BETH YW EIN HAWLIAU SYLFAENOL?

1

Mae gan hawliau sylfaenol le pwysig iawn yn y gyfraith. Oherwydd na all unrhyw reoliad cyfreithiol fod yn groes i hawliau sylfaenol. Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod eu hawliau sylfaenol neu nid ydynt yn ceisio amddiffyniad cyfreithiol hyd yn oed os ydynt yn gwneud hynny. Fodd bynnag, hawliau sylfaenol yw sylfaen ein cyfansoddiad. Mae ein hawliau a'n rhyddid sylfaenol yn cael eu rheoleiddio o dan deitl penodol yn ein Cyfansoddiad.
Rhennir ein hawliau sylfaenol yn rhai categorïau. Mae'r dosbarthiadau hyn yn deillio o'r athrawiaeth, y rheoliadau yn ein cyfansoddiad a'n deddfau.
HAWLIAU ARIANNOL
Gellir diffinio hawliau sylfaenol fel hawliau hanfodol ar gyfer bywyd dynol. Mae wedi'i rannu'n dri chategori: hawliau sylfaenol, hawliau personol, hawliau cymdeithasol ac economaidd a hawliau gwleidyddol. Hawliau sydd â chysylltiad agos â gonestrwydd materol a moesol yr unigolyn hawliau personol Fe'i gelwir.
Nod ein cyfraith yw sicrhau bod pawb sy'n byw yn y wlad yn cyrraedd lefel benodol o les cymdeithasol ac economaidd. Dyma'r hawliau a roddir i gynnal y lefel hon. hawliau cymdeithasol ac economaidd Fe'i gelwir.
Yn gyffredinol, yr hawliau a roddir i ddinasyddion ac i ddweud eu dweud neu gymryd rhan yng ngweinyddiaeth y wlad hawliau gwleidyddol Fe'i gelwir.
1) HAWL I FYWYD
Mae'r hawl i fywyd ar flaen y gad o ran hawliau sylfaenol. Mae'n sail i fodolaeth ddynol. Oherwydd nad yw hawliau eraill o bwys heb yr hawl i fywyd. Oherwydd bod bod dynol yn cyflawni trwy fyw. Mae'n annirnadwy y bydd gan berson marw hawliau sylfaenol. Mae gwladwriaethau'n cymryd mesurau pwysig iawn dim ond i amddiffyn eu hawl i fywyd. Pan edrychwn ar amodau a datblygiadau heddiw, yn enwedig mae'r cynnydd diweddar mewn caethiwed i alcohol a chyffuriau ar bobl ifanc yn effeithio'n andwyol ar yr hawl i fyw. Felly, o ran ein gwlad ein hunain, cymerir mesurau i amddiffyn pobl ifanc rhag cyffuriau ac alcohol. Mae'r terfyn oedran ar gyfer prynu alcohol a sigaréts yn enghraifft o hyn. Ar wahân i hyn, er mwyn darparu’r hawl i fyw, yn enwedig i blant sydd angen tai, gellir rhoi adeiladu cartrefi nyrsio, sefydliadau iechyd fel enghraifft.
2) PERSONOLIAETH EIDDO
Mae imiwnedd person yn un o'r hawliau dynol mwyaf sylfaenol. Yn ein cyfansoddiad, mae'r hawl hon yn cael ei rheoleiddio gan na ellir cyffwrdd â gonestrwydd corff ac enaid unigolyn. Mae'n nodi na all rhyddid a diogelwch rhywun fod yn destun unrhyw ymyrraeth o fewn y terfynau a ddiffiniwyd yn gyfansoddiadol. Mae amddiffyn yr hawl i imiwnedd yn bwysig iawn er mwyn sicrhau'r heddwch angenrheidiol mewn cymdeithas. Gwaherddir i berson geisio ei hawliau mewn ffyrdd anghyfreithlon. Heb y gwaharddiad hwn, byddai'n anochel y byddai'r unigolyn a alwodd ei hawliau trwy ddulliau anghyfreithlon yn ymyrryd ag imiwnedd eraill.
Yn ein Cyfansoddiad, mae'r sefyllfaoedd y gellir ymyrryd yn imiwnedd pobl yn gyfyngedig. Os oes angen ymyriadau meddygol, gellir torri corff yr unigolyn. Yn benodol, gall swyddogion gorfodaeth cyfraith ymyrryd mewn troseddau. Mae ein deddfau yn caniatáu hynny.
 
3) HAWL I DDETHOL A DETHOL
Mae'r hawl i bleidleisio ac i gael eich ethol yn un o'r hawliau gwleidyddol a roddir i ddinasyddion yn unig. Yn ôl ein cyfansoddiad, mae oedran y pleidleiswyr yn ddeunaw oed. Mae gan yr hawl i bleidleisio ac i gael eich ethol lawer o elfennau. Mae bod yn blaid wleidyddol, bod yn aelod o bleidiau gwleidyddol, bod yn ymgeisydd dros y senedd a gallu cymryd rhan yn y bleidlais boblogaidd ymhlith yr elfennau hyn. Fodd bynnag, yn ôl ein cyfansoddiad, mae pleidleisio wedi'i gyfyngu gan rai rheoliadau. Yn ôl y rheoliadau hyn, ni all preifatiaid, myfyrwyr milwrol a chollfarnau dan arfau gymryd rhan mewn pleidleisio cyhoeddus.
4) HAWL I BREIFATRWYDD BYWYD PREIFAT
Bywyd preifat yw'r bywyd y mae rhywun nid yn unig am i eraill sy'n perthyn iddo wybod, gweld a gweld. Dyma'r ardal sy'n perthyn i'w hun yn unig ac yn sefydlu trefn. Diogelir yr ardal hon gan ein cyfraith fel yr hawl i breifatrwydd bywyd preifat. Yn ôl yr hawl hon, nid oes rheidrwydd ar neb i egluro eu perthynas â'u teulu a'u plant ac ni ellir ei orfodi i egluro hynny. Mae'r hawl hon yn cael ei rheoleiddio yn Erthygl 20 o'n cyfansoddiad. Yn ôl yr erthygl hon: “Mae gan bawb yr hawl i fynnu parch at ei fywyd preifat a theuluol. Cyfrinachedd anweladwy bywyd preifat a bywyd teuluol. "
5) HAWL I ADDYSG
Ni fydd unrhyw un yn cael ei amddifadu o'r hawl i addysg a hyfforddiant. Gwneir hyfforddiant o dan reolaeth gwladwriaethau. Heddiw, darperir llawer o gyfleoedd gan y wladwriaeth i gyflawni'r hawl i addysg. Darperir ysgoloriaethau a chyfleoedd ystafell gysgu i fyfyrwyr nad ydynt mewn cyflwr economaidd da, a darperir canolfannau adsefydlu ar gyfer myfyrwyr ag anableddau meddwl. Dylai'r hawl i addysg gael ei darparu i bob dinesydd yn gyfartal a heb wahaniaethu. Addysg orfodol yw un o'r camau a gymerir i gyflawni hyn.
6) HAWL I IECHYD
Mae'r hawl i iechyd yn hawl gysylltiedig iawn â'r hawl i fywyd. Oherwydd y gall marwolaethau ddigwydd oherwydd problemau cyfeiliornus. Mae dau ddimensiwn i'r hawl i iechyd: iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Rhaid i'r Wladwriaeth gymryd y mesurau angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r hawl i iechyd a diogelu iechyd y cyhoedd. Sonnir am yr hawl i iechyd mewn llawer o gytundebau a dogfennau rhyngwladol. Ein Cyfansoddiad yw 56. Erthygl. Yn ôl yr erthygl hon: Herkes Mae gan bawb yr hawl i fyw mewn amgylchedd iach a chytbwys. '
7) HAWL I CAIS
Mae'r hawl i ddeisebu yn hawl a reoleiddir yn Erthygl 74 o'n Cyfansoddiad er mwyn cael gwybodaeth ac i leisio cwynion. Yn ôl yr erthygl hon: '' Roedd dinasyddion a dwyochredd Tramorwyr sy'n byw yn Nhwrci yn darparu bod gan gadw at ddymuniadau a chwynion sy'n ymwneud â nhw eu hunain neu'r cyhoedd, awdurdodau cymwys a Thwrci yr hawl i apelio yn ysgrifenedig i'r Cynulliad Cenedlaethol. ''
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. dienw yn dweud

    Diolch am swydd wych 🙂

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.