Crefftau'r Almaen

Yn y cwrs hwn, byddwn yn dysgu proffesiynau Almaeneg, myfyrwyr annwyl. Beth yw'r gwahaniaethau rhwng proffesiynau Almaeneg a phroffesiynau Twrcaidd, sut ydyn ni'n dweud ein proffesiwn yn Almaeneg, ymadroddion proffesiwn Almaeneg, sut ydyn ni'n gofyn i'r person o'n blaenau am eu proffesiwn, y frawddeg i ofyn i broffesiwn yn Almaeneg, ac ati materion.Dedfryd gofyn am swydd yn yr Almaen

Yn gyntaf oll, gadewch i ni ddweud bod gwahanol ddefnyddiau mewn proffesiynau Almaeneg yn ôl rhyw yr unigolyn sy'n gwneud y proffesiwn. Felly os yw athro yn wryw, dywedir gair arall yn Almaeneg, a dywedir gair arall os yw'n fenywaidd. Yn ogystal, defnyddir der artikeli o flaen dynion, a defnyddir articel marw o flaen menywod.

Ar ôl adolygu'r tabl isod Yn ôl proffesiwn yn yr AlmaenBydd gennych wybodaeth fanylach am r.

Beth sydd ar weddill y dudalen?

Mae'r pwnc hwn o broffesiynau Almaeneg yn bwnc cynhwysfawr iawn ac fe'i cefnogir gan lawer o enghreifftiau. Mae wedi'i baratoi'n ofalus gan y tîm almancax. Mae proffesiynau Almaeneg fel arfer yn cael eu dysgu yn y 9fed radd, weithiau hefyd i fyfyrwyr gradd 10fed. Ar y dudalen hon, byddwn yn dysgu am deitlau swyddi Almaeneg yn gyntaf. Yn ddiweddarach Ymadroddion gofyn am swydd yn yr Almaen byddwn yn dysgu. Yn ddiweddarach Ymadroddion geirfa Almaeneg byddwn yn dysgu. Yna byddwn yn gweld proffesiynau Almaeneg en masse gyda lluniau. Edrychwch yn ofalus ar y delweddau rhyfeddol rydyn ni wedi'u paratoi ar eich cyfer chi.

Proffesiynau Almaeneg Y naratif pwnc hwn yr ydym wedi paratoi amdano Enwau Almaeneg Os astudiwch y pwnc hwn yn dda, mae'n ganllaw cynhwysfawr y paratowyd amdano Gofyn am swydd yn Almaeneg ve proffesiwn yn Almaeneg Mae'n bosibl dysgu'r brawddegau'n dda.Proffesiynau mewn Almaeneg

Proffesiynau Almaeneg Os ydym yn siarad amdano yn fyr a Proffesiynau Almaeneg ile Proffesiynau Twrcaidd Os ydym yn siarad am rai o'r gwahaniaethau rhyngddynt, gallwn grynhoi'n fyr mewn ychydig o eitemau.

 1. Yn Nhwrceg, nid oes gwahaniaeth rhwng dyn neu fenyw wrth ddweud swydd rhywun. Er enghraifft, rydyn ni'n galw athro gwrywaidd yn athro, ac yn athro benywaidd yn athro.. Yn yr un modd, rydyn ni'n galw meddyg gwrywaidd yn feddyg, a meddyg benywaidd, meddyg. Yn yr un modd, rydyn ni'n galw cyfreithiwr gwrywaidd yn gyfreithiwr, ac yn gyfreithiwr benywaidd, yn gyfreithiwr. Gellir cynyddu'r enghreifftiau hyn ymhellach. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am Almaeneg, gelwir connoisseur gwrywaidd proffesiwn yn air gwahanol, gelwir y connoisseur yn air gwahanol. Er enghraifft, athro gwrywaidd yn Almaeneg “athro"Yn cael ei alw. I'r athro benywaidd, “athro"Yn cael ei alw. I'r myfyriwr gwrywaidd “Myfyriwr"Yn cael ei alw, myfyriwr benywaidd"disgybl"Yn cael ei alw. Mae'n bosibl cynyddu'r enghreifftiau hyn hyd yn oed yn fwy. Yr hyn na ddylech ei anghofio yw bod gwahaniaeth rhwng dynion a menywod yn enwau swyddi Almaeneg.
 2. Yn enwau galwedigaethol Almaeneg, diwedd enwau galwedigaethol dynion yw -in Trwy ddod â'r gemwaith, crëir enwau proffesiwn benywaidd. Er enghraifft, athro gwrywaidd athro tra yn athro benywaidd "athro"Y gair"athro"O'r gair -in yw ffurf gemwaith. Myfyriwr gwrywaidd "MyfyriwrTra "myfyriwr benywaidd"disgybl"Y gair"MyfyriwrA yw ffurf y gair "y mae ganddo'r gemwaith ohono. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am beth yw gemwaith a sut i gyfuno berfau, mae pynciau ar ein gwefan.
 3. Erthygl o enwau galwedigaethol a ddefnyddir ar gyfer dynion "y"A yw erthygl. Yr erthygl ar yr enwau galwedigaethol a ddefnyddir ar gyfer menywod yw:marw"A yw erthygl. Er enghraifft: der Myfyriwr - die Studentin

Ie ffrindiau annwyl, Proffesiynau Almaeneg Rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth gyffredinol a phwysig am.

Dewch i ni weld proffesiynau'r Almaen mewn rhestr. Wrth gwrs, gadewch i ni eich atgoffa na allwn roi'r holl broffesiynau yn Almaeneg yma ar un dudalen. Ar y dudalen hon, dim ond yr enwau proffesiynol Almaeneg a ddefnyddir amlaf neu fwyaf cysylltiedig a'u hystyron Twrcaidd y byddwn yn eu hysgrifennu. Os dymunwch, gallwch ddysgu'r proffesiynau nad ydynt wedi'u cynnwys ar y rhestr yma, gan eiriaduron yr Almaen.

Mae ein darlith o'r enw proffesiynau Almaeneg yn seiliedig i raddau helaeth ar gofio, ar y cam cyntaf, dwyn ar gof Almaeneg y proffesiynau a ddefnyddir fwyaf ym mywyd beunyddiol a defnyddio'r proffesiynau Almaeneg hyn mewn brawddegau trwy archwilio ein gwersi gosod brawddegau, dysgu proffesiynau Almaeneg gyda'i gilydd, yn ôl rhyw. Oherwydd, fel y dywedasom, yn Almaeneg, mae dynion a menywod o lawer o broffesiynau yn cael eu henwi'n wahanol. Er enghraifft, mae athro gwrywaidd ac athro benywaidd yn wahanol.Rhestrir isod yr enwau galwedigaethol Almaeneg mwyaf poblogaidd ar gyfer dynion a merched.

Wrth gwrs, nid yw'n bosibl rhestru pob proffesiwn yn llwyr. Rydym wedi rhestru'r proffesiynau a ddefnyddir ac a ddaeth ar eu traws fwyaf ym mywyd beunyddiol.

Anfonwch y proffesiynau Almaeneg rydych chi am eu hychwanegu, a gadewch i ni eu hychwanegu at y tabl isod.

PROFFESIYNAU ALMAENEG
MAR BERUFE
der Soldat marw Soldatin milwr
der Koch marw Köchin cogydd
der Rechtsanwalt marw Rechtsanwältin cyfreithiwr
der Friseur marw Friseure Barbwr, triniwr gwallt
der Informatiker marw Informatikerin Peiriannydd Cyfrifiadurol
der Bauer marw Bäuerin ffermwr
der Arzt marw Ärztin Doctor
der Apotheker marw Apothekerin fferyllydd
der Hausmann marw Hausfrau Gwraig gwartheg, Gwraig Housew
der Kellner marw Kellnerin gweinydd
Newyddiadurwr der Newyddiadurwr marw newyddiadurwr
der Richter marw Richterin Hakim
der Geschäftsmann marw Geschäftsfrau Pobl Busnes
der Feuerwehrmann marw Feuerwehrfrau dyn tân
der Metzger marw Metzgerin cigydd
der Beamter marw Beamtin swyddog
der Friseur yn marw Friseurin trin gwallt
der Architekt marw Architektin pensaer
der Ingenieur marw ingenieurin peiriannydd
der Musiker marw Musikerin cerddor
der Schauspieler marw Schauspielerin chwaraewr
der Myfyriwr die Studentin Myfyriwr (prifysgol)
der Schüler marw Schülerin Myfyriwr (ysgol uwchradd)
der Lehrer marw Lehrerin athro
der cogydd yn marw chefin Patronnog
der Pilot marw Pilotin Peilot
der Polizist yn marw Polizistin POLIS
gwleidydd marw Politikerin gwleidydd
der Maler yn marw Malerin peintiwr
der Saatsanwalt marw Saatsanwaltin erlynydd cyhoeddus
der Fahrer marw Fahrerin gyrrwr
der Dolmetscher marw Dolmetscherin cyfieithydd
der Schneider yn marw Schneiderin gwniadwraig
der Kauffmann marw Kauffrau Masnachwr, masnachwr
der Tierarzt der Tierarztin milfeddyg
der Schriftsteller marw Schriftstellerin awdur

Mae'r uchod yn rhestru'r enwau galwedigaethol Almaeneg mwyaf cyffredin ar gyfer dynion a merched.

Mae gwahaniaeth gwrywaidd / benywaidd yn Almaeneg i lawer o broffesiynau, fel y gwelir isod. Er enghraifft, os yw'r athro'n wrywaidd, defnyddir y gair "Lehrer",
Defnyddir y gair "Lehrerin" ar gyfer yr athro benywaidd. Defnyddir y gair "Schüler" ar gyfer myfyriwr gwrywaidd a "Schülerin" ar gyfer myfyriwr benywaidd. Fel y gwelir, trwy ychwanegu'r tag -in ar ddiwedd yr enwau galwedigaethol a ddefnyddir ar gyfer dynion, darganfyddir yr enw galwedigaeth y dylid ei ddefnyddio ar gyfer menywod. Mae hyn yn wir fel arfer.Yn y cyfamser, gadewch i ni nodi'r canlynol fel y tîm almancax; Nid yw'n bosibl rhoi pob un o'r proffesiynau ar y dudalen hon, dewisir y geiriau sampl a roddwn ar sail y geiriau mwyaf cyffredin a mwyaf cyffredin ym mywyd beunyddiol. I ddysgu Almaeneg proffesiynau nad ydyn nhw ar gael yma, mae angen i chi wirio'r geiriadur. Mae angen i chi hefyd ddysgu lluosrifau'r geiriau hyn o'r geiriadur.

Yn Almaeneg, yr erthygl ar gyfer pob enw galwedigaethol yw “der”. Mae hyn yn berthnasol i enwau galwedigaethol a ddefnyddir ar gyfer dynion.
Mae'r erthygl ar yr enwau galwedigaethol a ddefnyddir ar gyfer menywod yn "marw". Yn gyffredinol, ni ddefnyddir erthyglau yn y frawddeg cyn enwau'r swyddi.Dedfrydau sy'n gysylltiedig â Phroffesiynau'r Almaen

1. Cymalau Gofyn Proffesiwn Almaeneg

Mae'r brawddegau gofyn am swydd yn yr Almaen fel a ganlyn. Os ydym am ofyn i'r person arall am ei broffesiwn A oedd bist du von Beruf Neu gallwn ofyn i'ch proffesiwn trwy ddweud Oedd ist dein Beruf Gallwn ofyn i rywun arall am ei broffesiwn yn Almaeneg. Y brawddegau hyn "beth yw eich swydd","beth yw eich swydd","Beth wyt ti'n gwneud"Yn golygu fel.

Dedfryd gofyn am swydd yn yr Almaen

2. Cymalau Proffesiwn Almaeneg

Edrychwch ar y brawddegau enghreifftiol isod. Nawr byddwn yn rhoi enghreifftiau o ymadroddion galwedigaethol Almaeneg. Yn gyntaf, gadewch i ni roi brawddegau enghreifftiol gydag ychydig o ddelweddau gweledol. Yna, gadewch i ni luosi ein brawddegau enghreifftiol mewn rhestr. Archwiliwch yn ofalus. Byddwn yn defnyddio'r patrwm Pwnc + Berf Ategol + Enwol, yr ydym wedi sôn amdano isod, yma ac yn ein pynciau yn y dyfodol. Gallwn roi 2 enghraifft wahanol fel datganiad proffesiwn Almaeneg. (Sylwch: mae llawer mwy o amrywiaeth a mwy o frawddegau enghreifftiol ar waelod y dudalen)

Brawddeg enghraifft gyntaf

Ich bin Lehrer

Rwy'n athro

Brawddeg ail enghraifft

Ich bin Arzt von Beruf

Meddyg yw fy mhroffesiwn (meddyg ydw i)

Ymadrodd proffesiwn Almaeneg

Mae brawddegau fel "Myfi yw Ahmet, rwy'n athro" bob amser yn cael eu gwneud gyda'r un patrwm. Rydym wedi dweud bod enwau galwedigaethol dynion yn der, ac mae enwau galwedigaethol menywod yn marw. Fodd bynnag, mewn brawddegau fel "Rwy'n athro, rwy'n feddyg, rwy'n weithiwr", ni roddir erthygl o flaen enwau'r swyddi fel rheol. Hefyd, gan ein bod ni'n golygu mwy nag un person (lluosog) pan rydyn ni'n dweud "ni", "chi" a "nhw" mewn brawddegau fel "rydyn ni'n athrawon, rydych chi'n fyfyrwyr, maen nhw'n feddygon", yn y brawddegau hyn y ffurf luosog o'r enw proffesiynol yn cael ei ddefnyddio. Nawr, gadewch i ni symud ymlaen at ein hesiamplau gyda delweddau gwych a baratowyd gennym ar eich cyfer chi fel y tîm almancax.

Ymadroddion proffesiwn Almaeneg - ich bin Lehrerin - rwy'n athro
Ymadrodd proffesiwn Almaeneg
Ymadroddion galwedigaethol Almaeneg - ich bin Koch - rwy'n gogyddes
Ymadrodd proffesiwn Almaeneg
Ymadroddion proffesiwn Almaeneg - ich bin Kellner - rwy'n weinyddes
Ymadrodd proffesiwn Almaeneg


Datganiad llafar proffesiwn proffesiynau Almaeneg


Proffesiynau Almaeneg ich bin arzt Rwy'n feddyg


A oedd bist du von Beruf?

Ich bin Polisist von Beruf.

A oedd bist du von Beruf?

Ich bin Anwalt von Beruf.

  • Peilot Ich bin: Rwy'n beilot
  • Ich bin Lehrerin: Rwy'n athro
  • Du bist Lehrer: Rydych chi'n athro
  • Ich bin Metzgerin: Fi yw'r cigydd
  • Ich bin Friseur: Barbwr ydw i

Crefftau Almaeneg Darluniedig

Annwyl ffrindiau, rydyn ni nawr yn cyflwyno lluniau i rai proffesiynau Almaeneg.
Mae'r defnydd o ddelweddau yn y gwersi yn cyfrannu at well dealltwriaeth y myfyrwyr o'r pwnc ac i'r pwnc gael ei gofio a'i gofio yn well. Am y rheswm hwn, gwiriwch ein delwedd proffesiynau Almaeneg isod. Mae'r ôl-ddodiaid wrth ymyl y geiriau yn y llun isod yn dangos ffurf luosog y gair.

Crefftau'r Almaen
Crefftau'r Almaen
Crefftau'r Almaen
Crefftau'r Almaen
Crefftau'r Almaen
Crefftau'r Almaen

Ymadroddion Rhagarweiniol Galwedigaethol Almaeneg

A oedd sind Sie von Beruf?

Beth yw eich galwedigaeth?

Myfyriwr Ich bin.

Rwy'n fyfyriwr.

A oedd sind Sie von Beruf?

Beth yw eich galwedigaeth?

Ich bin Lehrer.

Rwy'n athro. (athro gwrywaidd)

A oedd sind Sie von Beruf?

Beth yw eich galwedigaeth?

Ich bin Lehrerin.

Rwy'n athro. (athrawes fenywaidd)

A oedd sind Sie von Beruf?

Beth yw eich galwedigaeth?

Ich bin Kellnerin.

Rwy'n weinydd. (gweinyddes)

A oedd sind Sie von Beruf?

Beth yw eich galwedigaeth?

Ich bin Koch.

Rwy'n gogyddes. (coginio mr)

Nawr, gadewch i ni roi enghreifftiau gan ddefnyddio trydydd partïon.

Beytullah ist Schüler.

Mae Beytullah yn fyfyriwr.

Kadriye yw Lehrerin.

Mae Kadriye yn athro.

Peilot Meryem ist.

Mae Meryem yn beilot.

Mustafa yw Schneider.

Mae Mustafa yn deiliwr.

Mein Vater ist Fahrer.

Mae fy nhad yn yrrwr.

Meine Mutter ist fahrerin.

Mae fy mam yn yrrwr.

Annwyl gyfeillion, Proffesiynau Almaeneg Daethom i ddiwedd ein pwnc a enwir. Proffesiynau Almaeneg O ran enwau proffesiwn yr Almaen, gofyn i'r person arall am eu proffesiwn a chyfeirio atom ni "beth yw eich swyddFe wnaethon ni ddysgu ateb y cwestiwn. Fe wnaethon ni hefyd ddysgu dweud beth yw proffesiynau trydydd partïon.

Proffesiynau Almaeneg Gallwch ysgrifennu'r lleoedd nad ydych chi'n eu deall am y pwnc yn y maes cwestiynau isod.

Yn ogystal, os oes gennych unrhyw le yn eich meddwl, gallwch ofyn eich cwestiynau o'r maes cwestiynau, a gallwch hefyd ysgrifennu'ch holl farn, awgrymiadau a beirniadaeth am broffesiynau'r Almaen.

Ein gwefan a Ein gwersi Almaeneg Peidiwch ag anghofio ei argymell i'ch ffrindiau a rhannu ein gwersi ar facebook, whatsap, twitter.

Diolchwn i chi am eich diddordeb yn ein gwefan a'n gwersi Almaeneg, a dymunwn lwyddiant ichi yn eich gwersi Almaeneg.

Gallwch ofyn unrhyw beth am broffesiynau'r Almaen fel aelod o'n fforymau Almaeneg, cael help gan ein hyfforddwyr neu aelodau eraill y fforwm.
Dymunwn lwyddiant mawr i chi.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
7 Sylw
 1. dienw yn dweud

  Mae proffesiynau Almaeneg yn cael eu rhoi yn dda iawn, diolch germanx

 2. egin enfawr yn dweud

  Mae'r gwersi'n dda, ond byddai'n well petaech chi'n ysgrifennu ynganiad geiriau a brawddegau i ddechreuwyr yn Almaeneg.Byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech werthuso. Gwaith da...

 3. eich enw yn dweud

  mân swyddog hyrwyddo Almaenwr proffesiwn

 4. dienw yn dweud

  Hyd yn oed os yw'n uchel, gellir ei ddarllen 🙂

 5. dienw yn dweud

  Gadewch i ni gael proffesiwn yn yr Almaen gyda phroffesiynau Almaeneg 🙂

 6. halil yn dweud

  esboniad pwnc gwych

 7. ChrisReope yn dweud

  очень daвно interесно

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.