Amodau Almaeneg

Annwyl ffrindiau, pwnc ein gwers y byddwn ni'n ei ddysgu heddiw Amodau Almaeneg Byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth am sut mae brawddegau amodol yn cael eu llunio, gyda pha gwestiynau a geiriau.Mae'r pwnc hwn o'r enw brawddegau amodol Almaeneg a'u mathau wedi'u paratoi gan aelodau ein fforwm. Mae ganddo nodweddion gwybodaeth gryno a nodiadau darlith. Diolch i'r ffrindiau a gyfrannodd. Rydyn ni'n ei gyflwyno er eich budd chi. Mae'n wybodaeth.

Amodau Almaeneg

Amodau Almaenegyn ddedfrydau sy'n mynegi y bydd y digwyddiad y disgwylir iddo ddigwydd yn y frawddeg sylfaenol yn digwydd yn dibynnu ar yr amod a bennir yn y cymal. Y brawddegau hyn "Cwympiadau", "wenn" neu "Sofern" Fe'i sefydlir gan ddefnyddio geiriau penodol. Hefyd, wrth ofyn cwestiynau mewn brawddegau o'r fath "Unter welcher Bedingung?" O dan ba amodau? Ac  "Wann?" Pryd? Gwelir bod patrymau cwestiynau'n cael eu defnyddio.

Geiriau nodi yn Almaeneg a'u hystyron

Cysylltydd Amodol yr Almaen Cymedr yn Nhwrceg
wenn pryd / os
a ddarperir cyhyd â
cwympiadau os / os

Sefydlu Cymalau Amodol yn Almaeneg

Nid oes angen i ni ailadrodd y manylion am gonfensiynau brawddegau amodol, gan fod ganddyn nhw'r un nodweddion â'r pwnc cysyllteiriau. Byddwn yn ceisio darlunio gydag enghreifftiau.

Dedfrydau Sylfaenol ar y Dechrau

Ich kann nicht sehen, wenn ich keine Brille trage. / Ni allaf ei weld pan nad wyf yn gwisgo sbectol.

Y Ddedfryd Israddol Ar y Dechreuad

Falls es regnet, einen ich Regenschirm kaufen. / Os yw'n bwrw glaw, byddaf yn prynu ymbarél.

Dedfrydau Amodol a all ddigwydd

Fe'i defnyddir mewn brawddegau am ddigwyddiadau sy'n debygol o fod yn wir. Gwelir bod y ddwy frawddeg wedi'u cyfuno yn yr amser presennol.

Ich trage eine Sonnenbrille, wenn es sonnig ist. / Rwy'n gwisgo sbectol haul pan fydd yr haul allan.

Dedfrydau Amodol na ellir eu Cyflawni

Mewn brawddegau amodol o'r fath, gellir defnyddio'r presennol a'r gorffennol.

Amser presennol

Fe'i defnyddir i fynegi sefyllfa sy'n annhebygol o fod yn wir ar hyn o bryd. Defnyddir cyfuniad Conjunctiv II wrth sefydlu'r brif frawddeg a'r cymal.

Paramedydd Wenn es, werde ich es tun. / Byddaf yn ei brynu os oes gennyf arian. (Ni allaf brynu oherwydd nid oes gennyf arian)

Amser gorffennol

Yn y frawddeg hon, mynegir sefyllfaoedd na allai fod yn wir yn y gorffennol. Unwaith eto, defnyddir cyfuniad conjunctiv II wrth sefydlu'r brif frawddeg a'r frawddeg israddol.

Wenn ich dich liebte, würde ich dich heiraten. / Pe bawn i'n eich caru'n fawr, byddwn yn eich priodi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw