Achosion Colli Gwallt, Beth Sy'n Dda I Golli Gwallt?

1

Beth yw colli gwallt?
Nifer cyfartalog y gwallt yng nghroen y pen unigolyn iach yw 100 mil o ddarnau. Ac yn dibynnu ar y ffordd o olchi a chribo mewn oedolyn, mae llinynnau gwallt 100 - 150 yn cael eu sied bob dydd ar gyfartaledd. Mae colli gwallt mewn unigolyn iach yn cael ei ystyried yn normal os yw 3 yn cael ei weld unwaith y flwyddyn a bod 2 yn cael ei arsylwi am gyfnod o fisoedd, ond mae'n cael ei ystyried yn anghysur difrifol pan fydd yn uchel. Colli gwallt; Mae'r rheswm sy'n sbarduno colli gwallt yn digwydd ar ôl y misoedd 3 - 4 ar gyfartaledd ac ar ôl y broses drin, gall y gwallt ddychwelyd i drefn arferol ar ôl misoedd 6 - 12. Yn gyffredinol mae'n bosibl rhannu bywyd y gwallt yn dri. Y cam cyntaf yw'r cam twf, sef y cam hiraf sy'n para. Mae'r gwallt yn tyfu ar gyfartaledd 1 cm y mis. Ac ar ôl cwblhau'r cam hwn, bydd y gwallt yn mynd i mewn i gyfnod o orffwys, a fydd yn para am sawl wythnos. Ar gyfartaledd, ar ôl 2 - 3 wythnosau diwethaf, mae'r llinynnau gwallt yn cael eu pasio i gam olaf colli gwallt ac mae eu blew yn cael eu sied. Mae pob gwallt yn aros ar gyfartaledd rhwng blynyddoedd 4 a 6.
Yn gyffredinol, mae dwy ran o dair o ddynion yn profi colli gwallt ar ôl oedran 60. Mae llinell siâp M yn ymddangos ar y talcen. Gelwir hyn yn golled gwallt patrwm gwrywaidd. Yn achos colli gwallt patrwm benywaidd, nid yw llinell siâp M yn ymddangos yn wahanol i'r patrwm gwrywaidd. Mae mwy o wahanu gwallt yn dangos ehangu. Mae shedding torri gwallt yn digwydd yn sydyn ac yn amlygu ei hun mewn ardaloedd o wahanol feintiau a balding.

Colli Gwallt mewn Plant

Er bod problemau colli gwallt yn aflonyddwch a welwyd mewn blynyddoedd diweddarach, gellir eu gweld mewn plant oherwydd afiechydon seicolegol, cysylltiedig â straen neu rai afiechydon. Ac achos mwyaf cyffredin colli gwallt mewn plant yw cyflwr a elwir yn torri gwallt. Os yw'r driniaeth yn hwyr, gall hyd yn oed arwain at golli'r holl wallt. Gall cribo eithafol o galed neu gasgliad tynn iawn o wallt mewn merched hefyd achosi colled. Mae cyflwr a elwir hefyd yn tynnu gwallt yn achosi colli gwallt. Fodd bynnag, nid yw colli gwallt mewn plant yn gyfyngedig i'r rhain, ond gall diffyg fitamin gael ei achosi gan hormon fel mewn oedolion.

Achosion Colli Gwallt

geneteg; Y dyddiau hyn, gall y strwythur genetig a allai fod yn achos rhai afiechydon hefyd fod yn effeithiol wrth golli gwallt.
Rhai cyffuriau a ddefnyddir; Mae rhai cyffuriau a ddefnyddir o ganlyniad i anghysur yn y corff yn arwain at golli gwallt.
Cydbwysedd hormonaidd; Mae'n achosi colli gwallt o ganlyniad i darfu ar gydbwysedd hormonaidd yn y corff.
Peidio â bwyta'n iach; peidio â bwyta'n rheolaidd a chytbwys yw un o'r rhesymau dros golli gwallt.
Sefyllfaoedd ar unwaith; Mae straen sydyn sy'n datblygu a dwys yn achosi colli gwallt.
Os oes angen ichi edrych ar achosion eraill o golli gwallt; mae newidiadau tymhorol, straen, diffyg haearn, dod i gysylltiad â chemegau ymhlith yr achosion fel anhwylderau twf gwallt. Gall diffyg fitamin A, protein a fitamin B gormodol, lupws, anemia, isthyroidedd, colli gwallt oherwydd hunanimiwn a cholli pwysau yn ormodol hefyd fod yn golled gwallt. Gwelir lefelau isel o hormonau thyroid, sinc, diffyg fitamin D, ac mewn rhai achosion pydredd dannedd hefyd. Mae'r system imiwnedd hefyd yn effeithiol o ran colli gwallt. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y system imiwnedd orweithgar yn achosi torri gwallt.

Triniaeth Colli Gwallt

Er mwyn gallu gwneud triniaeth colli gwallt, yn gyntaf oll, mae angen gwneud diagnosis cywir o achos colli gwallt cyn y driniaeth. Dylai un o'r atebion pwysicaf yn erbyn colli gwallt fod i gryfhau'r gwallt a chael ymwrthedd yn erbyn colli gwallt. Defnyddir llawer o ddulliau wrth drin colli gwallt. Y cyntaf o'r rhain yw triniaeth cyffuriau. Mae mesotherapi gwallt yn ddull arall. Mae'n chwistrelliad o sylweddau rheoleiddio fel mwynau, fitaminau sydd eu hangen ar y gwallt gyda chymorth micro nodwyddau er mwyn sicrhau tyfiant a datblygiad y gwallt. Therapi gwallt PRP yw'r dull mwyaf effeithiol ar gyfer unigolion â phroblemau gwallt. Yn y dull triniaeth hwn, mae'r ffoliglau gwallt yn cael eu bwydo a'u chwistrellu i ardal y sied. Mae gan y dull hwn ganlyniadau effeithiol o ran colli gwallt yn enetig. Trawsblannu gwallt; Mae'r dull hwn yn cael ei gymhwyso yn enwedig mewn pobl sydd â cholli gwallt patrwm gwrywaidd.

Ystyriaethau Gwallt Iach ac Unshedding

Dylid osgoi dietau anymwybodol a sydyn yn ogystal ag y dylid ystyried y diet. Dylai un osgoi bwyta bwyd cyflym gymaint â phosibl. Mae cwsg hefyd yn bwysig i wallt pobl. Felly, dylid rhoi sylw i batrymau cysgu. Dylai un geisio osgoi straen cymaint â phosibl a dylai gymryd gofal i fwyta cynhyrchion sy'n cynnwys fitaminau, sinc, copr. Dylid osgoi yfed alcohol a sigaréts hefyd, sy'n achosi llawer o afiechydon ac anghysur. Dylid ystyried bwyta bwydydd sydd wedi'u dosbarthu fel gwrthocsidyddion. Dylid osgoi gormod o fitamin A a dylid gofalu am grwpiau protein a fitamin B. Mae'n niweidiol golchi'ch gwallt bob dydd a dylid golchi'r 2 - 3 ar gyfartaledd unwaith y dydd. Dylid nodi y dylai gwerth oh siampŵ fod yn 5.5. Dylid osgoi straen cymaint â phosibl.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Crocws yn dweud

    Mae gen i broblem o shedding am amser hir a nawr rydw i'n flinedig iawn, fe wnes i drio gwahanol gynhyrchion a chymysgeddau, mae rhai ohonyn nhw'n sied mwy ar y dechrau, felly dechreuais ymchwilio ym mhobman roeddwn i'n clywed ceratin hylif yn gyson fel bod fy ngwallt yn colli ei hun. Byddai'n stopio a byddai'r agoriadau ar gau, yn olaf penderfynais ei brynu, hoffwn pe bawn wedi prynu'r peth cyntaf y clywais amdano yn fy ngwallt.Nid oes dim byd ar ôl ac mae blew bach yn dod allan, nawr rwy'n hapus iawn, mae'n ymestyn yn gyflym o'r set shedding, felly dau yn un.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.