Beth yw sensoriaeth, sensoriaeth o'r gorffennol i'r presennol

0

Beth yw sensoriaeth?

Mae'r ffeithiau am ymddangosiad a chymhwyso'r sensoriaeth yr ydym wedi dod ar eu traws mewn sawl maes yn arwain at lawer o faterion a fydd yn codi pryderon. Ar yr olwg gyntaf, mae'r sensoriaeth, sy'n ymddangos fel petai â phwrpas diniwed, wedi dod yn fygythiad i ewyllys rydd yn raddol.
Sensoriaeth trwy ddiffiniad;
sensoriaeth; Gwahardd y cynhyrchion, megis newyddion, llyfrau, lluniau, ffilmiau ac erthyglau, yr ystyrir eu bod yn annerbyniol er budd y cyhoedd, cyn eu cyhoeddi a'u hystyried yn angenrheidiol neu wedi'u gwahardd.
Mae sensoriaeth wedi'i gynnwys yn ein bywydau trwy newid ei ffurf a'i drais ers yr hen amser. Ers y canrifoedd cyn Crist, cymhwyswyd sensoriaeth trwy godi dimensiwn trais i lefel uchel iawn gyda’r ofn o golli pŵer a cholli pŵer, a bydd ymwybyddiaeth ac am ddim wedi cael eu hatal trwy sefydlu pwysau absoliwt ar y bobl. e.e. Canfuwyd bod llyfrau Achilles, Euripides ac Aristophanes, a oedd yn gwrthwynebu caethwasiaeth ym Mhenrhyn Gwlad Groeg, yn anghyfleus ac wedi'u llosgi yn y sgwariau. Yn yr un cyfnod, cafodd y llyfrau a ddarganfuwyd yn Llyfrgelloedd Pergamon ac Alexandria eu llosgi a'u dinistrio hefyd.
sensoriaeth, Daeth yn sefydliadol gyda dyfodiad y wasg argraffu a'r cynnydd mewn argraffu llyfrau.
Yn Ewrop, dyfeisiwyd ac ehangwyd 1444. Llwyddodd y wasg argraffu i fynd i mewn i'r Ymerodraeth Otomanaidd yn 1729 a dim ond rhai llyfrau y caniatawyd eu cyhoeddi. Er enghraifft, yn ystod cyfnod y Grand Vizier Seyit Ali Pasha, canfuwyd bod llyfrau gwyddoniaeth, seryddiaeth, athroniaeth yn annerbyniol ac fe'u hataliwyd rhag cyrraedd y cyhoedd.
Dechreuodd y sensoriaeth swyddogol gyntaf yn oes yr Otomaniaid yn yr 1864 gyda Rheoliad y Wasg (Rheoliad y Wasg). Gyda'r rheoliad hwn, ceisiwyd rheoli'r wasg a'r cyhoeddiad, caniatawyd cyhoeddi papurau newydd a chylchgronau, ac enillodd y llywodraeth yr awdurdod i gau organau darlledu pan oedd yn angenrheidiol. O ganlyniad, caewyd llawer o bapurau newydd a chylchgronau, arestiwyd ac alltudiwyd ysgrifenwyr.
Rheoliad y Wasg - Erthygl 15:
A Os cyhoeddir ysgrifau y gellir eu hystyried yn sarhau’r sofran a theulu’r llywodraeth ac ymosod ar yr hawliau sofran, dirwyir misoedd 6 i flynyddoedd 3 neu ddirwy 25-100. ”
*Mae'r holl reoliadau'n llawn gwaharddiadau a chosbau.
Teimlwyd y cyfnod sensoriaeth dwysaf yn II. Cyfnod Abdulhamid (1878) oedd. Yn ystod y cyfnod hwn, caewyd llawer o bapurau newydd a chylchgronau, ac archwiliwyd popeth a argraffwyd yn ôl addasrwydd gwleidyddol. Felly, roedd yn rhaid i bapurau newydd gyhoeddi lleoedd gwag a gafodd eu sensro ar ôl ychydig.
Diddymwyd y sensoriaeth a gymhwyswyd i'r wasg yn ystod yr Ail Frenhiniaeth Gyfansoddiadol. Felly, dathlwyd 23 Medi, dyddiad datgan y Frenhiniaeth Gyfansoddiadol, fel Gwledd y Wasg.
Cyn yr Ail Ryfel Byd, mewn gwledydd a oedd yn cael eu rheoli gan Ffasgaeth a Natsïaeth, ymledodd sensoriaeth i ystod eang. Yn anffodus, ni ellir crybwyll rhyddid barn a'r wasg mewn lleoedd o'r fath. Gellir defnyddio sensoriaeth (anweddustra, cabledd, ac ati) mewn achosion arbennig mewn gwledydd sy'n cael eu llywodraethu gan ddemocratiaeth.
* II. Defnyddiwyd sensoriaeth hefyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Wrth i'r sectorau sinema a theledu esblygu, ffilmiau, rhaglenni teledu, cyfresi ac ati. yn raddol dechreuodd gynyddu. Arweiniodd y cynnydd hwn at amrywiaeth y pynciau. Mae mynediad anochel llawer o olygfeydd i fasau mawr wedi arwain at fonitro'r sectorau hyn yn ddwys a, phan fo angen, sensoriaeth. Roedd pwysau'r awdurdodau rheoli ar y mater hwn yn wahanol yn ôl y cyfnodau.
* Teledu yn Nhwrci, RTÜK (Cyngor Goruchaf Teledu Radio a) yn cael ei oruchwylio gan. Mae RTÜK yn cadw'r hawl i dorri ar draws darlledu pan fernir bod angen hynny.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.