Beth yw'r isafswm cyflog yn America? (gwybodaeth wedi'i diweddaru 2024)

Rydym yn ymdrin â mater yr isafswm cyflog Americanaidd ac yn darparu gwybodaeth am yr isafswm cyflog a gymhwysir yn yr Unol Daleithiau. Beth yw'r isafswm cyflog yn UDA? Beth yw'r isafswm cyflog yn nhaleithiau America? Dyma adolygiad isafswm cyflog yr Unol Daleithiau gyda'r holl fanylion.Cyn inni fynd i mewn i'r pwnc beth yw'r isafswm cyflog yn America, gadewch inni dynnu sylw at hyn. Gallwch ddychmygu, os yw'r gyfradd chwyddiant mewn gwlad yn uchel a bod arian cyfred gwlad yn colli gwerth, mae'r isafswm cyflog yn y wlad honno'n newid yn aml iawn. Fodd bynnag, mewn gwledydd sydd ag economïau cryf ac arian cyfred gwerthfawr, nid yw’r isafswm cyflog yn newid yn aml iawn.

Mewn gwledydd fel UDA, gwelwn nad yw’r isafswm cyflog yn newid yn aml iawn. Rydym bellach yn darparu gwybodaeth fanylach am yr isafswm cyflog a gymhwysir yn yr Unol Daleithiau (UDA) neu (UDA).

Beth yw'r isafswm cyflog yn America?

Yn yr Unol Daleithiau, yr isafswm cyflog presennol yw $7,25 (USD) yr awr. Penderfynwyd ar yr isafswm cyflog fesul awr hwn yn 2019 ac mae’n parhau’n ddilys hyd heddiw, hynny yw, ym mis Mawrth 2024. Yn America, mae gweithwyr yn derbyn isafswm cyflog o $7,25 yr awr.

Er enghraifft, bydd gweithiwr sy'n gweithio 8 awr y dydd yn derbyn cyflog o $58 y dydd. Bydd gweithiwr sy'n gweithio 20 diwrnod y mis yn derbyn cyflog o 1160 USD mewn mis.

I grynhoi'n fyr, yr isafswm cyflog ffederal yw $7,25 yr awr. Fodd bynnag, mae rhai taleithiau yn gorfodi eu cyfreithiau isafswm cyflog eu hunain, ac mewn rhai taleithiau mae'r isafswm cyflog yn wahanol i'r isafswm cyflog ffederal. Mae isafswm cyflog fesul gwladwriaeth yn America wedi'i ysgrifennu yng ngweddill yr erthygl.

Mae gan lawer o daleithiau hefyd gyfreithiau isafswm cyflog. Pan fo cyflogai yn ddarostyngedig i gyfreithiau isafswm cyflog y wladwriaeth a ffederal, mae gan y cyflogai hawl i’r uchaf o’r ddau isafswm cyflog.

Mae darpariaethau isafswm cyflog ffederal wedi'u cynnwys yn y Ddeddf Safonau Llafur Teg (FLSA). Nid yw'r FLSA yn darparu iawndal na gweithdrefnau casglu ar gyfer cyflog arferol neu gyflog a addawyd neu gomisiynau gweithiwr sy'n fwy na'r hyn sy'n ofynnol gan yr FLSA. Fodd bynnag, mae gan rai taleithiau gyfreithiau lle gellir gwneud hawliadau o'r fath (gan gynnwys buddion ymylol weithiau).

Mae Is-adran Cyflog ac Awr yr Adran Lafur yn gweinyddu ac yn gorfodi cyfraith isafswm cyflog ffederal.

Mae darpariaethau isafswm cyflog ffederal wedi'u cynnwys yn y Ddeddf Safonau Llafur Teg (FLSA). Yr isafswm cyflog ffederal yw $24 yr awr ar 2009 Gorffennaf, 7,25. Mae gan lawer o daleithiau hefyd gyfreithiau isafswm cyflog. Mae rhai cyfreithiau gwladwriaethol yn rhoi mwy o amddiffyniad i weithwyr; rhaid i gyflogwyr gydymffurfio â'r ddau.

Nid yw'r FLSA yn darparu gweithdrefnau casglu cyflog ar gyfer cyflog neu gomisiynau rheolaidd neu gyflog a addawyd i weithiwr sy'n fwy na'r hyn sy'n ofynnol gan yr FLSA. Fodd bynnag, mae gan rai taleithiau gyfreithiau lle gellir gwneud hawliadau o'r fath (gan gynnwys buddion ymylol weithiau).

Beth yw isafswm cyflog ffederal yr Unol Daleithiau?

O dan y Ddeddf Safonau Llafur Teg (FLSA), yr isafswm cyflog ffederal ar gyfer gweithwyr heb eu heithrio yw $24 yr awr ar 2009 Gorffennaf, 7,25. Mae gan lawer o daleithiau hefyd gyfreithiau isafswm cyflog. Os yw gweithiwr yn ddarostyngedig i gyfreithiau isafswm cyflog y wladwriaeth a ffederal, mae gan y gweithiwr hawl i'r gyfradd isafswm cyflog uwch.

Mae eithriadau amrywiol o ran isafswm cyflog yn berthnasol o dan rai amgylchiadau i weithwyr ag anableddau, myfyrwyr amser llawn, pobl ifanc o dan 90 oed yn ystod eu 20 diwrnod calendr olynol cyntaf o gyflogaeth, gweithwyr sydd wedi'u tipio, a myfyrwyr sy'n fyfyrwyr.

Beth yw isafswm cyflog gweithwyr sy'n cael eu tipio yn America?

Gall cyflogwr dalu dim llai na $2,13 yr awr mewn cyflog uniongyrchol i gyflogai sydd wedi'i dipio os yw'r swm hwnnw ynghyd â chynghorion a dderbynnir o leiaf yn gyfartal â'r isafswm cyflog ffederal, mae'r gweithiwr yn cadw'r holl gildyrnau, a bod y gweithiwr fel arfer ac yn rheolaidd yn derbyn mwy na $30 mewn cildyrnau y mis.. Os nad yw awgrymiadau gweithiwr yn gyfartal â'r isafswm cyflog fesul awr ffederal o'i gyfuno â chyflog uniongyrchol y cyflogwr o $2,13 yr awr o leiaf, rhaid i'r cyflogwr wneud iawn am y gwahaniaeth.

Mae gan rai taleithiau gyfreithiau isafswm cyflog penodol ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u tipio. Pan fo gweithiwr yn ddarostyngedig i gyfreithiau cyflog ffederal a gwladwriaethol, mae gan y gweithiwr hawl i ddarpariaethau mwy buddiol pob cyfraith.

A ddylai gweithwyr ifanc gael isafswm cyflog?

Mae isafswm cyflog o $90 yr awr yn berthnasol i weithwyr ieuenctid o dan 20 oed am y 4,25 diwrnod calendr olynol cyntaf y maent yn gweithio i gyflogwr, oni bai bod eu gwaith yn disodli gweithwyr eraill. Ar ôl 90 diwrnod yn olynol o gyflogaeth neu ar ôl i'r gweithiwr gyrraedd 20 oed, pa un bynnag sy'n dod gyntaf, rhaid iddo ef neu hi dderbyn yr isafswm cyflog o $24 yr awr, yn dod i rym ar 2009 Gorffennaf, 7,25.

Mae rhaglenni eraill sy'n caniatáu talu llai na'r isafswm cyflog ffederal llawn yn berthnasol i weithwyr anabl, myfyrwyr amser llawn, a myfyrwyr-fyfyrwyr a gyflogir yn unol ag ardystiadau cyflog is-isafswm. Nid yw'r rhaglenni hyn yn gyfyngedig i gyflogaeth gweithwyr ifanc.

Pa eithriadau isafswm cyflog sy'n berthnasol yn America ar gyfer myfyrwyr amser llawn?

Mae'r Rhaglen Myfyrwyr Llawn Amser ar gyfer myfyrwyr amser llawn sy'n gweithio mewn siopau manwerthu neu wasanaeth, amaethyddiaeth, neu mewn colegau a phrifysgolion. Gall y cyflogwr sy'n cyflogi myfyrwyr gael tystysgrif gan y Weinyddiaeth Lafur sy'n caniatáu i'r myfyriwr dderbyn dim llai na 85% o'r isafswm cyflog. 

Mae'r ardystiad hefyd yn cyfyngu'r oriau y gall myfyriwr eu gweithio i 8 awr y dydd, uchafswm o 20 awr yr wythnos pan fydd yr ysgol mewn sesiwn, neu 40 awr yr wythnos pan fydd yr ysgol ar gau, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwr gydymffurfio â'r holl gyfreithiau llafur plant. . Pan fydd myfyrwyr yn graddio neu'n gadael yr ysgol yn gyfan gwbl, rhaid talu $24 yr awr iddynt, yn effeithiol Gorffennaf 2009, 7,25.

Pa mor aml mae'r isafswm cyflog ffederal yn cynyddu yn America?

Nid yw’r isafswm cyflog yn cynyddu’n awtomatig. Er mwyn cynyddu'r isafswm cyflog, rhaid i'r Gyngres basio bil y bydd y Llywydd yn ei lofnodi.

Pwy sy'n sicrhau bod gweithwyr yn cael yr isafswm cyflog yn UDA?

Is-adran Cyflog ac Awr Adran Llafur yr Unol Daleithiau sy'n gyfrifol am orfodi'r isafswm cyflog. Mae'r Is-adran Cyflog ac Awr yn gweithio i sicrhau bod gweithwyr yn cael yr isafswm cyflog, gan ddefnyddio ymdrechion gorfodi ac addysg gyhoeddus.

I bwy mae'r isafswm cyflog yn berthnasol yn America?

Mae'r ddeddf isafswm cyflog (FLSA) yn berthnasol i weithwyr busnesau sydd â gwerthiant gros blynyddol neu drosiant o $500.000 o leiaf. Mae hefyd yn berthnasol i weithwyr cwmnïau llai os yw'r gweithwyr yn ymwneud â masnach ryng-wladwriaethol neu gynhyrchu nwyddau at ddibenion masnachol, megis gweithwyr sy'n gweithio yn y diwydiant cludo neu gyfathrebu neu'n defnyddio'r post neu'r ffôn yn rheolaidd ar gyfer cyfathrebu croestoriadol. 

Mae unigolion eraill, fel gwarchodwyr diogelwch, porthorion, a gweithwyr cynnal a chadw, sy'n cyflawni dyletswyddau sy'n gysylltiedig yn agos â gweithgareddau rhyng-wladwriaethol o'r fath ac sy'n ofynnol yn uniongyrchol ganddynt hefyd yn dod o dan yr FLSA. Mae hyn hefyd yn berthnasol i weithwyr asiantaethau llywodraeth ffederal, gwladwriaethol neu leol, ysbytai ac ysgolion, ac mae'n aml yn berthnasol i weithwyr domestig hefyd.

Mae’r FLSA yn cynnwys nifer o eithriadau i’r isafswm cyflog a all fod yn berthnasol i rai gweithwyr.

Beth os yw cyfraith y wladwriaeth yn gofyn am isafswm cyflog uwch na chyfraith ffederal?

Mewn achosion lle mae cyfraith y wladwriaeth yn gofyn am isafswm cyflog uwch, mae'r safon uwch hon yn berthnasol.

Sawl awr mae wythnos yn gweithio yn America?

Yn yr Unol Daleithiau, yr wythnos waith yw 40 awr. Rhaid i gyflogwyr dalu cyflogau goramser i weithwyr am waith dros 40 awr.

Mae mwy na 143 miliwn o weithwyr Americanaidd yn cael eu diogelu neu eu cynnwys gan yr FLSA, a orfodir gan Is-adran Cyflog ac Awr Adran Llafur yr UD

Mae'r Ddeddf Safonau Llafur Teg (FLSA) yn sefydlu isafswm cyflog, tâl goramser, cadw cofnodion, a safonau cyflogaeth ieuenctid sy'n effeithio ar weithwyr amser llawn a rhan-amser yn y sector preifat a llywodraethau Ffederal, Gwladol a lleol. Mae'r FLSA yn ei gwneud yn ofynnol i bob gweithiwr cyflogedig a heb ei eithrio gael yr isafswm cyflog Ffederal. Rhaid talu tâl goramser o ddim llai nag un a hanner gwaith y gyfradd arferol am yr holl oriau a weithir gan dros 40 o bobl mewn wythnos waith.

Faint yw'r isafswm cyflog ieuenctid yn America?

Mae'r isafswm cyflog ieuenctid wedi'i awdurdodi gan Adran 1996(g) yr FLSA, fel y'i diwygiwyd gan Ddiwygiadau FLSA 6. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr logi gweithwyr o dan 20 oed am gyfnod cyfyngedig o amser (diwrnodau gwaith) ar ôl iddynt gael eu cyflogi am y tro cyntaf. Nid yw , 90 diwrnod calendr) yn caniatáu ar gyfer cyfraddau is. Yn ystod y cyfnod hwn o 90 diwrnod, gellir talu unrhyw gyflog dros $4,25 yr awr i weithwyr cymwys.

Pwy all dalu isafswm cyflog i bobl ifanc?

Dim ond gweithwyr dan 20 oed y gellir talu'r isafswm cyflog ieuenctid iddynt, a dim ond yn ystod y 90 diwrnod calendr cyntaf yn olynol ar ôl iddynt gael eu cyflogi gyntaf gan eu cyflogwr.

Beth oedd yr isafswm cyflog yn America yn y blynyddoedd blaenorol?

Ym 1990, deddfodd y Gyngres ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ddeddfu rheoliadau sy'n darparu eithriadau goramser arbennig ar gyfer rhai gweithwyr proffesiynol medrus iawn yn y maes cyfrifiaduron sy'n ennill dim llai na 6 a hanner gwaith yr isafswm cyflog cymwys.

Cynyddodd newidiadau 1996 yr isafswm cyflog i $1 yr awr ar 1996 Hydref, 4,75, ac i $1 yr awr ar 1997 Medi, 5,15. Mae'r newidiadau hefyd yn gosod yr isafswm cyflog ieuenctid ar $20 yr awr ar gyfer gweithwyr sydd newydd eu cyflogi o dan 4,25 oed. Y 90 diwrnod calendr cyntaf ar ôl cael eu cyflogi gan eu cyflogwr; yn diwygio darpariaethau credyd tip i ganiatáu i gyflogwyr dalu dim llai na $2,13 yr awr i weithwyr cyflogedig cymwys os ydynt yn derbyn gweddill yr isafswm cyflog statudol mewn cildyrnau; yn gosod y prawf cyflog fesul awr cymwys ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron ar $27,63 yr awr.

Diwygio'r Ddeddf Porth i Borth i ganiatáu i gyflogwyr a gweithwyr gytuno ar ddefnyddio cerbydau a ddarperir gan gyflogwyr ar gyfer cymudo i'r gwaith ac oddi yno ar ddechrau a diwedd y diwrnod gwaith.

Cynyddodd diwygiadau 2007 yr isafswm cyflog i $24 yr awr yn effeithiol Gorffennaf 2007, 5,85; $24 yr awr yn dechrau Gorffennaf 2008, 6,55; a $24 yr awr, yn dod i rym ar 2009 Gorffennaf, 7,25. Mae darpariaeth ar wahân yn y bil yn cyflwyno cynnydd graddol yn yr isafswm cyflog yng Nghymanwlad Ynysoedd Gogledd Mariana a Samoa America.

Yr isafswm cyflog Ffederal ar gyfer gwaith a gyflawnwyd cyn Gorffennaf 24, 2007 yw $5,15 yr awr.
Yr isafswm cyflog Ffederal ar gyfer gwaith a gyflawnir o 24 Gorffennaf, 2007 hyd at 23 Gorffennaf, 2008 yw $5,85 yr awr.
Yr isafswm cyflog Ffederal ar gyfer gwaith a gyflawnir o 24 Gorffennaf, 2008 hyd at 23 Gorffennaf, 2009 yw $6,55 yr awr.
Yr isafswm cyflog Ffederal ar gyfer gwaith a gyflawnir ar neu ar ôl Gorffennaf 24, 2009 yw $7,25 yr awr.

Yn gyffredinol, mae swyddi sy'n gofyn am lefelau uchel o addysg a sgiliau yn ennill cyflogau uwch na swyddi sy'n gofyn am lai o sgiliau ac ychydig o addysg. Mae ystadegau gan Swyddfa Ystadegau Llafur yr Adran Lafur (BLS) yn cadarnhau'r safbwynt hwn, gan ddatgelu bod y gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl â graddau galwedigaethol yn sylweddol is nag ymhlith pobl â diploma ysgol uwchradd neu'r rhai nad ydynt wedi cwblhau addysg ysgol uwchradd. Yn ogystal, wrth i lefel addysg y gweithiwr gynyddu, mae ei enillion yn cynyddu'n sylweddol.

Beth yw'r isafswm cyflog fesul gwladwriaeth yn America?

Isafswm cyflog Alabama

Nid oes gan y wladwriaeth gyfraith isafswm cyflog.

Mae'n ofynnol i gyflogwyr sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf Safonau Llafur Teg dalu'r isafswm cyflog Ffederal cyfredol o $7,25 yr awr.

Isafswm cyflog Alaska

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $11,73

Taliad Premiwm Ar ôl Oriau Penodedig 1: Dyddiol - 8, Wythnosol - 40

O dan y cynllun oriau gwaith hyblyg gwirfoddol a gymeradwywyd gan Adran Lafur Alaska, gellir cychwyn 10 awr y dydd a 10 awr yr wythnos gyda thaliad premiwm ar ôl 40 awr y dydd.

Nid yw'r gofyniad tâl premiwm dyddiol neu wythnosol yn berthnasol i gyflogwyr â llai na 4 gweithiwr.

Mae'r isafswm cyflog yn cael ei addasu bob blwyddyn yn unol â fformiwla benodol.

Arizona

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $14,35

Isafswm cyflog California

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $16,00

Mae gwaith a gyflawnir dros wyth awr mewn diwrnod gwaith, mwy na 40 awr mewn wythnos waith, neu o fewn yr wyth awr gyntaf o waith ar y seithfed diwrnod gwaith mewn unrhyw wythnos waith yn cael ei gyfrifo ar gyfradd o un a hanner gwaith y cyflog. . cyfradd cyflog rheolaidd. Bydd unrhyw waith sy'n fwy na 12 awr mewn unrhyw un diwrnod neu wyth awr ar unrhyw seithfed diwrnod o wythnos waith yn cael ei dalu ar gyfradd o ddim llai na dwywaith y gyfradd arferol. Cod Llafur California adran 510. Mae eithriadau yn berthnasol i weithiwr sy'n gweithio yn unol ag wythnos waith amgen a dderbynnir o dan adrannau Cod Llafur perthnasol ac ar gyfer amser a dreulir yn cymudo i'r gwaith. (Gweler erthygl 510 y Cod Llafur am eithriadau).

Bydd yr isafswm cyflog yn cael ei addasu bob blwyddyn yn unol â fformiwla benodol.

Isafswm cyflog Colorado

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $14,42

Taliad Premiwm Ar ôl Oriau Penodedig 1: Dyddiol - 12, Wythnosol - 40

Isafswm cyflog Florida

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $12,00

Mae'r isafswm cyflog yn cael ei addasu bob blwyddyn yn unol â fformiwla benodol. Disgwylir i isafswm cyflog Florida gynyddu $30 bob Medi 2026ain nes iddo gyrraedd $15,00 ar Fedi 30, 1,00.

Isafswm cyflog Hawaii

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $14,00

Taliad Premiwm ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40

Mae gweithiwr sy'n derbyn iawndal gwarantedig o $2.000 neu fwy y mis wedi'i eithrio o gyfraith isafswm cyflog a goramser y Wladwriaeth.

Mae gweithwyr gwasanaethau domestig yn ddarostyngedig i ofynion isafswm cyflog a goramser Hawaii. Bil 248, Sesiwn Rheolaidd 2013.

Mae cyfraith y wladwriaeth yn eithrio unrhyw gyflogaeth sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf Safonau Llafur Teg ffederal oni bai bod cyfradd cyflog y Wladwriaeth yn uwch na'r gyfradd ffederal.

Isafswm cyflog Kentucky

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $7,25

Taliad Premiwm Ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40, 7fed Diwrnod

Mae'r gyfraith goramser 7fed diwrnod, sydd ar wahân i'r gyfraith isafswm cyflog, yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr sy'n caniatáu i weithwyr cyflogedig weithio saith diwrnod mewn unrhyw wythnos waith i dalu hanner yr oriau a weithiwyd ar y seithfed diwrnod i'r cyflogai. mae gweithwyr yn gweithio saith diwrnod yr wythnos. Nid yw'r gyfraith goramser 40fed diwrnod yn berthnasol pan na chaniateir i'r gweithiwr weithio mwy na chyfanswm o 7 awr yn ystod yr wythnos.

Os yw'r gyfradd ffederal yn uwch na chyfradd y Wladwriaeth, mae'r Wladwriaeth yn mabwysiadu'r gyfradd isafswm cyflog ffederal fel cyfeiriad.

Isafswm cyflog Mississippi

Nid oes gan y wladwriaeth gyfraith isafswm cyflog.

Mae'n ofynnol i gyflogwyr sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf Safonau Llafur Teg dalu'r isafswm cyflog Ffederal cyfredol o $7,25 yr awr.

Isafswm cyflog Montana

Busnesau gyda gwerthiant gros blynyddol o fwy na $110.000

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $10,30

Taliad Premiwm ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40

Busnesau sydd â gwerthiannau gros blynyddol o $110.000 neu lai nad ydynt yn dod o dan y Ddeddf Safonau Llafur Teg

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $4,00

Taliad Premiwm ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40

Gall busnes nad yw'n dod o dan y Ddeddf Safonau Llafur Teg ffederal ac sydd â gwerthiannau gros blynyddol o $110.000 neu lai dalu $4,00 yr awr. Fodd bynnag, os yw gweithiwr unigol yn cynhyrchu neu'n cludo nwyddau rhwng taleithiau neu'n dod o dan y Ddeddf Safonau Llafur Teg ffederal, rhaid talu'r isafswm cyflog ffederal neu isafswm cyflog Montana, pa un bynnag yw'r uchaf, i'r gweithiwr hwnnw.

Isafswm cyflog Efrog Newydd

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $15,00; $16,00 (Dinas Efrog Newydd, Sir Nassau, Sir Suffolk a Sir Westchester)

Taliad Premiwm ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40

Mae isafswm cyflog Efrog Newydd yn hafal i'r isafswm cyflog ffederal pan gaiff ei osod yn is na'r gyfradd ffederal.

O dan y rheoliadau llety newydd, mae gan gyflogeion sy’n byw i mewn (“gweithwyr sy’n byw i mewn”) hawl bellach i gael goramser am oriau a weithiwyd dros 44 awr yn wythnos y gyflogres, yn lle’r gofyniad blaenorol o 40 awr. Felly, mae oriau goramser ar gyfer pob gweithiwr heb ei eithrio bellach yn oriau a weithir dros 40 awr yn wythnos y gyflogres.

Cyflogwyr sy'n gweithredu ffatrïoedd, sefydliadau masnachol, gwestai, bwytai, codwyr nwyddau/teithwyr neu theatrau; neu mewn adeilad lle mae swyddogion diogelwch, glanhawyr, goruchwylwyr, rheolwyr, peirianwyr neu ddiffoddwyr tân yn gweithio, rhaid darparu 24 awr o orffwys yn olynol bob wythnos. Mae gan weithwyr domestig yr hawl i 24 awr o seibiant di-dor yr wythnos a derbyn taliadau premiwm os ydynt yn gweithio yn ystod y cyfnod hwn.

Isafswm cyflog Oklahoma

Cyflogwyr gyda deg neu fwy o weithwyr amser llawn mewn unrhyw leoliad, neu gyflogwyr gyda gwerthiant gros blynyddol dros $100.000, waeth beth fo nifer y gweithwyr amser llawn.

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $7,25

Pob cyflogwr arall

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $2,00

Nid yw cyfraith isafswm cyflog talaith Oklahoma yn cynnwys yr isafswm doler cyfredol. Yn lle hynny, mae'r wladwriaeth yn mabwysiadu'r gyfradd isafswm cyflog ffederal fel cyfeiriad.

Isafswm cyflog Puerto Rico

Mae'n berthnasol i bob gweithiwr a gwmpesir gan y Ddeddf Safonau Llafur Teg ffederal (FLSA), ac eithrio gweithwyr amaethyddol a threfol a gweithwyr Talaith Puerto Rico.

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $9,50

Bydd yr isafswm cyflog yn cynyddu i $1 yr awr ar 2024 Gorffennaf, 10,50, oni bai bod y Llywodraeth Ffederal yn cyhoeddi gorchymyn gweithredol yn newid y swm

Isafswm cyflog Washington

Isafswm Cyflog Sylfaenol (bob awr): $16,28

Taliad Premiwm ar ôl Oriau Penodedig 1: Wythnosol - 40

Nid yw taliad bonws ar gael i weithwyr sy'n gofyn am wyliau cydadferol yn lle tâl bonws.

Mae'r isafswm cyflog yn cael ei addasu bob blwyddyn yn unol â fformiwla benodol.

ffynhonnell: https://www.dol.govEfallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw