Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre

0

Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre Mae'n fardd Sufi sy'n dweud cariad Allah yn dda iawn. Ar wahân i fod yn un o gynrychiolwyr pwysicaf barddoniaeth Sufi, fe'i gelwir hefyd yn ysgolhaig a bardd gwerin. Gwasanaethodd Yunus Emre, a anwyd yn 1240, yn y derfysg Hacı Bektaş-ı Veli yn ystod ei fywyd yn Anatolia. Fe'i gelwir yn berson sydd wedi gadael ei ôl yn ei eiriau a'i gerddi. Yn yr erthygl hon byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am ei fywyd, ei weithiau a'i bersonoliaeth.

Pwy yw Yunus Emre?

Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre a oedd yn byw yn Anatolia. Fe'i gelwir yn fardd Twrcaidd pwysig. 13. a 14. Er ei fod yn byw yn y 18fed ganrif, mae ei gerddi yn dal i fod yn hysbys ac yn annwyl. Nid oes llawer o wybodaeth am ei fywyd. Roedd yn fardd gwerin a oedd yn byw yn y cyfnod pan ddechreuodd Talaith Anatolian Seljuk gwympo a dechrau sefydlu tywysogaethau Twrcaidd Anatolian. Yn ei flynyddoedd mae gormod o ymladd domestig gyda dylanwad goresgyniad Mongol. Yn ystod y cyfnod hwn, mae dyddiau anodd fel gwendid, newyn a sychder. Esboniodd Yunus Emre gariad Allah yn dda iawn yn y cyfnod hwn pan oedd gwahaniaethau mewn crefydd a sect. Y minstrel, sy'n chwarae rhan bwysig wrth ffurfio a sefydlu'r Undeb Twrcaidd-Islamaidd trwy geisio lledaenu ei feddyliau ar grefydd a moesoldeb da.
Roedd Yunus Emre, a wasanaethodd yn Hacı Bektas-ı Veli am amser hir, yn caru pobl â chariad dwfn heb unrhyw wahaniaethu. Nid yw Hacı Bektaş-ı Veli yn sôn am ei weithiau'n uniongyrchol. Ond mae'r ffynonellau hefyd yn dangos bod llawer o debygrwydd rhwng safbwyntiau'r ddau ysgolhaig crefyddol hyn. ”Gadewch inni gwrdd, gadewch inni ei wneud yn hawdd, ei garu, ei garu, ni fydd y byd yn cael ei adael i unrhyw un Yun, mae Yunus Emre wedi llwyddo i fod yn un o feirdd mwyaf llwyddiannus ei gyfnod.
Mae wedi siarad mewn iaith glir erioed. Yn ei gerddi, gelwir crefydd yn fardd Sufi llwyddiannus gyda'i gariad at Allah. Mewn gwirionedd, mae ei gerddi ymhlith y rhai a ddarllenir fwyaf eang o hyd. Er ei fod yn cyd-fynd â goresgyniad Mongol a’r anawsterau a ddioddefodd y bobl, ni roddodd y gorau iddi a siaradodd yn gyson i ledaenu syniadau Sufism. Mae Damascus, Azerbaijan, Iran, Tabriz, Sivas, Maras yn deithiwr sydd wedi ymweld â lleoedd.

Bywyd Yunus Emre

Agorodd Yunus Emre ei lygaid yn fyw yn 1240. Credir bod yr Ozan enwog, a fu farw yn 1320, yn byw yn Sariköy, pentref yn nhref Mihalıççık, gan ddechrau o amrywiol weithiau, er nad yw ei le yn hysbys yn union. Gyda'r diffyg gwybodaeth fanwl gywir, cyrhaeddir llawer o wahanol sibrydion. Dywedir ei fod yn fyfyriwr aflwyddiannus ac na all ddysgu darllen ac ysgrifennu. Yna aeth ei dad ag Yunus Emre allan o'r ysgol a'i roi yng ngofal ffermio. Mae gan Yunus Emre, sy'n helpu ei dad ac yn treulio'r amser, gyfle i gwrdd â Hacı Bektaş-ı Veli.
Mae Yunus Emre, mewn gwirionedd, o'r eiliad hon yn dechrau rhoi cyfeiriad gwahanol i'w fywyd. Ar ôl cyfarfod â Hacı Bektaş-ı Veli, cafodd ddylanwad mawr ar Hacı Bektaş-ı Veli gyda'i bersonoliaeth barchus a meistr a chyfeiriodd Hacı Bektaş-ı Veli i Taptuk Emre. Mae Taptuk Emre yn derfysg ac mae llawer o bobl yn ymweld o bryd i'w gilydd. Neilltuir Yunus Emre i gario pren gyda Taptuk Emre. Mae Yunus Emre, yn ystod yr amser a dreuliwyd yn y dervishes ac wrth ei fodd ei hun yn fawr iawn mae Taptuk Emre'nin yn llwyddo i ennill. Mae Taptuk Emre eisiau i Yunus Emre briodi ei ferch. Ni all Yunus Emre gyrraedd teitl derfysg yn erbyn Taptuk Emre sydd am iddo barhau i fod ar y llwybr. Mae'n gadael y lôn ac yn penderfynu mynd ei ffordd ei hun. Er iddo ysgrifennu llawer o gerddi yn ystod ei fywyd, dim ond darnau 2 a gynhyrchodd. Mae ei weithiau'n gynhwysfawr. Yr enghraifft gyntaf sy’n dod i’r meddwl pan sonnir am y gerdd am y bardd Sufi a ddywedodd wrth ei gariad at Allah yn ei gerddi yw cerdd “Beni Seni Requir Seni Seni”.
Gelwir un o weithiau 2 a luniodd ei fywyd ar lwybr Sufism a thrwy gydol ei oes yn “Divan” a’r llall yn Ris Risaletü’n Nushiyye ”. Mae'r rhan fwyaf o gerddi Yunus Emre wedi'u hysgrifennu mewn sillafau. Nid yw llawer o feirdd gwerin yn defnyddio'r mesur sillaf yn y cyfnod hwn mewn gwirionedd. Yn yr ystyr hwn, mae'n wahanol i feirdd gwerin cyfnod Yunus Emre.

Geiriau Yunus Emre

Mae pob gair o Yunus Emre mewn gwirionedd yn effeithio ar bobl yn ddwfn. Mae bob amser wedi llwyddo i fod yn un o'r beirdd sufi a adawodd ei ôl ar ei eiriau gyda'i eiriau. Deheurwydd yw gweld harddwch, gallu rhoi cyfrinach i gariad. Byd Cihan, dylai pawb wybod mai'r addoliad mwyaf yw caru. Mae Yunus Emre, er ei fod bob amser yn dweud cariad wrth Allah mewn gair, hefyd yn blaenoriaethu cariad a pharch dynol. “Gwyddoniaeth yw adnabod gwyddoniaeth, gwyddoniaeth yw adnabod eich hun, Os nad ydych chi'n adnabod eich hun, mae'n braf darllen” Mae Yunus Emre wedi llwyddo i ddod yn un o'r enwau a nododd y cyfnod gyda'i eiriau. I roi ychydig o enghreifftiau;
Llond llaw o ddaear, ychydig o ddŵr, rwy'n falch o'r hyn ydw i, dyna beth ydw i, mae'n datgelu ei gyflwr difrifol ac urddasol. Nid yw fy llaw lenyddol yn rhoi, anghwrteisi, yr ateb harddaf i dawelwch, bwysigrwydd y llaw lenyddol ag addewid y llenyddol. Yn fyr, fel y gwelwch yn ei eiriau, mae'n minstrel sydd bob amser wedi rhoi cariad a pharch ar y blaen ac wedi cynghori pobl i fod yn fwy tywys ac urddasol yn eu bywydau.

Cerddi Yunus Emre

Pan fyddwn yn siarad am gerddi Yunus Emre, wrth gwrs, fel y soniasom o’r blaen, “Mae cariad wedi fy nhynnu oddi wrthyf” daw gyntaf. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r gweithiau anfarwol y mae Yunus Emre yn dweud wrth gariad mewn ffordd ryfeddol. Mae Sufis a phobl sydd â ffydd uchel yn y gerdd hon, yn enwedig ym myd nwyddau nad oes ganddynt lygaid ar y ffordd i ennill cariad Duw yn cael ei egluro mewn iaith hyfryd iawn.
“Rwy'n cerdded ochr yn ochr” yw un o'r cerddi arbennig sy'n cael eu canu yn y gerdd. Mae'n stori am gariad bywyd wedi'i gysegru i Dduw gyda'i gorff a'i enaid. Gelwir “Çağırayım Mevlam Seni” yn un o’r cerddi anfarwol nad ydynt yn disgyn o’r ieithoedd. Nid oes angen rhoi sylwadau ar y gerdd hon. Mae'n gerdd berffaith. Mae Yunus Emre, sy'n dweud wrthym mai dim ond Duw sydd a bod Allah wedi gwneud popeth, yn mynd i'r afael â chanrifoedd gyda'i gerdd. Yn fyr, anerchodd Yunus Emre at yr oesoedd fel bardd cyfriniol. Mae bob amser yn ddarllenadwy gyda'i dymer feddal a'i iaith wych yn ei gerddi. Gallwch brofi cyfriniaeth, cariad a chariad dwyfol gydag Yunus Emre.

Cerdd Cariad Yunus Emre

Gwrandawyr,
Gwrthrych gwerthfawr yw cariad.
Nid yw cyffwrdd byth yn dod i ben,
Gwrthrych parch yw cariad.
Mae'n cefah a safa
Taflodd Hamza at Kaf.
Gyda chariad, Mustafa,
Gwrthrych y wladwriaeth yw cariad.
Mae'r mynydd yn cwympo lludw,
Mae gwirfoddolwyr yn arwain y ffordd,
Gweision Sultans,
Mae cariad yn wrthrych doeth.
Pwy darodd y saeth?
Dim pryderon gyda Gussa.
Gyda Feryad,
Mae cariad yn wrthrych frigid.
Berwch y moroedd,
Mae incwm mevle yn chwarae.
Gwnewch i'r creigiau ddweud,
Gwrthrych cryf yw cariad.
Mae eu meddyliau yn synnu,
Mae'n lleihau'r deunydd.
Neis coginio afu,
Allwedd yw gwrthrych cariad.
Beth ydych chi'n ei wneud gyda'ch dolffin?
Pwy ddylech chi ddweud wrthyn nhw?
Rydych chi'n ffrind toyla,
Gwrthrych blasus yw cariad.
Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre

Cysylltwch ag Yunus Emre yn uniongyrchol

Mynyddoedd â cherrig
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Alldeithiau gydag adar
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Ar waelod y dŵr
Yn y Sahara
Gydag Abdal
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Iesu gyda'r nefoedd ar ei wyneb
Gyda Moses ar Fynydd Tûr
Gyda'r deyrnwialen yn fy llaw
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Sayyüşk gydag Eyyub
Ya'kûb gyda dagrau
Byddwch gyda Muhammad mahbûb
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Clod fyddo i Allah,
Vasf-ı Kulhüvallah gyda
Bob amser gyda zikrullah,
Rwy'n eich galw chi'n Mevlam
Rwy'n adnabod y byd
Gadewais hi
Toe Agored Pen Lean
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Mae Yunus yn darllen gydag ieithoedd
Colfach gyda nightingales
Gyda gweision cariadus
Rwy'n eich galw chi'n Mevlâmm
Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre

Yunus Emre Dwi Angen i Chi, Ti Cerdd

Cymerodd eich cariad fi oddi wrthyf
Dwi angen ti.
Rwy'n gonna llosgi ddoe
Dwi angen ti.
Yr hyn y byddwn yn ei werthfawrogi
Beth ydw i'n ei wneud am ddim
Rydw i mewn cariad â chariad
Dwi angen ti.
Mae cariad yn lladd cariadon
Plymio i mewn i fôr cariad
Yn llenwi â gweddnewidiad
Dwi angen ti.
Gallaf yfed gwin cariad
Bodlon a'r mynydd
Ti yw fy mhryder ddoe
Dwi angen ti.
Mae angen sgwrs ar Sufis
Mae angen ahret ar ahers
Mae angen Mecnunlar ar Leyla
Dwi angen ti.
Os ydyn nhw'n fy lladd i
Drooping i'r awyr
Ffoniwch fy nhir ar unwaith
Dwi angen ti.
Maen nhw'n galw nefoedd yn nefoedd
Sawl pafiliwn
Rhowch Eiliadau
Dwi angen ti.
Fy enw i yw Yunus
Mae Odum yn cynyddu o ddydd i ddydd
Maxudum mewn dau fyd
Dwi angen ti.
Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre

Yunus Emre Enw Barddoniaeth Muhammad Beautiful Beautiful Beautiful

Fy aberth annwyl i'ch llwybr,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd ei hun,
Gofalwch am y caethwas hwn,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd
Mae'r rhai sy'n credu yn llawer,
Pleser yn yr hyn a ddaw
Mustafâ'r deunaw mil o fydoedd,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd
Awyr saith gwaith,
Yr un sy'n cerdded ar y wal.
Yn y Mi'râc sy'n dymuno'r ummah o Hak,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd
A'r nefoedd fydd y nefoedd,
Byth ers y pechodau sy'n caru'r foment,
Gweinydd deunaw mil o fydoedd,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd
Cariadon Yunus ney
Ti yw Proffwyd y Gwirionedd
Mae'r rhai nad ydyn nhw'n eich dilyn chi'n mynd yn anghredinwyr,
Mae'r enw'n brydferth, ei Muhammad hardd.
Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw Yunus Emre

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.