Cymalau Almaeneg

Annwyl Gyfeillion, byddwn wedi gorffen y mathau o frawddegau gyda'r pwnc y byddwn yn ei ddysgu yn y wers hon. Ein llinell pwnc Cymalau Almaeneg Bydd gennych wybodaeth am sut i lunio'r is-gymalau a'r mathau o gymalau.Paratowyd y pwnc hwn, a elwir yn is-fathau o frawddegau Almaeneg, gan aelodau ein fforwm. Mae ganddo nodweddion gwybodaeth gryno a nodiadau darlith. Diolch i'r ffrindiau a gyfrannodd. Rydyn ni'n ei gyflwyno er eich budd chi. Mae'n wybodaeth.

Cymalau Almaeneg

Is-gymalau Almaeneg, Maent yn frawddegau cyfansawdd nad ydynt yn gwneud synnwyr ar eu pennau eu hunain ac fe'u sefydlir i ategu neu gryfhau ystyr y frawddeg sylfaenol y mae'n cael ei chyfuno iddi. Gall sefydlu is-frawddegau amrywio yn dibynnu a yw'r brif frawddeg neu'r is-frawddeg ar y dechrau neu ar y diwedd, gall fod yn wahanol mewn brawddegau gyda berfau gwahanadwy a mwy nag un ferf. Fodd bynnag Is-gymalau Almaeneg Gwelir eu bod wedi'u rhannu'n bum math gwahanol.

Rheolau Dedfryd Ochr yr Almaen

Fel nodyn byr, dylid nodi bod y brif frawddeg wedi'i gwahanu o'r brif frawddeg trwy ddefnyddio atalnodau.

Dedfrydau Sylfaenol ar y Dechrau

Os yw'r brif frawddeg ar y dechrau, rhoddir coma o flaen yr is-frawddeg nesaf. Mae trefn y frawddeg sylfaenol yr un peth, tra bod y ferf gyfun ar y diwedd yn y cymal.

Ich komme nicht zu dir, weil es regnet. / Nid wyf yn dod atoch oherwydd ei bod hi'n bwrw glaw.

Y Ddedfryd Israddol Ar y Dechreuad

Mewn achos o'r fath, y cymal cyntaf sy'n dod gyntaf, mae'r frawddeg sylfaenol yn dechrau ar ôl y coma. Wrth sefydlu'r frawddeg sylfaenol, darganfyddir y ferf sy'n gyfun gyntaf.

Weil er sub ist, bleibt zu Hause. / Mae'n aros gartref oherwydd ei fod yn hen.

Cael Berfau Gwahanadwy

Mewn achosion o'r fath, mae'r cymal a'r rheolau brawddeg sylfaenol a grybwyllir uchod yn berthnasol yn yr un modd, ac mae'r ferf gyfun yn mynd i ddiwedd y frawddeg ag yn y frawddeg sylfaenol.

Sag mir, wenn du es hast. Dywedwch wrthyf pan gyrhaeddwch.

Mwy nag Un Ferf

Gwelir y gall berfau ategol fod yn fwy nag un pan wneir y frawddeg am amser y gorffennol neu'r amser dyfodol. Mewn achos o'r fath, y rheol i'w dilyn fydd bod y ferf gyfun yn mynd i ddiwedd y frawddeg.

Bevor du kommst, mustt du mir versprechen. / Cyn i chi ddod, mae'n rhaid i chi addo i mi.

Mathau o Ddedfrydau Is-Almaeneg

Is-gymalau yn ôl swyddogaeth

(Adverbialsatz) Dedfryd Adverbial, (Attodiadsatz) Dedfrydau sy'n Nodi Nodweddion neu Arwyddion,  (Pwnc) Is-gymalau sy'n esbonio'r pwnc,  (Gwrthrych) Cymalau sy'n Esbonio'r Gwrthrych.

Dedfrydau Israddol Yn ôl Eu Perthynas

(Gwared Anuniongyrchol) Naratif Anuniongyrchol, (Infinitivsatz) Dedfrydau Anfeidrol, (Konjunktionalsatze) Conjunctions, (Partizipalsatze) Cyfranogwyr, (Konditionalätze) Cymalau Amodol,  (Relativsatze) Datganiad Perthynas

(Konjunktionalsätze) Dedfrydau Isradd gyda Chysylltiadau

Mein Schwester und mein Bruder lieben mich sehr. / Mae fy chwaer a fy mrawd yn fy ngharu i yn fawr iawn.

 (Konditionalsätze) Cymalau Amodol

Ich kann Ski fahren, wenn es schneit. / Os yw'n bwrw eira, gallaf sgïo.

 (Relativsätze) Cymal Perthynasol

Ring Dieser ist der Ring, den ich vorstellen werde. / Y fodrwy hon yw'r fodrwy y byddaf yn ei rhoi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw