Achosion a Thriniaeth Colli Gwallt

0

Mae menywod ymhlith cwynion cyffredin llawer o bobl, yn enwedig colli gwallt. Mae achosion colli gwallt fel arfer oherwydd llawer o resymau, yn enwedig tarddiad genetig.

Mae afiechydon amrywiol fel problemau cysylltiedig â heintiau, parasitiaid berfeddol a sinwsitis hefyd yn effeithio ar golli gwallt. Fodd bynnag, mae diffyg gwerthoedd penodol yn y corff ymhlith y ffactorau sy'n sbarduno'r cyflwr hwn hefyd yn effeithio ar y sefyllfa hon. Y prif ddiffygion yw'r diffygion mewn gwerthoedd B12, magnesiwm, sinc a haearn. Colli gwallt yw un o'r pwyntiau anhepgor yn iechyd gwallt unigolyn.

Er mwyn adfywio'r gwallt gwan, gwelir ffurfiant gwallt iach ar ôl y golled. Un o'r pwyntiau i'w hystyried wrth golli gwallt yw y dylai maint y shedding fod ar lefel benodol.  

Mae colli gwallt yn dod yn ddimensiwn afiach os yw maint y gwallt yn fwy na deg y cant. Er y gellir atal colli gwallt gyda gofal ac arferion amrywiol, gall hefyd dynnu sylw at wahanol afiechydon mewn amrywiol sefyllfaoedd.

Mae disgwyliad oes cyfartalog llinyn gwallt a geir mewn unigolyn iach yn amrywio rhwng blynyddoedd 4 a 6, ac mewn oedolyn mae gan 100 un llinyn ar gyfartaledd. Ar yr un pryd, mae'r golled gwallt ar gyfartaledd mewn oedolyn yn amrywio rhwng 100 a 150.

Achosion colli gwallt; gellir ei briodoli i lawer o resymau. Mewn achosion o golli gwallt, mae gwallt unigolion gwrywaidd yn fwy rhagdueddol yn enetig. Felly, mae problemau fel moelni yn fwy cyffredin mewn oesoedd diweddarach.

Er bod colli gwallt yn llai cyffredin nag mewn dynion, mae'n seiliedig ar sawl ffactor genyn. Gwelir straen hefyd ar adegau o anghydbwysedd yn hormonau'r hormonau thyroid, pils rheoli genedigaeth, cyfnodau geni a llaetha, a menopos.

Ymhlith y ffactorau sy'n achosi colli gwallt, mae cyfnodau fel perm a llifyn, a elwir hefyd yn ofal gwallt, hefyd yn effeithio'n negyddol ar y gwallt mewn amser hir. Mae llinynnau gwallt a allai ddisgyn oherwydd gwahanol resymau oherwydd ffactorau fel ffactorau genetig, problemau croen, diffyg maeth, diffygion fitamin a mwynau, anhwylderau hormonaidd, cyffuriau a ddefnyddir ar gyfer afiechydon amrywiol, prosesau genedigaeth neu gemotherapi, cynhyrchion cosmetig a ddefnyddir, iselder. gellir ei wireddu hefyd.

Atal colli gwallt; Er bod llawer o ddulliau yn cael eu defnyddio at y diben, yr iachaf ohonynt yw'r rhai a gyflawnir gyda chefnogaeth arbenigwr.

Os oes colli gwallt yn bresennol oherwydd unrhyw glefyd, caiff proses ei phrosesu yn unol â hynny. Os oes angen, ar wahân i atchwanegiadau fitamin, gellir monitro proses faeth ar sail protein. Os cymhwysir y broses ddiagnosis a thriniaeth briodol, mae cyflwr colli gwallt yn gostwng i lefelau arferol.

Un o'r ffactorau pwysicaf y dylid eu hystyried gan unigolyn sydd am atal colli gwallt yw osgoi diet anymwybodol.

Yn ogystal â hyn, dylid rhoi sylw i straen, a dylai'r person roi sylw i'r gorchymyn mewn cwsg. Dylai'r person hefyd roi sylw i'r mwynau a'r fitaminau y mae'n eu cael. Mae angen talu sylw i yfed sigaréts ac alcohol ac arferion bwyd cyflym.

Y peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw'r broses trin cyffuriau a fydd yn cael ei chymhwyso o dan reolaeth arbenigol. Yn y modd hwn, mae'r llinynnau gwallt, sy'n agos at shedding ac yn wan, yn dod yn fwy trwchus ac yn iachach.

Yn ogystal, mae'r dull hwn yn cael ei drin trwy chwistrellu fitaminau, mwynau neu gylchredeg rheolyddion i'r gwallt trwy amrywiol ddulliau.  

Weithiau defnyddir dulliau llysieuol wrth golli gwallt. Er bod y dull hwn yn fuddiol, os datblygir colli gwallt oherwydd amrywiol broblemau, mae angen rheolaeth arbenigol a phroses drin gyda'r dull hwn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.