Beth yw manteision chwaraeon

0

Yn enwedig mae amodau gwaith y bobl sy'n byw mewn dinasoedd metropolitan yn atal unigolion rhag gwneud chwaraeon rheolaidd. Fodd bynnag, argymhellir Sefydliad Iechyd y Byd, er mwyn lleihau'r risg o glefyd y galon, cefnogi triniaeth afiechydon cronig fel diabetes a chanser, a munudau 2 Math 150 i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol o leiaf wythnos.
Mae ymchwil yn dangos bod chwaraeon ac ymarfer corff, sy'n anhepgor ar gyfer byw'n iach, yn cael effeithiau therapiwtig ac yn cyfrannu at iachâd mewn pobl â rhai afiechydon.
Arbenigwr Therapi Corfforol ac Adsefydlu Yn ôl yr ystadegau cyfredol, dywed Nuran Gün fod oedolion sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff mewn risg is o farw nag 34 y cant o'r rhai nad ydyn nhw byth neu'n anaml yn gwneud gweithgareddau o'r fath. Mae'n bwysig tanlinellu y dylid cymhwyso cynllun ymarfer corff priodol i'r unigolyn ac y dylid ailadrodd yr ymarfer hwn yn rheolaidd ar derfynau rhesymol ar gyfer y clefyd. Ymarfer ym mywyd yr unigolyn trwy gadw bywyd egnïol, amddiffyniad rhag rhai mathau o ganser, gweithgaredd rhywiol a chlefyd Alzheimer, megis colli cof, fel arafu'r afiechyd. Mae hyd yn oed problemau iechyd dyddiol rheolaidd fel rhwymedd, flatulence, blinder, cur pen, gwendid a chwyddedig yn llai cyffredin ymhlith y rhai sy'n ymarfer yn rheolaidd.

Felly pa chwaraeon sy'n ddefnyddiol ar gyfer delio â pha afiechyd?
Fel math o ymarfer dwysedd isel sy'n canolbwyntio ar eich brest, cefn ac abdomen, mae Pilates yn canolbwyntio ar gysylltedd meddwl a chorff. Mae Pilates yn helpu'ch cymalau i symud yn fwy hyblyg fel y dylent, gan greu strwythur cyhyrau cryf.
Gellir cyflawni ystum dda trwy redeg holl gyhyrau'r asgwrn cefn gyda rhaglen pilates gywir sy'n cefnogi'r fertebra ochr yn ochr â'r wybodaeth a'r cyfarwyddiadau a roddir gan y meddyg.
Mae cywiro anhwylderau ystum, atchweliad clefyd ail-amsugno esgyrn mewn menywod, camweithrediad llawr y pelfis a elwir yn synhwyro defecation annigonol ac anymataliaeth carthion yn effeithiol wrth drin afiechydon fel. Gwelir iachâd anhwylderau asgwrn cefn difrifol fel hernia, pilates gyda chymorth athro sydd wedi'i hyfforddi mewn platiau meddygol.
Myfyrdod, Tai Chi: Mae astudiaethau wedi dangos bod myfyrdod yn gefnogwr mawr o hwyliau ac iechyd. Gan ei fod yn cael ei wneud gyda chyfresi cynnig araf, mae'n helpu i ymlacio trwy ddarparu'r cydbwysedd a lleihau'r straen. Er ei bod yn gamp a argymhellir ar gyfer pob oedran, arsylwyd y gall 50 ddarparu cydbwysedd uwchlaw oedran, lleihau'r posibilrwydd o gwympo a damweiniau a lleihau'r anafiadau a all ddigwydd yn y sefyllfaoedd hyn.

Ioga: Pan ddaw at eich cyhyrau, os na ddefnyddiwch nhw, rydych chi'n eu colli. Mae estyniadau ysgafn Ioga yn eich cadw'n llonydd, fel y gallwch chi fwynhau bywyd egnïol. Gall hefyd leihau straen, gwella'ch anadlu, tynhau'ch cyhyrau a rhoi mwy o egni i chi.
Nofio: Mae tymheredd y tywydd yn cynyddu'r rhai sy'n well ganddynt nofio yn lle cerdded i wneud ymarfer corff. Mae'n hyrwyddo cylchrediad a metaboledd, yn gwneud y cyhyrau yn rhan uchaf y corff yn fwy dwys ac yn darparu cryfder a dygnwch cyhyrau cytbwys, a hefyd yn cynyddu hyblygrwydd. Mae'r effeithiau cadarnhaol i'w gweld yn well pan ddiwrnodau 3 yr wythnos.
Gan fod pŵer codi'r dŵr yn cael ei ddefnyddio, nid yw'n rhoi unrhyw straen ar y cymalau ac nid yw'n creu risg o anaf hyd yn oed yn y cymalau. Mae'n llai effeithiol na cherdded ar golli pwysau.
Cerddediad: Cerdded yw'r hyfforddiant cardio sy'n gweithio'r rhan fwyaf o'r llwyth cyhyrau ar y cluniau, y coesau a'r lloi. Mae'n effeithiol wrth warchod a gwella iechyd ar y cyd, cryfhau iechyd y galon, gwella'ch hwyliau a llosgi calorïau. Fodd bynnag, dylid osgoi arwynebau ar oledd ac anwastad wrth gerdded a dylid cymryd cyngor meddyg ar gyflymder diogel.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.