BETH YW SCHIZOPHRENIA?

0

BETH YW SCHIZOPHRENIA?
Mae'n glefyd a achosir gan anhwylderau cyfathrebu rhai sylweddau sydd wedi'u cuddio yn yr ymennydd. Mae'r afiechyd hwn yn glefyd sy'n achosi newidiadau yn swyddogaeth yr ymennydd. Mae'r afiechyd hwn yn cynnwys dau gyfnod, gweithredol a goddefol. 15 - Mae 25 yn glefyd mwy cyffredin yn yr ystod oedran.
Beth yw achosion sgitsoffrenia?
Mae'n dod i'r amlwg oherwydd gwahanol resymau. Er mwyn i strwythur yr ymennydd weithredu'n iawn, rhaid i gelloedd yr ymennydd gyfathrebu'n gyson. Er mwyn cynnal a chynnal y cyfathrebu a'r drefn hon, dylid darparu dopamin, seroten ac acetylcholine. Ac oherwydd rhai o effeithiau'r sylwedd dopamin hwn, mae'n achosi sgitsoffrenia oherwydd rhai aflonyddwch wrth gyfathrebu â'r ymennydd. Gall sgitsoffrenia ddigwydd yn raddol neu'n sydyn.
Er y gall achosion cyntaf sgitsoffrenia amrywio, mae'r symptomau yr un fath ar gyfer pob claf yng nghamau diweddarach y clefyd. Mae yna resymau hefyd na ellir eu cywiro na'u dileu yn llwyr ar ôl triniaeth. Yn yr achosion hyn, siarad ag ef ei hun, clywed lleisiau, blinder a chyflwr blinedig yw'r symptomau a all ddigwydd yn nimensiwn datblygedig y clefyd.
Sylwedd arall sy'n achosi sgitsoffrenia yw etifeddol. Hynny yw, gall ddigwydd hefyd trwy basio o'r teulu. Sgitsoffrenia oherwydd y ffactor hwn yw achos un o'r cleifion 10.
Mae achosion amgylcheddol ymhlith achosion sgitsoffrenia. e.e. mae dod i gysylltiad â heintiau amrywiol mewn babandod, cam-drin corfforol neu rywiol yn ystod plentyndod, statws ocsigen isel yn y broses eni yn achosi afiechydon o'r fath.
SYMPTOMAU SCHIZOPHRENIA
Os na fydd y claf yn symud ymlaen, y symptomau a all godi; gellir gweld anorecsia, difaterwch, blinder, aflonyddwch cwsg, tueddiad, anhwylder nerfol, aflonyddwch cwsg, mwy o awydd rhywiol, mwy o gredoau crefyddol, tarfu ar ofal personol, arddangos agweddau amheugar, yfed ac ysmygu dilynol. Gellir gweld holl symptomau'r afiechyd hwn, ond ni ellir gweld pob un ohonynt.
Mewn cleifion sgitsoffrenia syml; mae yna sefyllfaoedd fel tynnu'n ôl o'r amgylchedd cymdeithasol, datgysylltu yn y gallu i feddwl a meddwl, a gwneud geirfaoedd diystyr ac amherthnasol. Ac mae yna sefyllfaoedd fel clywed dim synau, gweld pethau sydd ddim. Gwelir symptomau fel llai o emosiynau, gwendid mewn symudiad ac anhawster canolbwyntio. Mewn sgitsoffrenia, mae ymddygiadau fel ymddygiad ymosodol yn isel. Fodd bynnag, gall ymddygiadau ymosodol fod yn drech mewn cleifion sy'n gaeth i alcohol neu gyffuriau.
TRINIAETH SCHIZOPHRENIA
Mae trin sgitsoffrenia yn cael ei drin gyda meddyginiaeth a dulliau therapi. Defnyddir meddyginiaethau gwrthseicotig wrth roi meddyginiaeth. Er na ellir gwella'r cyffuriau hyn yn llwyr, maent yn effeithiol wrth liniaru symptomau'r afiechyd. Dylai'r cyffuriau hyn gael eu defnyddio am amser hir i fod yn effeithiol wrth liniaru symptomau'r afiechyd. A'i nod yw gwella ansawdd bywyd y claf. Dylai'r feddyginiaeth hefyd ategu'r defnydd o therapi yn ystod y broses drin. Gweinyddir therapïau 1 - 2 unwaith yr wythnos, ond perfformir therapïau gyda'r claf 10.
Dull arall a ddefnyddir i drin y clefyd yw ECT. Er nad yw'r union sicrwydd wedi'i sefydlu'n llawn, nod electrodau a osodir ar ochr dde a chwith y pen yw adfer y cydbwysedd aflonydd yn yr ymennydd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.