TANZIMAT FERMANI

0

Mae'r cysyniad o Tanzimat 3 Tachwedd yn cyfeirio at y cyfnod sy'n dechrau gyda datgan yr archddyfarniad yn 1839 ac yn ymestyn i 1879. Pan fydd yn cael ei ystyried yn gysyniad, mae'n mynegi'r newidiadau a'r cyfluniadau a wneir yn y cylchoedd gwleidyddol, gweinyddol, economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol;
Gelwir yr edict a ddatganwyd yn ystod teyrnasiad Sultan Abdülmecid yn Gülhane-i Hattı Humayun.
Rhesymau Edict
Gallu cael cefnogaeth gan yr Unol Daleithiau am yr Aifft a'r Fenai a chefnogi'r taleithiau Ewropeaidd; ymyriadau cyhoeddus. Yn ogystal, yr awydd i greu seilwaith democrataidd yw un o'r rhesymau a ysgogodd ddatgan yr archddyfarniad. Ei nod oedd cynyddu teyrngarwch y rhai nad ydynt yn Fwslimiaid i'r wladwriaeth a lleihau dylanwad cenedlaetholdeb a ddaeth i'r amlwg gyda'r Chwyldro Ffrengig.
Priodweddau Firman
Dyma'r cam cyntaf tuag at gyfansoddiadoldeb a phontio i ddemocratiaeth. Mae'n mynegi rheolaeth y gyfraith yn ogystal â chyfyngu ar bwerau'r Sultan. Nid oes gan y cyhoedd unrhyw ran wrth baratoi'r archddyfarniad.
Sylweddau'r archddyfarniad
Yn gyntaf oll, pwysleisiwyd cydraddoldeb gerbron pawb a rheolaeth y gyfraith. Gyda'r sicrwydd na ellir gweithredu unrhyw un heb dreial ac yn anghyfiawn ac ufuddhau i'r rheolau a bennir wrth recriwtio milwyr, rhaid cyflawni'r gweithdrefnau dadsefydlogi yn unol â'r rheolau. Sicrheir diogelwch dros y bobl o ran cydraddoldeb, bywyd, eiddo ac anrhydedd. Pennir trethi yn ôl incwm, ac mae gan bawb yr hawl i fod yn berchen ar eiddo neu ei werthu neu i'w etifeddu.
Cynnwys yr archddyfarniad
Mae'n destun tair tudalen bron. Yn y testun, pwysleisir bod y wladwriaeth mewn cyfnod o ddirywiad ond y bydd y broses hon yn cael ei goresgyn gyda'r diwygiadau a'r deddfau sydd i'w gwneud. Pwysleisiwyd y byddai cyflogau gwas sifil yn gyhyrog ac y byddai llwgrwobrwyo yn cael ei atal. Cafodd ei ysbrydoli gan y datganiad o Hawliau Dynol a Dinasyddion yn y Chwyldro Ffrengig. Am y tro cyntaf yn hanes cyfraith Otomanaidd, nodir y cysyniad o ddinasyddiaeth a'r materion sydd i'w gwneud er mwyn amddiffyn yr hawliau sy'n deillio o ddinasyddiaeth.
Er mai hwn yw'r cam cyntaf tuag at reolaeth y gyfraith, dyma'r cam cyntaf i'r cyfeiriad cyfansoddiadol.
Canlyniadau'r archddyfarniad
Tra derbyniwyd rheolaeth y gyfraith, cyfyngodd y swltan ei bwerau yn ôl ei ewyllys ei hun. Tra derbyniwyd dechrau cyfansoddiadoldeb yn yr Ymerodraeth Otomanaidd, ehangwyd rhyddid personol. Gwnaed amryw o ddatblygiadau a diwygiadau ym meysydd y gyfraith, gweinyddiaeth, gwasanaeth milwrol, addysg a diwylliant.
Os oes angen ichi edrych ar yr egwyddorion y mae'r archddyfarniad yn seiliedig arnynt; diogelwch bywyd ac eiddo, hawliau i gaffael ac etifeddu eiddo, egwyddorion dinasyddiaeth, treial agored, taliad treth yn ôl incwm, dyletswydd gwasanaeth milwrol a hyd gwasanaeth milwrol, cydraddoldeb cyn y gyfraith, rheolaeth y gyfraith, diogelwch y wladwriaeth ac egwyddorion sylfaenol trosedd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.