Darlithoedd Artistig Almaeneg (Geschlechtswort)

Helo, annwyl gyfeillion, yn y ddarlith hon o'r enw art German artikeller anlatım, yn enwedig y rhai sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg yn chwilfrydig, weithiau'n cael anhawster ac mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd deall. Articels Almaeneg ewyllys.Yn ein gwersi cyntaf, gwnaethom nodi y dylid ysgrifennu llythrennau cyntaf enwau generig yn Almaeneg mewn priflythrennau a bod erthygl ym mhob enw genws.

Yn ein gwers o'r enw erthyglau yn Almaeneg, byddwn yn siarad yn gyntaf am beth yw erthygl, faint o fathau o erthyglau sydd yn Almaeneg, a pha eiriau sydd o flaen yr erthyglau hyn. Yn olaf, byddwn yn atgyfnerthu'r hyn yr ydym wedi'i egluro gydag enghreifftiau a byddwn yn gorffen gyda phrawf pwnc erthyglau Almaeneg.

Mae pwnc erthyglau Almaeneg yn bwnc pwysig iawn. Rhaid ei ddysgu'n dda iawn. Erthyglau Almaeneg Nid yw'n bosibl ichi siarad ac ysgrifennu Almaeneg yn gywir heb ddysgu faint o erthyglau sydd ar gael. Yn enwedig mewn pynciau fel enwau ac ymadroddion ansoddeiriol erthygl ar Bydd yn gwneud eich swydd yn haws i gael gwybodaeth dda iawn amdani.

Ar ôl darllen y ddarlith erthyglau Almaeneg, rydym yn argymell eich bod yn sefyll prawf pwnc erthyglau Almaeneg gydag ychydig o gwestiynau ar ddiwedd y wers. Nawr, gadewch i ni roi ein pynciau a dechrau ein gwers.ERTHYGLAU MEWN PWNC ALMAEN

ARTICEL: GESCHLECHTSWORT

Nodir yn aml mai mater o gyfathrebu yw un o'r materion mwyaf heriol i ddysgwyr yr Almaen.
Yn yr adran hon byddwn yn cyflwyno'r pwnc hwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld nad yw hwn yn fater cymhleth iawn.
Gadewch i ni nodi, os cofiwch y geiriau ynghyd â'u herthyglau, na fydd gennych lawer o broblem gyda hyn. Ond o hyd, byddwn yn gwneud grwpiau eang ar y pwnc hwn ac yn archwilio pa fathau o eiriau sy'n cael eu defnyddio gyda pha erthygl.
Nawr gadewch i ni symud ymlaen.

Articels Almaeneg

Mewn Almaeneg, mae gan enwau rhywedd rywedd, ac mae tri math.
Yn Almaeneg, mae enwau naill ai'n wrywaidd, benywaidd neu niwtral. Felly, mae'r erthygl o flaen yr enw yn newid yn ôl rhyw yr enw.

Mae dau fath o erthygl yn Almaeneg, y cyntaf ohonynt yn erthyglau pendant a'r ail un yn erthyglau amhenodol.

Yn Almaeneg, gelwir rhai erthyglau, erthyglau das a marw.

Erthyglau amhenodol yn Almaeneg yw erthyglau ein ac eine.

Mae yna hefyd erthygl benodol a chysyniad erthygl amhenodol yn Saesneg. Gall ffrindiau sy'n cymryd gwersi Saesneg ddeall y pwnc yn well. Yn Saesneg, mae'r erthygl yn erthygl bendant, ac mae 2 erthygl amhenodol, a ac. Mae'r defnydd o erthygl benodol ac erthygl amhenodol yn Saesneg yn debyg i'r un yn Almaeneg.

Rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol yn Almaeneg Gwnaethom nodi bod dau fath o erthygl, sef.

Felly nawr mae'n dweud, a elwir yn erthyglau das a marw Erthyglau penodol i'r Almaen Gadewch i ni roi gwybodaeth am:

Mewn Almaeneg der das yn marw Mae un o'r geiriau i'w gael. Nid oes gan y geiriau hyn gyfwerth Twrcaidd ac ni ellir eu cyfieithu yn llawn i'n hiaith. Mae'r geiriau hyn fel rhan o'r enw maen nhw ynddo. Wrth ddysgu enw, mae'n hollol angenrheidiol dysgu ei erthygl gyda'i gilydd fel petai'n air sengl gyda'r enw. Mae'n der das diDosberthir e geiriau fel erthyglau penodol.

Os ydych chi ond yn cofio'r gair heb ddysgu'r erthygl, ni fydd y gair a ddysgoch chi yn gwneud llawer o ddaioni. Enwau mewn ymadroddion Almaeneg, unigol a lluosog, ansoddeiriol, ac ati. Bydd pwysigrwydd erthyglau yn cael ei ddeall yn well. Erthygl mewn rhai ffynonellau imesdefinely“Rhai ohonynt“arddodiadMae'n pasio fel ”. Yn ogystal, mae erthyglau'n cael eu talfyrru mewn llawer o eiriaduron a ffynonellau fel y dangosir isod. Cadwch mewn cof y llythyrau talfyriad a ddangosir.Yn Almaeneg, yr erthygl o enwau rhyw y mae eu rhyw yn wrywaidd yw "der".

Yn Almaeneg, yr erthygl "die" yw'r erthygl ar gyfer enwau rhyw y mae eu rhyw yn fenywaidd.

Yr erthygl o enwau rhyw di-ryw yn Almaeneg yw "das".

Fodd bynnag, pan ddywedwn ryw yr enw, gadewch inni roi sylw i'r canlynol: Mae'n anodd gwybod rhyw enwau yn Almaeneg, ni allwch ragweld rhyw enw o ystyr yr enw hwnnw. Mae hyn i gyd yn ymwneud â gramadeg a strwythur geiriau. Felly, wrth ddysgu gair newydd, beth yw rhyw y gair hwnnw a erthygl Gallwch ddysgu beth ydyw o eiriaduron yn unig. Er bod rhai dulliau o ragfynegi beth allai rhyw ac erthygl gair fod yn Almaeneg, dyma'r mwyaf cywir o hyd. I eiriadur Almaeneg i edrych a dysgu.

Enghreifftiau o erthyglau Almaeneg:

das Buch : Kitap

der Tisch : Masa

marw katze : cath

der Baum : Coeden

marw Blume : Blodyn

das Auto : car

Enghreifftiau Darluniadol o Ddefnydd Artikel Almaeneg

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cynnwys geiriau am ddefnyddio erthyglau yn Almaeneg.
Fel y gwelir yn y llun, mae enwau dynion gwrywaidd o flaen y der artikeli, enwau rhyw benywaidd o flaen y die artikeli, o flaen yr enwau rhywedd niwtral yn das artikeli.

Articels Almaeneg
Articels Almaeneg

Mewn Almaeneg, nid oes perthynas rhwng rhyw ac ystyr geiriau, hynny yw, nid oes y fath beth â rhyw'r enwau sy'n ysgogi gwrywaidd, fel yn Saesneg, bod y geiriau sy'n cyfeirio at genres gwrywaidd a benywaidd yn fenywaidd.

Dim ond trwy gofio o'r geiriadur y gellir dysgu rhyw enwau yn Almaeneg. Mae genws yr enwau mewn rhai categorïau wedi'u grwpio. I ddysgu mwy am ryw enwau yn Almaeneg Darlith Enwau Almaeneg Gallwch adolygu.Cynrychiolaeth Erthyglau Almaeneg mewn Geiriaduron

Erthyglau Almaeneg Mewn geiriaduron, fel yr ydym wedi ysgrifennu uchod nawr, "der Tisch, die Katze" ac ati. nid ydynt wedi'u cynnwys ar y ffurflen. Nid yw geiriau wedi'u hysgrifennu â'u herthyglau mewn geiriaduron Almaeneg. Dim ond rhoi arwydd bach wrth ymyl y gair a erthygl yn cael ei nodi beth ydyw. Mae erthyglau'n cael eu talfyrru yn y mwyafrif o ffynonellau fel a ganlyn:

y artikel m neu r dangosir gan ddefnyddio
marw artikel f neu e dangosir gan ddefnyddio
das artikel n neu s dangosir gan ddefnyddio

Felly hyn;
Y gair eli m r neu art r ik fydd “der art,
Bydd y gair f f e neu e “yn“ marw ”
Y gair n neu s yw'r gair “das art.

e.e.

Cyfleu gair y Mewn geiriaduron Almaeneg, bach r rhoddir y llythyr

Cyfleu gair marw Mewn geiriaduron Almaeneg, bach e rhoddir y llythyr

Cyfleu gair das Mewn geiriaduron Almaeneg, bach s rhoddir y llythyr

Y llythyrau hyn hefydr  die  das yw llythrennau olaf eu herthygl.

Cyfleu gair y wrth ymyl y gair r y llythyr, marw wrth ymyl y gair e y llythyr, das eddio s Rhoddir y llythyr. Y llythyrau hyn hefydr-due-ins yw llythrennau olaf eu herthygl. Er enghraifft, os ydych chi'n gweld llythyren r wrth ymyl y gair wrth edrych ar eiriadur, mae'n golygu bod yr erthygl rydych chi'n edrych arni yn der, yn yr un modd, os oes e wrth ymyl y gair, mae'n golygu bod y gair yn marw gyda'r erthygl, ac os oes s, mae'r erthygl yn das. Rhai geiriaduron MFN llythyrau, mfn Rwy'n maskulin, Rwyf Femininum, Neutrum (Rhywedd rhyw-niwtral rhwng dynion a merched) yw llythrennau cyntaf y gair. Llythyr M, Llythyr F die artikelini, Y llythyren N yw'r art artelelini das yn cynrychioli.Yn nodweddiadol, gellir defnyddio ffynonellau a geiriaduron i ddewis naill ai ffynhonnell neu “m - f - n“Neu“r - s - e”.

Erthyglau Penodol Almaeneg ac Erthyglau Amhenodol

Annwyl ffrindiau, fel y soniasom, wrth ddysgu gair Almaeneg a dysgu gair Almaeneg newydd, dylem yn bendant ddysgu'r gair hwnnw ynghyd â'i erthygl.

Dysgu gair beth yw'r erthygl hon Mae'n rhaid i ni ryfeddu ac edrych. Rhaid i ni grwpio pob gair y byddwn ni'n ei ddysgu o'r newydd yn ôl ei erthygl a'i ysgrifennu i'n hymennydd yn y ffordd honno.

Annwyl ffrindiau, o flaen y geiriau y byddwn ni'n eu defnyddio yn y frawddeg rhai erthyglau ile hysbys, mae'n hawdd deall yr hyn rydyn ni'n ei olygu, y soniwyd amdano o'r blaen eglurir gwrthrychau. E.e, "Bwytais yr afalDeallir bod yr afal a grybwyllir yn y frawddeg yn afal a oedd yn hysbys o'r blaen. Felly "Bwytais yr afalGyda "brawddeg"Bwytais yr afal hwnnw”Mae brawddeg yn rhoi’r un ystyr. Yn y frawddeg hon, yr hyn a olygir yn y frawddeg hon yw "afalauMae'n golygu y deellir bod afal hysbys yn afal y soniwyd amdano yn gynharach, yn y canol.

Rhai erthyglau yn Almaeneg der - das - marw Rhoesom wybodaeth am yr erthyglau.

Nawr, gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth am yr erthyglau amhenodol yn Almaeneg.

Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg

Almaeneg der - das -die ar wahân i rai erthyglau ein ac eine Mae dwy erthygl amhenodol, sef.

Mae'r geiriau Ein ac eine yn golygu "un" neu "unrhyw un." Gellir eu cyfieithu fel hyn.

Felly, gyda pha eiriau y defnyddir yr erthyglau ein ac eine, a pha eiriau sy'n cael eu rhagflaenu gan yr erthyglau ein ac eine?

Mae gan bob gair sy'n wrywaidd a di-ryw yr erthygl ein o'u blaenau.

Rhagflaenir pob gair o'r genws benywaidd gan yr erthygl eine.

Neu gallwn ddweud hyn mewn ffordd arall. Fel yr ydym newydd grybwyll uchod, yr erthygl "der" oedd yr erthygl benodol o eiriau rhyw gwrywaidd. Yr erthygl bendant ar gyfer geiriau di-ryw oedd "das". Erthygl geiriau "marw" oedd yr erthygl o eiriau rhyw benywaidd.

Yr erthygl amhenodol ein o eiriau gydag erthygl bendant der neu das yw'r erthygl.

Os oes gan y geiriau â marw pendant erthygl amhenodol, eine yw'r erthygl.

gallwn ddweud.

Nawr byddwch chi'n dweud hynny o flaen geiriau Almaeneg penodol a fydd? amhenodol a fydd O flaen y geiriau der - das - marw A fydd un o'r erthyglau i'w cael neu ein - eine A fydd un o'r erthyglau i'w cael?

Gadewch i ni ateb y cwestiwn hwn nawr. Y brif erthygl yw'r erthygl benodolfelly der-das-die erthyglau. Wrth ddysgu gair, mae'n ddigon darganfod a yw'r gair hwnnw'n erthygl, das neu'n marw. Mae'n amlwg ar gyfer pa erthygl benodol ein ac eine, sydd eisoes yn erthyglau amhenodol, a ddefnyddir yn lle. Fel y soniasom o'r blaen, Os yw'n dweud erthygl benodol o air Almaeneg, erthygl amhenodol y gair hwnnw yw ein.. Os yw erthygl benodol gair Almaeneg yn das, erthygl amhenodol y gair hwnnw yw ein hefyd., Os yw erthygl benodol gair Almaeneg yn erthygl farw, erthygl amhenodol yw erthygl amhenodol y gair hwnnw.

Os mai'r gair a ddefnyddir yn y frawddeg yw'r enw a ddefnyddir, y gwrthrych a ddefnyddir, y gwrthrych neu beth bynnag ydyw, os yw'n hysbys gan y person neu'r unigolion y cyfeiriwyd atynt, os yw wedi cael ei grybwyll o'r blaen, os yw'r gwrthrych hwnnw wedi'i weld neu os yw gwybodaeth wedi wedi'i gael, yn fyr, gwrthrych hysbys Yn yr achos hwnnw, mae yna erthygl bendant o flaen y gair hwn i'w defnyddio yn y frawddeg.

Fodd bynnag, beth bynnag yw'r enw, gwrthrych, gwrthrych, gair i'w ddefnyddio yn y frawddeg yw, os nad yw'n wrthrych y gwyddys amdano o'r blaen, os yw'n wrthrych, os yw'n wrthrych amhenodol, yna'r erthygl amhenodol, hy ein - eine , yn cael ei ddefnyddio o flaen y gair hwn.

Er enghraifft, gadewch i ni ysgrifennu dwy frawddeg wahanol gan ddefnyddio'r un gwrthrych isod:

 • Prynais gar
 • Prynais y car hwnnw

Gadewch i ni edrych ar y frawddeg gyntaf, “Prynais gar"meddai. Os dywedwch wrth rywun fy mod wedi prynu car, beth fyddent yn ei ddweud wrthych? Pob lwc Oooo, beth wnaethoch chi ei brynu, pa frand, newydd neu ail law, faint o arian ac maen nhw'n gofyn cwestiynau fel 'na.? Felly, fel y gellir ei ddeall o'r frawddeg gyntaf, o flaen y gair car yn y frawddeg gyntaf erthygl amhenodol h.y. ein neu eine Defnyddir yr erthygl briodol. Felly pa un fydd yn cael ei ddefnyddio? Almaeneg am y gair car das Auto yw'r gair. Mae'r erthygl yn erthygl das. Felly yn lle das erthygl benodol ein erthygl amhenodol Bydd yn cael ei ddefnyddio.

Gadewch i ni edrych ar yr ail frawddeg. Prynais y car hwnnw meddai. Y car hwnnw fel y dywedasoch a grybwyllwyd eisoes car. Mae'n ymddangos ei fod yn gar sydd wedi'i yrru, ei weld neu y siaradwyd amdano. Os yw'r car yn yr ail frawddeg hon yn gar hysbys, yna mewn brawddeg fel hon erthygl benodol sef der - das - marw Defnyddir un o'r erthyglau. Yn y frawddeg hon oherwydd mai'r gair Almaeneg am gar yw das Auto das Auto Defnyddir y gair.

Dyma'r gwahaniaeth rhwng rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol.

das Auto: car

ein Auto: car

das Buch: y llyfr

ein Buch: llyfr

der Tisch: bwrdd

ein Tisch: bwrdd

Erthyglau Almaeneg Crynodeb Pwnc

Annwyl ffrindiau, rhoesom wybodaeth am erthyglau Almaeneg, erthyglau Almaeneg, erthyglau amhenodol, Erthyglau Almaeneg Dyna'r cyfan y byddwn yn ei gyffwrdd ar y pwnc. Mae pwnc erthyglau yn Almaeneg yn un o'r pynciau y mae angen eu hastudio'n ofalus iawn. Dyma pam mae darlith erthyglau Almaeneg yn cael ei gwneud mor fanwl.

Erthyglau Almaeneg Fe wnaethon ni geisio ei egluro'n helaeth oherwydd ei fod yn bwnc pwysig iawn.

Mae dau fath o erthygl mewn Almaeneg.
Yn yr Almaen, gelwir marw a das artikels yn artikel penodol.
Mae yna hefyd erthyglau amhenodol, ein ac eine. Mae disgrifiadau manwl o'r ddwy erthygl ar ein gwefan. Er mwyn dysgu'r erthyglau yn Almaeneg, dylid astudio rhai erthyglau ac erthyglau amhenodol yn drylwyr. Nawr, gadewch i ni roi dolenni pwnc i rai erthyglau ac erthyglau amhenodol.

Darlith ar erthyglau penodol yn Almaeneg

Darlunio Arteffactau Ansicr Almaeneg

Mewn Almaeneg, mae 3 ar gael: der, das, marw

Testun Almaeneg Prawf Pwnc

Nawr cymerwch ychydig funudau i ddatrys ein herthyglau Almaeneg.

Annwyl ffrindiau roedd ein porth, sef gwefan iaith Almaeneg fwyaf a mwyaf poblogaidd Twrci, yn cynnwys erthygl Almaeneg wedi'i hysgrifennu am ddwsinau o gyrsiau sydd ar gael. Trwy chwilio adran chwilio ein gwefan neu Erthyglau Almaeneg Gallwch ddod o hyd i'r holl wersi am erthyglau Almaeneg trwy glicio ar y pwnc.

Gallwch ysgrifennu unrhyw gwestiynau a sylwadau am ein gwersi Almaeneg ar fforymau almancax neu yn yr adran sylwadau isod. Gall aelodau almancax drafod eich holl gwestiynau.

Os nad ydych yn gwybod ym mha drefn y byddwch yn dilyn gwersi Almaeneg Darlithoedd yn yr AlmaenGallwch archwilio ein. Yn ôl y drefn hon, gallwch ddilyn ein gwersi Almaeneg gam wrth gam.

Mae tîm yr Almaen yn dymuno cael llwyddiant


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
9 Sylw
 1. Nisa yn dweud

  roedden ni eisiau mewn gwirionedd

 2. sulo yn dweud

  Ni allwn ddod o hyd i'r hyn yr oeddwn yn edrych amdano, dywedasoch stori

  1. almancax yn dweud

   Yma, syr, beth oeddech chi'n edrych amdano?

 3. Electro Almaeneg yn dweud

  Dysgais Twrceg diolch i'r wefan hon

  1. Dywedid yn dweud

   Woher kommst?

 4. dienw yn dweud

  Pan ddywedais ‘brauche ein Auto’, dywedais ‘oherwydd da, ond pan fydd angen BMW arnaf, a oes angen erthyglau mewn byrfoddau?

  1. ssxx yn dweud

   meddai BMW.. edrychwch ar duden a chwiliwch ef fel 'na.

 5. Hanif yn dweud

  Erthyglau Almaeneg, mae eich naratif yn wych, mewn gwirionedd germanx yw rhif 1 yn hyn o beth, rwy'n eich llongyfarch guys

 6. Ozan Yener yn dweud

  Rydw i'n mynd i sefyll arholiad o'r cwrs Almaeneg 9fed gradd. Sut gallwch chi ofyn yr erthyglau hyn?

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.