Unigrwydd o ran Moderniaeth

0

Pan edrychwn ar fodau dynol fel rhywogaeth sy'n newid ac yn esblygu'n gyson, gellir deall yn gliriach bwysigrwydd yr holl ddigwyddiadau a brofwyd yn ystod y cyfnodau hanesyddol y mae wedi mynd drwyddynt ac wedi chwarae rhan bwysig yn ei esblygiad. Mae'r holl werthoedd cymdeithasegol, economaidd a diwylliannol a adawyd ar ôl wedi dod â safbwyntiau, ffyrdd o fyw a meddwl newydd i rywogaethau dynol. Yn y cyd-destun hwn, roedd y digwyddiadau a nododd y cyfnodau ac a wnaeth ymchwiliadau difrifol, ymchwiliadau a dadleuon hyd yn oed heddiw yn effeithio ar y llu mawr a'u trawsnewid yn unol â'u strwythur eu hunain.
Mae'r cysyniad o foderniaeth, sy'n ardal o'r fath, wedi lledaenu'n gyflym ar ôl cymryd rhai camau tuag at fywyd modern ac wedi llwyddo i ymdreiddio nid yn unig i ymddangosiad corfforol yr unigolion ond hefyd i'r meddwl ysbrydol. Er bod y ddealltwriaeth ôl-fodern, sydd wedi dechrau cael ei thrafod yn yr oes newydd, wedi dod ag anadl newydd i werthoedd traddodiadol moderniaeth, mae'r ddealltwriaeth o fywyd modern yn parhau i fod mewn grym llawn.
 
“Mae ein hoedran o feddwl dynol yn newid yn gyson, yn dyner ac yn llawn argyfyngau mewn cylched. Mae dau reswm sylfaenol dros y newidiadau hyn; Y cyntaf yw dinistrio credoau crefyddol, gwleidyddol a chymdeithasol, ffynhonnell pob elfen o'n gwareiddiad. Yr ail yw ymddangosiad amodau byw a meddwl newydd, sy'n ganlyniad darganfyddiadau newydd o wyddoniaeth a thechneg. ac weithiau mae'n gadael effaith lem arnom. Fodd bynnag, pan fyddwn yn troi ein persbectif at ôl-foderniaeth, gallwn ddeall ein bod ni fel unigolion, fel unigolion ac fel cymdeithas yn gyffredinol, mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy.
 
Bywyd modern, roedd y syniad o bersonoli yng ngham cyntaf datblygu a datblygu gwerthoedd sylfaenol y meddwl ac wedi cymryd yr holl astudiaethau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ar sail y penderfynol wedi datblygu. Gosododd y diwydiant a thechnoleg a oedd yn datblygu i'r cyfeiriad hwn nifer o fathau o fywyd a chanfyddiad yr oedd pobl yn ymwybodol ohonynt (a) ai peidio. Mae pobl sy'n dod yn fwyfwy cyfarwydd â'r peiriannau a'r bywyd trefol, wedi cael eu trwytho â “sut y dylent fod yn arbennig gyda'r technolegau gweledol sy'n datblygu. Yn hyn o beth, mae angen tynnu sylw at le teledu a chyfryngau eraill yn ein bywydau. “Mae ein cyfryngau-trosiadau yn dosbarthu’r byd ar ein rhan, yn llunio fframwaith, ac yn gwneud dadleuon ynghylch ymddangosiad y byd. (Postmon, 2017, t. 19) Ers ei sefydlu, mae'r cyfryngau, sydd wedi ein cwmpasu'n gynyddol, wedi dechrau siapio ein hunaniaeth a siapio ein hunaniaeth, fel petai.
 
Mae'r elfen defnydd wedi'i thrawsnewid yn gynddaredd o ganlyniad i uno technolegau diwydiannol â'r system gyfalaf, ac mae'r cyfryngau wedi gyrru cymdeithasau â hysbysebu ac offer marchnata eraill i ganol y frenzy defnydd hwn. Mae'r fforddiadwyedd wedi rhoi pobl ym meddyliau'r syniad bod gan bron popeth yn y broses gyfwerth ag arian. Yn cael ei edmygu fwyfwy gan y deunydd, mae cymdeithasau wedi dod ag amodau rhyddid, safbwynt positifiaeth ac unigolyddiaeth a addawyd gan foderniaeth i bwynt arall. Mae'r datblygiadau anochel mewn technoleg wedi gwneud y mwyaf o'n cyflymder o gyflawni rhywbeth a ddymunir ac mae hyn wedi dod â dimensiwn newydd i'r frenzy defnydd. Gyda'r system sefydledig hon, aeth pobl i mewn i gyfnod digynsail. Fodd bynnag, wrth i amser fynd yn ei flaen, bu meddwl newydd mewn unigolion mewn cymdeithasau. Mae defnydd cyflym ym mhob maes wedi achosi i rywbeth fynd yn wag. Dyma'r prif reswm dros ymddangosiad teithwyr modern.
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.