Beth yw sosialaeth, beth yw sosialaidd, hanes sosialaeth

0

Gellir crynhoi sosialaeth fel system lle mae'r pŵer a'r modd cynhyrchu yn cael eu defnyddio o dan reolaeth y bobl. Mae'n gwrthod cyfalafiaeth. Yn y system, nid unigolyddiaeth ond y ddealltwriaeth o gymdeithas sy'n dod i'r amlwg. Mae hefyd yn crynhoi'r system gomiwnyddol fel ideoleg sy'n paratoi'r ddaear. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn y mae sosialaeth, yr hyn y mae sosialydd yn ei olygu, pwy sy'n cael ei alw a hanes sosialaeth. O Plato i Karl Marx, mae'r syniadau am sosialaeth, sydd wedi cael eu defnyddio gan lawer o enwau pwysig ac sydd wedi'u dehongli'n wahanol, yn wahanol iawn.

Mae wedi dod i'r amlwg mewn gwahanol ffyrdd ers yr oesoedd cynnar ac mae'n sefyll o'n blaenau fel ideoleg wahanol o gymdeithas. Gellir galw'r holl ideolegau gwleidyddol lle mae'r dulliau cynhyrchu a newid yn eiddo i gymdeithas yn llwyr ac ar yr un pryd yn anelu at ddileu ac ailstrwythuro dosbarthiadau cymdeithasol yn sosialaeth.

Beth yw Sosialaeth?

Pan fyddwn yn siarad am beth yw sosialaeth, fel y soniasom o'r blaen, mae yna lawer o wahanol safbwyntiau. Mae'r bersonoliaeth enwog Karl Marx wedi sefydlu sosialaeth mewn ffordd fwy pendant nag eraill. Ym marn Marx fe'i mynegir fel sosialaeth wyddonol. Pan sonnir am sosialaeth yn gyffredinol, fe'i cyflwynir fel theori wleidyddol lle mae gweithgareddau economaidd cymdeithas yn perthyn i'r cyhoedd yng ngeiriau cywir y gymdeithas ei hun a darperir lles cymdeithasol gan y wladwriaeth. Yn yr ystyr hwn, mae sosialaeth wedi llwyddo i ddod ar y blaen mewn sawl pwynt. Felly, mae gwahanol grwpiau wedi ei dderbyn i'w fabwysiadu'n gyflym a'i weithredu.

Beth yw Sosialaidd?

Mae'r hyn a olygir gan y sosialydd, wrth gwrs, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn gefnogwr sosialaeth. Mae pobl sosialaidd yn cefnogi sosialaeth. Sosialwyr sy'n dweud y dylai cymdeithas fod yn fwy cyfforddus ar lefel economaidd-gymdeithasol yn gyffredinol, yn enwedig 19. ganrif wedi dod i'r amlwg. Fodd bynnag, gallwch weld bod y term yn dyddio'n ôl i'r oesoedd cynnar.

Pwy yw Sosialaidd?

Gellir dweud bod sosialaeth i'r gwrthwyneb i'r system gyfalafol. Gan fod cyfalafiaeth yn system sy'n seiliedig ar eiddo unigol, mae sosialaeth hefyd yn ei wrthwynebu, hy system sy'n seiliedig ar eiddo cymdeithasol. Gelwir y rhai sy'n credu mewn sosialaeth ac yn ei eirioli hefyd yn sosialwyr. Fel barn sy'n amddiffyn cydraddoldeb o safbwynt ariannol, dywedir bod pobl sydd mewn gwirionedd yn egalitaraidd hefyd yn sosialwyr.

Hanes Sosialaeth

Pan fyddwn yn siarad am hanes sosialaeth, rhaid gwybod iddo fynd yn ôl i'r oesoedd cynnar. Fodd bynnag, gellir dweud iddo ddechrau gyda Marcsiaeth yn gyffredinol. Mae'r term sosialaeth, a ddefnyddiwyd gyntaf yn yr Eidal yn 1803, yna yn Lloegr yn 1822, ac yn olaf yn Ffrainc yn 1831, wedi mynd i mewn i'r geiriadur Ffrangeg yn 1835 yn swyddogol. Yn rhifyn newydd 1877, mae sosialaeth, a ddiffinnir fel athrawiaeth y bobl sy'n eiriol dros newid cyflwr cymdeithas, wedi mynd trwy 2 yn hanesyddol.

Gelwir y sosialaeth a hyrwyddir gan feddylwyr a oedd yn byw cyn meddwl Marcsaidd yn sosialaeth iwtopaidd. Daeth y syniad o sosialaeth, sy'n dyddio'n ôl i'r oesoedd cynnar, i ben gyda Marx. 2. Ynghyd â Marx, yn y cyfnod hwn, diffiniwyd sosialaeth, lle roedd yr anghenion mwyaf amddiffynedig yn cael eu diwallu, fel sosialaeth wyddonol. 19. Mae llawer o feddyliau a symudiadau sosialaidd a ddaeth i'r amlwg yn y 18fed ganrif wedi ymdrechu i fynd â dechrau meddyliau o'r fath i'r hynaf.

Mae yna hefyd athrawiaethau sosialaidd sy'n dyddio'n ôl i'r athronydd Groegaidd Plato. Dechreuodd sosialaeth Utopaidd gyntaf gyda Plato. Mae Plato, wrth geisio ateb y cwestiwn o sut y dylai'r wladwriaeth ddelfrydol fod, yn dweud y dylai'r wladwriaeth gael sefydliad priodol a dosbarth trech. Mae Plato, gyda syniad o'r dosbarth trech, yn amddiffyn y gwahaniaeth rhwng teulu ac eiddo gyda'r rheolwyr a ddylai geisio tueddiadau personol, ond hefyd 19. a 20. ganrif wedi ysbrydoli meddwl sosialaidd mewn gwirionedd. Ganrifoedd yn ddiweddarach ysgrifennodd Thomas Moore 16 Utopia ar droad y ganrif, gan ddisgrifio trefn gymdeithasol sy'n cyfateb i oddefgarwch crefyddol a pherchnogaeth gyhoeddus. 19. mae gan ganrif yn Lloegr, Ffrainc a'r Almaen, sy'n datblygu sosialaeth, gysylltiad agos â phroblemau cymdeithasol ac economaidd yr oes sy'n dod i'r amlwg. Robert Owen sy'n arwain y trallod dosbarth canol yn ogystal â'r gweithwyr yn y strwythur cymdeithasol. Yn yr ystyr fodern, gelwir Robert Owen fel y cyntaf i fynegi sosialaeth ac i fod yn dad i sosialaeth.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.