PHOBIA CYMDEITHASOL

0

Ffobia Cymdeithasol Mae'n cyfeirio at yr anhwylder pryder y mae person yn ei wynebu mewn materion a digwyddiadau cymdeithasol. Mae sbarduno'r sefyllfa hon yn deillio o ofn gwerthuso a bychanu negyddol pobl eraill. Mae anghysur, a elwir hefyd yn anhwylder pryder cymdeithasol, yn un o'r afiechydon mwyaf cyffredin.

Ffobia cymdeithasol; Fe'i gwelir mewn meysydd cyfyngedig fel ofnau siarad o flaen y cyhoedd, yn ogystal â dimensiynau bywyd beunyddiol pobl. Mae afiechyd yn gyffredin yng nghyfnodau plentyndod neu lencyndod yr unigolyn yn amlygu ei hun.

Ffobia cymdeithasol; Mae unigolion ag anghysur yn teimlo'n llawn tyndra ac yn anghyfforddus mewn meysydd a sefyllfaoedd cymdeithasol.

Achosion ffobia cymdeithasol; gellir ei seilio ar lawer o sylfeini. Fodd bynnag, ffactorau genetig sydd â'r gyfran fwyaf yn y cyflwr hwn. Hanes teulu neu aelodau teulu unigolyn; gall gynyddu'r tebygolrwydd o'r anhwylder hwn yn yr unigolyn. Ar yr un pryd, mae'r rhan orweithgar o'r amygdala yn yr ymennydd sy'n rheoli'r teimlad o ofn yn sbarduno ffurfio'r cyflwr hwn.

Ffactorau sy'n sbarduno anhwylder pryder cymdeithasol; amrywiaeth. Nid oedd gan y teuluoedd a gafodd eu magu mewn teulu gormesol a gormesol unrhyw ymddangosiad corfforol pan oeddent yn oedolion yn swil.

i'w gweld hefyd fel oedolyn unigolion sydd wedi profi amryw broblemau iechyd sy'n gysylltiedig â'u llais.

Symptomau ffobia cymdeithasol; Er ei fod yn amlygu ei hun mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, mae'n amlygu ei hun yn bennaf mewn amrywiaeth o ffyrdd ffisiolegol ac emosiynol. Gall ofn, crychguriadau, fflysio'r wyneb, teimlad o anniddigrwydd, tachycardia, chwysu gormodol, diffyg anadl, ceg sych, poen yn yr abdomen, golwg aneglur ar y dechrau, cymylu yn y dwylo a'r llais amlygu mewn gwahanol ffyrdd.

Diagnosis o ffobia cymdeithasol; a yw person yn datblygu ffobia cymdeithasol yn wyneb sefyllfaoedd eraill. Neu, mae'n cael ei ddiagnosio trwy geisio gweld a yw'n achosi problem iechyd corfforol neu feddyliol. Yn y broses ddiagnosis, mae angen edrych ar amlder ac amodau'r symptomau. Er mwyn canfod graddfa'r anghysur, mae'r person yn cael amrywiaeth o brofion a baratowyd yn arbennig.

Prawf ffobia cymdeithasol; yn cael ei ddefnyddio i bennu graddfa'r anghysur. Y mwyaf cyffredin o'r profion hyn yw graddfa pryder cymdeithasol Liebowitz. Mae'r prawf yn mesur rôl yr unigolyn yn wyneb gwahanol sefyllfaoedd. Mae 24 yn cael ei bennu gan brawf sy'n cynnwys cwestiynau.

Trin ffobia cymdeithasol; Triniaeth seiciatryddol yw un o'r ffyrdd mwyaf sylfaenol o ddewis. Yn ogystal, rhoddir triniaeth cyffuriau. Fodd bynnag, er bod y prosesau hyn yn ddull defnyddiol mewn llawer o gleifion, gallant hefyd godi pan nad ydynt yn ddefnyddiol.

seicotherapi; Ei nod yw gwneud i'r claf ddeall a newid y dyfarniadau negyddol sy'n gysylltiedig ag ef ei hun yn ystod y broses. Ei nod yw ennill ymddiriedaeth mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

cyffuriau; Mae yna lawer o wahanol fathau o gyffuriau yn y broses o'u defnyddio. Mae yna lawer o gyffuriau, yn enwedig cyffuriau iselder.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.