CLEFYDAU SYSTEM DIGESTIVE

0

CLEFYDAU SYSTEM DIGESTIVE

System dreulio; Yn fyr, mae'n cyfeirio at y system sy'n cyflawni'r gweithdrefnau fel gwahanu maetholion sy'n cychwyn o'r geg ac yn cyrraedd yr anws yn rhannau o'r corff ac yn ysgarthu'r pwyntiau nad oes eu hangen o'r corff. Mae'r organau sy'n ffurfio'r system yn cynnwys y geg, y ffaryncs, yr oesoffagws, coluddion y stumog a'r anws. Cyfeirir at afiechydon sy'n digwydd yn yr organau hyn yn gyffredinol fel afiechydon system dreulio.

adlif;

Mae'n glefyd penodol a achosir gan gynnwys stumog yr unigolyn yn dianc yn ôl i'r oesoffagws. Yn aml nid yw'n hysbys oherwydd ei fod yn fyrhoedlog ac nid yw'n achosi problem ddifrifol ar yr oesoffagws. Fodd bynnag, os yw'r anghysur yn cael ei ailadrodd yn aml yn ystod y dydd ac os yw'n cael ei ailadrodd yn ystod cwsg, mae'r cyflwr yn cyrraedd dimensiwn pwysig. Mae'r cyflwr hwn yn cael ei ystyried yn adlif patholegol. Y prif bwynt wrth ffurfio'r amgylchedd hwn yw'r llac yn y system falf yng nghyffordd yr oesoffagws a'r stumog. Gall asidedd uchel hylif gastrig achosi adlif patholegol, wlserau neu gyflyrau tebyg i erydiad ar yr oesoffagws. Ar yr un pryd, mae teimlad llosgi, anhawster wrth lyncu, presenoldeb hylif asidig yn y geg yn amodau cyffredin. Er mwyn rheoli pwysau wrth drin adlif, dylid mabwysiadu'r ffordd o fyw ofynnol. Defnyddir cynllunio maethol, defnyddio cyffuriau a llawdriniaethau pan fo angen. os na chaiff ei drin, gall stenosis ddigwydd ar ben isaf yr oesoffagws.

gastritis;

yn glefyd sy'n digwydd yn y stumog. Mae'n digwydd o ganlyniad i lid yn rhan meinwe mwcosaidd y stumog. Mae dau fath i'r clefyd: gastritis acíwt a gastritis cronig. Mae achos mwyaf cyffredin y clefyd yn cael ei achosi gan amrywiol facteria. Mae'r bacteria sy'n achosi'r afiechyd yn achosi llid sy'n ffurfio'r afiechyd o ganlyniad i gyrraedd y stumog trwy fwyd sy'n dod i mewn i'r corff. Yn gyffredinol, rhoddir triniaeth wrthfiotig yn y clefyd.

Briw ar y stumog;

a elwir hefyd yn wlser gastrig. Mae'n cael ei achosi gan ffurfio clwyfau a fydd yn digwydd ym meinwe'r stumog ac yn cael eu difrodi oherwydd gwahanol resymau oherwydd hylif gastrig a secretiadau treulio. Gall y digwyddiad ddigwydd yn y dwodenwm hefyd. Gall achos mwyaf cyffredin y clefyd ddatblygu oherwydd amrywiol facteria. Os na chaiff ei drin, mae'n achosi tyllu meinwe'r stumog ac o ganlyniad yn cronni hylif yn y ceudod abdomenol. Mae defnydd dietegol a meddyginiaeth yn digwydd wrth drin y clefyd. Os oes angen, gwelir ymyriadau llawfeddygol.

diffyg traul;

Mae abdomen yn chwyddo yn y rhan uchaf, mae symptomau pwysau a phoen yn cael eu hamlygu gan symptomau fel. Yn bennaf mae'n mynegi teimlad o ddiffyg traul sy'n cael ei deimlo'n barhaus ar ôl prydau bwyd. Yn hytrach na bod yn glefyd ynddo'i hun, mae'n cael ei achosi gan friwiau, pledren y bustl a chlefydau tebyg. Dylai pobl sydd â'r afiechyd hwn gael yr arfer o leihau eu prydau bwyd, eu bwydo mewn symiau bach ac yn aml. Bydd y broses trin cyffuriau yn cael ei defnyddio lle bo angen gan y meddyg.

Rhwymedd, dolur rhydd;

arafu symudiadau'r coluddyn a lleihau faint o defecation i 3 neu lai. Mae gan y person sy'n profi'r afiechyd chwyddedig, poen neu anghysur yn yr abdomen. Gall digon o hylif sy'n cael ei fwyta wrth ffurfio'r afiechyd, dim digon o fwydydd ffibr, heb fwyta'r swm angenrheidiol o lysiau a ffrwythau a faint o symud sy'n ofynnol achosi rhwymedd. Yn wahanol i ddolur rhydd, mae dolur rhydd yn digwydd ar ffurf carthu ar ffurf feddal neu hylif nag a ddylai fod yn 2 neu fwy o fewn diwrnod fel rheol. Gall y clefyd ddigwydd fel arwydd o anhwylderau sy'n gysylltiedig â threuliad neu namau mewn arferion maethol oherwydd haint yn y coluddion. Mae'r broses fwydo yn benderfynol ac mae'r broses drin yn cael ei phennu yn ôl presenoldeb yr haint.

Colitis briwiol, clefyd Crohn;

Gellir gweld clefyd Crohn trwy'r system dreulio, ac fe'i gwelir yn bennaf yn y coluddyn bach a'r coluddyn mawr. Mae'r afiechyd yn cyrraedd dimensiynau a all fygwth bywyd yr unigolyn. Mae clefyd briwiol yn glefyd tebyg. Fe'i hamlygir trwy ffurfio clwyfau amrywiol yn y coluddyn o ganlyniad i actifadu'r system imiwnedd yn erbyn eich celloedd eich hun. Mae triniaeth yr afiechydon hyn, fel mewn afiechydon eraill y system dreulio, yn ymwneud â newid diet rhywun. Ar yr un pryd, gellir defnyddio triniaeth cyffuriau pan fo angen.

canser;

Mae'n cael ei achosi gan diwmorau malaen a fydd yn datblygu yn un neu fwy o organau'r llwybr treulio.

Llid y pancreas;

Mae'n glefyd sy'n digwydd oherwydd amryw o achosion ac yn achosi iawndal o wahanol feintiau. Mae dau fath o glefyd, acíwt neu gronig.

hemorrhoids;

chwyddo a thwf y strwythur fasgwlaidd yn yr anws ar ddiwedd y coluddyn mawr. Fe'i rhennir yn ddau fel hemorrhoids mewnol a hemorrhoids allanol. Gwaedu, poen, chwyddo awelon, teimlo'n wlyb ac yn dangos symptomau fel cosi.

Clefydau'r afu;

Cirrhosis, clefyd melyn, codennau a thiwmorau. Mae afiechydon sy'n achosi problemau difrifol yn yr afu yn atal yr organ rhag cyflawni ei swyddogaethau.

Afiechydon y goden fustl;

Mae'r cerrig sydd i'w ffurfio yn atal y cwdyn neu'r llif bustl rhag rhwystro. Mae hyn yn achosi llid yn y sac. Mae angen llawdriniaeth ar y cerrig hyn pan fo angen.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.