Beth yw isafswm cyflog y DU (gwybodaeth wedi’i diweddaru yn 2024)

Beth yw'r isafswm cyflog yn Lloegr? Faint o ewros yw isafswm cyflog y DU? Mae pobl sydd eisiau byw a gweithio yn Lloegr (y Deyrnas Unedig) yn ymchwilio i beth yw’r isafswm cyflog yn Lloegr. Rydym yn esbonio i chi faint o ewros, faint o bunnoedd a faint o USD yw'r isafswm cyflog mwyaf cyfredol yn y DU.Cyn mynd i mewn i’r pwnc beth yw’r isafswm cyflog yn y DU, byddai’n ddefnyddiol rhoi gwybodaeth ragarweiniol am y modelau isafswm cyflog a ddefnyddir yn y DU.

Yn gyntaf oll, gadewch inni roi gwybodaeth am y modelau isafswm cyflog a gymhwysir yn Lloegr (y Deyrnas Unedig).

Isafswm cyflog yn Lloegr

Cyn siarad am faint yw’r isafswm cyflog yn y DU, mae angen inni roi gwybodaeth am fodelau arian cyfred ac isafswm cyflog y DU.

Y bunt Brydeinig yw'r arian cyfred swyddogol a ddefnyddir gan y Deyrnas Unedig. punt Brydeinig, a ddosberthir gan Fanc Lloegr. Mae is-uned y bunt sterling Brydeinig yn ceiniogyn a 100 ceiniog i 1 bunt Brydeinig cyfartal. Gelwir y bunt Brydeinig yn GBP yn y farchnad ryngwladol.

Yn y DU, mae’r isafswm cyflog yn cael ei ailbenderfynu’n gyffredinol ar 1 Ebrill bob blwyddyn. Os bydd cynnydd yn yr isafswm cyflog, gwneir y cynnydd hwn ar Ebrill 1 bob blwyddyn.

Mae cais isafswm cyflog yn Lloegr (y Deyrnas Unedig) yn amrywio yn dibynnu ar oedran y gweithwyr. Mae dau dariff isafswm cyflog gwahanol yn y DU. Mae'r tariffau hyn:

Os ydych yn 23 oed neu’n hŷn, telir y Cyflog Byw Cenedlaethol. Mynegir y cyflog byw cenedlaethol fel y Cyflog Byw Cenedlaethol (CBC).

Mae pobl o dan 23 oed a phrentisiaid yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, a elwir yn Isafswm Cyflog Cenedlaethol (NMW).

Yn olaf, ar 1 Ebrill 2023, pennwyd mai’r isafswm cyflog byw yn Lloegr ar gyfer gweithwyr 23 oed a hŷn oedd £23 (10,42 Punt Prydeinig). Cyfradd fesul awr yw'r ffi hon. Bydd yr isafswm cyflog yn Lloegr yn cael ei ailbenderfynu ar Ebrill 10,42, 1. Pan fydd yr isafswm cyflog yn cael ei bennu eto yn Lloegr ar 2024 Ebrill, 1, byddwn yn diweddaru’r erthygl hon ac yn cyhoeddi’r isafswm cyflog newydd i chi.

Nawr gadewch i ni weld mewn tabl yr isafswm cyflog a delir i weithwyr 23 oed a throsodd a'r isafswm cyflog a delir i weithwyr o dan 23 a phrentisiaid.

Isafswm cyflog y DUSwm cyfredol (o Ebrill 1, 2023)
23 oed a throsodd (Cyflog Byw Cenedlaethol)£10,42 (12,2 Ewro) (13,4 USD)
21 i 22 mlynedd£10,18 (11,9 Ewro) (13,1 USD)
18 i 20 mlynedd£7,49 (8,7 Ewro) (13,1 USD)
dan 18£5,28 (6 Ewro) (6,8 USD)
prentis£5,28 (6 Ewro) (6,8 USD)

Penderfynwyd ar yr isafswm cyflog yn Lloegr ddiwethaf ar 1 Ebrill 2023 a bydd yn cael ei bennu eto ar 1 Ebrill 2024. Mae'r llywodraeth yn adolygu cyfraddau isafswm cyflog bob blwyddyn ac yn cael ei ddiweddaru fel arfer ym mis Ebrill. Mae'r cyflogau a welwch yn y tabl yn gyflogau fesul awr.

O 1 Ebrill 2024, bydd gweithwyr 21 oed a hŷn yn gymwys i dderbyn y Cyflog Byw Cenedlaethol.

Mae yn erbyn y gyfraith i gyflogwr dalu llai na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Rhaid iddynt hefyd gadw cofnodion cyflog cywir a sicrhau eu bod ar gael pan ofynnir amdanynt.

Os nad yw'r cyflogwr yn talu'r isafswm cyflog yn gywir, rhaid iddo ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl.

Mae'r cyflogwr hefyd yn gyfrifol am dalu'r isafswm cyflog ar amser a heb oedi. Mae hyn yn wir hyd yn oed os nad yw'r gweithiwr neu'r gweithiwr yn gyflogedig mwyach.

Mae yn erbyn y gyfraith i gyflogwr dalu llai na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Rhaid iddynt hefyd gadw cofnodion cyflog cywir a sicrhau eu bod ar gael pan ofynnir amdanynt.

Os nad yw'r cyflogwr yn talu'r isafswm cyflog yn gywir, rhaid iddo ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl.

I bwy y telir yr isafswm cyflog yn y DU?

Rhaid i bawb a gyflogir fel gweithiwr neu weithiwr dderbyn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Er enghraifft,

 • gweithwyr llawn amser
 • gweithwyr rhan amser
 • Y rhai sydd â'r hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y swydd
 • y rhai sy'n gweithio mewn busnes bach neu fusnes 'cychwynnol'

Mae hefyd yn berthnasol i:

 • gweithwyr asiantaeth
 • gweithwyr amaethyddol
 • prentisiaid
 • gweithwyr dydd, fel rhywun a gyflogir am ddiwrnod
 • gweithwyr dros dro
 • gweithwyr prawf
 • gweithwyr tramor
 • gweithwyr domestig
 • gweithwyr ar y môr
 • morwyr
 • gweithwyr a delir drwy gomisiwn
 • Gweithwyr yn cael eu talu yn ôl nifer y cynhyrchion a wnaed (darn o waith)
 • gweithwyr dim oriau

Yr unig fathau o waith sydd heb eu cynnwys yw:

 • gweithiwr llawrydd (dewisol)
 • un gwirfoddolwr (drwy ddewis)
 • rheolwr cwmni
 • yn y lluoedd arfog
 • gwneud profiad gwaith fel rhan o gwrs
 • cysgod gwaith
 • dan oedran gadael ysgol

Rydych chi'n byw yng nghartref eich cyflogwr

Mae gennych hawl i’r isafswm cyflog cywir os ydych yn byw yng nghartref eich cyflogwr, oni bai:

 • Os ydych yn aelod o deulu'r cyflogwr, nid oes rhaid iddynt dalu isafswm cyflog i chi.
 • Os nad ydych yn aelod o deulu'r cyflogwr ond yn rhannu gwaith a gweithgareddau hamdden ac ni chodir tâl arnoch am brydau neu lety, nid oes rhaid i'r cyflogwr dalu isafswm cyflog i chi.

Pryd fydd yr isafswm cyflog yn cynyddu yn y DU?

Mae yna adegau pan fydd gan weithwyr neu weithwyr hawl i gyfradd isafswm cyflog uwch, er enghraifft:

 • Os bydd y llywodraeth yn cynyddu cyfraddau isafswm cyflog (fel arfer ym mis Ebrill bob blwyddyn)
 • Os yw cyflogai neu weithiwr yn troi’n 18, 21 neu 23 oed
 • Os yw prentis yn troi’n 19 oed neu’n cwblhau blwyddyn gyntaf ei brentisiaeth bresennol

Mae’r gyfradd uwch yn dechrau bod yn berthnasol o’r cyfnod cyfeirnod cyflog ar ôl y cynnydd. Mae hyn yn golygu efallai na fydd cyflog rhywun yn cynyddu ar unwaith. Y cyfnod cyfeirio yw 1 mis ar gyfer y rhai sy'n derbyn eu cyflog fesul mis. Ni all y cyfnod cyfeirio fod yn fwy na 1 mis.

a yn lloegrBeth ellir ei dynnu o'r isafswm cyflog?

Caniateir i’ch cyflogwr wneud rhai didyniadau o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Y didyniadau hyn yw:

 • treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol
 • ad-dalu blaenswm neu ordaliad
 • cyfraniadau ymddeoliad
 • cyflogau undeb
 • llety a ddarperir gan eich cyflogwr

Beth na ellir ei dynnu o'r isafswm cyflog?

Ni all rhai didyniadau cyflog a threuliau sy'n gysylltiedig â gwaith leihau eich cyflog o dan yr isafswm cyflog.

Rhai enghreifftiau:

 • offer
 • lifrai
 • costau teithio (ac eithrio teithio i ac o'r gwaith)
 • costau cyrsiau addysg orfodol

Ble i ffeilio cwyn os yw'r cyflogwr yn talu llai na'r isafswm cyflog?

Os nad yw cyflogai wedi cael yr isafswm cyflog gall gwyno i CThEM. CThEM (Cyllid a Thollau y DU) a elwir yn Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Gall cwynion i CThEM fod yn ddienw. Gall trydydd parti, fel ffrind, aelod o'r teulu, neu rywun y mae'r person yn gweithio gyda nhw, hefyd ffeilio cwyn.

Os bydd CThEM yn canfod nad yw’r cyflogwr wedi talu’r isafswm cyflog, mae camau gweithredu yn erbyn y cyflogwr yn cynnwys:

 • Rhoi hysbysiad am daliad o’r arian sy’n ddyledus, yn mynd yn ôl uchafswm o 6 blynedd
 • Dirwy o hyd at £20.000 a dirwy o £100 o leiaf i bob cyflogai neu weithiwr yr effeithir arno, hyd yn oed os yw gwerth y tandaliad yn llai
 • Camau cyfreithiol, gan gynnwys achosion cyfreithiol troseddol
 • Cyflwyno enwau busnesau a chyflogwyr i’r Adran Busnes a Masnach (DBT), a all eu rhoi ar restr gyhoeddus

Os nad yw cyflogai neu weithiwr wedi cael yr isafswm cyflog, gallant hefyd wneud cais i’r llys llafur.

Rhaid iddynt ddewis naill ai gwneud hyn neu gwyno i CThEM. Ni allant gyflwyno'r un mater trwy ddwy broses gyfreithiol.

Bydd faint o arian y gall cyflogai neu weithiwr ei hawlio yn dibynnu ar y math o hawliad y maent yn ei wneud. Er enghraifft, os ydynt yn gofyn i'r isafswm cyflog beidio â chael ei dalu, gallant ofyn am eu dyledion hyd at 2 flynedd yn ôl.

Pwy sydd heb hawl i isafswm cyflog yn y DU?

Dim hawl i isafswm cyflog

Nid oes gan y mathau canlynol o weithwyr hawl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol na’r Cyflog Byw Cenedlaethol:

 • pobl hunangyflogedig sy'n rhedeg eu busnes eu hunain
 • swyddogion gweithredol cwmni
 • pobl sy'n gwirfoddoli
 • Y rhai sy'n gweithio yn rhaglen gyflogaeth y llywodraeth fel y Rhaglen Waith
 • aelodau o'r lluoedd arfog
 • Aelodau teulu'r cyflogwr sy'n byw yng nghartref y cyflogwr
 • Mae aelodau nad ydynt yn deulu sy’n byw yng nghartref y cyflogwr, yn rhannu gwaith a gweithgareddau hamdden, yn cael eu hystyried yn rhan o’r teulu ac ni chodir tâl arnynt am brydau neu lety, e.e. au-pairs
 • gweithwyr iau nag oed gadael ysgol (16 fel arfer)
 • myfyrwyr addysg uwch ac addysg bellach sy'n ymgymryd â phrofiad gwaith neu leoliad gwaith o hyd at flwyddyn
 • gweithwyr mewn rhaglenni cyn-brentisiaeth y llywodraeth
 • Rhaglenni Pobl yn yr Undeb Ewropeaidd (UE): Leonardo da Vinci, Erasmus+, Comenius
 • Pobl sy'n gweithio am hyd at 6 wythnos ym mhrawf Gwaith y Ganolfan Byd Gwaith
 • pysgotwyr cyfran
 • carcharorion
 • pobl sy'n byw ac yn gweithio mewn cymuned grefyddol

Beth yw uchafswm yr oriau gwaith yr wythnos yn y DU?

 • Rhan fwyaf o weithwyr cyfartaledd fel mwy na 48 awr yr wythnos ni ddylai weithio. Mae'r cyfnod hwn fel arfer 17 wythnos Caiff ei gyfrifo dros gyfnod cyfeirio.
 • dros 18 oed gweithwyr, yn ddewisol Gallant ddewis mynd dros y terfyn 48 awr. Mae hyn, "48 awr yr wythnos peidiwch â rhoi'r gorau iddiFe'i gelwir yn.
 • iau na 18 gweithwyr, mwy na 40 awr yr wythnos neu mwy nag 8 awr y dydd methu gweithio.
 • Mae rhai eithriadau. Er enghraifft, gall y rhai sy'n gweithio mewn busnesau neu wasanaethau brys sydd angen staffio 24 awr weithio y tu hwnt i'r terfyn 48 awr.
 • gweithwyr, 11 awr yr wythnos amser gorffwys di-dor a 24 awr yr wythnos hawl i gyfnod gorffwys.
 • Cyflog goramser yw'r isafswm cyflog cyfreithiol o leiaf 1,25 waith dylai fod.

Sawl diwrnod yw gwyliau blynyddol statudol yn y DU?

Hawl gwyliau blynyddol cyfreithiol

Mae'n ofynnol i'r rhan fwyaf o weithwyr sy'n gweithio 5 diwrnod yr wythnos dderbyn o leiaf 28 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl y flwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i 5,6 wythnos o wyliau. 

gwaith rhan amser

Mae gan weithwyr rhan-amser sy'n gweithio oriau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn hawl i o leiaf 5,6 wythnos o wyliau â thâl, ond bydd hyn yn llai na 28 diwrnod. 

Er enghraifft, os ydynt yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos, rhaid iddynt gymryd o leiaf 16,8 diwrnod (3×5,6) o wyliau y flwyddyn.

Mae gan bobl sy'n gweithio oriau afreolaidd neu ran o'r flwyddyn (fel gweithwyr rhan-amser) hawl i hyd at 5,6 wythnos o absenoldeb statudol.

Gall cyflogwr ddewis cynnig mwy o wyliau na'r isafswm statudol. Nid oes rhaid iddynt gymhwyso’r holl reolau sy’n berthnasol i absenoldeb statudol i wyliau ychwanegol. Er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i weithiwr gael ei gyflogi am gyfnod penodol o amser i gymhwyso.

A yw'n bosibl gweithio ar ddydd Sul yn Lloegr?

Mae gorfod gweithio ar ddydd Sul yn dibynnu a yw’r person yn cael ei grybwyll yn unrhyw un o’r canlynol:

 • trefniant busnes
 • datganiad ysgrifenedig o delerau ac amodau

Ni ellir gweithio gweithiwr ar ddydd Sul oni bai ei fod yn cytuno â'i gyflogwr ac yn nodi hyn yn ysgrifenedig (er enghraifft, oni bai ei fod yn newid y contract).

Bydd rhaid i gyflogwyr dalu mwy i staff am weithio ar ddydd Sul yn unig os cytunir ar hyn fel rhan o’r cytundeb.

Gweithio mewn siopau a siopau betio ar ddydd Sul

Nid oes angen i staff weithio ar ddydd Sul os:

 • Gweithwyr siop a ddechreuodd weithio gyda’u cyflogwr ar neu cyn 26 Awst 1994 (yng Ngogledd Iwerddon mae hyn ar neu cyn 4 Rhagfyr 1997)
 • Gweithwyr siop fetio a ddechreuodd weithio gyda’u cyflogwr ar neu cyn 2 Ionawr 1995 (yng Ngogledd Iwerddon mae hyn ar neu cyn 26 Chwefror 2004)
 • Dylid hysbysu pob aelod o staff o'u hawl i weithio y dydd Sul hwn pan fyddant yn dechrau gweithio am y tro cyntaf.

Peidiwch â rhoi'r gorau i weithio ar ddydd Sul

Gall holl weithwyr y siop optio allan o weithio ar ddydd Sul ar yr amod nad dydd Sul yw'r unig ddiwrnod y maent ar gael i weithio. Gallant optio allan o weithio ar ddydd Sul pryd bynnag y dymunant, hyd yn oed os ydynt wedi cytuno i hyn yn eu contract.

Rhaid i weithwyr y siop:

 • Rhoi gwybod i’w cyflogwyr 3 mis ymlaen llaw eu bod am roi’r gorau iddi
 • Parhau i weithio ar ddydd Sul yn ystod y cyfnod rhybudd o 3 mis os bydd y cyflogwr yn gofyn

Rhaid i gyflogwr sy'n gofyn i staff weithio ar ddydd Sul hysbysu'r staff hyn yn ysgrifenedig y gallant dynnu'n ôl o'r gwaith hwn. Rhaid iddynt wneud hyn o fewn 2 fis i'r person ddechrau gweithio; Os na wnânt, dim ond 1 mis o rybudd sydd ei angen arnynt i dynnu'n ôl.

Gwybodaeth Ychwanegol ar Isafswm Cyflog y DU:

 • Isafswm cyflog i bobl sy'n gweithio yn y DU bywyd teilwng o urddas dynol benderfynol o sicrhau eu bod yn parhau.
 • Isafswm cyflog, cynnydd mewn chwyddiant ve costau byw ar gyfartaledd penderfynu gan gymryd i ystyriaeth.
 • Er mwyn pennu'r isafswm cyflog Comisiwn Cyflogau Isel Mae bwrdd annibynnol o'r enw (Comisiwn Cyflogau Isel) yn gwasanaethu.
 • Comisiwn Cyflogau Isel, bob blwyddyn A fydd yr isafswm cyflog yn cael ei gynyddu ai peidio ve faint i'w gynyddu yn penderfynu.

Pwysigrwydd Isafswm Cyflog:

 • Isafswm cyflog, i leihau tlodi ve anghydraddoldebau cymdeithasol yn helpu i ddatrys problemau.
 • Isafswm cyflog, pŵer prynu gweithwyr yn cynyddu a treuliant yn annog.
 • Isafswm cyflog, i dwf yr economi yn cyfrannu.

Dadleuon ynghylch Isafswm Cyflog:

 • isafswm cyflog a yw'n ddigon Mae trafodaethau ar y pwnc yn parhau.
 • Mae rhai yn uwch na'r isafswm cyflog cynyddu ymhellach Tra'n dadlau ei fod yn angenrheidiol
 • Mae rhai yn uwch na'r isafswm cyflog bydd ei gynyddu yn cynyddu diweithdra yn amddiffyn.

Isafswm cyflog i bobl sy'n gweithio yn y DU hawl bwysigtryc. Cynyddu’r isafswm cyflog, i leihau tlodi ve anghydraddoldebau cymdeithasol bydd yn helpu i ddatrys problemau.

Bywyd gwaith yn Lloegr

Mae bywyd gwaith yn y DU yn gyffredinol yn seiliedig ar system sy'n seiliedig ar reoliadau cyfreithiol ac sy'n amddiffyn hawliau gweithwyr amrywiol. Mae hawliau ac amodau gwaith gweithwyr yn cael eu siapio yn y DU gan ymyrraeth gyson y llywodraeth a gwahanol undebau. Dyma ychydig o wybodaeth sylfaenol am fywyd gwaith yn y DU:

 1. Cyfreithiau a Safonau Llafur: Mae gan y DU nifer o gyfreithiau a rheoliadau sy’n diogelu hawliau gweithwyr. Un o'r pwysicaf ymhlith y rhain yw'r Ddeddf Hawliau Gweithwyr. Mae'r gyfraith hon yn rheoleiddio hawliau sylfaenol gweithwyr a chyfrifoldebau cyflogwyr tuag at weithwyr.
 2. Hawliau GweithwyrMae hawliau gweithwyr yn y DU yn cynnwys oriau gwaith rhesymol, hawliau gwyliau blynyddol, buddion cymdeithasol fel pensiynau a gofal iechyd, a beichiogrwydd ac absenoldeb rhiant.
 3. Ffi a Threth: Yn y DU, mae cyflogau sylfaenol fel yr isafswm cyflog yn cael eu pennu’n gyfreithiol ac ni all cyflogwyr dalu cyflog sy’n is na’r isafswm cyflog hwn. Yn ogystal, mae trethi fel treth incwm a chyfraniadau yswiriant gwladol yn cael eu tynnu'n uniongyrchol o gyflog y gweithiwr.
 4. Dod o Hyd i Swydd a Chwilio am Swydd: Fel arfer gall ceiswyr gwaith yn y DU ddod o hyd i waith o amrywiaeth o ffynonellau. Fel arfer cyhoeddir postiadau trwy wefannau, papurau newydd, asiantaethau swyddi a chwmnïau recriwtio. Yn ogystal, mae gan y llywodraeth asiantaethau recriwtio a gwasanaethau cymorth i hwyluso'r broses o ddod o hyd i waith a chwilio amdano.
 5. Diwylliant Gweithio: Mae diwylliant busnes proffesiynol a ffurfiol yn gyffredin mewn gweithleoedd yn y DU. Fel arfer cynhelir cyfarfodydd busnes a chyfathrebu mewn iaith ffurfiol. Yn ogystal, rhoddir pwyslais ar amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gweithle.
 6. Undebau a Chynrychiolaeth Gweithwyr: Yn y DU, mae undebau’n chwarae rhan bwysig wrth amddiffyn hawliau gweithwyr a diogelu buddiannau gweithwyr. Mewn llawer o weithleoedd, mae undebau yn weithgar ac yn cynrychioli buddiannau gweithwyr.

Mae bywyd gwaith yn y DU yn cael ei siapio gan amodau economaidd a chymdeithasol sy’n newid yn gyson a’i gefnogi gan reoliadau cyfreithiol cyfredol. Felly, mae’n bwysig i’r rhai sy’n dymuno gweithio yn y DU roi sylw i gyfreithiau a rheoliadau cyfredol.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw