid anghofio bod gwybod Almaeneg yn fantais fawr wrth ddod o hyd i swydd a datblygu eich gyrfa.

Ar gyfer pwy nad yw'r isafswm cyflog cyfreithiol yn berthnasol yn yr Almaen?

Wrth gwrs, mae yna eithriadau i’r gyfraith isafswm cyflog. Gall y rhai sy'n bodloni'r meini prawf canlynol gael llai o dâl:

 1. Pobl ifanc dan 18 oed nad ydynt wedi cwblhau eu hyfforddiant galwedigaethol.
 2. Hyfforddeion fel rhan o hyfforddiant galwedigaethol, waeth beth fo'u hoedran.
 3. Di-waith tymor hir yn y chwe mis cyntaf ar ôl i ddiweithdra ddod i ben.
 4. Interniaid, ar yr amod bod yr interniaeth yn orfodol o fewn cwmpas addysg ysgol neu brifysgol.
 5. Mae interniaid yn gwirfoddoli am hyd at dri mis i roi arweiniad tuag at hyfforddiant swydd neu ddechrau astudiaethau mewn coleg neu brifysgol.
 6. Pobl ifanc ac unigolion sy'n gweithio'n wirfoddol mewn hyfforddiant galwedigaethol neu hyfforddiant galwedigaethol arall i baratoi ar gyfer cymwysterau lefel mynediad yn unol â'r Ddeddf Hyfforddiant Galwedigaethol.

Ydy hi'n hawdd byw yn yr Almaen?

Gelwir yr Almaen yn un o'r gwledydd mwyaf datblygedig yn y byd ac mae'n denu sylw llawer o bobl. Felly a yw'n hawdd byw yn yr Almaen? Gan y gall profiad pawb fod yn wahanol, gall yr ateb i'r cwestiwn hwn amrywio o berson i berson. Ond yn gyffredinol, mae byw yn yr Almaen yn cynnig llawer o gyfleoedd a manteision.

Yn gyntaf oll, mae'r system gofal iechyd yn yr Almaen ar lefel dda iawn. Mae gan bawb yr hawl i yswiriant iechyd cyffredinol, sy'n darparu mynediad hawdd at wasanaethau meddygol. Yn ogystal, mae lefel yr addysg yn yr Almaen yn eithaf uchel a darperir cyfleoedd addysg am ddim.

Yn ogystal, mae seilwaith yr Almaen yn dda iawn ac mae'r system cludiant cyhoeddus yn eithaf datblygedig. Gallwch chi deithio'n hawdd ledled y wlad trwy gludiant fel trenau, bysiau a thramiau. Yn ogystal, mae cyfleoedd cyflogaeth yn yr Almaen yn eithaf eang. 

Mae pencadlys llawer o gwmnïau rhyngwladol yn yr Almaen ac mae swyddi sy'n talu'n dda ar gael. Yn ogystal, mae amrywiaeth ddiwylliannol yr Almaen yn gwneud bywyd yn haws. Mae byw gyda phobl o wahanol ddiwylliannau yn eich galluogi i ddal gwahanol safbwyntiau. Ar yr un pryd, mae harddwch naturiol yr Almaen hefyd yn werth archwilio. Gallwch dreulio amser wedi'i amgylchynu gan natur mewn lleoedd fel yr Alpau Bafaria, Afon Rhein a Llyn Constance.

Sylweddau:Disgrifiadau:
system gofal iechydMae'r system gofal iechyd yn yr Almaen yn eithaf da a gall pawb gael yswiriant iechyd cyffredinol.
Cyfleoedd addysgolMae lefel yr addysg yn yr Almaen yn uchel a darperir cyfleoedd addysg am ddim.
Mynediad hawddMae'r system cludiant cyhoeddus yn yr Almaen wedi'i datblygu fel y gallwch chi deithio'n hawdd.
cyfleoedd gwaithMae pencadlys llawer o gwmnïau rhyngwladol yn yr Almaen ac mae swyddi sy'n talu'n dda ar gael.

Mae'r Almaen yn wlad gyda'r economi fwyaf yn Ewrop ac yn rhan bwysig o economi'r byd. Y sectorau gweithgynhyrchu, masnach, allforio a gwasanaeth yw asgwrn cefn economi'r Almaen. Dyma rai ffeithiau pwysig am economi'r Almaen:

 1. Diwydiant Gweithgynhyrchu : Mae gan yr Almaen ddiwydiant gweithgynhyrchu cryf, yn enwedig mewn sectorau megis automobiles, peiriannau, cemegau ac electroneg. Mae gallu gweithgynhyrchu a sgiliau peirianneg y wlad yn cael eu cydnabod ledled y byd.
 2. allforio : Yr Almaen yw un o allforwyr mwyaf y byd. Mae'n allforio cynhyrchion gwerth ychwanegol uchel, yn enwedig cynhyrchion modurol, peiriannau a chemegau. Mae'n allforio i economïau mawr fel yr Undeb Ewropeaidd, UDA a Tsieina.
 3. Diwydiant gwasanaeth : Mae sector gwasanaeth yr Almaen hefyd wedi'i ddatblygu'n eithaf. Mae yna sector gwasanaeth cryf mewn meysydd fel cyllid, technoleg, iechyd, addysg a thwristiaeth.
 4. Gweithlu sefydlog : Mae'r Almaen yn wlad sydd â gweithlu medrus iawn. Nod y system addysg a rhaglenni hyfforddiant galwedigaethol yw gwella ansawdd a chynhyrchiant y gweithlu.
 5. seilwaith : Mae gan yr Almaen seilwaith trafnidiaeth, telathrebu ac ynni modern ac effeithlon. Mae’r seilwaith hwn yn galluogi busnesau a’r economi i weithredu’n effeithlon.
 6. gwariant cyhoeddus : Mae gan yr Almaen system les gynhwysfawr ac mae gwariant cyhoeddus yn cynrychioli cyfran sylweddol o refeniw treth. Mae buddsoddiadau mewn meysydd fel iechyd, addysg a gofal cymdeithasol yn bwysig.
 7. trawsnewid ynni : Mae'r Almaen wedi cymryd rhan flaenllaw mewn ynni adnewyddadwy a chynaliadwyedd. Mae'r wlad yn ceisio symud i ffwrdd o danwydd ffosil a thuag at ffynonellau ynni gwyrdd.

Mae economi'r Almaen yn gyffredinol sefydlog ac yn chwarae rhan bwysig yn economi'r byd. Fodd bynnag, mae ganddo strwythur sy'n newid yn gyson oherwydd dylanwad ffactorau megis newidiadau demograffig, datblygiadau technolegol a thueddiadau economaidd byd-eang.

Gwybodaeth am asiantaeth gyflogaeth ffederal yr Almaen

Mae pencadlys yr Asiantaeth Gyflogaeth Ffederal (BA) yn cyflawni tasgau gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer y farchnad lafur a hyfforddiant i ddinasyddion, cwmnïau a sefydliadau. Mae rhwydwaith cenedlaethol o asiantaethau cyflogaeth a chanolfannau gwaith (cyfleusterau a rennir) yn bodoli i gyflawni'r tasgau gwasanaeth hyn. Prif dasgau’r BA yw:

Hyrwyddo cyflogadwyedd a gallu i ennill
Hyfforddiant a lleoliad mewn swyddi cyflogaeth
Cyngor gyrfa
Argymhelliad y cyflogwr
Hyrwyddo hyfforddiant galwedigaethol
Hyrwyddo datblygiad proffesiynol
Hyrwyddo integreiddiad proffesiynol pobl ag anableddau
Gwasanaethau i gynnal a chreu cyflogaeth a
Buddion amnewid cyflog, fel budd-daliadau diweithdra neu fethdaliad.
BA hefyd yw’r prif ddarparwr diogelwch ar gyfer ceiswyr gwaith ac felly mae’n darparu gwasanaethau mewn cyfleusterau a gwasanaethau a rennir i sicrhau bywoliaeth, yn arbennig i ddileu neu leihau’r angen am gymorth trwy integreiddio gwaith.

Mae BA hefyd yn cynnal ymchwil marchnad lafur a galwedigaethol, arsylwi ac adrodd ar y farchnad lafur, ac yn cynnal ystadegau marchnad lafur. Mae hefyd yn talu budd-dal plant fel cronfa deuluol. Rhoddwyd dyletswyddau rheoleiddio iddo hefyd i frwydro yn erbyn camddefnydd o'r gwasanaeth.

Gwybodaeth am Weinyddiaeth Ffederal Llafur a Materion Cymdeithasol yr Almaen (BMAS)

Mae'r datganiadau canlynol yn ymddangos ar wefan y Weinyddiaeth Ffederal Llafur a Materion Cymdeithasol: Tasg gwleidyddion yw cynnal gweithrediad systemau cymdeithasol, sicrhau integreiddio cymdeithasol a chreu'r amodau fframwaith ar gyfer mwy o gyflogaeth. Mae'r tasgau hyn yn effeithio ar lawer o feysydd polisi. Mae'r Weinyddiaeth Ffederal Llafur a Materion Cymdeithasol (BMAS) yn pwyso am atebion rhyngadrannol ac yn cydlynu ei mesurau gyda'r taleithiau a'r bwrdeistrefi yr effeithir arnynt. Mae cydweithredu agos rhwng BMAS a'r Pwyllgor Llafur a Materion Cymdeithasol hefyd yn hanfodol i lwyddiant polisi cymdeithasol. Hwn yw corff penderfynu’r Senedd.

Polisi cymdeithasol a'r economi

Y sail ar gyfer creu swyddi sy'n amodol ar gyfraniadau nawdd cymdeithasol yw economi ffyniannus. Dim ond pan fydd yr economi yn cael ei datblygu y gall y wladwriaeth les weithio. Mae BMAS wedi ymrwymo i economi sy'n bodoli i bobl. Nid yw economi yn ddiben ynddo'i hun.

Mae polisi economaidd, cyflogaeth a chymdeithasol hefyd yn driawd ar lefel Ewropeaidd. Mae polisi cymdeithasol yn rhan ganolog o Strategaeth Lisbon a bydd yn parhau i fod felly, gan fod yn rhaid i dwf fynd law yn llaw ag amddiffyn cymdeithasol. Mae'r weinidogaeth eisiau cryfhau deialog gymdeithasol a chynnwys cymdeithas sifil. Mae Ewrop yn gyfle gwych os caiff ei arwain yn gywir.

ymddeol

Un o'i dasgau mwyaf brys yw sefydlogi yswiriant pensiwn statudol. Mae dau ofyniad rhyng-gysylltiedig ar gyfer ei ateb. Ar y naill law, mae angen i'r oedran ymddeol addasu i ddisgwyliad oes cynyddol. Ar y llaw arall, dylid rhoi mwy o gyfleoedd i bobl hŷn yn y farchnad swyddi.

ffynhonnell: https://www.arbeitsagentur.deEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw