Beth yw iawndal ysmygu i'r corff dynol?

0

Beth yw iawndal ysmygu i'r corff dynol?

Er ei bod yn hysbys bod ysmygu yn hynod niweidiol i iechyd pobl, mae'n sylwedd niweidiol sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth gan lawer o bobl yn ein gwlad. Ymhlith yr iawndal mwyaf cyffredin mae canser yr ysgyfaint, canser y laryncs, canser y tafod a'r daflod. Yn ychwanegol at y clefydau hyn, gwyddys bod mwy nag un afiechyd yn agor y drws. Am nifer o flynyddoedd niweidiau ysmygu mae arbenigwyr sy'n cynnal gwahanol astudiaethau ar y pwnc yn parhau â'u gweithiau arloesol yn y maes hwn. Oherwydd gwelir bod oedran ysmygu yn ein gwlad yn disgyn i 12. Mae'n un o effeithiau mwyaf ysmygu oherwydd ei fod yn achosi afiechydon anghildroadwy.
y sigaraninzarar

Beth yw'r colledion yn gyffredinol?

Y pwysicaf yw lledaeniad cyflym arogl drwg yn eich amgylchedd a'r arogl trwm yn cwympo yn yr ystafell. Un o'r afiechydon mwyaf difrifol ar y corff dynol yw arsylwi a deall y newidiadau yn y croen. Oherwydd bod strwythur croen yr unigolyn wedi dirywio, mae arwyddion o dywyllu a heneiddio yn ymddangos ar y croen. Oherwydd y difrod difrifol i'r dannedd, mae melynu, pydredd a llawer o afiechydon deintyddol eraill yn cael eu hachosi. Oherwydd y diffyg blas yn y geg, nid yw'r person yn gallu blasu'r bwyd y mae'n ei fwyta mewn amser byr. Mae ysmygu, sy'n achosi niwed difrifol i'r trachea a'r gwddf, yn peri risg o ddatblygu canser mewn amser byr. Yn benodol, pibellau calon yw'r organ yr effeithir arno fwyaf gan iawndal ysmygu. Mae llongau cardiofasgwlaidd yn cael eu rhwystro gan ysmygu tymor hir, gan ddatgelu'r risg o drawiad ar y galon. Mae'r symptomau'n cynnwys pwysedd gwaed uchel a chryndod yn y llaw a'r traed. Gall dementia cynnar achosi anhwylderau difrifol fel parlys a marwolaeth celloedd yn yr ymennydd. Mae ysmygu, sy'n achosi nam ar y golwg yn y llygaid, yn gwneud pobl sydd angen bywyd gyda sbectol mewn amser byr. Canser yr ysgyfaint yw'r afiechyd pwysicaf mewn llawer o bobl. Oherwydd bod canser yr ysgyfaint yn gyffredin iawn yn ein gwlad a gellir dal un o bob tri pherson yn fath o afiechyd.
sigaraomur

Pryd Mae Ysmygu Yn Dangos Canlyniadau?

Yn ôl yr ymchwil a wnaed gan arbenigwyr sigarét Nid yw'n sylwedd sy'n dangos y canlyniadau ar unwaith. Nid yw'r ffaith bod pobl yn ysmygu yn y tymor byr yn golygu y byddant yn cael trafferth gydag anghysur ar unwaith. Mae ysmygu yn achosi afiechydon anghildroadwy yn y tymor hir. Effeithir yn uniongyrchol ar hyn gan faint o becynnau dyddiol a blwyddyn yr yfed. Mae sigaréts yn cynnwys miliynau o gemegau sylweddau niweidiol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.