Yr app sy'n gwneud arian trwy gerdded, yr app sy'n gwneud arian trwy gymryd camau

Pob hwyl gyda'n tuedd newydd: ceisiadau sy'n gwneud arian trwy gerdded, ffyrdd o ennill arian trwy gymryd camau, y rhai sy'n gwneud arian trwy redeg, y rhai sy'n gwneud arian trwy orwedd, y rhai sy'n gwneud arian trwy cachu... Beth arall. Y cyfan am yr app sy'n gwneud arian trwy gerdded, yr app sy'n gwneud arian trwy gerdded neu redeg, yn yr erthygl wych hon.Ar sail eich ceisiadau, y tro hwn buom yn canolbwyntio ar y ffyrdd o wneud arian drwy gerdded, hynny yw, drwy gymryd camau, a’r arferion sy’n gwneud arian drwy gerdded, hynny yw, drwy gymryd cam. Os ydych chi'n chwilio am ymadroddion fel gwneud arian trwy redeg, ennill arian trwy gerdded, gwneud arian trwy gymryd camau yn y siop app Android neu'r siop app ios, fe welwch 3-5 o gymwysiadau sy'n perfformio mwy neu lai yr un gweithgaredd.

Rydym wedi archwilio’r ceisiadau hyn sy’n honni gwneud arian drwy gymryd camau, a byddwn yn awr yn egluro i chi a yw’n bosibl ennill arian drwy gerdded, os yn bosibl, gyda’r rhesymau.A yw'r app sy'n ennill arian trwy gerdded yn real?

Fel y soniasom, mae yna lawer o apiau sy'n gwneud arian trwy gerdded yn y siop app android neu'r siop app ios. Mae pob un o'r cymwysiadau hyn yn gweithio gyda sloganau fel ennill arian trwy gerdded, ennill arian trwy redeg, a chymryd cam i ennill arian.

Pwnc cysylltiedig: Apiau gwneud arian

Mae'r apiau hyn sy'n gwneud arian trwy gerdded yn meddwl cymaint am ein hiechyd a'n poced fel na ddylech ofyn iddynt fynd 🙂 Byddem ill dau yn iach trwy gerdded a byddem yn ennill arian o'r gwaith hwn. Pa mor elusennol, pa mor dda yw pobl sy'n gwneud y ceisiadau hyn 🙂

Onid yw? Yn yr oes hon, pwy sy'n rhoi arian i bwy am gerdded? Roedd dagrau yn ein llygaid, roedden ni'n emosiynol iawn, on'd oedden ni? Waw, mae'n ffynhonnell wych o incwm ychwanegol i fyfyrwyr, yn gyfle i gyfrannu at gyllideb y teulu ar gyfer gwragedd tŷ, yn fendith i'r rhai sydd wrth eu bodd yn teithio a cherdded i'r gwaith 🙂Jôcs o'r neilltu, gadewch i ni ateb ein prif gwestiwn ar unwaith. Beth oedd ein cwestiwn go iawn? Ydy apiau cerdded yn real? Gwir i fod yn wir ie. Wrth gwrs, yn wir mae yna rai apps a elwir yn apiau cerdded i mewn. Ond os gofynnwch a ydyn nhw wir yn gwneud arian, yn anffodus ni fyddwn yn gadarnhaol am hynny 🙂

Sut i ennill arian o'r app trwy gerdded?

Yn gyntaf oll, gadewch i ni ddweud ein bod ni i gyd yn gwybod arddull gweithio a rhesymeg y cymwysiadau hyn. Rydych chi'n gosod unrhyw raglen sy'n ennill arian trwy gerdded ar eich ffôn clyfar. Rydych chi'n troi nodwedd pedomedr eich ffôn ymlaen. Mae'r nifer o gamau a gymerwch yn ystod y dydd yn cael ei gofnodi gan bedomedr eich ffôn. Anfonir nifer y camau cof i'r cais monetization cam wrth gam.Nifer y camau a anfonwyd at y cais i ennill arian trwy gymryd camau; Mae'n cael ei droi'n fonws yn gyfnewid am amodau fel gwylio hysbysebion, cyflawni rhai tasgau, llenwi arolygon. Pan fyddwch chi'n dod â'r taliadau bonws hyn i lefel benodol trwy eu cronni, gallwch chi eu troi'n arian y gellir ei wario neu'n wobr casgladwy. Mae rhesymeg weithredol y cymwysiadau hyn fel hyn mewn theori. Ond beth am yn ymarferol?

Ydy gwneud arian trwy gamu yn real?

Pan fyddwn yn archwilio adolygiadau defnyddwyr y ceisiadau sy'n gwneud arian trwy gerdded neu gymryd cam, rydym yn gweld y gwir ac rydym yn deall yn glir bod y ceisiadau sy'n gwneud arian trwy gerdded yn gwneud arian i gynhyrchydd y cais yn unig.

Mae apiau sy'n ennill arian trwy gerdded yn gwneud ichi wylio dwsinau o hysbysebion bob dydd i droi eich camau yn fonysau, ni allwch ennill pwyntiau os na fyddwch yn gwylio'r hysbysebion, er eich bod yn gwylio'r hysbysebion, ni allwch ennill pwyntiau o hyd oherwydd bod eich pwyntiau'n cael eu hailosod yn sydyn oherwydd esgusodion fel gwall system, diweddaru, torri'r rheolau.Gadewch i ni ddweud nad yw wedi'i ailosod, gallwn yn hawdd ddweud, yn seiliedig ar sylwadau defnyddwyr, y bydd yn rhaid i chi wylio miloedd o hysbysebion a threulio miloedd o oriau ar y swydd hon er mwyn ennill arian o geisiadau sy'n gwneud arian trwy gymryd camau. Trwy dreulio miloedd o oriau a gwylio miloedd o hysbysebion, gallwch ennill rhifau doniol fel 10 neu 15 TL yn unig.

Felly, os ydych chi'n hoffi gwylio gormod o hysbysebion, treuliwch oriau ar y ffôn yn gwylio hysbysebion diflas, delio â phroblemau ymgeisio o bryd i'w gilydd ac ennill dim ond 10 neu 20 TL yn gyfnewid am eich holl ymdrechion, os hoffech chi ennill arian o ceisiadau gwneud arian trwy gymryd camau, yna byddech yn fodlon.Gallwch ddechrau defnyddio (yn fwy manwl gywir, camu-rhedeg) trwy lawrlwytho un o'r cymwysiadau sy'n ennill arian trwy gerdded i'ch ffôn symudol ar unwaith 🙂

Adolygiadau app sy'n gwneud arian trwy gerdded

Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i siopau app Android neu iOS ac yn chwilio am apiau sy'n gwneud arian trwy gerdded, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adolygu'r sylwadau. Fe welwch fod y mwyafrif helaeth o'r sylwadau yn ymwneud â chwynion, mae miloedd o bobl yn cwyno am ddileu eu pwyntiau, methu ag ennill arian, a cheisiadau ddim yn gweithio'n sefydlog.

Os dymunwch, gadewch i ni adael ychydig o sylwadau am rai o'r ceisiadau sy'n gwneud arian trwy gymryd camau.

Mae'n ailosod neu allgofnodi o'r cyfrif yn gyson, yn gwneud rhywbeth ac nid yn trosi'r camau .. Nid oes unrhyw un â diddordeb ynddo, ac nid yw'n gwneud iawn amdano, yn gwylio cymaint o hysbysebion ac yn dwyn ein hamser, nid oes cymhwysiad gwag .. Nid wyf wedi dileu'r cais nac wedi newid fy ffôn, mae fy nghamau'n cael eu hailosod wrth wylio hysbysebion Sawl gwaith mae hyn wedi digwydd i mi?

Os yw'ch llaw yn mynd i'r botwm llwytho i lawr, credaf y dylech ei dynnu'n ôl ar unwaith oherwydd eich bod yn gwylio tunnell o hysbysebion i ennill ychydig o arian, ac ar ôl y diweddariad diwethaf, mae popeth wedi cynyddu llawer, ni allwch brynu unrhyw beth beth bynnag, ar ôl y flwyddyn mae eich holl arian yn cael ei ailosod, ni allwch gael bron unrhyw beth.

Mae eu sgorau yn isel iawn. Nid yw'r pwyntiau a roddir yn werth yr hysbysebion a wyliwyd. Mae angen i chi wylio hysbysebion am o leiaf 20 mis i gael hyd yn oed anrheg 8 TL. Mae'n ddiangen. Ewch i osod pedomedr rheolaidd. Eich rhyngrwyd a'ch amser i fyny i chi.

Rhoddir 3/1 o'r camau ar ôl y diweddariad diwethaf. Mae'n gwbl annheg, dywedir mai dim ond gwastraffu ein hamser yw ein hamser, a rhoddir rhwng 0.1 a 1000 o sweatcoins ar gyfer y fideos a wylir. Ond er fy mod wedi bod yn ei ddefnyddio ers 6 mis, dim ond 1 unwaith y gwelais, mae'r gweddill yn 9 0.1, fel arfer rwy'n dileu'r cais. Dechreuwyr, peidiwch â dechrau, gwastraffwch eich amser a'ch rhyngrwyd ...

Yn bendant nid yw'n gais y mae angen ei lawrlwytho, mae'n gymhwysiad a grëwyd gyda thwyllwr, mae'n wastraff amser, mae'n draenio'r tâl ffôn ac yn gorffen y rhyngrwyd.Deuthum i 340 mil, mae'r darnau arian mor isel fel bod mae'n amhosibl cyrraedd 400 mil, cais mor wael iawn y dylid cau ceisiadau o'r fath yn bendant.

Mae rhai o’r sylwadau am y ceisiadau sy’n gwneud arian drwy gerdded, cymryd cam neu redeg fel yr uchod, ac mae’r rhan fwyaf o’r sylwadau yn cynnwys cwynion fel hyn.

Os ydych chi am dreulio oriau'n gwastraffu, yn rhawio, yn gwylio miloedd o hysbysebion, yn gwastraffu'ch cwota rhyngrwyd a pheidio â chael unrhyw beth yn gyfnewid, lawrlwythwch un o'r cymwysiadau sy'n gwneud arian trwy gerdded / camu ar eich ffôn 🙂

Mae'r math hwn o geisiadau sy'n gwneud arian trwy gerdded, neu yn hytrach, yn honni gwneud arian trwy gerdded, yn ennill arian da iawn trwy wylio hysbysebion yn gyson. Fodd bynnag, nid oes gennych unrhyw beth i'w ennill o'r apiau gwneud arian trwy gymryd y naid.

Pwnc cysylltiedig: Gemau gwneud arian

Byddai'n ddoethach ac yn fwy proffidiol delio â dulliau mwy effeithlon a mwy proffidiol megis gwneud arian trwy ysgrifennu erthyglau, gwneud arian trwy werthu nwyddau ail-law, gwneud arian trwy bostio fideos ar youtube, yn lle apps sy'n dwyn eich amser.

Yn y cyfamser, wrth gwrs, mae gweithredoedd fel cymryd camau, cerdded, rhedeg yn hynod o bwysig i'n hiechyd ac argymhellir cerdded o leiaf 2-3 km bob dydd ar gyfer iechyd. Rydym yn argymell cerdded a gwneud chwaraeon i bawb. Fodd bynnag, gadewch inni ddatgan unwaith eto mai breuddwyd yn unig yw gwneud arian trwy redeg apiau.

Mae'r cymwysiadau a ddefnyddir mewn rhai gwledydd mewn gwirionedd yn gwneud ychydig o arian i'w defnyddwyr ennill arian trwy gerdded, ond dim ond eu dinasyddion eu hunain y mae'r cymwysiadau hyn yn eu talu ac nid ydynt yn talu dramor. Felly, nid ydym yn siarad am y ceisiadau hyn ar y dudalen hon.

Dymunwn ddyddiau iachus i chi gyd.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
 1. Camille yn dweud

  Wedi darllen hwn credais ei fod yn addysgiadol iawn. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod yn cymryd yr amser
  ac ymdrech i roi'r wybodaeth hon at ei gilydd. Rwy'n cael fy hun unwaith eto
  yn bersonol yn treulio llawer gormod o amser yn darllen ac yn postio sylwadau.
  Ond felly beth, roedd yn werth chweil o hyd!

  gwasanaethau cyfieithu ar y pryd; papur fforddiadwy.us,

 2. Cymhwyster yn dweud

  I deithio

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.